Dân số Việt Nam dự kiến tăng lên 104 triệu năm 2030

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, quy mô dân số khoảng 104 triệu, tuổi thọ trung bình là 75, trong đó thời gian sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm.

<div> <p>Theo Chiến lược d&acirc;n số Việt Nam đến năm 2030 được Thủ tướng ph&ecirc; duyệt ng&agrave;y 22/11, Ch&iacute;nh phủ đặt mục ti&ecirc;u duy tr&igrave; vững chắc mức sinh thay thế (b&igrave;nh qu&acirc;n mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ c&oacute; 2,1 con); giảm ch&ecirc;nh lệch mức sinh giữa c&aacute;c v&ugrave;ng, đối tượng.</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><img alt="Mật độ dân số cao ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM khiến hạ tầng giao thông thường xuyên quá tải. Ảnh: Hoàng Nam." src="https://khds.1cdn.vn/2019/11/01/ket-xe-mung-6-1549789092-r-680-5175-4160-1574776973.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p>Mật độ d&acirc;n số cao ở những th&agrave;nh phố lớn như H&agrave; Nội, TP HCM khiến hạ tầng giao th&ocirc;ng thường xuy&ecirc;n qu&aacute; tải. Ảnh: <em style="margin:0px;padding:0px;color:rgb(51,51,51);">Ho&agrave;ng Nam.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Việt Nam sẽ đưa&nbsp;tỷ số giới t&iacute;nh khi sinh về mức c&acirc;n bằng tự nhi&ecirc;n, duy tr&igrave; cơ cấu tuổi hợp l&yacute;. Cụ thể, tỷ lệ trẻ dưới 15 tuổi đạt 22%; tỷ lệ người cao tuổi từ 65 tuổi trở l&ecirc;n đạt 11%; tỷ lệ phụ thuộc chung đạt 49% d&acirc;n số cả nước.&nbsp;</p> <p>Ch&iacute;nh phủ kỳ vọng, năm 2030 tuổi thọ b&igrave;nh qu&acirc;n của người Việt Nam đạt 75 tuổi, trong đ&oacute; thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Chiều cao nam giới đạt 1,685 m; nữ đạt 1,5<span>75 m (năm 2016, <span>chiều cao trung b&igrave;nh</span> của nam l&agrave; 164,4 cm v&agrave; nữ 153,4 cm)</span><span>; chỉ số Ph&aacute;t triển con người (HDI) nằm trong nh&oacute;m 4 nước h&agrave;ng đầu khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;.</span></p> <p>Để đạt mục ti&ecirc;u tr&ecirc;n, Ch&iacute;nh phủ sẽ tăng đầu tư ng&acirc;n s&aacute;ch v&agrave; huy động c&aacute;c nguồn vốn kh&aacute;c cho c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n số.&nbsp;Thị trường bảo hiểm sẽ được tạo điều kiện ph&aacute;t triển với nhiều g&oacute;i, ph&ugrave; hợp với c&aacute;c nh&oacute;m d&acirc;n cư, đảm bảo mọi người được hưởng dịch vụ ph&uacute;c lợi, an sinh x&atilde; hội. Việt Nam sẽ nghi&ecirc;n cứu th&agrave;nh lập quỹ dưỡng l&atilde;o từ đ&oacute;ng g&oacute;p của người d&acirc;n, để người gi&agrave; sẽ được chăm s&oacute;c.&nbsp;</p> <div> <p>Theo kết quả tổng điều tra d&acirc;n số v&agrave; nh&agrave; ở năm 2019, <span>d&acirc;n số Việt Nam</span> đến th&aacute;ng 4/2019 l&agrave; 96,2 triệu; trong đ&oacute; nam 47,88 triệu; nữ 48,32 triệu, đứng thứ ba trong khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; thứ 15 thế giới.</p> <p>Chỉ số giới t&iacute;nh trung b&igrave;nh cả nước l&agrave; 99,1 nam/100 nữ; khu vực th&agrave;nh thị l&agrave; 96,5 nam/100 nữ; khu vực n&ocirc;ng th&ocirc;n l&agrave; 100,5 nam/100 nữ.</p> <p>Mật độ d&acirc;n số Việt Nam l&agrave; 290 người/km2, xếp hạng cao so với c&aacute;c nước trong khu vực v&agrave; thế giới. Hai địa phương c&oacute; mật độ d&acirc;n số cao nhất cả nước l&agrave; H&agrave; Nội (2.398 người/km2) v&agrave; TP HCM (4.363 người/km2).</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top