Đà Nẵng giải thể bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 không có bệnh nhân

Được thành lập để điều trị bệnh nhân Covid-19 khi Đà Nẵng trong giai đoạn bùng phát dịch nhưng rất may Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn chưa phải tiếp nhận điều trị bệnh nhân nào.

<div> <p>Ng&agrave;y 16/11, Ban chỉ đạo ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 TP Đ&agrave; Nẵng cho biết, đ&atilde; c&oacute; quyết định giải thể Bệnh viện d&atilde; chiến Ti&ecirc;n Sơn.</p> <p>Theo quyết định, Ban chỉ đạo ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 Đ&agrave; Nẵng y&ecirc;u cầu Gi&aacute;m đốc Sở Y tế, Sở X&acirc;y dựng, Sở Nội vụ, Sở T&agrave;i ch&iacute;nh, Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường chịu tr&aacute;ch nhiệm giải quyết c&aacute;c vấn đề c&ograve;n tồn đọng của Bệnh viện d&atilde; chiến theo chức năng, nhiệm vụ v&agrave; c&aacute;c nội dung li&ecirc;n quan đ&atilde; được Trưởng Ban chỉ đạo giao trước đ&oacute;.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Đà Nẵng giải thể bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 không có bệnh nhân - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/icdn-dantri-com-vn_benh-vien-da-chien-tien-son-1605499153440.jpg" title="Đà Nẵng giải thể bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 không có bệnh nhân - 1" /> <figcaption> <p>Bệnh viện d&atilde; chiến Ti&ecirc;n Sơn được th&agrave;nh lập để điều trị bệnh nh&acirc;n Covid-19</p> </figcaption> </figure> <p>Bệnh viện d&atilde; chiến Ti&ecirc;n Sơn đặt tại Cung thể thao Ti&ecirc;n Sơn (quận Hải Ch&acirc;u) được lắp đặt v&agrave;o đầu th&aacute;ng 8 khi dịch bệnh Covid-19 t&aacute;i b&ugrave;ng ph&aacute;t ở Đ&agrave; Nẵng v&agrave;o cuối th&aacute;ng 7 vừa qua.</p> <p>Bệnh viện c&oacute; quy m&ocirc; 500 giường, trong đ&oacute; giai đoạn 1 c&oacute; quy m&ocirc; 300 giường, nh&acirc;n lực được điều động tương ứng với số lượng bệnh nh&acirc;n.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Đà Nẵng giải thể bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 không có bệnh nhân - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/16/icdn-dantri-com-vn_benh-vien-da-chien-tien-son-1-1605499153463.jpg" title="Đà Nẵng giải thể bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 không có bệnh nhân - 2" /> <figcaption> <p>Tuy nhi&ecirc;n, từ khi th&agrave;nh lập đến l&uacute;c giải thể, bệnh viện chưa phải tiếp nhận điều trị bệnh nh&acirc;n n&agrave;o</p> </figcaption> </figure> <p>Sở Y tế Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; chỉ định b&agrave; Trần Thanh Thủy, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Sở Y tế Đ&agrave; Nẵng đảm nhiệm chức vụ Gi&aacute;m đốc Bệnh viện d&atilde; chiến. B&agrave; Thủy sẽ phụ tr&aacute;ch về hậu cần, tổ chức.</p> <p>Bộ Y tế cũng đ&atilde; ph&acirc;n c&ocirc;ng TS. Đỗ Ngọc Sơn, Ph&oacute; Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai l&agrave;m Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc phụ tr&aacute;ch chuy&ecirc;n m&ocirc;n của cơ sở n&agrave;y.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, từ khi th&agrave;nh lập đến nay, Bệnh viện d&atilde; chiến chưa tiếp nhận bệnh nh&acirc;n n&agrave;o do Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; kiểm so&aacute;t được dịch bệnh.</p> <p>Được biết, ng&agrave;y 23/9, Bệnh viện d&atilde; chiến H&ograve;a Vang đ&atilde; l&agrave;m thủ tục ra viện cho bệnh nh&acirc;n 936. Đ&acirc;y l&agrave; bệnh nh&acirc;n mắc Covid-19 cuối c&ugrave;ng của Đ&agrave; Nẵng được xuất viện trong đợt dịch lần 2 n&agrave;y.&nbsp;</p> <p>Đầu th&aacute;ng 10, Ban chỉ đạo ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 TP Đ&agrave; Nẵng cũng đ&atilde; c&oacute; quyết định giải thể Bệnh viện d&atilde; chiến H&ograve;a Vang.</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top