Hành trình của thuốc trong cơ thể

(Khoahocdoisong.vn) - Khi vào cơ thể, thuốc sẽ vào máu và tới phần cơ thể bị bệnh. Sau khi hoàn thành sứ mạng của mình thuốc được đào thải ra ngoài. Hãy xem hành trình của thuốc như thế nào trong cơ thể chúng ta.

<p>Sau khi đưa thuốc v&agrave;o cơ thể, thuốc sẽ di chuyển v&agrave;o trong m&aacute;u để đến c&aacute;c cơ quan v&agrave; c&aacute;c m&ocirc; trong cơ thể, đặc biệt tiến thẳng tới phần cơ thể bị bệnh. Từ đ&oacute;, thuốc sẽ g&acirc;y ra t&aacute;c dụng gọi l&agrave; hiệu ứng dược l&yacute; như ph&ograve;ng bệnh, chữa bệnh, chẩn đo&aacute;n bệnh hoặc điều chỉnh chức năng sinh l&yacute; cơ thể. Cuối c&ugrave;ng cơ thể ch&uacute;ng ta sẽ loại bỏ thuốc v&agrave; c&aacute;c chất chuyển h&oacute;a của n&oacute; ra ngo&agrave;i cơ thể.</p> <p><strong>Giai đoạn hấp thu</strong></p> <p>Thuốc d&ugrave;ng phổ biến l&agrave; thuốc uống. T&ugrave;y dạng thuốc uống (vi&ecirc;n n&eacute;n trần, vi&ecirc;n n&eacute;n bao, vi&ecirc;n nang, thuốc uống lỏng như si r&ocirc;, nhũ địch, hỗn dịch&hellip;) m&agrave; sự hấp thu thuốc v&agrave;o cơ thể nhanh chậm kh&aacute;c nhau. Khi thuốc uống v&agrave;o miệng, đi qua thực quản v&agrave; đi v&agrave;o dạ d&agrave;y, một số sẽ bắt đầu h&ograve;a tan. Một v&agrave;i loại thuốc sẽ được hấp thụ tại dạ d&agrave;y, số kh&aacute;c sẽ di chuyển v&agrave;o ruột non. Điều n&agrave;y t&ugrave;y thuộc v&agrave;o việc lớp &aacute;o bao của vi&ecirc;n thuốc.</p> <p>Nhiều loại thuốc c&oacute; lớp &aacute;o bọc đặc biệt nhằm bảo vệ vi&ecirc;n thuốc tr&aacute;nh bị hủy hoại bởi acid dạ d&agrave;y hoặc bảo vệ ni&ecirc;m mạc dạ d&agrave;y nhờ tr&aacute;nh cho thuốc t&aacute;c động trực tiếp tới dạ d&agrave;y (vi&ecirc;n n&eacute;n bao tan ở ruột). Thuốc vi&ecirc;n nang dạng con nhộng c&oacute; khi cũng c&oacute; c&aacute;ch thức bảo vệ dạng n&agrave;y, do vậy người bệnh kh&ocirc;ng n&ecirc;n mở vi&ecirc;n nang để lấy thuốc b&ecirc;n trong uống.</p> <p>Thuốc được xử l&yacute; bởi dạ d&agrave;y c&oacute; thể tan ho&agrave;n to&agrave;n hoặc kh&ocirc;ng tan sẽ được chuyển v&agrave;o ruột non. Từ đ&acirc;y, thuốc được hấp thụ v&agrave;o ni&ecirc;m mạc của ruột non ở ba nơi: t&aacute; tr&agrave;ng, hỗng tr&agrave;ng hoặc hồi tr&agrave;ng. Thuốc được hấp thu từ ruột non sẽ di chuyển v&agrave;o trong m&aacute;u.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, thuốc c&oacute; thể được hấp thu trực tiếp v&agrave;o m&aacute;u khi d&ugrave;ng đường ti&ecirc;m ch&iacute;ch. Ti&ecirc;m tĩnh mạch (IV) đưa thuốc thẳng v&agrave;o trong mạch m&aacute;u n&ecirc;n cho t&aacute;c dụng nhanh nhất, nhanh hơn ti&ecirc;m bắp (IM) v&agrave; ti&ecirc;m dưới da (SC). Thuốc ti&ecirc;m, đặc biệt ti&ecirc;m tĩnh mạch, c&oacute; t&aacute;c dụng nhanh v&agrave; tiếp thu trọn vẹn n&ecirc;n nếu c&oacute; sự nhầm lẫn th&igrave; thật tai hại, thậm ch&iacute; nguy đến t&iacute;nh mạng nếu dược chất c&oacute; nhiều độc t&iacute;nh. Trong trường hợp cấp cứu hay bệnh nh&acirc;n h&ocirc;n m&ecirc; kh&ocirc;ng thể d&ugrave;ng đường uống th&igrave; mới d&ugrave;ng đường ti&ecirc;m.</p> <h2><strong>Ph&acirc;n bố thuốc trong m&aacute;u</strong></h2> <p>Thuốc v&agrave;o được trong m&aacute;u sẽ theo d&ograve;ng m&aacute;u nhờ nhịp đập của tim để lu&acirc;n chuyển khắp cơ thể. Giai đoạn n&agrave;y gọi l&agrave; sự ph&acirc;n bố của thuốc. Khi ph&acirc;n bố trong m&aacute;u đi khắp nơi, thuốc muốn g&acirc;y ra t&aacute;c dụng dược l&yacute; phải được cơ quan đ&iacute;ch, nơi đ&aacute;p ứng với t&aacute;c dụng dược l&yacute; đ&oacute;. Sự ph&acirc;n bố của thuốc bị ảnh hưởng bởi ch&iacute;nh đặc t&iacute;nh của thuốc (như k&iacute;ch thước ph&acirc;n tử, t&iacute;nh th&acirc;n mỡ/t&iacute;nh th&acirc;n nước&hellip;) v&agrave; phụ thuộc v&agrave;o t&iacute;nh chất của cơ quan đ&iacute;ch (như h&agrave;ng r&agrave;o m&aacute;u n&atilde;o, m&ocirc; xương&hellip;).</p> <p>Một số cơ quan đ&iacute;ch rất kh&oacute; th&acirc;m nhập, bao gồm dịch n&atilde;o tuỷ, xương, mắt. Một số thuốc c&oacute; khả năng ph&acirc;n bố v&agrave;o c&aacute;c cơ quan đ&iacute;ch n&agrave;y tốt hơn c&aacute;c thuốc kh&aacute;c. Ch&uacute;ng ta phải chọn lựa c&aacute;c thuốc c&oacute; khả năng ph&acirc;n bố tốt, v&iacute; dụ, c&aacute;c cephalosporin thế hệ 3 (cefotaxim v&agrave; ceftriaxon) ph&acirc;n bố tốt v&agrave;o dịch n&atilde;o tuỷ khi bệnh nh&acirc;n bị nhiễm khuẩn ở v&ugrave;ng n&atilde;o tủy.</p> <p>Rất cần biết thuốc c&oacute; được ph&acirc;n bố v&agrave;o nhau thai hoặc sữa mẹ hay kh&ocirc;ng v&agrave; với lượng bao nhi&ecirc;u, v&igrave; cần quan t&acirc;m đến t&aacute;c dụng c&oacute; thể c&oacute; của thuốc tr&ecirc;n b&agrave;o thai v&agrave; đứa trẻ đang b&uacute; mẹ.</p> <h2><strong>Chuyển h&oacute;a thuốc trong cơ thể</strong></h2> <p>Khi thuốc theo m&aacute;u đi khắp nơi v&agrave; đến gan th&igrave; được chuyển h&oacute;a. Gan l&agrave; cơ quan ch&iacute;nh cho việc chuyển ho&aacute; thuốc. Rất nhiều thuốc được chuyển ho&aacute; tại gan nhờ c&aacute;c enzym (men) chuyển ho&aacute; thuốc.</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p>Gan lu&ocirc;n xem thuốc l&agrave; chất độc v&agrave; chuyển h&oacute;a thuốc th&agrave;nh c&aacute;c chất chuyển ho&aacute; mất hoạt t&iacute;nh hay c&ograve;n hoạt t&iacute;nh, tức chuyển ho&aacute; biến đổi thuốc th&agrave;nh chất kh&ocirc;ng c&ograve;n độc, dễ tan trong nước để thận loại chất đ&oacute; qua nước tiểu ra khỏi cơ thể.</p> <p>Đ&ocirc;i khi gan chuyển h&oacute;a thuốc th&agrave;nh chất chuyển ho&aacute; c&oacute; độc t&iacute;nh, v&iacute; dụ paracetamol. Paracetamol được chuyển h&oacute;a chủ yếu ở gan. Hai con đường chuyển h&oacute;a ch&iacute;nh l&agrave; li&ecirc;n hợp glucuronic v&agrave; sulfat. Con đường li&ecirc;n hợp sulfat nhanh ch&oacute;ng b&atilde;o h&ograve;a ở liều cao hơn liều điều trị. Một con đường kh&aacute;c được x&uacute;c t&aacute;c bởi enzym chuyển h&oacute;a thuốc gọi l&agrave; cytochrom P450, h&igrave;nh th&agrave;nh chất chuyển h&oacute;a trung gian l&agrave; N-acetyl benzoquinoneimin.</p> <p>Khi sử dụng với liều th&ocirc;ng thường, chất n&agrave;y sẽ nhanh ch&oacute;ng được khử độc t&iacute;nh bởi glutathion (do gan tiết ra) v&agrave; thải qua nước tiểu sau khi li&ecirc;n hợp với cystein v&agrave; acid mercapturic. Tuy nhi&ecirc;n, khi sử dụng liều qu&aacute; cao, lượng N-acetyl benzoquinoneimin tạo th&agrave;nh tăng l&ecirc;n, tạo ra li&ecirc;n kết cộng h&oacute;a trị với tế b&agrave;o gan, g&acirc;y hoại tử gan. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, tuyệt đối kh&ocirc;ng được d&ugrave;ng qu&aacute; liều paracetamol.</p> <p>Sau khi chuyển h&oacute;a ở gan, ngo&agrave;i thải trừ qua đường tiểu, c&aacute;c chất chuyển h&oacute;a của thuốc c&ograve;n được thải trừ qua mật để theo ph&acirc;n ra ngo&agrave;i. C&oacute; nhiều thuốc c&ograve;n được chuyển h&oacute;a th&ecirc;m ở ruột v&agrave; sẽ được t&aacute;i hấp thu v&agrave;o m&aacute;u để thải trừ qua thận.</p> <p>Enzym chuyển h&oacute;a một thuốc ở gan c&oacute; thể bị ức chế (l&agrave;m cho mất t&aacute;c dụng) hoặc cảm ứng (l&agrave;m cho tăng t&aacute;c dụng) bởi thuốc d&ugrave;ng chung. V&igrave; vậy, người ta rất lưu &yacute; vấn đề tương t&aacute;c thuốc ở giai đoạn chuyển h&oacute;a thuốc. Như erythromycin ức chế enzym chuyển ho&aacute; thuốc theophylin dẫn đến nồng độ theophylin cao hơn trong m&aacute;u.</p> <p>Điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa người bệnh sẽ bị tăng độc t&iacute;nh của theophylin nếu d&ugrave;ng chung với erythromycin. Ngược lại, rifampicin g&acirc;y cảm ứng enzym chuyển ho&aacute; thuốc tr&aacute;nh thai đường uống v&agrave; dẫn tới giảm nồng độ thuốc tr&aacute;nh thai, đ&ocirc;i khi l&agrave;m mất t&aacute;c dụng tr&aacute;nh thai nếu hai thuốc n&agrave;y d&ugrave;ng chung. C&aacute;c thuốc vừa kể phải uống c&aacute;ch xa trong khoảng thời gian cần thiết.</p> <p>Khi suy giảm chức năng gan, chuyển ho&aacute; c&aacute;c thuốc bị suy giảm. Điều n&agrave;y c&oacute; thể dẫn đến sự gia tăng nồng độ thuốc trong m&aacute;u g&acirc;y độc. V&igrave; vậy, trong trường hợp suy giảm chức năng gan n&ecirc;n tr&aacute;nh d&ugrave;ng c&aacute;c thuốc chuyển ho&aacute; qua gan hay phải hiệu chỉnh liều thuốc thấp hơn b&igrave;nh thường.</p> <h2><strong>Giai đoạn thải trừ</strong></h2> <p>C&aacute;c cơ quan ch&iacute;nh li&ecirc;n quan đến việc loại bỏ thuốc l&agrave; gan v&agrave; thận. Về cơ bản, những cơ quan n&agrave;y sẽ s&agrave;ng lọc ra c&aacute;c thuốc được xem l&agrave; độc hại. Gan sẽ chuyển h&oacute;a tức ph&aacute; vỡ thuốc th&ocirc;ng qua một chuỗi c&aacute;c phản ứng h&oacute;a học v&agrave; sinh học phức tạp tạo th&agrave;nh c&aacute;c chất chuyển h&oacute;a. Những chất chuyển h&oacute;a c&oacute; thể độc hại cần phế thải n&agrave;y được trữ trong gan cho đến khi ch&uacute;ng sẵn s&agrave;ng được chuyển đến thận. Trong thận, c&aacute;c chất chuyển h&oacute;a lại được xử l&yacute; kỹ hơn v&agrave; loại bỏ khỏi cơ thể th&ocirc;ng qua tiểu tiện.</p> <p>C&oacute; thể n&oacute;i, một chức năng của gan v&agrave; thận l&agrave; thải trừ thuốc. Gan thải trừ thuốc b&ecirc;n trong cơ thể bằng c&aacute;ch chuyển h&oacute;a, c&ograve;n thận thải trừ thuốc ra khỏi cơ thể bằng c&aacute;ch b&agrave;i tiết qua nước tiểu. Gan thận l&agrave; cơ quan thải trừ thuốc ch&iacute;nh của cơ thể. Nhiều thuốc c&ograve;n được thải trừ qua đường ruột (qua ph&acirc;n), da (qua mồ h&ocirc;i), phổi (hơi thở), sữa, t&oacute;c. Người ta đ&atilde; ph&aacute;t hiện độc chất asen trong t&oacute;c của Napol&eacute;on sau 150 năm để kết luận l&agrave; &ocirc;ng bị đầu độc! Cũng giống như suy gan, trong trường hợp suy thận rất cần giảm liều thuốc d&ugrave;ng.</p> <p>T&oacute;m lại, khi thuốc v&agrave;o trong cơ thể, n&oacute; c&oacute; cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh bắt đầu từ &ldquo;sinh&rdquo; l&agrave; bắt đầu hấp thu, &ldquo;bệnh, l&atilde;o&rdquo; l&agrave; ph&acirc;n bố, chuyển h&oacute;a, v&agrave; cuối c&ugrave;ng &ldquo;tử&rdquo; l&agrave; sự thải trừ n&oacute; ra khỏi cơ thể. Điều quan trọng l&agrave; ta d&ugrave;ng thuốc như thế n&agrave;o gi&uacute;p h&agrave;nh tr&igrave;nh của thuốc su&ocirc;n sẻ an to&agrave;n, kh&ocirc;ng g&acirc;y ra c&aacute;i gọi l&agrave; tai biến cho cơ thể.</p> <p><strong>PGS.TS. DS. Nguyễn Hữu Đức</strong></p> <div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
Hà Nội có 3 người tử vong do uốn ván

Hà Nội có 3 người tử vong do uốn ván

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm một bệnh nhân mắc uốn ván , nâng số mắc từ đầu năm 2023 đến nay là 25 trường hợp, trong đó 3 trường hợp đã tử vong.
Móng tay mềm, dễ gãy thiếu chất gì?

Móng tay mềm, dễ gãy thiếu chất gì?

Dinh dưỡng có vai trò quan trọng, giúp duy trì hoạt động và nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể. Để sở hữu bộ móng khỏe mạnh, ngăn ngừa gãy rụng, mọi người cần bổ sung đầy đủ vi chất dinh dưỡng cho cơ thể.
back to top