Khách sạn cao cấp vắng khách, giảm giá vẫn khó cứu vãn

Tỷ lệ lấp đầy trung bình của các khách sạn phân khúc cao cấp trong tháng 8 chỉ đạt dưới 20%, tương ứng mức sụt giảm gần 75% so với cùng kỳ năm trước, trong đó TP.HCM đạt 14% và Hà Nội là 24%.

<div> <p><strong>Tỷ lệ lấp đầy sụt, gi&aacute; giảm</strong></p> <p>Đại dịch Covid-19 đ&atilde; khiến cho ng&agrave;nh du lịch v&ocirc; c&ugrave;ng lao đao. Theo ghi nhận của PV <em>D&acirc;n tr&iacute;</em>, tr&ecirc;n một con phố d&agrave;i v&agrave;i trăm m&eacute;t khu vực phố cổ, nhiều kh&aacute;ch sạn nằm san s&aacute;t nhau đ&oacute;ng cửa, thậm ch&iacute; c&oacute; kh&aacute;ch sạn treo biển rao b&aacute;n.</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Ho&agrave;n - CEO một chuỗi kh&aacute;ch sạn uy t&iacute;n ở Việt Nam - chia sẻ: Khi đại dịch xảy ra, kinh doanh dịch vụ l&agrave; một trong những lĩnh vực suy tho&aacute;i nghi&ecirc;m trọng, c&ocirc;ng suất ph&ograve;ng kh&aacute;ch sạn, gi&aacute; trung b&igrave;nh trượt dốc với tốc độ phi m&atilde; do nhu cầu đi lại du lịch, c&ocirc;ng t&aacute;c sụt giảm.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Khách sạn cao cấp vắng khách, giảm giá vẫn khó cứu vãn - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/03/icdn-dantri-com-vn_khach-san-ok-1601685701948.jpeg" title="Khách sạn cao cấp vắng khách, giảm giá vẫn khó cứu vãn - 1" /> <figcaption> <p>Kh&aacute;ch sạn muốn thu h&uacute;t kh&aacute;ch buộc phải giảm gi&aacute;, khuyến mại. Ảnh: N. Mạnh.</p> </figcaption> </figure> <p>Trong b&aacute;o c&aacute;o vừa ph&aacute;t h&agrave;nh, &ocirc;ng Mauro Gasparotti - Gi&aacute;m đốc Savills Hotels Ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương - cho biết: &ldquo;Ng&agrave;nh du lịch Việt Nam đ&atilde; trải qua những biến động lớn trong thời gian qua. Một số kh&aacute;ch sạn thậm ch&iacute; hoạt động với tỷ lệ lấp đầy ở mức một chữ số.</p> <p>Việc t&aacute;i b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch Covid-19 ở Đ&agrave; Nẵng trong th&aacute;ng bảy đ&atilde; khiến nhiều địa điểm du lịch nhận được y&ecirc;u cầu hủy ph&ograve;ng, k&eacute;o theo sự sụt giảm c&ocirc;ng suất của to&agrave;n thị trường&rdquo;.</p> <p>Theo thống k&ecirc; của Savills, tỷ lệ lấp đầy trung b&igrave;nh của c&aacute;c kh&aacute;ch sạn ph&acirc;n kh&uacute;c cao cấp trong th&aacute;ng 8 chỉ đạt dưới 20%, tương ứng mức sụt giảm gần 75% so với c&ugrave;ng kỳ năm trước, trong đ&oacute; TP.HCM ghi nhận c&ocirc;ng suất ở mức 14% v&agrave; H&agrave; Nội l&agrave; 24%.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, trong 8 th&aacute;ng đầu năm 2020, gi&aacute; ph&ograve;ng trung b&igrave;nh giảm 10% so với c&ugrave;ng kỳ năm 2019. &ldquo;Điều n&agrave;y g&acirc;y thiệt hại nặng nề cho hầu hết c&aacute;c chủ kh&aacute;ch sạn&rdquo;, chuy&ecirc;n gia Savills nhận định.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n theo đ&aacute;nh gi&aacute; của Savills, nh&igrave;n về hướng t&iacute;ch cực th&igrave; nhu cầu du lịch nội địa đang dần kh&ocirc;i phục trở lại nhờ v&agrave;o c&aacute;c biện ph&aacute;p ứng ph&oacute; với đại dịch hiệu quả của Ch&iacute;nh Phủ, C&aacute;c kh&aacute;ch sạn v&agrave; khu nghỉ dưỡng vẫn nhận được y&ecirc;u cầu đặt ph&ograve;ng cho th&aacute;ng 9 v&agrave; 10 mặc d&ugrave; đ&atilde; bắt đầu v&agrave;o m&ugrave;a du lịch nội địa thấp điểm. C&aacute;c chuyến bay quốc tế vẫn c&ograve;n bị hạn chế d&ugrave; nhu cầu du lịch nội địa đang tr&ecirc;n đ&agrave; kh&ocirc;i phục.</p> <p><strong>Năm 2021 vẫn c&ograve;n nhiều th&aacute;ch thức với ng&agrave;nh du lịch</strong></p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận định năm 2021 vẫn c&ograve;n nhiều th&aacute;ch thức. Việc quản l&yacute; v&agrave; hoạch định ng&acirc;n s&aacute;ch trở n&ecirc;n quan trọng hơn bao giờ hết, c&aacute;c chủ sở hữu cần kiểm so&aacute;t chi ph&iacute; một c&aacute;ch thận trọng, nhưng vẫn phải đảm bảo kịp thời kh&ocirc;i phục hoạt động kinh doanh khi nhu cầu du lịch quay trở lại&rdquo;, &ocirc;ng Mauro Gasparotti, Gi&aacute;m đốc Savills Hotels Ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương nhận định.</p> <p>Cũng theo vị chuy&ecirc;n gia n&agrave;y, việc giao tiếp, cập nhật dữ liệu thường xuy&ecirc;n giữa chủ sở hữu v&agrave; đội ngũ quản l&yacute; l&agrave; cực kỳ quan trọng v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; cơ sở cho việc dự to&aacute;n 2021 một c&aacute;ch đ&uacute;ng đắn.</p> <p>&ldquo;Rất kh&oacute; để dự đo&aacute;n bức tranh ng&agrave;nh du lịch năm 2021 v&igrave; khả năng hồi phục của thị trường kh&aacute;ch quốc tế vẫn l&agrave; một c&acirc;u hỏi lớn. Chủ sở hữu vẫn n&ecirc;n duy tr&igrave; sự t&iacute;ch cực với những kế hoạch d&agrave;i hạn nhưng cần ch&uacute; trọng trong việc kiểm so&aacute;t d&ograve;ng tiền trong thời gian tới v&agrave; tập trung v&agrave;o việc khai th&aacute;c tiềm năng v&agrave; thế mạnh của thị trường nội địa. C&aacute;c định chế t&agrave;i ch&iacute;nh cũng n&ecirc;n l&agrave;m việc chặt chẽ với chủ sở hữu v&agrave; nh&agrave; điều h&agrave;nh để đảm bảo d&ograve;ng tiền hoạt động cho những th&aacute;ng tiếp theo&rdquo; - &ocirc;ng Mauro Gasparotti n&oacute;i.</p> <p>Thậm ch&iacute; theo vị n&agrave;y, ngay cả khi đường bay thương mại quốc tế được kết nối trở lại với một số quốc gia, chủ đầu tư cũng kh&ocirc;ng n&ecirc;n qu&aacute; kỳ vọng v&agrave;o sự phục hồi ngay lập tức từ thị trường kh&aacute;ch quốc tế.</p> <p>&ldquo;C&oacute; thể sẽ c&oacute; nhu cầu du lịch xuất ngoại từ nh&oacute;m kh&aacute;ch c&aacute; nh&acirc;n hoặc nh&oacute;m nhỏ, nhưng phần lớn du kh&aacute;ch, đặc biệt l&agrave; nh&oacute;m kh&aacute;ch đo&agrave;n v&agrave; kh&aacute;ch gia đ&igrave;nh sẽ cần th&ecirc;m thời gian để đ&aacute;nh gi&aacute; mức độ an to&agrave;n trước khi quyết định du lịch trở lại.</p> <p>Mặc d&ugrave; vậy, ch&uacute;ng t&ocirc;i vẫn đ&aacute;nh gi&aacute; ng&agrave;nh du lịch Việt Nam sẽ c&oacute; khả năng phục hồi nhanh hơn c&aacute;c quốc gia kh&aacute;c nhờ v&agrave;o yếu tố an to&agrave;n v&agrave; đ&agrave; tăng trưởng tốt trong qu&aacute; khứ&rdquo; - chuy&ecirc;n gia Savills nhận định.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top