Giám đốc Tài chính của Công ty Nhật Cường lĩnh 14 năm tù

Tòa xác định Nguyễn Bảo Ngọc giúp sức tích cực cho Tổng giám đốc Bùi Quang Huy buôn lậu lô hàng trị giá hơn 2.900 tỷ nên tuyên bị cáo mức án cao hơn 13 người còn lại.

<div> <p>Chiều 10/5, TAND TP H&agrave; Nội tuy&ecirc;n phạt Trần Ngọc &Aacute;nh (Ph&oacute; tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Nhật Cường) 13 năm t&ugrave; giam về tội Bu&ocirc;n lậu. C&ugrave;ng tội n&agrave;y, B&ugrave;i Quốc Việt (nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty, anh trai của Tổng gi&aacute;m đốc B&ugrave;i Quang Huy) lĩnh 5 năm t&ugrave;.</p> <p>Đồng phạm về tội Bu&ocirc;n lậu, Đỗ Quốc Huy (Gi&aacute;m đốc B&aacute;n h&agrave;ng của C&ocirc;ng ty Nhật Cường) bị phạt 9 năm t&ugrave;. Ch&iacute;n bị c&aacute;o kh&aacute;c, gồm nh&oacute;m nh&acirc;n vi&ecirc;n của C&ocirc;ng ty Nhật Cường v&agrave; đường d&acirc;y vận chuyển h&agrave;ng lậu, lĩnh c&aacute;c mức &aacute;n 4-8 năm t&ugrave;.</p> <p>Nguyễn Thị B&iacute;ch Hằng (Kế to&aacute;n trưởng C&ocirc;ng ty Nhật Cường) lĩnh 3 năm 6 th&aacute;ng t&ugrave; v&igrave; tội Vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng. Ri&ecirc;ng Nguyễn Bảo Ngọc (Gi&aacute;m đốc T&agrave;i ch&iacute;nh) chịu tổng h&igrave;nh phạt 14 năm t&ugrave; cho cả 2 tội danh tr&ecirc;n.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tuyen an bi cao vu Nhat Cuong anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/znews-photo-zadn-vn_z2481692371666_5300c8750e1b0c00e0a05cdf51f39e5d.jpg" title="Tuyên án bị cáo vụ Nhật Cường ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Chủ tọa phi&ecirc;n t&ograve;a đọc bản &aacute;n. Ảnh: <em>N.H.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Về tr&aacute;ch nhiệm d&acirc;n sự, t&ograve;a buộc c&aacute;c bị c&aacute;o nộp lại to&agrave;n bộ số tiền thu lợi bất ch&iacute;nh (<abbr class="rate-vnd">221 tỷ đồng</abbr>) do h&agrave;nh vi bu&ocirc;n lậu m&agrave; c&oacute;. Ri&ecirc;ng Nguyễn Bảo Ngọc v&agrave; Nguyễn Thị B&iacute;ch Hằng phải li&ecirc;n đới khắc phục gần <abbr class="rate-vnd">30 tỷ đồng</abbr> do sai phạm về kế to&aacute;n trong vụ &aacute;n.</p> <p>HĐXX kết luận từ khoảng th&aacute;ng 1/2014 đến th&aacute;ng 5/2019, dưới sự chỉ đạo của B&ugrave;i Quang Huy, c&aacute;c bị c&aacute;o đ&atilde; tổ chức, tham gia đường d&acirc;y nhập lậu hơn 255.000 điện thoại v&agrave; sản phẩm c&ocirc;ng nghệ kh&aacute;c từ 16 nh&agrave; cung cấp nước ngo&agrave;i. Tổng số h&agrave;ng lậu đ&atilde; giao dịch c&oacute; gi&aacute; trị tr&ecirc;n <abbr class="rate-vnd">2.900 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>Sau khi ph&acirc;n phối h&agrave;ng lậu, Huy c&ugrave;ng c&aacute;c bị c&aacute;o thu lợi 221 tỷ. Đến khi đường d&acirc;y bị phanh phui, C&ocirc;ng ty Nhật Cường c&ograve;n 947 sản phẩm (trị gi&aacute; 7,7 tỷ) chưa b&aacute;n ra thị trường.</p> <p>Để che giấu doanh thu, Tổng gi&aacute;m đốc B&ugrave;i Quang Huy chỉ đạo Nguyễn Thị B&iacute;ch Hằng, Nguyễn Bảo Ngọc v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng ty Nhật Cường sử dụng, ghi ch&eacute;p số liệu về việc bu&ocirc;n lậu tr&ecirc;n 2 hệ thống phần mềm kế to&aacute;n nhằm trốn thuế. Hai bị c&aacute;o Ngọc v&agrave; Hằng biết r&otilde; c&ocirc;ng ty c&oacute; doanh thu thực tế bao nhi&ecirc;u v&agrave; đ&atilde; nộp bao nhi&ecirc;u tiền thuế.</p> <p>H&agrave;nh vi trốn thuế g&acirc;y thiệt hại cho Nh&agrave; nước gần <abbr class="rate-vnd">30 tỷ đồng</abbr>. Đến nay, do B&ugrave;i Quang Huy bỏ trốn n&ecirc;n cơ quan tố tụng t&aacute;ch vụ &aacute;n để điều tra, xử l&yacute; sau.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Tuyen an bi cao vu Nhat Cuong anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/znews-photo-zadn-vn_nhat_cuong.jpg" title="Tuyên án bị cáo vụ Nhật Cường ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>14 bị c&aacute;o hầu t&ograve;a. Ri&ecirc;ng Mai Tiến Dũng chết trước ng&agrave;y x&eacute;t xử n&ecirc;n HĐXX đ&igrave;nh chỉ vụ &aacute;n đối với bị c&aacute;o n&agrave;y. Ảnh: <em>TTXVN.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Trong vụ &aacute;n, nh&oacute;m bị c&aacute;o l&agrave; l&atilde;nh đạo, nh&acirc;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng ty Nhật Cường biết r&otilde; nguồn gốc số h&agrave;ng h&oacute;a doanh nghiệp nhập v&agrave;o l&agrave; h&agrave;ng kh&ocirc;ng c&oacute; h&oacute;a đơn, chứng từ hợp ph&aacute;p. L&agrave; những người l&agrave;m việc l&acirc;u năm trong c&ocirc;ng ty, c&aacute;c bị c&aacute;o biết B&ugrave;i Quang Huy v&agrave; doanh nghiệp bu&ocirc;n lậu nhưng vẫn gi&uacute;p sức.</p> <p>&ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; vụ &aacute;n đồng phạm c&oacute; tổ chức, c&aacute;c bị c&aacute;o c&acirc;u kết chặt chẽ với nhau để c&ugrave;ng b&agrave;n bạc, thỏa thuận thực hiện h&agrave;nh vi bu&ocirc;n lậu&rdquo;, HĐXX đ&aacute;nh gi&aacute; h&agrave;nh vi của c&aacute;c bị c&aacute;o lặp lại nhiều lần, tạo th&agrave;nh chuỗi mắt x&iacute;ch kh&eacute;p k&iacute;n.</p> <p>Theo chủ tọa, mức độ v&agrave; t&iacute;nh chất phạm tội của mỗi bị c&aacute;o kh&aacute;c nhau. Ngo&agrave;i B&ugrave;i Quang Huy l&agrave; chủ mưu, Trần Ngọc &Aacute;nh giữ vai tr&ograve; đồng phạm t&iacute;ch cực nhất, chỉ sau Huy. C&ograve;n Nguyễn Bảo Ngọc gi&uacute;p sức t&iacute;ch cực cho Huy v&agrave; &Aacute;nh bu&ocirc;n lậu số h&agrave;ng trị gi&aacute; hơn <abbr class="rate-vnd">2.900 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>T&ograve;a sơ thẩm cũng kết luận việc l&agrave;m của B&ugrave;i Quang Huy v&agrave; 15 bị c&aacute;o phạm v&agrave;o khung t&igrave;nh tiết tăng nặng l&agrave; bu&ocirc;n lậu bất ch&iacute;nh với số h&agrave;ng lậu c&oacute; gi&aacute; trị đặc biệt lớn.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, việc B&ugrave;i Quang Huy v&agrave; c&aacute;c bị c&aacute;o sử dụng 2 phần mềm kế to&aacute;n với mục đ&iacute;ch trốn thuế g&acirc;y hậu quả đặc biệt nghi&ecirc;m trọng, l&agrave;m rối loạn thị trường khiến dư luận bức x&uacute;c. Do đ&oacute;, HĐXX nhận thấy VKS truy tố c&aacute;c bị c&aacute;o l&agrave; đ&uacute;ng người, đ&uacute;ng tội.</p> <div class="notebox ncenter"> <p>VKS đề nghị phạt Trần Ngọc &Aacute;nh 15-16 năm t&ugrave; về tội Bu&ocirc;n lậu. C&ugrave;ng tội danh n&agrave;y, B&ugrave;i Quốc Việt bị đề nghị 7-8 năm t&ugrave;, Đỗ Quốc Huy 13-14 năm t&ugrave;. 9 bị c&aacute;o kh&aacute;c gồm nh&oacute;m nh&acirc;n vi&ecirc;n của Nhật Cường v&agrave; người li&ecirc;n quan đường d&acirc;y bu&ocirc;n lậu bị đề nghị mức &aacute;n 3-14 năm t&ugrave;.</p> <p>Nguyễn Thị B&iacute;ch Hằng bị đề nghị 4-5 năm t&ugrave; về tội Vi phạm quy định về kế to&aacute;n g&acirc;y hậu quả nghi&ecirc;m trọng. Ri&ecirc;ng Nguyễn Bảo Ngọc bị đề nghị tổng h&igrave;nh phạt 14-16 năm t&ugrave; về 2 tội danh tr&ecirc;n.</p> </div> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top