Masan muốn chi phối tuyệt đối Vinacafe Biên Hoà

Công ty thành viên của Masan có thể chi khoảng 90 tỷ đồng để mua thêm cổ phiếu Vinacafé Biên Hoà, nâng tỷ lệ sở hữu tại đây lên 100%.

<div> <p>C&ocirc;ng ty TNHH MTV Masan Beverage cuối tuần trước th&ocirc;ng b&aacute;o ch&agrave;o mua 401.000 cổ phiếu, tương đương 1,51% vốn của C&ocirc;ng ty cổ phần Vinacaf&eacute; Bi&ecirc;n Ho&agrave; (VCF) để n&acirc;ng sở hữu tại đ&acirc;y l&ecirc;n 100%. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận từ 17/6 đến 16/7.</p> <p>Việc đăng k&yacute; mua để c&oacute; quyền chi phối tuyệt đối diễn ra trước thềm đại hội đồng cổ đ&ocirc;ng thường ni&ecirc;n, nơi Vinacaf&eacute; Bi&ecirc;n ho&agrave; sẽ bầu Hội đồng quản trị mới.</p> <p>Masan Beverage l&agrave; c&ocirc;ng ty con của C&ocirc;ng ty cổ phần H&agrave;ng ti&ecirc;u d&ugrave;ng Masan (Masan Consumer). Doanh nghiệp n&agrave;y đ&aacute;nh dấu sự hiện diện tại Vinacaf&eacute; Bi&ecirc;n Ho&agrave; từ năm 2011 khi li&ecirc;n tiếp mua cổ phần từ cổ đ&ocirc;ng lớn để n&acirc;ng sở hữu l&ecirc;n tr&ecirc;n 50%. Giao dịch gần nhất được thực hiện v&agrave;o th&aacute;ng 2/2018, khi đ&oacute; Masan Beverage mua th&ecirc;m gần 8 triệu cổ phiếu với gi&aacute; khoảng 1.600 tỷ đồng để tăng tỷ lệ nắm giữ l&ecirc;n 98,49%.</p> <p>Cơ cấu cổ đ&ocirc;ng c&ocirc; đặc khiến thanh khoản cổ phiếu Vinacaf&eacute; Bi&ecirc;n Ho&agrave; &egrave;o uột, b&igrave;nh qu&acirc;n chưa đến 500 đơn vị mỗi phi&ecirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, thị gi&aacute; lại cao nhất s&agrave;n chứng kho&aacute;n khi đang giao dịch tại v&ugrave;ng 216.000 đồng v&agrave; EPS (tỷ suất sinh lời tr&ecirc;n mỗi cổ phiếu) hơn 25.600&nbsp;đồng.</p> <p>C&ocirc;ng ty cũng c&oacute; lịch sử chia cổ tức hấp dẫn bậc nhất. Điển h&igrave;nh năm ngo&aacute;i, c&ocirc;ng ty d&agrave;nh khoảng 640 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 240%, tức mỗi cổ phiếu nhận 24.000 đồng.</p> <p>Vinacaf&eacute; Bi&ecirc;n H&ograve;a được th&agrave;nh lập từ năm 1968 v&agrave; b&agrave;n giao lại cho nh&agrave; nước sau giải ph&oacute;ng. C&ocirc;ng ty l&agrave; doanh nghiệp dẫn đầu thị phần ng&agrave;nh h&agrave;ng c&agrave; ph&ecirc; h&ograve;a tan suốt nhiều năm li&ecirc;n tiếp. Kế hoạch doanh thu thuần v&agrave; lợi nhuận sau thuế năm nay ở mức cao lần lượt l&agrave;&nbsp;3.300 tỷ đồng v&agrave; 780 tỷ đồng.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
“Bất ổn” luân chuyển vốn nhà nước tại Vinasport

“Bất ổn” luân chuyển vốn nhà nước tại Vinasport

Nguồn vốn nhà nước tại Vinasport luôn “bất ổn” sau cổ phần hóa, bởi liên tục được chuyển giao cho các cá nhân đại diện trong bối cảnh nội bộ HĐQT luôn “lục đục”. Quá trình quản lý, sử dụng “đất vàng” bừa bãi Vinasport để sai phạm, nghiêm trọng.
back to top