Bộ trưởng Bộ Y tế: 'Chúng ta phải chuẩn bị cho một kịch bản xấu hơn'

Chúng ta ở trong tình trạng báo động cao do nguy cơ và khả năng lây nhiễm của virus mạnh. Biến chủng virus SARS-CoV-2 của Anh lây lan nhanh gấp 170% (1,7 lần) nhưng biến chủng của Ấn Độ còn nhanh hơn, đặc biệt khả năng lây nhiễm trong môi trường không khí”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh cho biết tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày 10/5.

<div> <p>Theo Bộ trưởng, bối cảnh dịch bệnh ở Việt Nam th&igrave; những trường hợp tiếp x&uacute;c trong kh&ocirc;ng kh&iacute;, đặc biệt m&ocirc;i trường k&iacute;n l&acirc;y lan rất nhanh. &ldquo;Do vậy, ch&uacute;ng ta phải chuẩn bị cho kịch bản xấu hơn&rdquo;, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.</p> <p>&Ocirc;ng Long cho rằng ở thời điểm n&agrave;y phải coi x&eacute;t nghiệm l&agrave; một trong những nhiệm vụ trọng t&acirc;m, trọng điểm, cần phải l&agrave;m. &ldquo;Sau khi họp với c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, ch&uacute;ng ta sẽ thay đổi phương thức x&eacute;t nghiệm, cho &aacute;p dụng x&eacute;t nghiệm kit kh&aacute;ng nguy&ecirc;n nhanh đại tr&agrave;; cho ph&eacute;p c&aacute;c cơ sở, đặc biệt những khu c&ocirc;ng nghiệp, nh&agrave; m&aacute;y, dịch vụ lưu tr&uacute;, khu vực tập trung đ&ocirc;ng người x&eacute;t nghiệm một c&aacute;ch thường xuy&ecirc;n. Đối với bệnh viện, Bộ Y tế y&ecirc;u cầu x&eacute;t nghiện kh&aacute;ng nguy&ecirc;n nhanh thường xuy&ecirc;n. Bộ Y tế muốn mở rộng tối đa việc x&eacute;t nghiệm&rdquo;, Tư lệnh ng&agrave;nh n&oacute;i.</p> <p>C&ugrave;ng với đ&oacute; việc x&eacute;t nghiệm với người nhập cảnh trong c&aacute;c khu c&aacute;ch ly sẽ tiến h&agrave;nh cả x&eacute;t nghiệm kh&aacute;ng nguy&ecirc;n v&agrave; kh&aacute;ng thể; d&ugrave;ng kh&aacute;ng nguy&ecirc;n nhanh để s&agrave;ng lọc ngay ban đầu, từ đ&oacute;, đưa ra c&aacute;c phương thức kh&aacute;c nhau để ứng ph&oacute;.</p> <p>Bộ trưởng Y tế cầu c&aacute;c bệnh viện c&oacute; tr&ecirc;n 300 giường bệnh trở l&ecirc;n phải c&oacute; một ph&ograve;ng x&eacute;t nghiệm khẳng định Realtime-PCR, qua đ&oacute;, tăng khả năng mua sắm với tất cả cơ sở y tế tr&ecirc;n to&agrave;n quốc, đ&aacute;p ứng nhu cầu x&eacute;t nghiệm.</p> <p>Theo Bộ trưởng, hiện c&ocirc;ng suất x&eacute;t nghiệm của Việt Nam đ&atilde; đạt cấp độ nhanh, tăng 1,7 lần so với thời kỳ cao điểm của đợt dịch Đ&agrave; Nẵng (th&aacute;ng 7/2020). Bộ Y tế c&ugrave;ng c&aacute;c lực lượng chức năng li&ecirc;n quan tổ chức tổng r&agrave; so&aacute;t những người nhập cảnh, người tới c&aacute;c cơ sở vui chơi giải tr&iacute; trong 1 th&aacute;ng qua, bằng 2 phương thức x&eacute;t nghiệm: Kh&aacute;ng nguy&ecirc;n v&agrave; kh&aacute;ng thể; chuyển từ thế &ldquo;chạy theo&rdquo; x&eacute;t nghiệm sang &ldquo;tấn c&ocirc;ng&rdquo;.</p> <p>Theo b&aacute;o c&aacute;o của Bộ Y tế, t&iacute;nh đến s&aacute;ng 10/5, tổng số ca bệnh tr&ecirc;n thế giới đ&atilde; vượt 158 triệu ca, trong đ&oacute; tr&ecirc;n 3,3 triệu ca tử vong. Dịch bệnh tại c&aacute;c nước trong khu vực vẫn chưa được kiểm so&aacute;t, đặc biệt tại c&aacute;c nước c&oacute; chung đường bi&ecirc;n giới với Việt Nam (Campuchia, L&agrave;o) v&agrave; một số nước trong khu vực (Ấn Độ, Th&aacute;i Lan).</p> <div class="article__author">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo tienphong.vn
back to top