‘Lật mặt: 48h’ và độ quái của Lý Hải

Tác phẩm mới trong loạt “Lật mặt” phô diễn nhiều cảnh hành động kịch tính, dù còn mắc khuyết điểm quay dựng.

<div> <h4>B&igrave;nh luận</h4> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="review phim Lat mat 48h anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/17/znews-photo-zadn-vn_dsc06658.jpg" title="review phim Lật mặt 48h ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Thể loại</strong>: H&agrave;nh động, giật g&acirc;n, h&agrave;i hước<br /> <strong>Đạo diễn</strong>: L&yacute; Hải<br /> <strong>Diễn vi&ecirc;n</strong>: V&otilde; Th&agrave;nh T&acirc;m, Ốc Thanh V&acirc;n, Huỳnh Đ&ocirc;ng, b&eacute; Bảo Thy, L&yacute; Hải<br /> <strong>Đ&aacute;nh gi&aacute;</strong>: 7/10</p> <p><em>Lật mặt</em> l&agrave; thương hiệu phim độc đ&aacute;o bậc nhất tại Việt Nam khi cả năm phần kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan về nội dung, chỉ c&oacute; điểm chung l&agrave; đạo diễn L&yacute; Hải với phong c&aacute;ch l&agrave;m phim đặc trưng của anh.</p> <p>Bốn phần trước c&oacute; chủ đề đa dạng, nhưng đều tạo nhiều tiếng cười nhờ c&aacute;c t&igrave;nh huống duy&ecirc;n d&aacute;ng. Ở phần mới nhất - <em>Lật mặt: 48h</em>, L&yacute; Hải dường như muốn thử th&aacute;ch bản th&acirc;n với t&aacute;c phẩm nặng chất h&agrave;nh động hơn h&agrave;i hước.</p> <p>Trong phim, cựu v&otilde; sĩ Hiền (V&otilde; Th&agrave;nh T&acirc;m) đam m&ecirc; v&otilde; thuật, nhưng kh&ocirc;ng thể kiếm sống chỉ bằng nghề dạy quyền cước. Để nu&ocirc;i vợ con (Ốc Thanh V&acirc;n v&agrave; b&eacute; Bảo Thy), anh phải l&agrave;m th&ecirc;m nghề giao h&agrave;ng. Trong một cuộc giao dịch, Hiền vướng v&agrave;o &acirc;m mưu của &ocirc;ng tr&ugrave;m (Huỳnh Đ&ocirc;ng) v&agrave; bị săn l&ugrave;ng r&aacute;o riết.</p> <p>Trong tay Hiền l&agrave; một bảo vật m&agrave; ch&iacute;nh anh cũng kh&ocirc;ng r&otilde; xuất xứ hay gi&aacute; trị. Giữa l&uacute;c nguy nan, anh c&ugrave;ng vợ con b&egrave;n t&igrave;m đến người bạn th&acirc;n t&ecirc;n L&acirc;m (Mạc Văn Khoa) nhờ gi&uacute;p đỡ. Song, đ&aacute;m giang hồ sớm ph&aacute;t hiện h&agrave;nh tung Hiền v&agrave; tạo ra h&agrave;nh tr&igrave;nh truy đuổi suốt hai ng&agrave;y ở miền T&acirc;y.</p> <h3>Bản lĩnh v&agrave; độ qu&aacute;i của L&yacute; Hải</h3> <p>Đ&uacute;ng như c&aacute;i t&ecirc;n <em>48h</em>, phần mới <em>Lật mặt</em> mang đến những cảnh h&agrave;nh động, rượt đuổi li&ecirc;n tục với số &iacute;t khoảng nghỉ để nh&acirc;n vật bộc bạch nỗi l&ograve;ng, l&ecirc;n kế hoạch cho chặng tiếp theo.</p> <p>Về quy m&ocirc; h&agrave;nh động, đ&acirc;y l&agrave; một trong những dự &aacute;n chịu chơi bậc nhất điện ảnh Việt với h&agrave;ng loạt cảnh, từ cận chiến, đua xe, đua t&agrave;u, sập nh&agrave; lẫn ch&aacute;y nổ. Nội dung đa dạng gi&uacute;p kh&aacute;n giả c&oacute; thể đổi vị v&agrave; kh&ocirc;ng bị nh&agrave;m ch&aacute;n. Một trong những tr&iacute;ch đoạn đ&atilde; mắt nhất đ&atilde; được nhắc đến khi giới thiệu phim: giật sập 15 căn nh&agrave; trong m&agrave;n hỗn chiến ở Ch&acirc;u Đốc.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="review phim Lat mat 48h anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/17/znews-photo-zadn-vn_dsc01720.jpg" title="review phim Lật mặt 48h ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Bộ phim ngập tr&agrave;n c&aacute;c cảnh h&agrave;nh động, rượt đuổi.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Cũng như <em>Hai Phượng</em>, <em>Lật mặt: 48h</em> c&oacute; c&acirc;u chuyện đơn giản để phục vụ cho yếu tố h&agrave;nh động. Xung đột ch&iacute;nh của nh&acirc;n vật được x&aacute;c định từ sớm, c&ograve;n c&aacute;c tuyến thiện - &aacute;c ph&acirc;n chia r&otilde; r&agrave;ng. Ở dạng phim n&agrave;y, sức h&uacute;t t&aacute;c phẩm phụ thuộc nhiều v&agrave;o sự đẹp mắt của cảnh h&agrave;nh động, cũng như độ kh&oacute; t&igrave;nh huống v&agrave; c&aacute;ch nh&acirc;n vật th&aacute;o gỡ.</p> <p>Đạo diễn ki&ecirc;m bi&ecirc;n kịch L&yacute; Hải nh&igrave;n chung chắc tay trong việc kể chuyện bằng h&agrave;nh động. Ban đầu, người xem thấy được t&igrave;nh thế ngặt ngh&egrave;o của Hiền khi một m&igrave;nh phải đương đầu với băng đảng h&agrave;ng chục người. H&agrave;nh tr&igrave;nh trốn chạy của nh&acirc;n vật ch&iacute;nh kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; cơ bắp hay ng&oacute;n v&otilde;, m&agrave; c&oacute; nhiều bước ngoặt về t&igrave;nh tiết để g&acirc;y bất ngờ cho kh&aacute;n giả.</p> <p>Kh&ocirc;ng &iacute;t lần, gia đ&igrave;nh Hiền v&agrave; L&acirc;m h&oacute;a giải nguy nan bằng mưu mẹo hoặc những kỹ thuật li&ecirc;n quan đến vật dụng đời thường. Ch&uacute;ng cho thấy độ &ldquo;qu&aacute;i&rdquo; của L&yacute; Hải trong việc x&acirc;y dựng t&igrave;nh huống lẫn nỗ lực của anh trong việc nghi&ecirc;n cứu đời sống để đưa v&agrave;o trong phim.</p> <p>Yếu tố địa phương được kết hợp nhuần nhuyễn trong bộ phim. Những cảnh h&agrave;nh động trở n&ecirc;n th&uacute; vị hơn với bối cảnh s&ocirc;ng nước, chợ nổi, con ph&agrave;, chợ đ&ecirc;m miền T&acirc;y hay khu cộng đồng người Chăm ở Ch&acirc;u Đốc. Trong đ&oacute;, &ldquo;cuộc đua xe l&ocirc;i&rdquo; l&agrave; s&aacute;ng tạo th&uacute; vị của t&aacute;c phẩm, đan xen cả sự h&agrave;i hước lẫn kịch t&iacute;nh.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, một t&igrave;nh tiết li&ecirc;n quan đến xuồng c&oacute; thể g&acirc;y phấn kh&iacute;ch ở đoạn gần cuối. Sự ch&acirc;n chất, hết l&ograve;ng gi&uacute;p đỡ nhau của người T&acirc;y Nam Bộ cũng được c&agrave;i cắm &yacute; nhị trong một ph&acirc;n cảnh.</p> <h3>D&agrave;n diễn vi&ecirc;n tr&ograve;n vai</h3> <p>Theo d&otilde;i bộ phim, cần phải d&agrave;nh nhiều lời khen cho V&otilde; Th&agrave;nh T&acirc;m - t&agrave;i tử đ&atilde; sang Mỹ sinh sống, xa m&agrave;n ảnh hai năm. Để nhập vai, anh tập luyện 8 tiếng mỗi ng&agrave;y v&agrave; giảm tổng cộng 10 kg.</p> <p>Xuy&ecirc;n suốt bộ phim, Th&agrave;nh T&acirc;m diễn tốt những cảnh đ&ograve;i hỏi thể chất cao như chạy nhảy, đấm đ&aacute;, đu b&aacute;m. Khu&ocirc;n mặt hiền l&agrave;nh cũng gi&uacute;p anh truyền tải trọn vẹn h&igrave;nh ảnh về một người h&ugrave;ng đời thường, một người đ&agrave;n &ocirc;ng bất đắc dĩ bị đẩy v&agrave;o cuộc đấu sinh tử. Ngoại h&igrave;nh, diễn xuất của nam ch&iacute;nh c&ugrave;ng Ốc Thanh V&acirc;n, b&eacute; Bảo Thy tạo ra sự đ&aacute;ng tin rằng đ&oacute; thực sự l&agrave; một gia đ&igrave;nh.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="review phim Lat mat 48h anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/17/znews-photo-zadn-vn_0_45.jpg" title="review phim Lật mặt 48h ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>D&agrave;n diễn vi&ecirc;n nh&igrave;n chung l&agrave;m tốt nhiệm vụ của m&igrave;nh.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ở tuyến đối diện, Huỳnh Đ&ocirc;ng cũng g&acirc;y ấn tượng trong vai &ocirc;ng tr&ugrave;m. Từng bị đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; qu&aacute; hiền l&agrave;nh, một m&agrave;u, nam diễn vi&ecirc;n gần đ&acirc;y c&oacute; nhiều nỗ lực ở kiểu vai &aacute;c.</p> <p>Điệu cười ma m&atilde;nh, lối thoại ch&acirc;m chọc kẻ th&ugrave; của Huỳnh Đ&ocirc;ng hợp h&igrave;nh tượng phản diện m&aacute;u lạnh. Ngo&agrave;i ra, bản th&acirc;n t&agrave;i tử cũng c&oacute; kinh nghiệm v&otilde; thuật, thể lực khi từng đ&oacute;ng ch&iacute;nh <em>Thi&ecirc;n mệnh anh h&ugrave;ng</em> (2012).</p> <p>Điểm đ&aacute;ng tiếc nhất ở vai n&agrave;y lại nằm ở kh&acirc;u truyền th&ocirc;ng. Tr&ecirc;n phim, ch&acirc;n tướng nh&acirc;n vật của anh được giữ k&iacute;n suốt nhiều ph&uacute;t đầu. Nhưng ở qu&aacute; tr&igrave;nh quảng b&aacute;, Huỳnh Đ&ocirc;ng đ&atilde; sớm được giới thiệu với vai &ocirc;ng tr&ugrave;m n&ecirc;n b&iacute; mật kh&ocirc;ng c&ograve;n bất ngờ.</p> <p>Fan của phong c&aacute;ch h&agrave;i <em>Lật mặt</em> c&oacute; thể thỏa m&atilde;n qua nh&acirc;n vật L&acirc;m do Mạc Văn Khoa thể hiện. Anh c&ugrave;ng Hạ Anh v&agrave;o vai một đ&ocirc;i vợ chồng hiền l&agrave;nh, v&ocirc; t&igrave;nh vướng v&agrave;o chuyện của bạn m&igrave;nh. Danh h&agrave;i tạo được những khoảnh khắc d&iacute; dỏm nhờ lối n&oacute;i chuyện tỉnh rụi v&agrave; chất giọng đặc trưng. D&ugrave; vậy, chất h&agrave;i trong <em>Lật mặt</em> 5 kh&ocirc;ng qu&aacute; nhiều, m&agrave; chỉ như ch&uacute;t gia vị trong m&oacute;n ăn h&agrave;nh động.</p> <h3>Điểm trừ về mặt kỹ thuật</h3> <p>D&ugrave; ấn tượng về quy m&ocirc; h&agrave;nh động v&agrave; bối cảnh, <em>Lật mặt: 48h</em> vẫn tồn tại điểm trừ trong kh&acirc;u quay dựng. Ở nhiều đoạn, m&aacute;y quay kh&ocirc;ng theo kịp diễn biến hoặc lia qu&aacute; nhanh n&ecirc;n kh&aacute;n giả kh&oacute; theo d&otilde;i t&igrave;nh huống. Một số pha h&agrave;nh động do đ&oacute; bị &ldquo;loạn&rdquo;, kh&ocirc;ng thấy r&otilde; người ra đ&ograve;n lẫn người đỡ.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="review phim Lat mat 48h anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/17/znews-photo-zadn-vn_2_20.jpg" title="review phim Lật mặt 48h ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nhiều ph&acirc;n đoạn h&agrave;nh động trong phim kh&oacute; theo d&otilde;i.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>C&aacute;ch chuyển cảnh nhanh đ&ocirc;i khi khiến người xem chưa đ&atilde; mắt v&igrave; kh&ocirc;ng kịp chứng kiến trọn đ&ograve;n thế. L&uacute;c kh&aacute;c, kh&aacute;n giả c&oacute; thể thấy trật tự trận đ&aacute;nh hơi giả, khi nh&oacute;m v&acirc;y bắt đ&ocirc;ng đ&uacute;c, nhưng chỉ từng kẻ x&ocirc;ng l&ecirc;n. Đ&acirc;y dường như l&agrave; vấn đề chung của tất cả phim kiểu &ldquo;một m&igrave;nh chống số đ&ocirc;ng&rdquo;.</p> <p>C&uacute; chuyển biến về t&acirc;m l&yacute; của một t&ecirc;n giang hồ phe xấu được dẫn dắt chưa kh&eacute;o l&eacute;o. T&igrave;nh tiết n&agrave;y được th&ecirc;m v&agrave;o khi phim đ&atilde; đi qu&aacute; nửa thời lượng, do đ&oacute; hơi đột ngột v&agrave; giống như cố c&agrave;i cắm gượng &eacute;p cho đoạn cuối. C&uacute; twist li&ecirc;n quan đến nh&acirc;n vật của L&yacute; Hải cũng được đưa v&agrave;o gấp g&aacute;p v&agrave; mang nặng t&iacute;nh sắp đặt.</p> <p>Những số liệu ban đầu cho thấy t&igrave;nh h&igrave;nh ph&ograve;ng v&eacute; khả quan của <em>Lật mặt: 48h</em>. Sau hai buổi tối chiếu sớm v&agrave; ng&agrave;y khởi chiếu, bộ phim đ&atilde; thu hơn <abbr class="rate-vnd">20 tỷ đồng</abbr>. T&aacute;c phẩm nhiều khả năng đạt doanh thu hơn <abbr class="rate-vnd">100 tỷ đồng</abbr>, trở th&agrave;nh phim Việt thứ hai trong năm nay chinh phục cột mốc n&agrave;y sau <em>Bố gi&agrave;</em>.</p> <p>Đ&oacute; cũng l&agrave; t&iacute;n hiệu vui d&agrave;nh cho d&ograve;ng phim h&agrave;nh động nội, hai năm kể từ sau khi <em>Hai Phượng</em> lập nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch ph&ograve;ng v&eacute;.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Triệt phá đường dây đánh bạc Poker trên 20 tỷ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc Poker trên 20 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” bằng hình thức Poker. Tổng số tiền sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức Poker trên 20 tỷ đồng.
back to top