Masan Group có tổng giám đốc 8x

Ông Danny Le (sinh năm 1984), người vừa được bổ nhiệm từ hôm nay (19/6), trở thành tổng giám đốc trẻ nhất của Masan Group.

<div> <ul class="list-news hidden" data-campaign="Box-Related"> <li data-id="4115517" style="text-align: justify;"><span>Masan muốn chi phối tuyệt đối Vinacafe Bi&ecirc;n Ho&agrave;</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/masan-muon-chi-phoi-tuyet-doi-vinacafe-bien-hoa-4115517.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4057743" style="text-align: justify;"><span>Masan mua 52% cổ phần Bột giặt NET</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/masan-mua-52-co-phan-bot-giat-net-4057743.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4046232" style="text-align: justify;"><span>Tỷ ph&uacute; Nguyễn Đăng Quang n&oacute;i về việc s&aacute;p nhập Vincommerce</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/ty-phu-nguyen-dang-quang-noi-ve-viec-sap-nhap-vincommerce-4046232.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> </ul> <p style="text-align: justify;">Quyết định bổ nhiệm vừa được Masan Group c&ocirc;ng bố h&ocirc;m nay. &Ocirc;ng Danny Le c&oacute; bằng cử nh&acirc;n Đại học Bowdoin&nbsp;(Mỹ). Trước khi gia nhập Masan, &ocirc;ng Le từng l&agrave; chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ph&acirc;n t&iacute;ch&nbsp;bộ phận ng&acirc;n h&agrave;ng đầu tư tại Morgan Stanley giai đoạn 2006-2010. Khoảng thời gian n&agrave;y, &ocirc;ng tham gia c&aacute;c thương vụ M&amp;A v&agrave; c&aacute;c giao dịch tr&ecirc;n thị trường vốn&nbsp;cho nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n cầu.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/06/19/danny-le-1556052498-width800he-5585-1305-1592558611.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=y2km_r3uClpgKNbE-qIOfA" itemprop="url" /> <meta content="800" itemprop="width" /> <meta content="604" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/19/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_danny-le-1556052498-width800he-5585-1305-1592558611.jpg 1x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/06/19/danny-le-1556052498-width800he-5585-1305-1592558611.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=LU_VViRXbkpDiMDAwA2sZg 1.5x, https://i1-kinhdoanh.vnecdn.net/2020/06/19/danny-le-1556052498-width800he-5585-1305-1592558611.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=YJLf0L8sdRX2UMbHv31xMg 2x" /><img alt="Ông Danny Le, Tân tổng giám đốc Masan Group. Ảnh: Masan." src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/19/i1-kinhdoanh-vnecdn-net_danny-le-1556052498-width800he-5585-1305-1592558611.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Danny Le, T&acirc;n tổng gi&aacute;m đốc Masan Group. Ảnh: <em>Masan.</em></p> </figcaption> <p style="text-align: justify;">Gia nhập Masan Group từ năm 2010 v&agrave; sau đ&oacute; l&agrave; Gi&aacute;m đốc Chiến lược v&agrave; Ph&aacute;t triển của Masan, &ocirc;ng Le&nbsp;l&agrave; người c&oacute; vai tr&ograve; quan trọng trong việc x&acirc;y dựng chiến lược tăng trưởng của Masan Group. Đồng thời &ocirc;ng&nbsp;cũng l&agrave; người trực tiếp tổ chức c&aacute;c giao dịch M&amp;A tạo dựng nền tảng chiến lược cho tập đo&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Danny Le&nbsp;kỳ vọng sẽ đưa Masan trở th&agrave;nh doanh nghiệp Việt Nam đầu ti&ecirc;n được thế giới c&ocirc;ng nhận l&agrave; &quot;kỳ l&acirc;n ng&agrave;nh ti&ecirc;u d&ugrave;ng&quot;.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan, cho rằng tuổi t&aacute;c c&ograve;n trẻ kh&ocirc;ng phải r&agrave;o cản cho &ocirc;ng Le ở cương vị mới. &quot;Ch&uacute;ng ta thường d&ugrave;ng từ &#39;bọn trẻ&#39;&nbsp;để n&oacute;i về họ.&nbsp;Nhưng ch&uacute;ng ta đ&atilde; từng c&ograve;n trẻ hơn họ khi bắt đầu h&agrave;nh tr&igrave;nh n&agrave;y rất nhiều năm trước&quot;, &ocirc;ng Quang n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
Hàng nghìn học sinh tại Hà Nam và Bình Dương có những trải nghiệm khó quên trong “Ngày vì cộng đồng” của Cô Gái Hà Lan

Hàng nghìn học sinh tại Hà Nam và Bình Dương có những trải nghiệm khó quên trong “Ngày vì cộng đồng” của Cô Gái Hà Lan

FrieslandCampina Việt Nam luôn tiên phong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững bằng việc mang nguồn dinh dưỡng tốt hơn cho thế hệ trẻ, cũng như bồi đắp tinh thần, khuyến khích trẻ về ý thức nuôi dưỡng hành tinh xanh từ những điều nhỏ nhất.
back to top