Gợi ý đáp án đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 của Hà Nội

Thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội vừa kết thúc môn thi tiếng Anh, giáo viên nhận định, đề thi rất hay, khai thác các kiến thức quan trọng trong suốt quá trình THCS. Dưới đây là gợi ý đáp án của đề.

<div> <p>Thầy Nguyễn Trung Nguy&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n Tiếng Anh tại Hệ thống Gi&aacute;o dục HOCMAI cho biết: Đề thi tiếng Anh v&agrave;o 10 năm nay tại H&agrave; Nội rất hay, khai th&aacute;c c&aacute;c kiến thức quan trọng m&agrave; học sinh đ&atilde; học trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh học THCS đặc biệt l&agrave; chương tr&igrave;nh của lớp 9. Th&ecirc;m nữa, đề thi cũng cung cấp kiến thức văn ho&aacute; hấp dẫn cho học sinh ở trong b&agrave;i đọc hiểu (về Vịnh Hạ Long v&agrave; m&ocirc;i trường).</p> <p>Về cấu tr&uacute;c đề thi, đề thi năm nay ho&agrave;n to&agrave;n trắc nghiệm, kh&aacute;c với đề thi năm ngo&aacute;i. Điều n&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n ph&ugrave; hợp với chương tr&igrave;nh giảm tải của Bộ GD do dịch Covid-19. C&oacute; lẽ v&igrave; vậy m&agrave; đề thi năm nay dễ hơn đề thi năm trước, v&agrave; sẽ c&oacute; thể c&oacute; nhiều điểm 9, 10 trong m&ocirc;n tiếng Anh n&agrave;y.</p> <p><strong>Đề thi m&ocirc;n tiếng Anh lớp 10 của H&agrave; Nội với m&atilde; đề 016 như sau:</strong></p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Gợi ý đáp án đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 của Hà Nội - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/17/icdn-dantri-com-vn_screen-shot-20200717-at-42243-pm-1594977785398.png" title="Gợi ý đáp án đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 của Hà Nội - 1" /></figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Gợi ý đáp án đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 của Hà Nội - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/17/icdn-dantri-com-vn_screen-shot-20200717-at-41816-pm-1594977736356.png" title="Gợi ý đáp án đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 của Hà Nội - 2" /></figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Gợi ý đáp án đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 của Hà Nội - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/17/icdn-dantri-com-vn_screen-shot-20200717-at-41838-pm-1594977736261.png" title="Gợi ý đáp án đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 của Hà Nội - 3" /></figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Gợi ý đáp án đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 của Hà Nội - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/17/icdn-dantri-com-vn_screen-shot-20200717-at-41850-pm-1594977736419.png" title="Gợi ý đáp án đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 của Hà Nội - 4" /></figure> <p><strong>Gợi &yacute; đ&aacute;p &aacute;n m&atilde; đề 016 như sau:</strong></p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Gợi ý đáp án đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 của Hà Nội - 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/17/icdn-dantri-com-vn_screen-shot-20200717-at-41641-pm-1594977735686.png" title="Gợi ý đáp án đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 của Hà Nội - 5" /></figure> <p><strong>Gợi &yacute; đ&aacute;p &aacute;n m&atilde; đề 019, 001, 004 như sau:</strong></p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Gợi ý đáp án đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 của Hà Nội - 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/17/icdn-dantri-com-vn_screen-shot-20200717-at-50317-pm-1594980313759.png" title="Gợi ý đáp án đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 của Hà Nội - 6" /></figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Gợi ý đáp án đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 của Hà Nội - 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/17/icdn-dantri-com-vn_screen-shot-20200717-at-50335-pm-1594980313693.png" title="Gợi ý đáp án đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 của Hà Nội - 7" /></figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Gợi ý đáp án đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 của Hà Nội - 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/07/17/icdn-dantri-com-vn_screen-shot-20200717-at-50258-pm-1594980313665.png" title="Gợi ý đáp án đề thi môn tiếng Anh vào lớp 10 của Hà Nội - 8" /></figure> <p><strong>Nguồn HOCMAI</strong></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Giáo sư Vũ Hà Văn, Giám đốc Khoa học Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup VinIF và Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata, Tập đoàn Vingroup

Vingroup tài trợ 11 tỷ đồng học bổng cho Postdoc ngành Khoa học – Công nghệ

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) thuộc Tập đoàn Vingroup vừa trao 30 suất Học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ (Postdoc) tổng giá trị 11 tỷ đồng cho các tiến sĩ trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ. Đây là học bổng Postdoc Việt Nam đầu tiên do Quỹ tư nhân tài trợ nhằm góp phần khuyến khích các tài năng trẻ đóng góp và phát triển sự nghiệp tại quê hương.
back to top