Hội Điện ảnh chưa thể bầu Chủ tịch, nóng lại vụ cổ phần hóa hãng phim

Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 9 (2020-2025) Hội Điện ảnh kết thúc ngày 21/9, thế nhưng Ban chấp hành mới chưa thể thống nhất bầu ra tân Chủ tịch như thông lệ.

<div> <div><strong>Chưa thể bầu ra Chủ tịch</strong><br /> Đại hội kh&oacute;a 9 diễn ra từ 19-21/9. Phi&ecirc;n họp nội bộ 20/9 tập trung phần lớn thời gian mổ xẻ c&ocirc;ng t&aacute;c Hội 5 năm qua, v&agrave; cho c&ocirc;ng t&aacute;c nh&acirc;n sự. Chiều tối 20/9, Đại hội chọn được Ban chấp h&agrave;nh kh&oacute;a 9 với 15 th&agrave;nh vi&ecirc;n. Ban Chấp h&agrave;nh sẽ c&oacute; phi&ecirc;n họp đầu ti&ecirc;n để bầu ra Chủ tịch v&agrave; c&aacute;c Ph&oacute; Chủ tịch v&agrave; ra mắt v&agrave;o phi&ecirc;n họp c&ocirc;ng khai 21/9.</div> <div>Thế nhưng, đến s&aacute;ng 21/9 Ban chấp h&agrave;nh kh&oacute;a mới chưa chọn được vị tr&iacute; cầm trịch. NSND Đặng Xu&acirc;n Hải, Chủ tịch Hội Điện ảnh kh&oacute;a 8 tiếp tục đảm nhiệm vai tr&ograve; Chủ tịch Hội cho tới khi Ban chấp h&agrave;nh kh&oacute;a mới bầu ra người kế nhiệm. Dự kiến, th&aacute;ng 10 tới Hội Điện ảnh mới c&oacute; l&atilde;nh đạo mới.</div> <div>Danh s&aacute;ch 15 th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh kh&oacute;a 9: Quyền Linh (Mai Huyền Linh), Nguyễn C&ocirc;ng Hậu, Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Văn T&acirc;n, Dương Cẩm Th&uacute;y, L&ecirc; Hồng Chương, Mai Thu Huyền, Đỗ Lệnh H&ugrave;ng T&uacute;, Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thanh V&acirc;n, Huỳnh Văn H&ugrave;ng, B&ugrave;i Thạc Chuy&ecirc;n, Phạm Thị Tuyết, Trịnh L&ecirc; Văn, Ch&acirc;u Ngọc Ẩn. <div><img alt="Hội Điện ảnh chưa thể bầu Chủ tịch, nóng lại vụ cổ phần hóa hãng phim - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/21/55/image3-tienphong-vn_89783ac7_8d9a_4499_88a2_91c23c15d87f_tfme.jpeg" /><span>Ban chấp h&agrave;nh kh&oacute;a 9 ra mắt</span></div> </div> <div>Nh&igrave;n v&agrave;o danh s&aacute;ch c&oacute; thể thấy tinh thần trẻ h&oacute;a v&agrave; &ldquo;thay m&aacute;u&rdquo; ở Hội Điện ảnh. Nhiều gương mặt trẻ c&oacute; mặt trong Ban chấp h&agrave;nh: NSƯT Quyền Linh, C&ocirc;ng Hậu, Đỗ Thanh Hải, Mai Thu Huyền, B&ugrave;i Thạc Chuy&ecirc;n.</div> <div>NSƯT Quyền Linh tr&uacute;ng Ban chấp h&agrave;nh với số phiếu cao nhất. &ldquo;Đ&oacute; l&agrave; điều hạnh ph&uacute;c để t&ocirc;i tiếp tục c&oacute; động lực tham gia BCH kh&oacute;a mới. T&ocirc;i cảm nhận niềm tin của c&aacute;c hội vi&ecirc;n v&agrave; đội ngũ nghệ sĩ điện ảnh cả nước tin tưởng, gửi gắm&rdquo;, anh n&oacute;i.</div> <div><strong>N&oacute;ng lại vụ cổ phần h&oacute;a</strong><br /> Nh&agrave; bi&ecirc;n kịch Trịnh Thanh Nh&atilde; trong phần tham luận n&ecirc;u lại nỗi niềm của giới điện ảnh &ldquo;đau x&oacute;t&rdquo; quanh cuộc cổ phần h&oacute;a H&atilde;ng phim truyện Việt Nam. B&agrave; thẳng thắn, Hội kh&ocirc;ng phải nơi mang lại danh tiếng hay lợi &iacute;ch cho c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o. C&aacute;c hội vi&ecirc;n mong muốn bầu ra Ban Chấp h&agrave;nh tr&aacute;ch nhiệm, đủ năng lực v&agrave; đủ t&igrave;nh y&ecirc;u để vực dậy H&atilde;ng phim truyện-c&aacute;i n&ocirc;i của điện ảnh c&aacute;ch mạng. <div><img alt="Hội Điện ảnh chưa thể bầu Chủ tịch, nóng lại vụ cổ phần hóa hãng phim - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/21/11/image3-tienphong-vn_54bbebc7_2cb2_4741_a713_3aebc230e445_sfcn.jpeg" /><span>Dịp để nghệ sĩ hai miền tụ họp. Ảnh: Nguy&ecirc;n Kh&aacute;nh</span></div> </div> <div>Tới dự v&agrave; ph&aacute;t biểu chỉ đạo Đại hội, Ph&oacute; Thủ tướng Vũ Đức Đam ch&uacute;c mừng v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao sự đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;c nghệ sĩ điện ảnh thời gian qua. Tuy nhi&ecirc;n li&ecirc;n quan tới t&acirc;m tư nghệ sĩ quanh vụ cổ phần h&oacute;a H&atilde;ng phim truyện, Ph&oacute; Thủ tướng cho rằng kh&ocirc;ng thể duy tr&igrave; m&atilde;i một h&atilde;ng phim truyện số 4 Thụy Khu&ecirc; xập xệ như thế, nhưng cũng kh&ocirc;ng được ph&eacute;p qu&ecirc;n n&oacute;.</div> <div>NSND Đặng Xu&acirc;n Hải sau đ&oacute; ph&acirc;n trần, hy vọng sau qu&aacute; tr&igrave;nh tho&aacute;i vốn th&agrave;nh c&ocirc;ng sẽ t&igrave;m ra m&ocirc; h&igrave;nh quản l&yacute; mới, huy động sự đ&oacute;ng g&oacute;p của c&aacute;c hội vi&ecirc;n cho sự ph&aacute;t triển chung.</div> &nbsp; <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.tienphong.vn
back to top