Chuyên gia dự đoán Covid-19 đạt đỉnh trong hai tuần tới

Các chuyên gia y tế cho rằng số ca Covid-19 sẽ đạt đỉnh trong vòng hai tuần tới, song dự đoán có thể thay đổi do một số yếu tố.

<div> <p class="Normal">Ng&agrave;y 10/5, Việt Nam ghi nhận 125 ca l&acirc;y nhiễm cộng đồng, số ca cao nhất t&iacute;nh theo ng&agrave;y, kể từ khởi đầu đại dịch v&agrave;o 2020 đến nay. Những ng&agrave;y trước đ&oacute;, số ca mắc cộng đồng cũng li&ecirc;n tục &quot;lập kỷ lục&quot;, với 92 trường hợp ghi nhận ng&agrave;y 9/5, 80 ca ng&agrave;y 8/5, 64 ca ng&agrave;y 6/5.</p> <p class="Normal">Tiến sĩ, b&aacute;c sĩ L&ecirc; Quốc H&ugrave;ng, Trưởng Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, dự đo&aacute;n đường cong dịch tễ sẽ đạt đỉnh trong v&ograve;ng hai tuần tới. Tuy nhi&ecirc;n, c&oacute; thể c&oacute; nhiều yếu tố kh&aacute;c l&agrave;m thay đổi đỉnh dịch đ&oacute;. Chẳng hạn hoạt động bầu cử sắp tới, nếu tổ chức ph&ograve;ng dịch kh&ocirc;ng tốt, c&oacute; thể l&agrave;m virus l&acirc;y lan v&igrave; tập trung đ&ocirc;ng người.</p> <p class="Normal">&quot;Để khống chế được dịch, phải ngăn chặn to&agrave;n bộ c&aacute;c F1, chặt đứt tất cả mối li&ecirc;n quan l&acirc;y truyền bệnh&quot;, b&aacute;c sĩ H&ugrave;ng n&oacute;i.</p> <p class="Normal">C&ugrave;ng quan điểm, b&aacute;c sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM, cho biết số ca nhiễm đang tr&ecirc;n đ&agrave; tăng nhanh v&agrave; khả năng sẽ c&ograve;n tăng cao trong những ng&agrave;y tới, chưa thấy c&oacute; xu hướng giảm. C&ugrave;ng với đ&oacute;, số lượng ổ dịch tiếp tục gia tăng. Nếu khả năng truy vết, c&aacute;ch ly, khoanh v&ugrave;ng dập dịch tốt, khoảng hai tuần nữa, Covid-19 sẽ được khống chế.</p> <p class="Normal">&quot;Nếu trong v&ograve;ng hai tuần tới, cơ quan chức năng can thiệp kh&ocirc;ng tốt, hoặc do nhiều yếu tố kh&aacute;c t&aacute;c động ti&ecirc;u cực đến c&ocirc;ng t&aacute;c khoanh v&ugrave;ng, dập dịch th&igrave; Covid-19 c&oacute; thể c&ograve;n b&ugrave;ng ph&aacute;t mạnh hơn&quot;, b&aacute;c sĩ Khanh n&oacute;i.</p> <p class="Normal">Theo b&aacute;c sĩ Khanh, với t&igrave;nh h&igrave;nh hiện nay, trong v&ograve;ng hai tuần nữa mới c&oacute; thể đ&aacute;nh gi&aacute; số ca nhiễm c&oacute; tăng hay kh&ocirc;ng, v&agrave; Covid-19 sẽ đạt đỉnh l&uacute;c n&agrave;o.</p> <p class="Normal">&quot;Biện ph&aacute;p của nh&agrave; chức tr&aacute;ch c&ugrave;ng &yacute; thức của người d&acirc;n trong hai tuần nữa sẽ quyết định lớn đến c&ocirc;ng t&aacute;c chống dịch&quot;, &ocirc;ng Khanh n&oacute;i.</p> <p class="Normal"><strong>L&agrave;n s&oacute;ng dịch nghi&ecirc;m trọng hơn trước</strong></p> <p class="Normal">B&aacute;c sĩ H&ugrave;ng cho biết số ca mắc mới mỗi ng&agrave;y cao, k&eacute;o d&agrave;i, ổ dịch nhiều hơn, lan ra nhiều tỉnh th&agrave;nh khiến &quot;đợt dịch n&agrave;y nguy hiểm hơn c&aacute;c đợt dịch trước&quot;. Những ổ dịch ở c&aacute;c địa phương c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với nhau, hoặc ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng li&ecirc;n quan, chứng tỏ nhiều nguồn l&acirc;y hơn.</p> <p class="Normal">Ph&oacute; gi&aacute;o sư, tiến sĩ Nguyễn L&acirc;n Hiếu, Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Đại học Y H&agrave; Nội, cũng nhận định, đợt b&ugrave;ng ph&aacute;t lần n&agrave;y rất nghi&ecirc;m trọng, ghi nhận nhiều ổ dịch, nhiều nguồn l&acirc;y nhiễm, đa chủng v&agrave; tấn c&ocirc;ng v&agrave;o vị tr&iacute; trọng yếu. Nhiều bệnh viện phải c&aacute;ch ly y tế, ảnh hưởng tới c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch.</p> <p class="Normal">Theo ph&oacute; gi&aacute;o sư Hiếu, đ&aacute;ng lo ngại nhất l&agrave; nCoV l&acirc;y lan đến c&aacute;c khoa, ph&ograve;ng hồi sức t&iacute;ch cực, người mắc c&oacute; thể sẽ rơi v&agrave;o t&igrave;nh trạng nặng hơn, nguy cơ tử vong cũng cao hơn. Chưa kể, bệnh viện c&oacute; nhiều người đến, số lượng ra v&agrave;o rất đ&ocirc;ng khiến việc kiểm so&aacute;t l&acirc;y nhiễm ch&eacute;o v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c truy vết kh&oacute; khăn.</p> <p class="Normal">&quot;Cơ sở y tế l&agrave; th&agrave;nh tr&igrave; trong chống dịch. Khi dịch bệnh l&acirc;y lan trong bệnh viện, nguy cơ l&acirc;y nhiễm ch&eacute;o rất cao trong viện v&agrave; giữa c&aacute;c bệnh viện với nhau, điển h&igrave;nh l&agrave; Bệnh viện K c&oacute; ca dương t&iacute;nh li&ecirc;n quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương&quot;, ph&oacute; gi&aacute;o sư nhấn mạnh.</p> <p class="Normal">Ph&oacute; gi&aacute;o sư Nguyễn Huy Nga, nguy&ecirc;n Cục trưởng Y tế dự ph&ograve;ng, Bộ Y tế, cho biết l&agrave;n s&oacute;ng Covid-19 n&agrave;y được c&aacute;c chuy&ecirc;n gia dự b&aacute;o từ trước, nhưng nguy hiểm hơn l&agrave; virus b&ugrave;ng ph&aacute;t ngay trong cơ sở y tế đầu ng&agrave;nh l&agrave; Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương v&agrave; Bệnh viện K. Khu c&aacute;ch ly v&agrave; c&aacute;c bệnh viện, nơi thực hiện 5K tốt nhất đ&atilde; bị virus &quot;chọc thủng&quot;.</p> <p class="Normal">Chưa kể, nhiều ổ dịch mất dấu F0, nhiều người mang mầm bệnh m&agrave; kh&ocirc;ng biết, h&agrave;ng ngh&igrave;n F1 di chuyển nhiều nơi, khiến việc truy vết nan giải. Kh&oacute; khăn hơn, Covid-19 lan v&agrave;o c&aacute;c bệnh viện đầu ng&agrave;nh k&eacute;o theo nhiều bệnh nh&acirc;n nặng sẽ mất cơ hội chẩn đo&aacute;n, điều trị kịp thời, đặc biệt l&agrave; bệnh nh&acirc;n ung thư hoặc bệnh nh&acirc;n tuyến dưới cần can thiệp.</p> <p class="Normal">Theo b&aacute;c sĩ H&ugrave;ng, khi số lượng bệnh nh&acirc;n tăng qu&aacute; nhiều, &aacute;p lực l&ecirc;n hệ thống y tế sẽ căng thẳng hơn, dẫn đến hiệu quả điều trị giảm xuống, khả năng bệnh nh&acirc;n nặng sẽ tử vong nhiều hơn.</p> <p class="Normal">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia cũng đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave;n s&oacute;ng dịch lần n&agrave;y c&oacute; c&aacute;c <span>đặc điểm cần cảnh gi&aacute;c cao</span> l&agrave; xuất hiện nhiều biến chủng với khả năng l&acirc;y lan nhanh trong thời gian ngắn, người d&acirc;n chủ quan hơn trước, nhiều ca dương t&iacute;nh được ph&aacute;t hiện sau thời gian c&aacute;ch ly tập trung.</p> <p class="Normal"><strong>Khả năng kiểm so&aacute;t dịch tốt</strong></p> <p class="Normal">Theo &ocirc;ng Trần Đắc Phu, chuy&ecirc;n gia cố vấn Trung t&acirc;m Đ&aacute;p ứng khẩn cấp sự kiện y tế c&ocirc;ng cộng Việt Nam, mặc d&ugrave; số ca nhiều, l&acirc;y lan ở nhiều địa phương nhưng về cơ bản, ch&iacute;nh quyền đang kiểm so&aacute;t được nguồn l&acirc;y ở từng ổ dịch.</p> <p class="Normal">&quot;Từng tỉnh đang kiểm so&aacute;t được t&igrave;nh h&igrave;nh, g&oacute;p phần c&ugrave;ng cả nước kiểm so&aacute;t dịch bệnh&quot;, &ocirc;ng Phu n&oacute;i.</p> <p class="Normal">Tất cả những biện ph&aacute;p gồm truy vết, khoanh v&ugrave;ng, ph&aacute;t hiện, dập dịch, đến giờ vẫn hiệu quả. &quot;Nếu vừa rồi ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng l&agrave;m được tốt, giờ n&agrave;y số ca sẽ tăng theo cấp số nh&acirc;n chứ kh&ocirc;ng phải cấp số cộng&quot;, b&aacute;c sĩ H&ugrave;ng nhận định.</p> <p class="Normal">Theo b&aacute;c sĩ H&ugrave;ng, do vaccine triển khai chưa nhiều, nguy&ecirc;n tắc 5K vẫn l&agrave; biện ph&aacute;p quan trọng nhất. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, vấn đề x&eacute;t nghiệm, tầm so&aacute;t s&agrave;ng lọc ở những nơi c&oacute; yếu tố nguy cơ cao, t&igrave;m được những F0 kh&ocirc;ng c&oacute; triệu chứng đang trong &acirc;m thầm l&acirc;y bệnh trong cộng đồng, sẽ g&oacute;p phần rất lớn khống chế dịch.</p> <p class="Normal">B&aacute;c sĩ H&ugrave;ng ph&acirc;n t&iacute;ch th&ecirc;m, khả năng dập dịch th&agrave;nh c&ocirc;ng cao do nhiều tỉnh, th&agrave;nh đ&atilde; c&oacute; kinh nghiệm d&agrave;y dạn trong truy vết, t&iacute;ch lũy từ c&aacute;c đợt dịch trước.</p> <p class="Normal">Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ng&agrave;y 27/4 đến nay l&agrave; 458, ghi nhận ở 26 tỉnh th&agrave;nh. Cụ thể, địa b&agrave;n H&agrave; Nội 143 ca (trong đ&oacute; Bệnh viện Trung ương 79 ca, 12 ca ở Bệnh viện K), Bắc Ninh 85, Vĩnh Ph&uacute;c 53, Đ&agrave; Nẵng 53, Bắc Giang 47, Hưng Y&ecirc;n 19, H&agrave; Nam 16, Th&aacute;i B&igrave;nh 6, H&ograve;a B&igrave;nh 5, Hải Dương 5, Lạng Sơn 4, Thừa Thi&ecirc;n Huế 3, Quảng Nam 3, Đăk Lăk 2, Điện Bi&ecirc;n 2, Nam Định 2, Đồng Nai, Hải Ph&ograve;ng, Nghệ An, Ph&uacute; Thọ, Quảng Ng&atilde;i, Quảng Ninh, Thanh H&oacute;a, TP HCM, Y&ecirc;n B&aacute;i, Quảng Trị mỗi nơi một ca.</p> <figure class="tplCaption"> <div class="fig-picture"><picture><img alt="Binh chủng hoá học phun khử khuẩn Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, sau khi ghi nhận nhiều ca Covid-19, ngày 6/5." src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/11/i1-suckhoe-vnecdn-net_binh-chung-hoa-hoa1-1620639550-5260-1620639989.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p class="Image">Binh chủng ho&aacute; học phun khử khuẩn Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đ&ocirc;ng Anh, sau khi ghi nhận nhiều ca Covid-19, ng&agrave;y 6/5. Ảnh: <em>Giang Huy.</em></p> </figcaption> </figure> <p class="author_mail">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
back to top