‘Lật mặt: 48h’ và độ quái của Lý Hải

Tác phẩm mới trong loạt “Lật mặt” phô diễn nhiều cảnh hành động kịch tính, dù còn mắc khuyết điểm quay dựng.

<div> <h4>B&igrave;nh luận</h4> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="review phim Lat mat 48h anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/17/znews-photo-zadn-vn_dsc06658.jpg" title="review phim Lật mặt 48h ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption default-caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Thể loại</strong>: H&agrave;nh động, giật g&acirc;n, h&agrave;i hước<br /> <strong>Đạo diễn</strong>: L&yacute; Hải<br /> <strong>Diễn vi&ecirc;n</strong>: V&otilde; Th&agrave;nh T&acirc;m, Ốc Thanh V&acirc;n, Huỳnh Đ&ocirc;ng, b&eacute; Bảo Thy, L&yacute; Hải<br /> <strong>Đ&aacute;nh gi&aacute;</strong>: 7/10</p> <p><em>Lật mặt</em> l&agrave; thương hiệu phim độc đ&aacute;o bậc nhất tại Việt Nam khi cả năm phần kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan về nội dung, chỉ c&oacute; điểm chung l&agrave; đạo diễn L&yacute; Hải với phong c&aacute;ch l&agrave;m phim đặc trưng của anh.</p> <p>Bốn phần trước c&oacute; chủ đề đa dạng, nhưng đều tạo nhiều tiếng cười nhờ c&aacute;c t&igrave;nh huống duy&ecirc;n d&aacute;ng. Ở phần mới nhất - <em>Lật mặt: 48h</em>, L&yacute; Hải dường như muốn thử th&aacute;ch bản th&acirc;n với t&aacute;c phẩm nặng chất h&agrave;nh động hơn h&agrave;i hước.</p> <p>Trong phim, cựu v&otilde; sĩ Hiền (V&otilde; Th&agrave;nh T&acirc;m) đam m&ecirc; v&otilde; thuật, nhưng kh&ocirc;ng thể kiếm sống chỉ bằng nghề dạy quyền cước. Để nu&ocirc;i vợ con (Ốc Thanh V&acirc;n v&agrave; b&eacute; Bảo Thy), anh phải l&agrave;m th&ecirc;m nghề giao h&agrave;ng. Trong một cuộc giao dịch, Hiền vướng v&agrave;o &acirc;m mưu của &ocirc;ng tr&ugrave;m (Huỳnh Đ&ocirc;ng) v&agrave; bị săn l&ugrave;ng r&aacute;o riết.</p> <p>Trong tay Hiền l&agrave; một bảo vật m&agrave; ch&iacute;nh anh cũng kh&ocirc;ng r&otilde; xuất xứ hay gi&aacute; trị. Giữa l&uacute;c nguy nan, anh c&ugrave;ng vợ con b&egrave;n t&igrave;m đến người bạn th&acirc;n t&ecirc;n L&acirc;m (Mạc Văn Khoa) nhờ gi&uacute;p đỡ. Song, đ&aacute;m giang hồ sớm ph&aacute;t hiện h&agrave;nh tung Hiền v&agrave; tạo ra h&agrave;nh tr&igrave;nh truy đuổi suốt hai ng&agrave;y ở miền T&acirc;y.</p> <h3>Bản lĩnh v&agrave; độ qu&aacute;i của L&yacute; Hải</h3> <p>Đ&uacute;ng như c&aacute;i t&ecirc;n <em>48h</em>, phần mới <em>Lật mặt</em> mang đến những cảnh h&agrave;nh động, rượt đuổi li&ecirc;n tục với số &iacute;t khoảng nghỉ để nh&acirc;n vật bộc bạch nỗi l&ograve;ng, l&ecirc;n kế hoạch cho chặng tiếp theo.</p> <p>Về quy m&ocirc; h&agrave;nh động, đ&acirc;y l&agrave; một trong những dự &aacute;n chịu chơi bậc nhất điện ảnh Việt với h&agrave;ng loạt cảnh, từ cận chiến, đua xe, đua t&agrave;u, sập nh&agrave; lẫn ch&aacute;y nổ. Nội dung đa dạng gi&uacute;p kh&aacute;n giả c&oacute; thể đổi vị v&agrave; kh&ocirc;ng bị nh&agrave;m ch&aacute;n. Một trong những tr&iacute;ch đoạn đ&atilde; mắt nhất đ&atilde; được nhắc đến khi giới thiệu phim: giật sập 15 căn nh&agrave; trong m&agrave;n hỗn chiến ở Ch&acirc;u Đốc.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="review phim Lat mat 48h anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/17/znews-photo-zadn-vn_dsc01720.jpg" title="review phim Lật mặt 48h ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Bộ phim ngập tr&agrave;n c&aacute;c cảnh h&agrave;nh động, rượt đuổi.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Cũng như <em>Hai Phượng</em>, <em>Lật mặt: 48h</em> c&oacute; c&acirc;u chuyện đơn giản để phục vụ cho yếu tố h&agrave;nh động. Xung đột ch&iacute;nh của nh&acirc;n vật được x&aacute;c định từ sớm, c&ograve;n c&aacute;c tuyến thiện - &aacute;c ph&acirc;n chia r&otilde; r&agrave;ng. Ở dạng phim n&agrave;y, sức h&uacute;t t&aacute;c phẩm phụ thuộc nhiều v&agrave;o sự đẹp mắt của cảnh h&agrave;nh động, cũng như độ kh&oacute; t&igrave;nh huống v&agrave; c&aacute;ch nh&acirc;n vật th&aacute;o gỡ.</p> <p>Đạo diễn ki&ecirc;m bi&ecirc;n kịch L&yacute; Hải nh&igrave;n chung chắc tay trong việc kể chuyện bằng h&agrave;nh động. Ban đầu, người xem thấy được t&igrave;nh thế ngặt ngh&egrave;o của Hiền khi một m&igrave;nh phải đương đầu với băng đảng h&agrave;ng chục người. H&agrave;nh tr&igrave;nh trốn chạy của nh&acirc;n vật ch&iacute;nh kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; cơ bắp hay ng&oacute;n v&otilde;, m&agrave; c&oacute; nhiều bước ngoặt về t&igrave;nh tiết để g&acirc;y bất ngờ cho kh&aacute;n giả.</p> <p>Kh&ocirc;ng &iacute;t lần, gia đ&igrave;nh Hiền v&agrave; L&acirc;m h&oacute;a giải nguy nan bằng mưu mẹo hoặc những kỹ thuật li&ecirc;n quan đến vật dụng đời thường. Ch&uacute;ng cho thấy độ &ldquo;qu&aacute;i&rdquo; của L&yacute; Hải trong việc x&acirc;y dựng t&igrave;nh huống lẫn nỗ lực của anh trong việc nghi&ecirc;n cứu đời sống để đưa v&agrave;o trong phim.</p> <p>Yếu tố địa phương được kết hợp nhuần nhuyễn trong bộ phim. Những cảnh h&agrave;nh động trở n&ecirc;n th&uacute; vị hơn với bối cảnh s&ocirc;ng nước, chợ nổi, con ph&agrave;, chợ đ&ecirc;m miền T&acirc;y hay khu cộng đồng người Chăm ở Ch&acirc;u Đốc. Trong đ&oacute;, &ldquo;cuộc đua xe l&ocirc;i&rdquo; l&agrave; s&aacute;ng tạo th&uacute; vị của t&aacute;c phẩm, đan xen cả sự h&agrave;i hước lẫn kịch t&iacute;nh.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, một t&igrave;nh tiết li&ecirc;n quan đến xuồng c&oacute; thể g&acirc;y phấn kh&iacute;ch ở đoạn gần cuối. Sự ch&acirc;n chất, hết l&ograve;ng gi&uacute;p đỡ nhau của người T&acirc;y Nam Bộ cũng được c&agrave;i cắm &yacute; nhị trong một ph&acirc;n cảnh.</p> <h3>D&agrave;n diễn vi&ecirc;n tr&ograve;n vai</h3> <p>Theo d&otilde;i bộ phim, cần phải d&agrave;nh nhiều lời khen cho V&otilde; Th&agrave;nh T&acirc;m - t&agrave;i tử đ&atilde; sang Mỹ sinh sống, xa m&agrave;n ảnh hai năm. Để nhập vai, anh tập luyện 8 tiếng mỗi ng&agrave;y v&agrave; giảm tổng cộng 10 kg.</p> <p>Xuy&ecirc;n suốt bộ phim, Th&agrave;nh T&acirc;m diễn tốt những cảnh đ&ograve;i hỏi thể chất cao như chạy nhảy, đấm đ&aacute;, đu b&aacute;m. Khu&ocirc;n mặt hiền l&agrave;nh cũng gi&uacute;p anh truyền tải trọn vẹn h&igrave;nh ảnh về một người h&ugrave;ng đời thường, một người đ&agrave;n &ocirc;ng bất đắc dĩ bị đẩy v&agrave;o cuộc đấu sinh tử. Ngoại h&igrave;nh, diễn xuất của nam ch&iacute;nh c&ugrave;ng Ốc Thanh V&acirc;n, b&eacute; Bảo Thy tạo ra sự đ&aacute;ng tin rằng đ&oacute; thực sự l&agrave; một gia đ&igrave;nh.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="review phim Lat mat 48h anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/17/znews-photo-zadn-vn_0_45.jpg" title="review phim Lật mặt 48h ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>D&agrave;n diễn vi&ecirc;n nh&igrave;n chung l&agrave;m tốt nhiệm vụ của m&igrave;nh.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Ở tuyến đối diện, Huỳnh Đ&ocirc;ng cũng g&acirc;y ấn tượng trong vai &ocirc;ng tr&ugrave;m. Từng bị đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; qu&aacute; hiền l&agrave;nh, một m&agrave;u, nam diễn vi&ecirc;n gần đ&acirc;y c&oacute; nhiều nỗ lực ở kiểu vai &aacute;c.</p> <p>Điệu cười ma m&atilde;nh, lối thoại ch&acirc;m chọc kẻ th&ugrave; của Huỳnh Đ&ocirc;ng hợp h&igrave;nh tượng phản diện m&aacute;u lạnh. Ngo&agrave;i ra, bản th&acirc;n t&agrave;i tử cũng c&oacute; kinh nghiệm v&otilde; thuật, thể lực khi từng đ&oacute;ng ch&iacute;nh <em>Thi&ecirc;n mệnh anh h&ugrave;ng</em> (2012).</p> <p>Điểm đ&aacute;ng tiếc nhất ở vai n&agrave;y lại nằm ở kh&acirc;u truyền th&ocirc;ng. Tr&ecirc;n phim, ch&acirc;n tướng nh&acirc;n vật của anh được giữ k&iacute;n suốt nhiều ph&uacute;t đầu. Nhưng ở qu&aacute; tr&igrave;nh quảng b&aacute;, Huỳnh Đ&ocirc;ng đ&atilde; sớm được giới thiệu với vai &ocirc;ng tr&ugrave;m n&ecirc;n b&iacute; mật kh&ocirc;ng c&ograve;n bất ngờ.</p> <p>Fan của phong c&aacute;ch h&agrave;i <em>Lật mặt</em> c&oacute; thể thỏa m&atilde;n qua nh&acirc;n vật L&acirc;m do Mạc Văn Khoa thể hiện. Anh c&ugrave;ng Hạ Anh v&agrave;o vai một đ&ocirc;i vợ chồng hiền l&agrave;nh, v&ocirc; t&igrave;nh vướng v&agrave;o chuyện của bạn m&igrave;nh. Danh h&agrave;i tạo được những khoảnh khắc d&iacute; dỏm nhờ lối n&oacute;i chuyện tỉnh rụi v&agrave; chất giọng đặc trưng. D&ugrave; vậy, chất h&agrave;i trong <em>Lật mặt</em> 5 kh&ocirc;ng qu&aacute; nhiều, m&agrave; chỉ như ch&uacute;t gia vị trong m&oacute;n ăn h&agrave;nh động.</p> <h3>Điểm trừ về mặt kỹ thuật</h3> <p>D&ugrave; ấn tượng về quy m&ocirc; h&agrave;nh động v&agrave; bối cảnh, <em>Lật mặt: 48h</em> vẫn tồn tại điểm trừ trong kh&acirc;u quay dựng. Ở nhiều đoạn, m&aacute;y quay kh&ocirc;ng theo kịp diễn biến hoặc lia qu&aacute; nhanh n&ecirc;n kh&aacute;n giả kh&oacute; theo d&otilde;i t&igrave;nh huống. Một số pha h&agrave;nh động do đ&oacute; bị &ldquo;loạn&rdquo;, kh&ocirc;ng thấy r&otilde; người ra đ&ograve;n lẫn người đỡ.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="review phim Lat mat 48h anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/17/znews-photo-zadn-vn_2_20.jpg" title="review phim Lật mặt 48h ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nhiều ph&acirc;n đoạn h&agrave;nh động trong phim kh&oacute; theo d&otilde;i.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>C&aacute;ch chuyển cảnh nhanh đ&ocirc;i khi khiến người xem chưa đ&atilde; mắt v&igrave; kh&ocirc;ng kịp chứng kiến trọn đ&ograve;n thế. L&uacute;c kh&aacute;c, kh&aacute;n giả c&oacute; thể thấy trật tự trận đ&aacute;nh hơi giả, khi nh&oacute;m v&acirc;y bắt đ&ocirc;ng đ&uacute;c, nhưng chỉ từng kẻ x&ocirc;ng l&ecirc;n. Đ&acirc;y dường như l&agrave; vấn đề chung của tất cả phim kiểu &ldquo;một m&igrave;nh chống số đ&ocirc;ng&rdquo;.</p> <p>C&uacute; chuyển biến về t&acirc;m l&yacute; của một t&ecirc;n giang hồ phe xấu được dẫn dắt chưa kh&eacute;o l&eacute;o. T&igrave;nh tiết n&agrave;y được th&ecirc;m v&agrave;o khi phim đ&atilde; đi qu&aacute; nửa thời lượng, do đ&oacute; hơi đột ngột v&agrave; giống như cố c&agrave;i cắm gượng &eacute;p cho đoạn cuối. C&uacute; twist li&ecirc;n quan đến nh&acirc;n vật của L&yacute; Hải cũng được đưa v&agrave;o gấp g&aacute;p v&agrave; mang nặng t&iacute;nh sắp đặt.</p> <p>Những số liệu ban đầu cho thấy t&igrave;nh h&igrave;nh ph&ograve;ng v&eacute; khả quan của <em>Lật mặt: 48h</em>. Sau hai buổi tối chiếu sớm v&agrave; ng&agrave;y khởi chiếu, bộ phim đ&atilde; thu hơn <abbr class="rate-vnd">20 tỷ đồng</abbr>. T&aacute;c phẩm nhiều khả năng đạt doanh thu hơn <abbr class="rate-vnd">100 tỷ đồng</abbr>, trở th&agrave;nh phim Việt thứ hai trong năm nay chinh phục cột mốc n&agrave;y sau <em>Bố gi&agrave;</em>.</p> <p>Đ&oacute; cũng l&agrave; t&iacute;n hiệu vui d&agrave;nh cho d&ograve;ng phim h&agrave;nh động nội, hai năm kể từ sau khi <em>Hai Phượng</em> lập nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch ph&ograve;ng v&eacute;.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Hà Tĩnh: Hơn 4.000 học sinh nghỉ học do mưa lớn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày qua tại Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường ở vùng núi bị sạt lở, ngập sâu. Hơn 4.000 học sinh của huyện Hương Khê phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
back to top