Đề xuất mở đường bay quốc tế vào cuối tháng 7

Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị triển khai mô hình "di chuyển nội khối" giữa các nước an toàn sau dịch Covid-19.

<div> <ul class="list-news hidden" data-campaign="Box-Related"> <li data-id="4120543"><span>Việt Nam chưa đ&oacute;n du kh&aacute;ch quốc tế</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/viet-nam-chua-don-du-khach-quoc-te-4120543.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4113641"><span>C&acirc;n nhắc mở một số đường bay quốc tế</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/can-nhac-mo-mot-so-duong-bay-quoc-te-4113641.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4105811"><span>Nghi&ecirc;n cứu nối lại c&aacute;c đường bay quốc tế</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/nghien-cuu-noi-lai-cac-duong-bay-quoc-te-4105811.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> </ul> <p>Theo b&aacute;o c&aacute;o gửi Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải cuối tuần qua, Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam đ&atilde; đề xuất nghi&ecirc;n cứu kh&ocirc;i phục dần c&aacute;c chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đưa kh&aacute;ch v&agrave;o Việt Nam từ cuối th&aacute;ng 7.</p> <p>C&aacute;c đường bay quốc tế n&agrave;y được mở theo m&ocirc; h&igrave;nh &quot;Di chuyển nội khối&quot; hay &quot;Travel bubble&quot; như một số quốc gia tr&ecirc;n thế giới &aacute;p dụng, v&agrave; c&oacute; thể mở đến c&aacute;c quốc gia kh&ocirc;ng c&oacute; ca l&acirc;y nhiễm mới trong cộng đồng trong 30 ng&agrave;y li&ecirc;n tục.</p> <p>Theo Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam, m&ocirc; h&igrave;nh &quot;di chuyển nội khối&quot; nghĩa l&agrave; c&aacute;c quốc gia cho ph&eacute;p nhập cảnh đối với c&ocirc;ng d&acirc;n nước m&igrave;nh hoặc người nước ngo&agrave;i c&oacute; thẻ cư tr&uacute; v&agrave; thương gia, chuy&ecirc;n gia kỹ thuật, sinh vi&ecirc;n... Khi nhập cảnh, người d&acirc;n phải c&aacute;ch ly 14 ng&agrave;y tại gia đ&igrave;nh hoặc cơ sở lưu tr&uacute; do ch&iacute;nh quyền chỉ định (c&oacute; thu ph&iacute;). Việc tự c&aacute;ch ly tại gia được ch&iacute;nh quyền kiểm so&aacute;t chặt bằng c&ocirc;ng nghệ.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/29/san-bay-1-1467-1593416871.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=dPR-9GPMw8KM44Rd1hIwVA" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="850" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/29/i1-vnexpress-vnecdn-net_san-bay-1-1467-1593416871.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/29/san-bay-1-1467-1593416871.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=0W9-nzV_kdL6hFwBe4J5kw 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/29/san-bay-1-1467-1593416871.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=bonbkDNHqIn2UgT2IagtSg 2x" /><img alt="Máy bay đỗ tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quỳnh Trần." src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/29/i1-vnexpress-vnecdn-net_san-bay-1-1467-1593416871.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>M&aacute;y bay đỗ tại s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất. Ảnh:<em> Quỳnh Trần.</em></p> </figcaption> <p>Tuy nhi&ecirc;n, Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam đề nghị kh&ocirc;ng n&ecirc;n hạn chế nguồn kh&aacute;ch m&agrave; mở rộng cả kh&aacute;ch du lịch, với điều kiện du kh&aacute;ch đ&aacute;p ứng quy định ph&ograve;ng chống dịch trước khi nhập cảnh.</p> <p>Theo đ&oacute;, h&agrave;nh kh&aacute;ch đến Việt Nam đ&atilde; từng ở quốc gia/v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ đối t&aacute;c tối thiểu 30 ng&agrave;y li&ecirc;n tục trước khi thực hiện chuyến bay, kh&ocirc;ng chấp nhận kh&aacute;ch qu&aacute; cảnh. Ngo&agrave;i ra, kh&aacute;ch phải c&oacute; giấy chứng nhận &acirc;m t&iacute;nh nCoV được cấp trong v&ograve;ng 3 ng&agrave;y trước ng&agrave;y dự kiến thực hiện chuyến bay.</p> <p>Khi đến c&aacute;c s&acirc;n bay của Việt Nam, h&agrave;nh kh&aacute;ch được x&eacute;t nghiệm nhanh; chi ph&iacute; x&eacute;t nghiệm do h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng chi trả. H&agrave;nh kh&aacute;ch nhập cảnh phải lưu tr&uacute; tại c&aacute;c địa điểm do UBND tỉnh/th&agrave;nh x&aacute;c định v&agrave; c&oacute; trả ph&iacute;.</p> <p>Để triển khai kế hoạch tr&ecirc;n, Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam kiến nghị Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải b&aacute;o c&aacute;o Thủ tướng, giao Bộ Ngoại giao trao đổi với cơ quan ngoại giao để thống nhất phối hợp kết nối hoạt động h&agrave;ng kh&ocirc;ng thường lệ.</p> <p>&Ocirc;ng Đinh Việt Thắng, Cục trưởng H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam, cho biết một số h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Đ&agrave;i Loan đ&atilde; đề xuất được mở đường bay đến Việt Nam. C&aacute;c h&atilde;ng trong nước cũng c&oacute; kế hoạch sẵn s&agrave;ng mở lại c&aacute;c đường bay quốc tế.</p> <p>Theo Cục H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam, một số nước như Estonia, Latvia v&agrave; Litva đ&atilde; mở cửa bi&ecirc;n giới với nhau trong khối Baltic, tạo cơ hội cho doanh nghiệp mở cửa trở lại. Những du kh&aacute;ch đến từ b&ecirc;n ngo&agrave;i khối vẫn phải tự c&aacute;ch ly trong 14 ng&agrave;y.</p> <p>Australia v&agrave; New Zealand cũng đề xuất chia sẻ nội khối Trans-Tasman. C&ocirc;ng d&acirc;n của nước n&agrave;y c&oacute; thể đi lại v&agrave; l&agrave;m việc ở nước kia m&agrave; kh&ocirc;ng cần thị thực.</p> <p>Trung Quốc đang xem x&eacute;t mở rộng &quot;di chuyển nội khối&quot; của họ tr&ecirc;n phạm vi bao phủ Trung Quốc đại lục đến Đ&agrave;i Loan, Hong Kong, Ma Cao...</p> <p>Tại cuộc họp Ch&iacute;nh phủ ng&agrave;y 24/6, Thủ tướng đ&atilde; đề nghị tăng tần suất chuyến bay để đưa c&aacute;c nh&agrave; đầu tư, chuy&ecirc;n gia, c&ocirc;ng nh&acirc;n l&agrave;nh nghề v&agrave;o Việt Nam cũng như đưa người Việt Nam ra nước ngo&agrave;i lao động, học tập nếu nước đ&oacute; chấp thuận.</p> <p>Mọi chuy&ecirc;n gia, lao động bậc cao, nh&agrave; đầu tư đều được v&agrave;o Việt Nam với phương thức c&aacute;ch ly ph&ugrave; hợp. Tuy nhi&ecirc;n, Việt Nam chưa mở cửa đ&oacute;n kh&aacute;ch du lịch. Ch&iacute;nh phủ căn cứ v&agrave;o t&igrave;nh h&igrave;nh quốc tế v&agrave; khu vực để xem x&eacute;t mở c&aacute;c chuyến bay thương mại quốc tế, thời điểm sẽ được Ban chỉ đạo quốc gia về ph&ograve;ng, chống Covid-19 t&iacute;nh to&aacute;n cụ thể.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top