ĐHĐCĐ Masan Resources (MSR): Đã chi hơn 1.097 tỷ để mua nền tảng vonfram của H.C. Starck, trình đổi tên thành Masan High-Tech Materials

(Tổ Quốc) - Masan Resources (MSR) cho biết chi khoảng 41 triệu euro, tương đương hơn 1.097 tỷ đồng. Việc sáp nhập có thể thúc đẩy MSR tăng gấp đôi doanh thu hiện tại, tuy nhiên vẫn chưa chắc chắn do còn nhiều tác động bởi Covid-19 trên toàn cầu. Thương vụ theo kế hoạch sẽ được hoàn tất vào ngày 9/6, sau đó tiến hành tích hợp hệ thống kinh doanh của HCS vào Công ty.

<div> <p><span>Ng&agrave;y 29/6/2020, Masan Resources đ&atilde; tổ chức ĐHĐCĐ thường ni&ecirc;n 2020, th&ocirc;ng qua kế hoạch kinh doanh với 2 kịch bản. Bao gồm:</span></p> <p><span>Kịch bản 1: Doanh thu 8.000 tỷ v&agrave; LNST ph&acirc;n bổ cho cổ đ&ocirc;ng 200 tỷ đồng - giảm 43% so với năm 2019; </span></p> <p><span>Kịch bản 2: Doanh thu 9.000 tỷ đồng, LNST tăng 42% l&ecirc;n 500 tỷ đồng. </span></p> <p><span>Năm nay, với mảng kho&aacute;ng sản, Tập đo&agrave;n Masan dự tập trung ho&agrave;n th&agrave;nh việc t&iacute;ch hợp nền tảng kinh doanh vonfram của H.C.Stark (HCS) để trở th&agrave;nh nh&agrave; chế biến cận s&acirc;u (midstream) gi&aacute; trị gia tăng tr&ecirc;n to&agrave;n cầu, qua đ&oacute;, giảm bớt rủi ro biến động gi&aacute; theo chu kỳ h&agrave;ng h&oacute;a. </span></p> <p><span>Th&ocirc;ng tin đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; trong năm 2019, Vonfram Masan - c&ocirc;ng ty con do CTCP T&agrave;i nguy&ecirc;n Masan (Masan Resources, MSR) sở hữu 100% vốn - đ&atilde; k&yacute; hợp đồng mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của H.C. Starck GmbH (HSC). Th&ocirc;ng qua giao dịch, MSR kỳ vọng tạo ra d&ograve;ng tiền ổn định qua c&aacute;c chu kỳ thị trường, đồng thời mở rộng quy m&ocirc; thị trường đầu ra l&ecirc;n 3,5 lần, từ 1,3 tỷ USD l&ecirc;n 4,6 tỷ USD. </span></p> <p><span>B&aacute;o c&aacute;o với cổ đ&ocirc;ng tại Đại hội, C&ocirc;ng ty cho biết chi khoảng 41 triệu euro, tương đương hơn 1.097 tỷ đồng. Việc s&aacute;p nhập c&oacute; thể th&uacute;c đẩy MSR tăng gấp đ&ocirc;i doanh thu hiện tại, tuy nhi&ecirc;n vẫn chưa chắc chắn do c&ograve;n nhiều t&aacute;c động bởi Covid-19 tr&ecirc;n to&agrave;n cầu. Thương vụ theo kế hoạch sẽ được ho&agrave;n tất v&agrave;o ng&agrave;y 9/6, sau đ&oacute; tiến h&agrave;nh t&iacute;ch hợp hệ thống kinh doanh của HCS v&agrave;o C&ocirc;ng ty. </span></p> <p><span><i>&quot;Đại dịch đ&atilde; ảnh hưởng rất nhiều đến cộng</i><i> đồng c&ocirc;ng nghiệp, một số ng&agrave;nh nghề đ&atilde; phải đ&oacute;ng cửa v&agrave; tr&igrave; trệ trong thời gian d&agrave;i. Nhưng</i><i>, ch&uacute;ng ta c&oacute; thấy g&igrave; t&iacute;ch cực từ Covid-19 kh&ocirc;ng? Đ&oacute; l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển đổi m&agrave; thế giới ph</i><i>ải l&agrave;m quen. Những g&igrave; ch&uacute;ng ta thấy l&agrave; sự thay đổi, chiến dịch k&ecirc;u gọi t&aacute;i đầu tư v&agrave;o hạ tầng ở c&aacute;c nước kh&aacute;c nhau. Rất nhiều quốc gia hồi phục sau Covid-19 th&igrave; họ vẫn c&oacute; nhu cầu với c&aacute;c sản phẩm ch&uacute;ng ta b&aacute;n. Ch&uacute;ng t&ocirc;i kỳ vọng họ sẽ c&oacute; những y&ecirc;u cầu cụ thể với c&aacute;c vật liệu c&ocirc;ng nghệ cao. Trong</i><i> đ&oacute;, Covid-19 c&oacute; thể khiến mọi thứ tr&igrave; trệ nhưng trước sau thị trường cũng hồi phục lại, nhu cầu ti&ecirc;u thụ c&aacute;c vật liệu c&ocirc;ng</i><i> nghệ cao sẽ trở lại. Kế ho</i><i>ạch 2020 chắc chắn sẽ đạt được, d&ugrave; c&oacute; thể sẽ c&oacute; nhiều th&aacute;ch thức</i><i>&quot;, </i>đại diện MSR nhấn mạnh. </span></p> <p><span>Tổng Gi&aacute;m đốc Craig Eichard Bradshaw n&oacute;i th&ecirc;m, diễn biến chiến tranh thương mại trong năm 2019 đ&atilde; g&acirc;y ra kh&oacute; khăn đối với nhiều ng&agrave;nh nghề, trong đ&oacute; c&oacute; lĩnh vực nguy&ecirc;n liệu, bao gồm Vonfram. Khi đại dịch Covid-19 xảy ra trong năm 2020 đ&atilde; c&agrave;ng g&acirc;y ra nhiều kh&oacute; khăn hơn nữa. Tuy nhi&ecirc;n, MSR đ&atilde; t&igrave;m ra hướng giải quyết v&agrave; ngay l&uacute;c n&agrave;y đ&atilde; quyết định &quot;Go global&quot; (vươn ra to&agrave;n cầu) sau khi mua lại th&agrave;nh c&ocirc;ng nền tảng Vonfram của H.C.Starch. T&iacute;nh đến nay, MSR đ&atilde; sở hữu tổ hợp chế biến tại Đức, Canada, Trung Quốc. </span></p> <p><span>Khi c&oacute; những cơ sở n&agrave;y, C&ocirc;ng ty c&oacute; nhiều cơ hội hơn để mở rộng danh mục sản phẩm c&ocirc;ng nghệ cao, nhằm phục vụ c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp như: H&agrave;ng kh&ocirc;ng, quốc ph&ograve;ng, h&agrave;ng kh&ocirc;ng vũ trụ, h&oacute;a chất, khai kho&aacute;ng, x&acirc;y dựng, robot, năng lượng, &ocirc; t&ocirc;&hellip; </span></p> <p><span>Cổ đ&ocirc;ng cũng th&ocirc;ng qua phương &aacute;n ch&agrave;o b&aacute;n cổ phần mới bằng h&igrave;nh thức ri&ecirc;ng lẻ, tổng khối lượng ph&aacute;t h&agrave;nh dự kiến tối đa 9,99% số cổ phần đang lưu h&agrave;nh. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2020-2021. Gi&aacute; ph&aacute;t h&agrave;nh kh&ocirc;ng thấp hơn gi&aacute; trị sổ s&aacute;ch, cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. </span></p> <p><span>Về ban l&atilde;nh đạo, đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; MSR muốn xin ph&ecirc; duyệt việc miễn nhiệm th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐQT đối với &ocirc;ng Nguyễn Đăng Quang v&agrave; số lượng th&agrave;nh vi&ecirc;n c&ograve;n lại l&agrave; 4 người cho nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội lần n&agrave;y cũng tr&igrave;nh cổ đ&ocirc;ng chấp thuận việc thay đổi t&ecirc;n c&ocirc;ng ty th&agrave;nh CTCP Masan High-Tech Materials.</span></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo ttvn.toquoc.vn
SVB sụp đổ: Chạy đua cứu các công ty khởi nghiệp khỏi 'tuyệt chủng'

SVB sụp đổ: Chạy đua cứu các công ty khởi nghiệp khỏi 'tuyệt chủng'

Các giám đốc điều hành công nghệ, nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng và những người sáng lập bao gồm cả Giám đốc điều hành của OpenAI là Sam Altman đã chạy đua vào cuối tuần này để giữ cho các công ty khởi nghiệp sống sót sau sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon (Silicon Valley Bank - SVB).
Kỷ lục hộp cà phê hòa tan lớn nhất Việt Nam

Kỷ lục hộp cà phê hòa tan lớn nhất Việt Nam

Hộp cà phê có kích thước 120cm x 65cm x 180cm với khối lượng tịnh là 320kg chứa 16.000 gói cà phê hòa tan “3 in 1 được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam thẩm định, trao Chứng nhận kỷ lục "Hộp cà phê hòa tan lớn nhất Việt Nam”.
back to top