Bắt thêm một đối tượng thuê nhà, phục vụ người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Nhận "hợp đồng" tìm, thuê nhà ở Hà Nội giúp 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và phục vụ ăn uống, Nguyễn Xuân Phức (SN 1987, trú tại Tam Dị, Lục Ngạn, Bắc Giang) được trả công 10 triệu đồng...

<div> <p>Ng&agrave;y 10/5, nguồn tin cho biết, C&ocirc;ng an quận Bắc Từ Li&ecirc;m (H&agrave; Nội) phối hợp với c&aacute;c đơn vị nghiệp vụ Bộ C&ocirc;ng an v&agrave; C&ocirc;ng an th&agrave;nh phố H&agrave; Nội kiểm tra h&agrave;nh ch&iacute;nh tại Ph&ograve;ng 3817, t&ograve;a nh&agrave; S4, chung cư Goldmark City, 136 Hồ T&ugrave;ng Mậu (Ph&uacute; Diễn, Bắc Từ Li&ecirc;m, H&agrave; Nội).</p> <p>Tại đ&acirc;y, tổ c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t hiện 1 người đ&agrave;n &ocirc;ng t&ecirc;n Meng Zhong Xing (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc) lưu tr&uacute; tr&aacute;i ph&eacute;p, kh&ocirc;ng c&oacute; hộ chiếu, giấy thị thực cũng như c&aacute;c loại giấy tờ kh&aacute;c c&oacute; gi&aacute; trị nhập cảnh tại Việt Nam.</p> <p>Bước đầu, Meng Zhong Xing khai nhận, khoảng đầu th&aacute;ng 4/2021, th&ocirc;ng qua một người quen ở tỉnh Nam Ninh (Trung Quốc) đ&atilde; li&ecirc;n hệ với đối tượng Nguyễn Xu&acirc;n Phức (SN 1987, tr&uacute; tại Tam Dị, Lục Ngạn, Bắc Giang) nhờ thu&ecirc; ph&ograve;ng ở H&agrave; Nội để ở trong thời gian 1 th&aacute;ng. Phức đ&atilde; đồng &yacute; v&agrave; nhận 10 triệu đồng từ Meng Zhong Xing.</p> <p>Ng&agrave;y 14/4, Phức thu&ecirc; căn hộ S2.110521 chung cư ở Gia L&acirc;m, H&agrave; Nội v&agrave; gửi địa chỉ cho Meng Zhong Xing tự t&igrave;m đến. Ng&agrave;y 17/4, Meng Zhong Xing v&agrave; 4 người Trung Quốc kh&aacute;c (chưa r&otilde; nh&acirc;n th&acirc;n, lai lịch) nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p bằng đường bộ v&agrave;o Việt Nam v&agrave; ở tại căn hộ tr&ecirc;n.</p> <p>Hai ng&agrave;y sau Meng Zhong Xing nhờ Phức thu&ecirc; 1 căn hộ kh&aacute;c để ở tại H&agrave; Nội. Tiếp đ&oacute;, ng&agrave;y 19/4, Phức thu&ecirc; ph&ograve;ng 3817, t&ograve;a nh&agrave; S4, chung cư Goldmark City 136 Hồ T&ugrave;ng Mậu v&agrave; đưa Meng Zhong Xing đến ở tại căn hộ tr&ecirc;n, đồng thời mua thực phẩm, h&agrave;ng h&oacute;a phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ng&agrave;y.</p> <p>Từ lời khai của đối tượng, cảnh s&aacute;t đ&atilde; kiểm tra căn hộ S2.110521 n&ecirc;u tr&ecirc;n, nhưng 4 người Trung Quốc đ&atilde; bỏ đi, hiện chưa x&aacute;c định được tung t&iacute;ch.</p> <p>Hiện cơ quan C&ocirc;ng an quận Bắc Từ Li&ecirc;m đ&atilde; phối hợp với Trung t&acirc;m y tế quận lấy mẫu x&eacute;t nghiệm, đưa đi tập trung c&aacute;ch tại Bệnh viện c&ocirc;ng an th&agrave;nh phố đồng thời chuyển hồ sơ đến cơ quan An ninh điều tra C&ocirc;ng an th&agrave;nh phố H&agrave; Nội để tiếp tục điều tra xử l&yacute; theo quy định.</p> <p><strong>Li&ecirc;n tiếp bắt giữ người nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p tại c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh</strong></p> <p>Cũng trong ng&agrave;y 10/5, C&ocirc;ng an tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n cho biết vừa ph&aacute;t hiện 5 trường hợp l&agrave; người Trung Quốc nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p v&agrave;o Việt Nam. Cụ thể tại khu vực chốt kiểm tra li&ecirc;n ng&agrave;nh ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 n&uacute;t giao T&acirc;n Lập, th&agrave;nh phố Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, lực lượng chức năng đ&atilde; ph&aacute;t hiện 3 đối tượng; khu vực đầu đường cao tốc Th&aacute;i Nguy&ecirc;n &ndash; Chợ Mới (Bắc Kạn) thuộc x&oacute;m Sơn Cẩm, x&atilde; Sơn Cẩm, th&agrave;nh phố Th&aacute;i Nguy&ecirc;n ph&aacute;t hiện 2 đối tượng.</p> <p>Ngay sau khi ph&aacute;t hiện c&aacute;c đối tượng, lực lượng chức năng đ&atilde; tiến h&agrave;nh lấy mẫu x&eacute;t nghiệm Covid-19 v&agrave; đưa đi c&aacute;ch ly lập trung tại Trường Cao đẳng C&ocirc;ng nghiệp Th&aacute;i Nguy&ecirc;n (x&oacute;m Đồng Danh, x&atilde; Sơn Cẩm, th&agrave;nh phố Th&aacute;i Nguy&ecirc;n); phối hợp với c&aacute;c đơn vị nghiệp vụ C&ocirc;ng an tỉnh x&aacute;c minh, l&agrave;m r&otilde; lịch tr&igrave;nh di chuyển, hoạt động của c&aacute;c đối tượng v&agrave; truy vết c&aacute;c trường hợp c&oacute; li&ecirc;n quan.</p> <p>Trước đ&oacute;, v&agrave;o khoảng 15h30 ng&agrave;y 9/5, tổ tuần tra chốt quản l&yacute; bảo vệ bi&ecirc;n giới v&agrave; ph&ograve;ng chống dịch số 6, Đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn thực hiện nhiệm vụ tại khu vực từ mốc số 406 đến mốc số 407 bi&ecirc;n giới Việt Nam - L&agrave;o (thuộc bản Kh&aacute;nh Th&agrave;nh, x&atilde; Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) th&igrave; ph&aacute;t hiện đối tượng Vi Văn Điều (SN 1986, tr&uacute; x&atilde; B&igrave;nh Chuẩn, huyện Con Cu&ocirc;ng) v&agrave; Ng&acirc;n Văn Điền (SN 1982, tr&uacute; x&atilde; Nga My, huyện Tương Dương) c&oacute; h&agrave;nh vi nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p.</p> <p>Qua điều tra, x&aacute;c minh, th&aacute;ng 1/2019 Vi Văn Điều xuất cảnh sang L&agrave;o qua cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bằng giấy th&ocirc;ng h&agrave;nh. C&ograve;n Ng&acirc;n Văn Điền xuất cảnh sang L&agrave;o qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bằng giấy th&ocirc;ng h&agrave;nh hồi th&aacute;ng 2/2020. Cả 2 đều l&agrave;m c&ocirc;ng nh&acirc;n tại thủy điện Nậm Ngừm 4, thuộc bản Xai, huyện Ph&ugrave; Cụt, tỉnh Xi&ecirc;ng Khoảng, L&agrave;o.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Bắt thêm một đối tượng thuê nhà, phục vụ người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/photo-cms-tpo-zadn-vn_17-39.jpeg" /></td> </tr> <tr> <td> <p><em>Đồn Bi&ecirc;n ph&ograve;ng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn điều tra, x&aacute;c minh h&agrave;nh vi nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p của 2 đối tượng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Cả 2 đối tượng đều khai nhận, do t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh COVID-19 tại L&agrave;o diễn biến phức tạp n&ecirc;n muốn về nước nhưng sợ phải đi c&aacute;ch ly.</p> <p>Ng&agrave;y 6/5 bắt xe kh&aacute;ch đến huyện Noọng H&eacute;t, tỉnh Xi&ecirc;ng Khoảng. Đến trưa 9/5, 2 đối tượng đi bộ theo đường m&ograve;n qua bi&ecirc;n giới để nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p th&igrave; bị lực lượng tuần tra ph&aacute;t hiện, bắt giữ.</p> <div class="article__author">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo tienphong.vn
“Không dám tham nhũng”

“Không dám tham nhũng”

Năm 2023, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, có bước đột phá mới, đạt nhiều kết quả toàn diện.
back to top