Masan Resources hoàn tất mua nền tảng kinh doanh của H.C.Starck

Giao dịch được thực hiện là bước đi chiến lược trong tầm nhìn của MSR trở thành nhà chế tạo vật liệu công nghiệp công nghệ cao.

<div> <p style="text-align: justify;"><span>Ng&agrave;y 9/6, C&ocirc;ng ty TNHH Vonfram Masan (&ldquo;MTC&rdquo;) - c&ocirc;ng ty con do C&ocirc;ng ty CP T&agrave;i nguy&ecirc;n Masan (&ldquo;MSR&rdquo;) sở hữu 100% vốn, h&ocirc;m nay đ&atilde; c&ocirc;ng bố ho&agrave;n tất giao dịch mua lại nền tảng kinh doanh vonfram của H.C. Starck Group GmbH (&ldquo;HCS&rdquo;).</span></p> <p style="text-align: justify;">H.C.Starck l&agrave; nh&agrave; chế tạo h&agrave;ng đầu c&aacute;c sản phẩm vonfram c&ocirc;ng nghệ cao &ldquo;midstream&rdquo; (giai đoạn giữa của chuỗi gi&aacute; trị) như bột kim loại vonfram (tungsten metal powders) v&agrave; vonfram c&aacute;c-bua (tungsten carbides). HCS phục vụ c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới với c&aacute;c tổ hợp sản xuất tại ch&acirc;u &Acirc;u, Bắc Mỹ v&agrave; Trung Quốc.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="masan huong tro thanh nha che tao vat lieu cong nghiep cong nghe cao hinh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/10/images-vov-vn_von2_tcmd.jpg" title="masan hướng trở thành nhà chế tạo vật liệu công nghiệp công nghệ cao hình 1" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: justify;"><em><span>D&acirc;y chuyền nh&agrave; m&aacute;y hiện đại của MSR.</span></em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">HCS c&oacute; đội ngũ chuy&ecirc;n gia kỹ thuật chuy&ecirc;n s&acirc;u v&agrave; gi&agrave;u kinh nghiệm trong lĩnh vực nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ứng dụng, cũng như vận h&agrave;nh c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y hiện đại, tự động h&oacute;a cao để đảm bảo cung cấp cho kh&aacute;ch h&agrave;ng c&aacute;c sản phẩm c&oacute; chất lượng vượt trội v&agrave; ổn định. HCS c&oacute; 105 bằng s&aacute;ng chế (đ&atilde; được cấp v&agrave; đang đăng k&yacute;) v&agrave; sở hữu tr&iacute; tuệ đối với c&aacute;c sản phẩm vonfram h&agrave;ng đầu như hợp chất vonfram c&oacute; cấu tr&uacute;c si&ecirc;u mịn (ultrafine).</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, nhờ v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ đ&atilde; được cấp bằng s&aacute;ng chế độc quyền, HCS l&agrave; một trong số &iacute;t c&aacute;c c&ocirc;ng ty tr&ecirc;n thế giới c&oacute; nền tảng t&aacute;i chế vonfram to&agrave;n diện v&agrave; th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường.</p> <p style="text-align: justify;">Giao dịch được thực hiện lần n&agrave;y l&agrave; bước đi chiến lược trong tầm nh&igrave;n của MSR: trở th&agrave;nh nh&agrave; chế tạo vật liệu c&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao dựa tr&ecirc;n nền tảng chuỗi gi&aacute; trị t&iacute;ch hợp xuy&ecirc;n suốt h&agrave;ng đầu thế giới.</p> <p style="text-align: justify;">Nguồn cung APT sơ cấp ổn định với gi&aacute; th&agrave;nh thấp từ MSR kết hợp với năng lực t&aacute;i chế của HCS sẽ mang đến cho MSR lợi thế cạnh tranh to&agrave;n cầu. Điều n&agrave;y gi&uacute;p MSR tạo ra d&ograve;ng tiền ổn định qua c&aacute;c chu kỳ thị trường, đồng thời mở rộng quy m&ocirc; thị trường đầu ra l&ecirc;n 3.5 lần, từ 1,3 tỷ USD l&ecirc;n 4,6 tỷ USD.</p> <p style="text-align: justify;">Với sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của giao dịch n&agrave;y, MSR ch&iacute;nh thức trở th&agrave;nh nh&agrave; chế tạo h&agrave;ng đầu c&aacute;c sản phẩm vonfram &ldquo;midstream&rdquo; cho c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp quan trọng như cơ kh&iacute; chế tạo m&aacute;y v&agrave; c&ocirc;ng cụ, khai kho&aacute;ng, &ocirc; t&ocirc;, năng lượng, h&agrave;ng kh&ocirc;ng v&agrave; c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a chất.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="masan huong tro thanh nha che tao vat lieu cong nghiep cong nghe cao hinh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/10/images-vov-vn_von3_mvti.jpg" title="masan hướng trở thành nhà chế tạo vật liệu công nghiệp công nghệ cao hình 2" /></td> </tr> <tr> <td style="text-align: justify;"><em><span>Nh&agrave; m&aacute;y HCS ở Quảng Ch&acirc;u, Trung Quốc.</span></em></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Giao dịch n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ n&acirc;ng tầm MSR trở th&agrave;nh c&ocirc;ng ty vật liệu c&ocirc;ng nghiệp c&ocirc;ng nghệ cao tại Việt Nam c&oacute; quy m&ocirc; to&agrave;n cầu, m&agrave; c&ograve;n gia tăng vị thế cạnh tranh của Việt Nam tr&ecirc;n thị trường vonfram quốc tế nhờ v&agrave;o nền tảng nghi&ecirc;n cứu ph&aacute;t triển v&agrave; c&ocirc;ng nghệ h&agrave;ng đầu thế giới.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; cơ hội để đ&agrave;o tạo v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c chuy&ecirc;n gia kỹ thuật trong ng&agrave;nh vật liệu c&ocirc;ng nghệ cao của Việt Nam, như một phần trong qu&aacute; tr&igrave;nh to&agrave;n cầu h&oacute;a nền tảng kinh doanh của MSR.&nbsp;<span>Giao dịch đ&atilde; được ho&agrave;n tất với sự chấp thuận của c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền./.</span></p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo vov.vn
Doanh nghiệp đã có “bảo bối”... tự cứu mình?

Doanh nghiệp đã có “bảo bối”... tự cứu mình?

“Cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư kỳ vọng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ sẽ khẩn trương xem xét, sớm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án bất động sản, đô thị, nhà ở thương mại”, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA nói.
back to top