Cứu bệnh nhân hoại tử chân vì đắp lá

(khoahocdoisong.vn) - Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân 28 tuổi bị biến chứng đái tháo đường (ĐTĐ) nhiễm trùng huyết, hoại tử chân do đắp lá, phải cắt cụt chi.

<p style="text-align: justify;"><em>Chăm s&oacute;c vết lo&eacute;t hoại tử cho bệnh nh&acirc;n.</em></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Cứu được t&iacute;nh mạng vẫn phải cắt ch&acirc;n</strong></p> <p style="text-align: justify;">Bệnh nh&acirc;n H&agrave; Mạnh T., (28 tuổi, Ph&uacute; Thọ) được tiếp nhận trong t&igrave;nh trạng lo&eacute;t hoại tử b&agrave;n ch&acirc;n tr&aacute;i v&ocirc; c&ugrave;ng nghi&ecirc;m trọng. Theo t&igrave;m hiểu từ người nh&agrave;, bệnh nh&acirc;n ph&aacute;t hiện ĐTĐ typ 1 c&aacute;ch đ&acirc;y 12 năm khi mới 17 tuổi, hiện đang điều trị isulin, tuy nhi&ecirc;n bệnh nh&acirc;n kh&ocirc;ng đi t&aacute;i kh&aacute;m v&agrave; theo d&otilde;i thường xuy&ecirc;n m&agrave; chỉ điều trị isulin theo đơn từ trước đ&oacute; rất l&acirc;u.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;ch v&agrave;o viện khoảng 1 th&aacute;ng, bệnh nh&acirc;n bị tai nạn giao th&ocirc;ng ng&atilde; xe m&aacute;y, x&acirc;y x&aacute;t v&ugrave;ng da mu ch&acirc;n tr&aacute;i, kh&ocirc;ng gẫy xương. Sau v&agrave;i ng&agrave;y vết thương x&acirc;y x&aacute;t do ng&atilde; ng&agrave;y c&agrave;ng lan rộng, s&acirc;u to&agrave;n bộ ch&acirc;n tr&aacute;i, xuất hiện chảy dịch h&ocirc;i, b&agrave;n ch&acirc;n bắt đầu sưng tấy nhiều, đau nhức, mất cảm gi&aacute;c. Mặc d&ugrave; xuất hiện t&igrave;nh trạng tr&ecirc;n nhưng bệnh nh&acirc;n đ&atilde; kh&ocirc;ng tới bệnh viện để kh&aacute;m v&agrave; kiểm tra ngay m&agrave; tự &yacute; ở nh&agrave; điều trị bằng thuốc kh&aacute;ng sinh kh&ocirc;ng r&otilde; nguồn gốc đồng thời sử dụng c&aacute;c loại thuốc l&aacute; d&acirc;n gian để đắp l&ecirc;n vết x&acirc;y x&aacute;t khiến cho t&igrave;nh trạng vết thương ng&agrave;y c&agrave;ng lan rộng.</p> <p style="text-align: justify;">Chỉ đến khi thấy cơ thể ng&agrave;y mệt mỏi, v&ugrave;ng tổn thương qu&aacute; nặng bệnh nh&acirc;n mới được đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Ph&uacute; Thọ kiểm tra. Tại đ&acirc;y, trước t&igrave;nh h&igrave;nh diễn biến kh&aacute; nặng của ca bệnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ph&uacute; Thọ đ&atilde; chuyển bệnh nh&acirc;n xuống Bệnh viện Nội tiết Trung ương.</p> <p style="text-align: justify;">Tại khoa Điều trị t&iacute;ch cực Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bệnh nh&acirc;n được cấp cứu trong trong t&igrave;nh trạng xuất hiện c&aacute;c dấu hiệu nhiễm tr&ugrave;ng huyết, cơ thể mệt mỏi, da ni&ecirc;m mạc nhợt nhạt, sốt cao tr&ecirc;n 38 độ C. Bệnh nh&acirc;n c&oacute; vết lo&eacute;t tại vị tr&iacute; mu b&agrave;n ch&acirc;n tr&aacute;i, sưng n&oacute;ng đỏ, k&iacute;ch thước lớn, s&acirc;u, vết thương hoại tử lan rộng gần hết mu ch&acirc;n, lan tỏa xuống gan ch&acirc;n, chảy dịch h&ocirc;i thối...</p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2019/03/07/cat-cut-chi-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">B&agrave;n ch&acirc;n bị biến chứng hoại tử do đắp l&aacute; của bệnh nh&acirc;n</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">ThS.BS T&ocirc;n Thất Kha, Trưởng khoa Điều trị t&iacute;ch cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương nhận định, đ&acirc;y l&agrave; ca bệnh c&oacute; diễn biến rất nặng do nhập viện muộn. Hiện tại, bệnh nh&acirc;n đang trong t&igrave;nh trạng sức đề kh&aacute;ng yếu, sốt cao li&ecirc;n tục k&egrave;m theo vi&ecirc;m phổi, nhiễm tr&ugrave;ng b&agrave;n ch&acirc;n nặng v&agrave; đang được theo d&otilde;i nhiễm khuẩn đường huyết, đe dọa t&iacute;nh mạng. D&ugrave; c&oacute; được điều trị t&iacute;ch cực th&igrave; nguy cơ phải cắt cụt chi ở ca bệnh n&agrave;y vẫn rất cao.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Chỉ v&igrave; sai lầm v&agrave; thiếu hiểu biết trong việc chăm s&oacute;c m&agrave; người bệnh ĐTĐ đ&atilde; tự điều trị tại nh&agrave; bằng phương ph&aacute;p đắp c&aacute;c loại thuốc l&aacute; v&agrave;o vị tr&iacute; x&acirc;y x&aacute;t khiến cho vết thương lan rộng nhanh ch&oacute;ng, dẫn đến việc phải cắt cụt chi, thậm ch&iacute; đe dọa nghi&ecirc;m trọng đến t&iacute;nh mạng&rdquo;, ThS.BS Kha cho biết.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Biến chứng b&agrave;n ch&acirc;n g&acirc;y tử vong h&agrave;ng đầu</strong></p> <p style="text-align: justify;">ThS Đặng Thị Mai Trang, Phụ tr&aacute;ch khoa chăm s&oacute;c b&agrave;n ch&acirc;n, Bệnh viện Nội tiết TW cho biết, biến chứng b&agrave;n ch&acirc;n l&agrave; biến chứng g&acirc;y tử vong h&agrave;ng đầu trong bệnh ĐTĐ. Bởi biến chứng b&agrave;n ch&acirc;n l&agrave; do tổn thương thần kinh ngoại vi đ&atilde; l&agrave;m mất cảm gi&aacute;c bảo vệ, ch&acirc;n người bệnh bị t&ecirc; b&igrave;, dị cảm kh&ocirc;ng thấy đau, kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện ra tổn thương dẫn đến lo&eacute;t, hoại tử v&agrave; cắt cụt chi dưới. Tỷ lệ tử vong sau cắt đoạn chi thay đổi từ 13-40% sau 1 năm, 35-65% sau 3 năm, v&agrave; 39-80% sau 5 năm.</p> <p style="text-align: justify;">ThS Đặng Thị Mai Trang cảnh b&aacute;o, điều trị vết thương b&agrave;n ch&acirc;n cho bệnh nh&acirc;n ĐTĐ, rất nan giải v&agrave; tốn k&eacute;m. Từ một vết thương nhỏ, ch&agrave;y xước ở da ch&acirc;n c&oacute; thể th&agrave;nh vết thương nặng sau 3 ng&agrave;y v&agrave; nếu bệnh nh&acirc;n tự điều trị ở nh&agrave;, sau 1 tuần đến viện đ&atilde; c&oacute; thể bị nhiễm tr&ugrave;ng to&agrave;n th&acirc;n, nhiễm tr&ugrave;ng m&aacute;u, phải cắt cụt chi. Chi ph&iacute; điều trị c&oacute; khi l&ecirc;n đến v&agrave;i trăm triệu vẫn kh&ocirc;ng cứu được t&iacute;nh mạng. Thực tế, lo&eacute;t b&agrave;n ch&acirc;n l&agrave; một biến chứng phức tạp, xuất hiện do nhiều tổn thương phối hợp bao gồm biến chứng mạch m&aacute;u l&agrave;m giảm nu&ocirc;i dưỡng b&agrave;n ch&acirc;n, biến chứng thần kinh v&agrave; biến chứng nhiễm tr&ugrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Với người bệnh tiểu đường, một khi gặp biến chứng lo&eacute;t b&agrave;n ch&acirc;n sẽ rất kh&oacute; được chữa l&agrave;nh. Bởi kh&aacute;c với người b&igrave;nh thường, vết lo&eacute;t ch&acirc;n ở bệnh nh&acirc;n ĐTĐ rất kh&oacute; liền v&igrave; &iacute;t khi được cung cấp đủ m&aacute;u, do đ&oacute; v&ugrave;ng tổn thương vừa kh&ocirc;ng được cung cấp đủ chất dinh dưỡng v&agrave; &ocirc;xy, vừa kh&ocirc;ng c&oacute; đủ c&aacute;c tế b&agrave;o m&aacute;u như bạch cầu đến để tấn c&ocirc;ng vi khuẩn v&agrave; c&aacute;c tế b&agrave;o chết cũng kh&ocirc;ng được dọn dẹp kịp thời.<strong>Kh&oacute; chữa l&agrave;nh, c&oacute; thể ở b&agrave;n ch&acirc;n phải cắt l&ecirc;n cả đ&ugrave;i</strong></p> <p style="text-align: justify;">Mặt kh&aacute;c, đường m&aacute;u cao sẽ ức chế c&aacute;c hoạt động của bạch cầu, l&agrave;m giảm hiệu quả của c&aacute;c phản ứng vi&ecirc;m chống nhiễm khuẩn. Do vậy, vết thương rất dễ bị nhiễm tr&ugrave;ng lan rộng v&agrave; kh&oacute; liền, khi đ&oacute; bắt buộc phải cắt cụt. Điều đặc biệt l&agrave; c&aacute;c động mạch c&oacute; thể bị tắc hẹp ở c&aacute;c đoạn cẳng ch&acirc;n hoặc cao hơn như ở đ&ugrave;i n&ecirc;n một số trường hợp tuy chỉ c&oacute; nhiễm tr&ugrave;ng b&agrave;n ch&acirc;n nhưng lại cần cắt cụt đến tr&ecirc;n đầu gối.</p> <p style="text-align: justify;">V&igrave; vậy, ThS.BS T&ocirc;n Thất Kha khuyến c&aacute;o, đối với những người đang mắc ĐTĐ cần thường xuy&ecirc;n t&aacute;i kh&aacute;m, điều trị đơn thuốc theo đ&uacute;ng chỉ định của b&aacute;c sĩ. Khi xuất hiện c&aacute;c vết x&acirc;y x&aacute;t tr&ecirc;n cơ thể kh&ocirc;ng được tự &yacute; điều trị tại nh&agrave; m&agrave; người bệnh cần đến ngay c&aacute;c cơ sở y tế chuy&ecirc;n khoa để được kiểm tra v&agrave; chăm s&oacute;c vết thương, gi&uacute;p vết thương được kiểm so&aacute;t tốt, tr&aacute;nh những tổn thương lan rộng, bảo tồn c&aacute;c chi.</p> <blockquote> <p style="text-align: justify;">&nbsp;Hiện nay, cứ 2 gi&acirc;y tr&ecirc;n thế giới ph&aacute;t hiện 1 bệnh nh&acirc;n ĐTĐ, 6 gi&acirc;y c&oacute; 1 người chết v&agrave; cứ 20 gi&acirc;y lại c&oacute; một người phải cắt cụt chi v&igrave; ĐTĐ. Tại Việt Nam, c&oacute; tới 70% bệnh nh&acirc;n ĐTĐ lần đầu đi kh&aacute;m đ&atilde; bị biến chứng b&agrave;n ch&acirc;n, 80% bệnh nh&acirc;n điều trị ĐTĐ phải điều trị biến chứng n&agrave;y v&agrave; gần 40% tổng số người c&oacute; bệnh l&yacute; b&agrave;n ch&acirc;n phải cắt cụt.</p> </blockquote> <div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo Đời sống
back to top