0h00 ngày 1-4 sẽ thực hiện tổng điều tra về dân số và nhà ở trên toàn quốc

Vào lúc 0h00 ngày 1/4/2019, cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở với quy mô toàn quốc sẽ chính thức bắt đầu, với sự tham gia của hơn 122.000 điều tra viên.

<p>Th&ocirc;ng tin chung về d&acirc;n số, t&igrave;nh trạng di cư, h&ocirc;n nh&acirc;n, mức độ sinh - chết v&agrave; ph&aacute;t triển d&acirc;n số, t&igrave;nh trạng lao động, việc l&agrave;m, t&igrave;nh trạng về nh&agrave; ở v&agrave; nhiều nội dung th&ocirc;ng tin kh&aacute;c sẽ được Tổng cục Thống k&ecirc; tiến h&agrave;nh thu thập.</p> <p>Tổng điều tra d&acirc;n số v&agrave; nh&agrave; ở năm 2019 (Tổng điều tra) nhằm thu thập th&ocirc;ng tin cơ bản về d&acirc;n số v&agrave; nh&agrave; ở phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu, ph&acirc;n t&iacute;ch qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển d&acirc;n số v&agrave; nh&agrave; ở tr&ecirc;n to&agrave;n bộ l&atilde;nh thổ nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam; đ&aacute;p ứng nhu cầu th&ocirc;ng tin đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả thực hiện c&aacute;c kế hoạch ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội giai đoạn 2011 - 2020 v&agrave; x&acirc;y dựng chiến lược v&agrave; c&aacute;c kế hoạch ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;m s&aacute;t thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng kh&oacute;a XII về c&ocirc;ng t&aacute;c d&acirc;n số trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới; gi&aacute;m s&aacute;t c&aacute;c Mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển bền vững của Li&ecirc;n Hợp Quốc m&agrave; Ch&iacute;nh phủ Việt Nam đ&atilde; cam kết; cung cấp th&ocirc;ng tin phục vụ x&acirc;y dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về d&acirc;n số.</p> <p><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2019/03/31/dtradsnhao.jpg" /></p> <p><em>Sẽ c&oacute; khoảng hơn 100.000 điều tra vi&ecirc;n tham gia Tổng điều tra d&acirc;n số v&agrave; nh&agrave; ở</em></p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display:none; width: 47%;margin-bottom: 7px;padding: 5px;border: 1px solid #ddd;text-align: justify;background: #f2f2f2;overflow: hidden;float: left;margin-right: 2%;box-sizing: border-box;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p>Nội dung điều tra, bao gồm: Th&ocirc;ng tin chung về d&acirc;n số; t&igrave;nh trạng di cư; tr&igrave;nh độ học vấn v&agrave; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n kỹ thuật; t&igrave;nh trạng khuyết tật; t&igrave;nh trạng h&ocirc;n nh&acirc;n; mức độ sinh, chết v&agrave; ph&aacute;t triển d&acirc;n số; t&igrave;nh h&igrave;nh đăng k&yacute; khai sinh của trẻ em; t&igrave;nh h&igrave;nh lao động - việc l&agrave;m; thực trạng về nh&agrave; ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ d&acirc;n cư.</p> <p>Thời gian thu thập th&ocirc;ng tin của cuộc Tổng điều tra l&agrave; 25 ng&agrave;y, bắt đầu từ ng&agrave;y 1/4/2019. Kết quả sơ bộ được c&ocirc;ng bố v&agrave;o th&aacute;ng 7 năm 2019, kết quả điều tra mẫu được c&ocirc;ng bố v&agrave;o qu&yacute; IV năm 2019, kết quả điều tra to&agrave;n bộ được c&ocirc;ng bố v&agrave;o qu&yacute; II năm 2020. C&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o ph&acirc;n t&iacute;ch chuy&ecirc;n đề c&ocirc;ng bố v&agrave;o qu&yacute; IV năm 2020.</p> <p>Trước đ&oacute;, tại hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo Tổng điều tra d&acirc;n số v&agrave; nh&agrave; ở năm 2019 với c&aacute;c địa phương. Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Vương Đ&igrave;nh Huệ nhần mạnh, đ&acirc;y l&agrave; hoạt động rất quan trọng, nhằm thu thập th&ocirc;ng tin, đ&aacute;nh gi&aacute; t&igrave;nh h&igrave;nh d&acirc;n số v&agrave; nh&agrave; ở, v&agrave; sẽ l&agrave; th&ocirc;ng tin đầu v&agrave;o cho c&aacute;c cấp điều h&agrave;nh trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổng hợp, hoạch định ch&iacute;nh s&aacute;ch vĩ m&ocirc;, đặc biệt l&agrave; hướng tới phục vụ c&aacute;c mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội đến năm 2030 v&agrave; năm 2045 - kỷ niệm 100 năm th&agrave;nh lập nước.</p> <p>Ph&oacute; Thủ tướng Vương Đ&igrave;nh Huệ y&ecirc;u cầu, c&aacute;c địa phương, bộ, ng&agrave;nh phải b&aacute;m s&aacute;t nội dung, mục ti&ecirc;u của cuộc tổng điều tra; triển khai đầu việc theo kế hoạch. Trong đ&oacute;, cần tập trung thực hiện y&ecirc;u cầu v&agrave; chỉ đạo từ c&aacute;c cấp, l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c thu thập, ph&acirc;n t&iacute;ch th&ocirc;ng tin tổng hợp, nhất l&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh biến động d&acirc;n cư, vấn đề di d&acirc;n, h&ocirc;n nh&acirc;n, lao động v&agrave; thu nhập, việc l&agrave;m... C&aacute;c cơ quan hữu quan, địa phương phải chủ động v&agrave;o cuộc, phối hợp chặt chẽ để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ theo y&ecirc;u cầu về chất lượng, hiệu quả...&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <!--<script src="http://suckhoedoisong.vn//d1.hadarone.com/ads-sync.js?placement=1133"></script> --> <div> <div> <div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
Mắc bệnh bạch hầu nguy cơ tử vong cao

Mắc bệnh bạch hầu nguy cơ tử vong cao

Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có tính chất gây dịch, gặp ở mọi lứa tuổi. Bệnh có nhiều biến chứng, ngay cả khi được điều trị, tỷ lệ tử vong cũng lên tới 5-10%, người chưa tiêm chủng 10-20%.
back to top