Đường dây 500kV mạch 3: Ì ạch giải phóng mặt bằng

Hiện nay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn rất nhiều vướng mắc đòi hỏi phải có giải pháp quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa từ các cấp chính quyền, chủ đầu tư và các đơn vị thi công để bảo đảm tiến độ chung của dự án quan trọng này.

<div> <p>Tuyến đường d&acirc;y 500kV mạch 3 đoạn qua thị x&atilde; Kỳ Anh, tỉnh H&agrave; Tĩnh d&agrave;i 31,2km bao gồm 71 vị tr&iacute;. Theo b&aacute;o c&aacute;o của Ban Quản l&yacute; dự &aacute;n c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh điện miền Trung (CPMB), tiến độ c&ocirc;ng t&aacute;c bồi thường, giải ph&oacute;ng mặt bằng (GPMB) phục vụ thi c&ocirc;ng dự &aacute;n qua đoạn tuyến n&agrave;y c&ograve;n rất chậm do c&ograve;n nhiều vướng mắc chưa được th&aacute;o gỡ, giải quyết dứt điểm.</p> <p>Cụ thể, đến nay vẫn c&ograve;n 8 vị tr&iacute; m&oacute;ng từ vị tr&iacute; 63 đến vị tr&iacute; 70, thuộc tổ d&acirc;n phố T&acirc;y Y&ecirc;n v&agrave; Y&ecirc;n Thịnh, phường Kỳ Thịnh, thị x&atilde; Kỳ Anh (trong đ&oacute; c&oacute; 5 vị tr&iacute; qua khu d&acirc;n cư v&agrave; đất rừng sản xuất, 3 vị tr&iacute; tr&ecirc;n đất n&ocirc;ng nghiệp chưa được lập hồ sơ bồi thường do c&aacute;c hộ x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh, nh&agrave; cửa tr&ecirc;n phần đất kh&ocirc;ng c&oacute; giấy tờ ph&aacute;p l&yacute; đất đai v&agrave; tự &yacute; t&aacute;ch thửa để x&acirc;y nh&agrave; ở nhưng kh&ocirc;ng c&oacute; giấy tờ hợp ph&aacute;p. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c hộ d&acirc;n tại khu vực n&agrave;y vẫn đề nghị được bồi thường đất v&agrave; to&agrave;n bộ c&ocirc;ng tr&igrave;nh bị ảnh hưởng.</p> <p>CPMB cũng cho biết, về h&agrave;nh lanh tuyến vẫn c&ograve;n 18 hộ d&acirc;n kh&ocirc;ng đồng &yacute; nhận tiền bồi thường, hỗ trợ h&agrave;nh lang tuyến v&agrave; y&ecirc;u cầu bồi thường to&agrave;n bộ c&acirc;y cối bị ảnh hưởng. C&aacute;c hộ n&agrave;y kh&ocirc;ng cho nh&agrave; thầu triển khai thi c&ocirc;ng mặc d&ugrave; hội dồng bồi thường GPMB thị x&atilde; Kỳ Anh đ&atilde; nhiều lần tiến h&agrave;nh giải th&iacute;ch, tuy&ecirc;n truyền, vận động người d&acirc;n thực hiện đ&uacute;ng c&aacute;c quy định của Nh&agrave; nước về c&ocirc;ng t&aacute;c bồi thường, GPMB, b&agrave;n giao mặt bằng cho c&aacute;c đơn vị thi c&ocirc;ng dự &aacute;n.</p> <p>Được biết, l&atilde;nh đạo tỉnh H&agrave; Tĩnh đ&atilde; c&oacute; nhiều buổi l&agrave;m việc với Tập đo&agrave;n Điện lực Việt Nam, Tổng c&ocirc;ng ty Truyền tải điện quốc gia v&agrave; CPMB để b&agrave;n giải ph&aacute;p th&aacute;o gỡ vướng mắc mặt bằng đường d&acirc;y 500kV mạch 3 (Vũng &Aacute;ng &ndash; Quảng Trạch &ndash; Dốc Sỏi &ndash; Pleiku 2) đoạn qua địa phận tỉnh H&agrave; Tĩnh nhưng đến nay những vướng mắc về c&ocirc;ng t&aacute;c bồi thường, GPMB vẫn c&ograve;n rất lớn nếu kh&ocirc;ng được th&aacute;o gỡ kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự &aacute;n.</p> <p>Trong đ&oacute;, đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; những vướng mắc về đất ở dưới h&agrave;nh lang tuyến, đất n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; nh&agrave; ở dưới h&agrave;nh lang tuyến, c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng tr&ecirc;n đất n&ocirc;ng nghiệp cần phải được tập trung th&aacute;o gỡ dứt điểm, kịp thời.</p> <p>Mới đ&acirc;y, tại buổi l&agrave;m việc với UBND tỉnh H&agrave; Tĩnh, &ocirc;ng Nguyễn T&agrave;i Anh, Ph&oacute; Tổng gi&aacute;m đốc EVN nhấn mạnh, đ&acirc;y l&agrave; dự &aacute;n điện cấp b&aacute;ch nhằm đảm bảo điện cho miền Nam từ năm 2021. Đặc biệt, dự &aacute;n cũng sẽ giải tỏa hết nguồn điện tại Trung t&acirc;m Điện lực Vũng &Aacute;ng, qua đ&oacute; g&oacute;p phần tăng thu ng&acirc;n s&aacute;ch cho tỉnh H&agrave; Tĩnh.&nbsp;</p> <p>&ldquo;C&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y được Đảng ủy EVN đăng k&yacute; l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh gắn biển ch&agrave;o mừng Đại hội to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng. Hiện nay, thời gian thi c&ocirc;ng kh&ocirc;ng c&ograve;n nhiều, nhưng vướng mắc mặt bằng tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh H&agrave; Tĩnh c&ograve;n rất lớn. EVN mong nhận được sự quan t&acirc;m, hỗ trợ tối đa của Tỉnh ủy, UBND tỉnh H&agrave; Tĩnh để dự &aacute;n về đ&iacute;ch đ&uacute;ng tiến độ v&agrave;o th&aacute;ng 12 tới&rdquo;, &ocirc;ng Nguyễn T&agrave;i Anh kiến nghị.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo baochinhphu.vn
Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Quan ngại về Công ty Xuất nhập khẩu An Giang

Một ngày sau khi bị Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM quyết định đình chỉ giao dịch cổ phiếu AGM từ 18/9 thì Công ty CP XNK An Giang (Angimex, mã AGM - sàn HoSE) mới chịu công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023.
back to top