Hà Nội xác định 4 nhóm nguy cơ phát sinh thêm các ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng

Các ca bệnh tại Hà Nội đều xác định được nguồn lây truyền, tuy nhiên nguy cơ phát sinh thêm các ca mắc mới trong cộng đồng vẫn rất cao bởi 4 nhóm nguy cơ chính.

<div> <p>Chiều 10/5, Thường trực Th&agrave;nh uỷ họp với UBND Th&agrave;nh phố, Ban Chỉ đạo Th&agrave;nh phố về ph&ograve;ng chống dịch Covid -19, l&atilde;nh đạo c&aacute;c sở, ng&agrave;nh Th&agrave;nh phố v&agrave; quận, huyện, thị x&atilde; về c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh Covid-19.&nbsp;B&iacute; thư Th&agrave;nh uỷ H&agrave; Nội - Đinh Tiến Dũng chủ tr&igrave; hội nghị.</p> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center"> <div> <article> <div><picture><img alt="Xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm (Hà Nội)- nơi có chùm ca bệnh liên quan đến huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh." src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/media-vov-vn_o_dich.jpg" /></picture></div> </article> </div> <figcaption>X&atilde; Kim Sơn, huyện Gia L&acirc;m (H&agrave; Nội)- nơi c&oacute; ch&ugrave;m ca bệnh li&ecirc;n quan đến huyện Thuận Th&agrave;nh, tỉnh Bắc Ninh.</figcaption> </figure> <p>B&aacute;o c&aacute;o tại cuộc họp b&agrave; Trần Thị Nhị H&agrave;, Gi&aacute;m đốc Sở Y tế cho biết,&nbsp;t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh tr&ecirc;n thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, số ca mắc mới v&agrave; tử vong li&ecirc;n tục gia tăng trong 9 tuần li&ecirc;n tiếp. Tại ch&acirc;u &Aacute;,&nbsp;dịch bệnh diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia như Ấn Độ, Nepal, Th&aacute;i Lan,&nbsp;Campuchia, L&agrave;o...&nbsp;</p> <p>Tại Việt Nam, từ ng&agrave;y 27/4/2021 đến nay cả nước ghi nhận 411 ca mắc mới tại 25 tỉnh, th&agrave;nh phố, trong đ&oacute; c&oacute; 10 tỉnh gi&aacute;p ranh địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. Lũy t&iacute;ch từ năm 2020 đến nay ghi nhận 3.412 ca mắc, 35 ca tử vong. Tại H&agrave; Nội, từ ng&agrave;y 29/4/2021 đến nay ghi nhận 46 ca mắc ngo&agrave;i cộng đồng tại 11 quận, huyện (Thường T&iacute;n, Đ&ocirc;ng Anh, Ph&uacute;c Thọ, S&oacute;c Sơn, Gia L&acirc;m,&nbsp;H&agrave; Đ&ocirc;ng, Bắc Từ Li&ecirc;m, Thanh Xu&acirc;n, Ba Đ&igrave;nh, Thanh Oai, Hai B&agrave; Trưng).</p> <p><strong>Thần tốc truy vết, bao v&acirc;y, xử l&yacute; dịch</strong></p> <p>B&agrave;&nbsp;H&agrave; nhấn mạnh, với sự thần tốc truy vết, bao v&acirc;y, xử l&yacute; dịch kịp thời, đến nay đ&atilde; cơ bản kiểm so&aacute;t được l&acirc;y nhiễm từ c&aacute;c ch&ugrave;m ca bệnh li&ecirc;n quan tới H&agrave; Nam, Vĩnh Ph&uacute;c, Đ&agrave; Nẵng, ca bệnh Ấn Độ, chuyến bay VN160.&nbsp;</p> <p>Cụ thể,&nbsp;ch&ugrave;m ca bệnh tại H&agrave; Nam 3 F0, 96 F1;&nbsp;phong tỏa 2 khu vực tại huyện Đ&ocirc;ng Anh với 2.251 người . Từ ng&agrave;y 1/5/2021 đến nay kh&ocirc;ng ghi nhận ca mắc mới .&nbsp;</p> <p>Ch&ugrave;m ca bệnh tại Vĩnh Ph&uacute;c:&nbsp;2 F0,&nbsp;12 F1,&nbsp;phong tỏa 4 khu vực tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận Hai B&agrave; Trưng, Ho&agrave;ng Mai, M&ecirc; Linh,&nbsp;S&oacute;c Sơn với 1.949 người.&nbsp;Từ ng&agrave;y 7/5/2021 đến nay kh&ocirc;ng ghi nhận ca mắc mới.</p> <p>Li&ecirc;n quan tới ca bệnh l&agrave; người Ấn Độ cư tr&uacute; tại Times City ( Bộ Y tế ghi nhận l&agrave; ca nhập cảnh tại Hải Ph&ograve;ng):&nbsp;0 F0,&nbsp;22 F1,&nbsp;phong tỏa t&ograve;a nh&agrave; Park 10 Times City,&nbsp;quận Ho&agrave;ng Mai với 2.500 người&nbsp;.</p> <p>Li&ecirc;n quan tới ca bệnh tr&ecirc;n chuyến bay VN160 từ Đ&agrave; Nẵng đến H&agrave; Nội:&nbsp;2 F0 , 63 F1,&nbsp;phong tỏa 1 khu vực tại quận Bắc Từ Li&ecirc;m với 53 người. Từ ng&agrave;y 7/5/2021 kh&ocirc;ng ghi nhận ca mắc mới.</p> <p>Li&ecirc;n quan tới th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng:&nbsp;12 F0,&nbsp;468 F1,&nbsp;phong tỏa 2 khu vực tại huyện Thường T&iacute;n v&agrave; Bệnh viện Melatec từ ng&agrave;y 6/5/2021 với 402 người.&nbsp;Đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt,&nbsp;kiểm so&aacute;t theo chu kỳ l&acirc;y nhiễm, tận dụng tối đa 48 giờ v&agrave;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng chống dịch .&nbsp;</p> <p>Li&ecirc;n quan tới ch&ugrave;m ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đ&ocirc;ng Anh c&oacute; 11 F0,&nbsp;217 F1,&nbsp;phong tỏa 7 khu vực tại huyện Đ&ocirc;ng Anh,&nbsp;Ph&uacute;c Thọ từ ng&agrave;y 6/5/2021 với 2.993 người.</p> <p>Li&ecirc;n quan tới ch&ugrave;m ca bệnh tại Bệnh viện K cơ sở T&acirc;n Triều: 2 F0,&nbsp;71 F1, phong tỏa 6 khu vực tại huyện Thanh Tr&igrave;,&nbsp;quận H&agrave; Đ&ocirc;ng,&nbsp;huyện Thanh Oai,&nbsp;Chương Mỹ,&nbsp;quận Thanh Xu&acirc;n từ ng&agrave;y 7/5/2021 với 5.748 người&nbsp;</p> <p>Li&ecirc;n quan tới ch&ugrave;m ca bệnh tại Bắc Ninh (c&aacute;c ca bệnh tại Bắc Ninh c&oacute; li&ecirc;n quan tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2) 14 F0,&nbsp;122 F1,&nbsp;phong tỏa 4 khu vực tại c&aacute;c huyện Thanh Tr&igrave;,&nbsp;Gia L&acirc;m,&nbsp;quận H&agrave; Đ&ocirc;ng,&nbsp;Hai B&agrave; Trưng từ ng&agrave;y 6/5/2021 với 5.630 người.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Li&ecirc;n quan tới ổ dịch của 2 Bệnh viện v&agrave; đặc biệt l&agrave; từ ổ dịch tại huyện Thuận Th&agrave;nh,&nbsp;Bắc Ninh đang l&agrave; mối quan ngại lớn, số ca mắc vẫn tiếp tục được ghi nhận,&nbsp;v&igrave; vậy cần tập trung giải ph&aacute;p để nhanh ch&oacute;ng kiểm so&aacute;t nguồn l&acirc;y từ c&aacute;c ổ dịch n&agrave;y&rdquo;, b&agrave; H&agrave; nhấn mạnh.</p> <p><strong>Nguy cơ c&aacute;c ca mắc mới trong cộng đồng vẫn cao</strong></p> <p>Ng&agrave;nh&nbsp;Y tế nhận định, t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh&nbsp;tr&ecirc;n thế giới v&agrave; c&aacute;c nước l&aacute;ng giềng trong khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca mắc v&agrave; tử vong kh&ocirc;ng ngừng tăng l&ecirc;n. Tại Việt Nam,&nbsp;đợt dịch n&agrave;y đ&atilde; ghi nhận nhiều ca mắc tại nhiều địa phương, mầm bệnh đ&atilde; lưu h&agrave;nh trong cộng đồng.&nbsp;Chủng virus&nbsp;lần n&agrave;y l&agrave; c&aacute;c biến thể của Ấn Độ, Anh, Nam Phi c&oacute; tốc độ l&acirc;y lan rất nhanh.</p> <p>C&aacute;c ca bệnh tại H&agrave; Nội đều x&aacute;c định được nguồn l&acirc;y truyền, tuy nhi&ecirc;n nguy cơ ph&aacute;t sinh th&ecirc;m c&aacute;c ca mắc mới trong cộng đồng trong Th&agrave;nh phố vẫn rất cao bởi 4 nh&oacute;m nguy cơ ch&iacute;nh, gồm:&nbsp;ch&ugrave;m ca bệnh tại Gia L&acirc;m v&agrave; c&aacute;c ca mắc mới c&oacute; li&ecirc;n quan đến ổ dịch tại Thuận Th&agrave;nh - Bắc Ninh; mầm bệnh từ ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở T&acirc;n Triều&nbsp;c&oacute; số ca mắc mới li&ecirc;n tục gia tăng tại 8 địa phương c&oacute; địa b&agrave;n gi&aacute;p ranh (Bắc Ninh 89 ca - ri&ecirc;ng huyện Thuận Th&agrave;nh c&oacute; 77 ca mắc;&nbsp;Vĩnh Ph&uacute;c 52;&nbsp;Bắc Giang 37;&nbsp;Hưng Y&ecirc;n 19;&nbsp;H&agrave; Nam 16;&nbsp;Th&aacute;i B&igrave;nh 6;&nbsp;Hải Dương 4;&nbsp;H&ograve;a B&igrave;nh 4); lượng người quay trở lại Th&agrave;nh phố l&agrave;m việc v&agrave; học tập rất lớn (theo thống k&ecirc; c&oacute; khoảng 20.000 người H&agrave; Nội đến Đ&agrave; Nẵng, nơi hiện nay đang ghi nhận 48 ca mắc ngo&agrave;i cộng đồng).</p> <p>Trước mắt, H&agrave; Nội vẫn đang triển đồng bộ c&aacute;c biện ph&aacute;p để kiểm so&aacute;t dịch bệnh, tuy nhi&ecirc;n với c&aacute;c nhận định dự b&aacute;o, Th&agrave;nh phố vẫn cần phải chuẩn bị c&aacute;c kịch bản trong trường hợp tiếp tục ph&aacute;t sinh, ghi nhận c&aacute;c ca l&acirc;y nhiễm mới trong cộng đồng.</p> <p><strong>&quot;Đi từng ng&otilde;, g&otilde; từng nh&agrave;, r&agrave; từng đối tượng&quot;</strong></p> <p>Về&nbsp;nhiệm vụ thời gian tới&nbsp;b&agrave; H&agrave; cho hay, Th&agrave;nh phố&nbsp;tiếp tục tập trung v&agrave;o&nbsp;9 nội dung&nbsp;trọng t&acirc;m.&nbsp;Theo&nbsp;đ&oacute;,&nbsp;tăng cường hơn nữa c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, nhanh hơn, hiệu quả hơn, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của c&aacute;c tổ COVID-19 cộng đồng trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền với phương ch&acirc;m &ldquo;đi từng ng&otilde;, g&otilde; từng nh&agrave;, r&agrave; từng đối tượng &rdquo;, huy động sự tham gia cả hệ thống ch&iacute;nh trị trong c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền ph&ograve;ng , chống dịch COVID-19. Tuy&ecirc;n truyền, vận động nh&acirc;n d&acirc;n thực hiện nghi&ecirc;m: Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nh&agrave;; kh&ocirc;ng ra khỏi nh&agrave; khi kh&ocirc;ng cần thiết; khai b&aacute;o y tế theo quy định, thường xuy&ecirc;n rửa tay bằng x&agrave; ph&ograve;ng hoặc dung dịch s&aacute;t khuẩn; khi c&oacute; dấu hiệu ho, sốt, kh&oacute; thở hoặc c&aacute;c triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn, kh&aacute;m, điều trị kịp thời.</p> <p>Dừng c&aacute;c hoạt động hội họp, c&aacute;c sự kiện tập trung kh&ocirc;ng cần thiết, với c&aacute;c sự kiện ch&iacute;nh trị nếu phải tổ chức chỉ bố tr&iacute; tối đa 50 % chỗ ngồi v&agrave; phải gi&atilde;n c&aacute;ch tối thiểu 2m; kh&ocirc;ng tụ tập ngo&agrave;i phạm vi c&ocirc;ng sở, trường học, bệnh viện. Tu&acirc;n thủ c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng chống dịch tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện giao th&ocirc;ng c&ocirc;ng cộng, sắp xếp h&agrave;nh kh&aacute;ch ngồi gi&atilde;n c&aacute;ch 2m v&agrave; kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; 50% số ghế ngồi. Thực hiện nghi&ecirc;m th&ocirc;ng điệp 5K.</p> <p>C&aacute;c cửa h&agrave;ng ăn uống trong nh&agrave; phải đảm bảo gi&atilde;n c&aacute;ch chỗ ngồi tối thiểu 2m .&nbsp;C&aacute;c cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống xung quanh c&aacute;c bệnh viện chỉ được b&aacute;n h&agrave;ng đem về, ri&ecirc;ng khu vực Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 v&agrave; Bệnh viện K cơ sở T&acirc;n Triều tạm dừng hoạt động (căn cứ thực tế địa b&agrave;n UBND c&aacute;c quận, huyện, thị x&atilde; x&aacute;c định phạm vi &aacute;p dụng); r&agrave; so&aacute;t c&aacute;c khu trọ của bệnh nh&acirc;n v&agrave; người nh&agrave; bệnh nh&acirc;n, tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch trong khu vực n&agrave;y.</p> <p>Khẩn trương, thần tốc truy vết đến c&ugrave;ng, lấy mẫu x&eacute;t nghiệm v&agrave; c&aacute;ch ly tuyệt đối c&aacute;c trường hợp F1, quản l&yacute; nghi&ecirc;m ngặt c&aacute;c trường hợp F2 theo quy định. Cương quyết, dồn mọi nguồn lực, bằng mọi giải ph&aacute;p xử l&yacute; triệt để c&aacute;c ổ dịch ph&aacute;t sinh trong thời gian ngắn nhất. X&eacute;t nghiệm s&agrave;ng lọc cho người d&acirc;n tại c&aacute;c khu vực c&oacute; nguy cơ/khu vực c&oacute; ổ dịch diễn biến phức tạp nhằm ph&aacute;t hiện sớm ca bệnh, chủ động &aacute;p dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch .&nbsp;</p> <p>Siết chặt quản l&yacute; c&aacute;c khu c&aacute;ch ly tập trung, tuyệt đối kh&ocirc;ng để l&acirc;y ch&eacute;o trong khu c&aacute;ch ly tập trung v&agrave; l&acirc;y từ khu c&aacute;ch ly ra cộng đồng&nbsp;</p> <p>Đảm bảo tuyệt đối an to&agrave;n ph&ograve;ng chống dịch cho c&aacute;c cơ sở kh&aacute;m chữa bệnh.&nbsp;Y&ecirc;u cầu c&aacute;c cơ sở kh&aacute;m chữa bệnh thực hiện nghi&ecirc;m quy định về Bệnh viện an to&agrave;n v&agrave; Ph&ograve;ng kh&aacute;m an to&agrave;n theo quy định của Bộ Y tế.</p> <p>C&aacute;c đơn vị từ Th&agrave;nh phố đến quận, huyện, thị x&atilde;, x&atilde;, phường, thị trấn phải&nbsp;r&agrave; so&aacute;t lại, điều chỉnh phương &aacute;n ph&ograve;ng chống dịch ph&ugrave; hợp với t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế; n&acirc;ng c&ocirc;ng suất, năng lực về truy vết, c&aacute;ch ly, x&eacute;t nghiệm, điều trị ... chuẩn bị sẵn s&agrave;ng trong t&igrave;nh huống dịch bệnh lan rộng. C&aacute;c quận, huyện, thị x&atilde; chủ động r&agrave; so&aacute;t lập c&aacute;c khu c&aacute;ch ly tập trung để sẵn s&agrave;ng tiếp nhận c&aacute;ch ly đối tượng F1 tr&ecirc;n địa b&agrave;n (Bộ Tư lệnh Thủ đ&ocirc; cử lực lượng qu&acirc;n đội quản l&yacute; khu c&aacute;ch ly tập trung).</p> <p>Tr&ecirc;n cơ sở t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh (số lượng ca mắc, t&iacute;nh chất phức tạp ... ) Trưởng Ban&nbsp;Chỉ đạo&nbsp;ph&ograve;ng,&nbsp;chống dịch quận, huyện, thị x&atilde; quyết định việc gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội theo quy m&ocirc; th&ocirc;n, x&oacute;m, tổ d&acirc;n phố ...&nbsp;</p> <p>Để đảm bảo ph&ograve;ng chống dịch trong c&ocirc;ng t&aacute;c bầu cử đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XV v&agrave; đại biểu HĐND c&aacute;c cấp nhiệm kỳ 2021-2026 , Bộ Y tế v&agrave; Sở Y tế đ&atilde; ban h&agrave;nh kế hoạch, hướng dẫn cụ thể về mặt chuy&ecirc;n m&ocirc;n, đề nghị UBND c&aacute;c quận, huyện, thị x&atilde; x&acirc;y dựng phương &aacute;n ph&ograve;ng chống dịch cụ thể tr&ecirc;n địa b&agrave;n./.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vov.vn
THƯ TÒA SOẠN

THƯ TÒA SOẠN

Với nhiệm vụ phổ biến, lan tỏa kiến thức khoa học, ngày 30/9/1959, Báo Khoa học Thường thức (sau này đổi tên thành Khoa học và Đời sống) ra số đầu tiên.
back to top