Dân số Việt Nam đạt 96 triệu

Việt Nam đông dân thứ ba ở khu vực Đông Nam Á, thứ 15 trên thế giới và có xu hướng tăng chậm hơn giai đoạn trước.

<div> <p>S&aacute;ng 11/7, tại H&agrave; Nội, Ban chỉ đạo Tổng điều tra d&acirc;n số v&agrave; nh&agrave; ở Trung ương c&ocirc;ng bố kết quả sơ bộ tổng điều tra d&acirc;n số v&agrave; nh&agrave; ở năm 2019.</p> <p>Theo đ&oacute;, tổng số d&acirc;n Việt Nam đến th&aacute;ng 4/2019 l&agrave; 96,2 triệu; trong đ&oacute; nam 47,88 triệu; nữ 48,32 triệu, đứng thứ ba trong khu vực Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; thứ 15 tr&ecirc;n thế giới.&nbsp;</p> <table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><img alt="Mật độ dân số cao ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM khiến hạ tầng giao thông thường xuyên quá tải. Ảnh: Hoàng Nam." src="https://khds.1cdn.vn/2019/07/11/ket-xe-mung-6-1549789092-r-680-2865-6894-1562814627.png" /></td> </tr> <tr> <td> <p>Mật độ d&acirc;n số cao ở những th&agrave;nh phố lớn như H&agrave; Nội, TP HCM khiến hạ tầng giao th&ocirc;ng thường xuy&ecirc;n qu&aacute; tải. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng Nam.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Sau 10 năm, kể từ 2009, quy m&ocirc; d&acirc;n số Việt Nam tăng th&ecirc;m 10 triệu, tỷ lệ tăng giảm nhẹ so với giai đoạn trước.&nbsp;</p> <p>Chỉ số giới t&iacute;nh trung b&igrave;nh cả nước l&agrave; 99,1 nam/100 nữ; khu vực th&agrave;nh thị l&agrave; 96,5 nam/100 nữ; khu vực n&ocirc;ng th&ocirc;n l&agrave; 100,5 nam/100 nữ.&nbsp;</p> <p>Mật độ d&acirc;n số Việt Nam hiện nay 290 người/km2, xếp hạng cao so với c&aacute;c nước trong khu vực v&agrave; thế giới. Hai địa phương c&oacute; mật độ d&acirc;n số cao nhất cả nước l&agrave; H&agrave; Nội (2.398 người/km2) v&agrave; TP HCM (4.363người/km2).</p> <p>Đồng bằng s&ocirc;ng Hồng l&agrave; nơi tập trung d&acirc;n cư lớn nhất cả nước với 22,5 triệu; T&acirc;y Nguy&ecirc;n c&oacute; &iacute;t người sinh sống nhất với 5,8 triệu.&nbsp;</p> <p>D&acirc;n số khu vực th&agrave;nh thị năm 2019 l&agrave; 33 triệu; khu vực n&ocirc;ng th&ocirc;n 63,1 triệu. Số d&acirc;n từ 15 tuổi trở l&ecirc;n đ&atilde; kết h&ocirc;n l&agrave; 77,5%; trong đ&oacute; đang c&oacute; vợ hoặc chồng chiếm 69%; trong t&igrave;nh trạng ly h&ocirc;n 2%; go&aacute; 6%.&nbsp;</p> <p>92% d&acirc;n số trong độ tuổi phổ th&ocirc;ng được đi học. Số người biết đọc, biết viết chiếm 96%.&nbsp;</p> <p>Cả nước c&oacute; 26,8 triệu hộ d&acirc;n cư, tăng 4,4 triệu so với năm 2009. Hiện c&oacute; khoảng 4.800 hộ kh&ocirc;ng c&oacute; nh&agrave; ở.&nbsp;</p> <p>&quot;Kết quả sơ bộ tổng điều tra d&acirc;n số năm 2019 cho thấy trải qua 10 năm quy m&ocirc; d&acirc;n số nước tăng chậm hơn so với giai đoạn trước. Tr&igrave;nh độ d&acirc;n tr&iacute; được cải thiện; tỉ lệ d&acirc;n số từ 15 tuổi trở l&ecirc;n biết đọc, biết viết tăng mạnh; hầu hết trẻ em trong độ tuổi đi học phổ th&ocirc;ng được đến trường&quot;, b&aacute;o c&aacute;o của Ban chỉ đạo điều tra d&acirc;n số n&ecirc;u.&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top