Con nuôi của Đường 'Nhuệ' bị khởi tố

Sau thời gian điều tra bổ sung, công an khởi tố thêm Bùi Mạnh Tiến (Tiến "Trắng") do liên quan tới vụ vợ chồng Đường "Nhuệ" ăn chặn tiền hỏa táng tại Thái Bình.

<div> <p>C&ocirc;ng an tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh đ&atilde; tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với B&ugrave;i Mạnh Tiến (Tiến &quot;Trắng&quot;, 26 tuổi, con nu&ocirc;i của Đường &quot;Nhuệ&quot;) về tội Cưỡng đoạt t&agrave;i sản.</p> <p>Li&ecirc;n quan tới vụ &aacute;n vợ chồng Đường &quot;Nhuệ&quot; bảo k&ecirc; dịch vụ hỏa t&aacute;ng tại Th&aacute;i B&igrave;nh, trước đ&oacute;, c&ocirc;ng an đ&atilde; khởi tố Nguyễn Xu&acirc;n Đường (Đường &quot;Nhuệ&quot;, 50 tuổi), Nguyễn Thị Dương (vợ Đường, 41 tuổi), Ninh Đức Lợi (47 tuổi), Phạm Văn &Uacute;y (32 tuổi), Qu&aacute;ch Văn Cường (47 tuổi) v&agrave; Nguyễn Khắc Nin (42 tuổi, c&ugrave;ng ở Th&aacute;i B&igrave;nh) c&ugrave;ng về tội Cưỡng đoạt t&agrave;i sản.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="khoi to con nuoi Duong " src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/znews-photo-zadn-vn_duong_nhue_1.jpg" title="khởi tố con nuôi Đường " /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Sau thời gian điều tra bổ sung, c&ocirc;ng an khởi tố th&ecirc;m Tiến &quot;Trắng&quot; (phải) về tội Cưỡng đoạt t&agrave;i sản. Ảnh: <em>Facebook Nguyễn Xu&acirc;n Đường. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo th&ocirc;ng tin điều tra ban đầu, cuối năm 2017 đến th&aacute;ng 4/2020, Đường tự xưng l&agrave; Chủ tịch Hiệp hội tang lễ Th&aacute;i B&igrave;nh v&agrave; thu tiền bảo k&ecirc; dịch vụ hỏa t&aacute;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh.</p> <p>Mỗi ca hỏa t&aacute;ng, vợ chồng Đường c&ugrave;ng đ&agrave;n em thu về 500.000 đồng. Số tiền n&agrave;y được c&aacute;c đơn vị kinh doanh dịch vụ hỏa t&aacute;ng nộp lại v&agrave;o ng&agrave;y 5 v&agrave; 20 &acirc;m lịch h&agrave;ng th&aacute;ng.</p> <p>Những c&aacute; nh&acirc;n, đơn vị kh&ocirc;ng chấp h&agrave;nh nội quy, tổ chức hỏa t&aacute;ng kh&ocirc;ng th&ocirc;ng qua Đường sẽ bị chặn xe, đ&aacute;nh đập v&agrave; cắt địa b&agrave;n hoạt động.</p> <p>Bằng những thủ đoạn n&agrave;y, từ cuối năm 2017 tới th&aacute;ng 4/2020, nh&oacute;m của Đường đ&atilde; chiếm đoạt của 25 bị hại tổng số tiền gần <abbr class="rate-vnd">2,5 tỷ đồng</abbr>.</p> <p>Căn cứ t&agrave;i liệu điều tra, từ th&aacute;ng 4 tới th&aacute;ng 9/2020, Cơ quan Cảnh s&aacute;t điều tra C&ocirc;ng an tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh đ&atilde; khởi tố vụ &aacute;n, khởi tố bị can, thi h&agrave;nh lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xu&acirc;n Đường c&ugrave;ng đồng phạm về tội Cưỡng đoạt t&agrave;i sản.</p> <p>Ng&agrave;y 30/11/2020, VKSND Th&aacute;i B&igrave;nh ban h&agrave;nh quyết định trả hồ sơ cho C&ocirc;ng an tỉnh Th&aacute;i B&igrave;nh điều tra bổ sung đối với vụ &aacute;n h&igrave;nh sự Cưỡng đoạt t&agrave;i sản li&ecirc;n quan tới vợ chồng Đường &quot;Nhuệ&quot;.</p> <div class="notebox ncenter"> <p>Đường &quot;Nhuệ&quot; hiện lĩnh tổng mức &aacute;n 6 năm t&ugrave; về tội Cố &yacute; g&acirc;y thương t&iacute;ch, Nguyễn Thị Dương lĩnh 4 năm 6 th&aacute;ng t&ugrave; về c&aacute;c tội Cố &yacute; g&acirc;y thương t&iacute;ch v&agrave; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi h&agrave;nh c&ocirc;ng vụ.</p> <p>C&ugrave;ng về tội Cố &yacute; g&acirc;y thương t&iacute;ch, B&ugrave;i Mạnh Tiến v&agrave; Đ&agrave;o Văn Bằng (đang bị điều tra trong vụ &aacute;n n&agrave;y) cũng đang lĩnh &aacute;n 3 năm t&ugrave;.</p> </div> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
“Không dám tham nhũng”

“Không dám tham nhũng”

Năm 2023, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, có bước đột phá mới, đạt nhiều kết quả toàn diện.
back to top