Dịch COVID-19: Không thay đổi chiến lược chống dịch, thực hiện nghiêm 5K

Về chiến lược chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ có một số nơi, một số địa phương nói về việc thay đổi chiến lược nhưng như các chuyên gia phân tích, đấy chỉ là cách diễn đạt khác nhau, còn chiến lược và nguyên tắc của chúng ta hoàn toàn không có gì thay đổi.

<div> <p>Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 nhấn mạnh như vậy khi chủ tr&igrave; cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo về c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch hiện nay diễn ra s&aacute;ng ng&agrave;y 10/5</p> <p><img alt="DDN_5475" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/media-suckhoedoisong-vn_ddn_5475.jpg" /></p> <p><em>Ph&oacute; Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Kh&ocirc;ng một quốc gia n&agrave;o an to&agrave;n khi&nbsp;cả thế giới chưa an to&agrave;n.&nbsp;Kh&ocirc;ng một người Việt Nam n&agrave;o an to&agrave;n khi cả nước&nbsp;chưa&nbsp;an&nbsp;to&agrave;n. Mỗi người phải tr&aacute;ch nhiệm trước hết với&nbsp;m&igrave;nh v&agrave; người th&acirc;n của m&igrave;nh, sau đ&oacute; l&agrave; với đất&nbsp;nước,&nbsp;với cộng đồng.&nbsp; Ảnh: Đ&igrave;nh Nam/VGP</em></p> <p><strong>Một tuần c&oacute; 803 trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p</strong></p> <p>Theo b&aacute;o c&aacute;o của Bộ Y tế, t&iacute;nh đến s&aacute;ng 10/5, tổng số ca bệnh tr&ecirc;n thế giới đ&atilde; vượt 158 triệu ca, trong đ&oacute; tr&ecirc;n 3,3 triệu ca tử vong. Dịch bệnh tại c&aacute;c nước trong khu vực vẫn chưa được kiểm so&aacute;t, đặc biệt tại c&aacute;c nước c&oacute; chung đường bi&ecirc;n giới với Việt Nam (Campuchia, L&agrave;o) v&agrave; một số nước trong khu vực (Ấn Độ, Th&aacute;i Lan).</p> <p>Tại Việt Nam, cơ bản t&igrave;nh h&igrave;nh dịch COVID-19 vẫn được kiểm so&aacute;t nhưng nguy cơ vẫn cao do. Đợt b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch lần thứ 4 n&agrave;y được x&aacute;c định l&agrave; kh&oacute; khăn hơn, phức tạp hơn do sự xuất hiện của c&aacute;c biến chủng mới của virus, đặc biệt biến chủng B.6117 được ph&aacute;t hiện tại Ấn Độ với tốc độ l&acirc;y nhanh hơn, mạnh hơn; dịch bệnh xuất hiện c&ugrave;ng l&uacute;c tại nhiều địa phương v&agrave; sự xuất hiện c&aacute;c ca bệnh tại c&aacute;c cơ sở y tế.</p> <p>Giai đoạn vừa qua, nhằm thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch chủ động, Bộ Y tế phối hợp với c&aacute;c bộ, ban, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan triển khai ứng dụng Bản đồ chung sống an to&agrave;n với dịch COVID-19.</p> <p>Đến nay c&aacute;c nh&oacute;m đối tượng đăng k&yacute; v&agrave; khai b&aacute;o: 82% nh&oacute;m trường học; 98% nh&oacute;m bệnh viện/ph&ograve;ng kh&aacute;m; khoảng 26% nh&oacute;m kh&aacute;ch sạn; 33% nh&oacute;m doanh nghiệp vận tải/loại phương tiện; 33% nh&oacute;m bến t&agrave;u/nh&agrave; ga; 0,43% nh&oacute;m cơ sở sản xuất kinh doanh. Nh&oacute;m chợ/trung t&acirc;m thương mại chưa đăng k&yacute; hay đ&aacute;nh gi&aacute;. Nh&oacute;m kh&aacute;ch sạn đăng k&yacute; c&aacute;ch ly (của 17 tỉnh/th&agrave;nh phố) c&oacute; khoảng 22% đ&atilde; thực hiện đ&aacute;nh gi&aacute; an to&agrave;n với dịch COVID-19.</p> <p>Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, trong 1 tuần qua, c&oacute; 18.649 trường hợp nhập cảnh v&agrave;o Việt Nam; c&oacute; 803 trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p (tăng 252 trường hợp so với tuần trước đ&oacute;).</p> <p><strong>Về cơ bản, ch&uacute;ng ta đang kiểm so&aacute;t được nguồn l&acirc;y ở từng ổ dịch</strong></p> <p>Tại cuộc họp, PGS.TS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung t&acirc;m Đ&aacute;p ứng khẩn cấp sự kiện y tế c&ocirc;ng cộng Việt Nam ph&acirc;n t&iacute;ch những ổ dịch xuất hiện từ ng&agrave;y 27/4 đến nay.</p> <p>Theo đ&oacute;, hiện c&oacute; 4 ổ dịch lớn bao gồm: Đ&agrave; Nẵng, Y&ecirc;n B&aacute;i, Bệnh viện K v&agrave; Bệnh viện bệnh Nhiệt Đới Trung ương cơ sở 2; ổ dịch mới xuất hiện tại Hải Dương - đ&acirc;y l&agrave; ca bệnh nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p từ L&agrave;o. Từ những ổ dịch n&agrave;y đ&atilde; l&acirc;y lan ra 26 tỉnh, th&agrave;nh phố, với 442 ca mắc COVID-19 trong nước.</p> <p>Biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 ở Ấn Độ c&oacute; tốc độ l&acirc;y lan nhanh hơn. Thực tế hiện nay, qua 1 v&agrave;i ng&agrave;y tiếp x&uacute;c gần, c&aacute;c ca F1, F2 nhanh ch&oacute;ng trở th&agrave;nh ca F0; l&acirc;y mạnh trong m&ocirc;i trường k&iacute;n như qu&aacute;n bar ở Vĩnh Ph&uacute;c, bệnh viện, địa điểm massage, vũ trường&hellip;, v&igrave; vậy việc x&eacute;t nghiệm phải thần tốc hơn nữa.</p> <div class="style-box">&ldquo;Chỉ gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội khi l&acirc;y nhiễm trong cộng đồng qu&aacute; mạnh, kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện được nguy cơ, kh&ocirc;ng truy được vết. Kh&ocirc;ng n&ecirc;n gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội khi c&aacute;c lực lượng vẫn đang l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c truy vết, năng lực ph&ograve;ng, chống dịch của lực lượng y tế được n&acirc;ng l&ecirc;n; ch&uacute;ng ta đang nỗ lực khắc phục c&aacute;ch ly, phong tỏa&hellip;&rdquo;- PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh.</div> <p>Nhấn mạnh việc &ldquo;x&eacute;t nghiệm s&agrave;ng lọc c&agrave;ng nhiều c&agrave;ng tốt&rdquo;, chuy&ecirc;n gia Trần Đắc Phu n&ecirc;u v&iacute; dụ, H&agrave; Nội tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c x&eacute;t nghiệm tại s&acirc;n bay, bệnh viện v&agrave; tiếp tục x&eacute;t nghiệm nhiều nơi kh&aacute;c trong thời gian tới. &ldquo;X&eacute;t nghiệm s&agrave;ng lọc nhiều vẫn rẻ hơn phải gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội một c&aacute;ch v&ocirc; l&yacute;&rdquo;, chuy&ecirc;n gia Trần Đắc Phu nhấn mạnh.</p> <p><img alt="DDN_5333" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/media-suckhoedoisong-vn_ddn_5333.jpg" /></p> <p><em>PGS.TS Trần Đắc Phu: Chỉ gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội khi l&acirc;y nhiễm trong cộng đồng qu&aacute; mạnh, kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện được nguy cơ, kh&ocirc;ng truy được vết. Ảnh: VGP/Đ&igrave;nh Nam</em></p> <p>Mặc d&ugrave; số ca nhiều, l&acirc;y lan ở nhiều địa phương tr&ecirc;n cả nước, xong PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết, về cơ bản, ch&uacute;ng ta đang kiểm so&aacute;t được nguồn l&acirc;y ở từng ổ dịch. Từng tỉnh đang kiểm so&aacute;t được t&igrave;nh h&igrave;nh, g&oacute;p phần c&ugrave;ng cả nước kiểm so&aacute;t dịch bệnh. Trong bối cảnh hiện nay c&oacute; thể c&oacute; những &ldquo;ổ bệnh lẩn khuất trong cộng đồng, chưa diệt được hẳn&rdquo;, việc thực hiện nghi&ecirc;m th&ocirc;ng điệp 5K (&ldquo;Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng c&aacute;ch-Kh&ocirc;ng tập trung-Khai b&aacute;o y tế&rdquo;) c&oacute; vai tr&ograve; quan trọng trong c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng bệnh.</p> <p>&ldquo;Thực hiện tốt 5K c&oacute; thể cắt đứt chuỗi l&acirc;y nhiễm, chuỗi dịch tễ trong cộng đồng. C&ugrave;ng với đ&oacute;, chiến lược &ldquo;ph&aacute;t hiện sớm, truy vết, c&aacute;ch ly, khoanh v&ugrave;ng dập dịch, điều trị hiệu quả&rdquo; của Việt Nam vẫn ch&iacute;nh x&aacute;c, ổn định, cần tiếp tục duy tr&igrave;&rdquo;-&nbsp; chuy&ecirc;n gia Trần Đắc Phu khẳng định.</p> <p><strong>4 điểm xuất ph&aacute;t dịch bệnh</strong></p> <p>Ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, khoảng&nbsp;10 ng&agrave;y nay, một số địa phương, bộ, ng&agrave;nh t&iacute;ch cực v&agrave;o cuộc để ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 với tinh thần &ldquo;kh&ocirc;ng kể ng&agrave;y đ&ecirc;m&rdquo;.&nbsp;Hiện nay t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh tr&ecirc;n thế giới,&nbsp;khu vực v&agrave; một số nước c&oacute; đường bi&ecirc;n giới chung với Việt Nam như L&agrave;o,&nbsp;Campuchia vẫn diễn biến phức tạp.&nbsp;Trong khi đ&oacute;, trong nước đ&atilde; c&oacute;&nbsp;mầm bệnh ở trong cộng đồng. Qua&nbsp;c&ocirc;ng bố giải tr&igrave;nh tự gen virus SARS-CoV-2 v&agrave;&nbsp;thực tiễn cho thấy, tốc độ&nbsp;l&acirc;y lan nhanh hơn trước rất nhiều.</p> <p>T&iacute;nh đến 12 giờ, ng&agrave;y 10/5, số lượng&nbsp;ca mắc mới&nbsp;COVID-19 t&iacute;nh từ ng&agrave;y 27/4 đến nay l&agrave; 442 ca.&nbsp;Trước số ca mắc mới mỗi ng&agrave;y cao, tr&ecirc;n nhiều tỉnh/th&agrave;nh phố, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia nhận định c&oacute; 4 điểm xuất ph&aacute;t dịch bệnh.</p> <p><em>Thứ nhất</em>, điểm xuất ph&aacute;t dịch từ Đ&agrave; Nẵng (với ca bệnh ở khu c&aacute;ch ly trở về H&agrave; Nam v&agrave; qu&aacute;n bar, thẩm mỹ viện ở Đ&agrave; Nẵng),&nbsp;đến giờ ph&uacute;t n&agrave;y,&nbsp;ch&uacute;ng ta đ&atilde; khoanh hết được ca F1.</p> <p>Dự kiến, khi x&eacute;t nghiệm lại to&agrave;n bộ, trong thời gian tới c&oacute;&nbsp;thể sẽ ghi nhận th&ecirc;m một số ca nhưng kh&ocirc;ng nhiều.</p> <p><em>Thứ hai</em>, điểm xuất ph&aacute;t từ Y&ecirc;n B&aacute;i (với ca bệnh từ c&aacute;c chuy&ecirc;n gia Ấn Độ, l&acirc;y cho c&aacute;c chuy&ecirc;n gia Trung Quốc, lan xuống Vĩnh Ph&uacute;c v&agrave; một số địa phương), đến nay, khoảng 75% số ca F1, F2 đ&atilde; được lấy mẫu x&eacute;t nghiệm.&nbsp;</p> <p><em>Nguồn thứ ba</em> l&agrave; nguồn từ Hải Dương (từ một người c&oacute; li&ecirc;n quan đến lịch sử dịch tễ ở L&agrave;o về, l&acirc;y lan cho 3 ca)&nbsp;đang được kiểm so&aacute;t,&nbsp;theo d&otilde;i chặt chẽ.</p> <p><em>Nguồn thứ tư</em> đang n&oacute;ng nhất, từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, l&acirc;y&nbsp;lan ra rất nhiều địa phương v&agrave; bệnh viện. Đến nay, c&aacute;c bệnh viện v&agrave; địa phương n&agrave;y đ&atilde; cơ bản kiểm so&aacute;t, khoanh v&ugrave;ng, lấy mẫu x&eacute;t nghiệm c&aacute;c ca li&ecirc;n quan. Trong thời gian tới, từ 4 nguồn l&acirc;y nhiễm n&agrave;y, mỗi ng&agrave;y, cả nước c&oacute; thể&nbsp;ghi nhận th&ecirc;m 1 số ca nhưng cơ bản c&aacute;c nguồn l&acirc;y nhiễm được kiểm so&aacute;t.</p> <p>&ldquo;Ngo&agrave;i&nbsp;4 điểm xuất ph&aacute;t n&ecirc;u tr&ecirc;n, ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể c&ograve;n một điểm xuất ph&aacute;t trong cộng đồng m&agrave; ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng biết n&ecirc;n b&acirc;y giờ phải rất cảnh gi&aacute;c, nhất l&agrave; những địa phương chưa ghi nhận c&aacute;c ca mắc COVID-19,&nbsp;phải thường xuy&ecirc;n gi&aacute;m s&aacute;t chặt chẽ&rdquo;- Ph&oacute; Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu &yacute;.</p> <p><strong>Mỗi người phải tuyệt đối thu&acirc;n thủ th&ocirc;ng điệp 5K, đặc biệt đeo khẩu trang khi ra khỏi nh&agrave;</strong></p> <p>Nhấn mạnh từ nay đến cuối năm chưa thể c&oacute; vắc xin ti&ecirc;m đại tr&agrave; cho người d&acirc;n n&ecirc;n t&aacute;c động của vắc xin v&agrave;o miễn dịch cộng đồng chưa đ&aacute;ng kể, Ph&oacute; Thủ tướng n&ecirc;u r&otilde;, mỗi người phải tuyệt đối thu&acirc;n thủ th&ocirc;ng điệp 5K, đặc biệt đeo khẩu trang khi ra khỏi nh&agrave;.</p> <p>C&aacute;c địa phương phải xử phạt nghi&ecirc;m người đi đến nơi c&ocirc;ng c&ocirc;ng kh&ocirc;ng đeo khẩu trang. Tất cả c&aacute;c cơ sở phải chủ động tự đ&aacute;nh gi&aacute; việc thực hiện c&aacute;c quy định, hướng dẫn ph&ograve;ng, chống dịch, cập nhật l&ecirc;n Bản đồ chung sống an to&agrave;n với dịch COVID-19 (antoancovid.vn) tr&ecirc;n tinh thần &quot;kh&ocirc;ng an to&agrave;n kh&ocirc;ng được hoạt động&quot;.&nbsp;</p> <p>Ph&oacute; Thủ tướng đ&atilde; nhiều lần lưu &yacute; c&aacute;c địa phương ch&uacute; trọng an to&agrave;n với dịch bệnh, đặc biệt tại c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghiệp. Thực tiễn ở Hải Dương cho thấy, nếu h&agrave;ng ngh&igrave;n c&ocirc;ng nh&acirc;n của một nh&agrave; m&aacute;y mắc COVID-19, với biến chủng mới hiện nay, kh&ocirc;ng thực hiện an to&agrave;n ngay từ đầu, rất kh&oacute; kiểm so&aacute;t dịch bệnh.</p> <p><img alt="DDN_5262" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/media-suckhoedoisong-vn_ddn_5262.jpg" /></p> <p><em>Ảnh: VGP</em></p> <div class="style-box">Ph&oacute; Thủ tướng n&ecirc;u r&otilde;, một số địa phương n&oacute;i về việc thay đổi chiến lược ph&ograve;ng, chống dịch bệnh nhưng như c&aacute;c chuy&ecirc;n gia ph&acirc;n t&iacute;ch, đ&oacute; chỉ l&agrave; c&aacute;ch diễn đạt kh&aacute;c nhau, chiến lược v&agrave; nguy&ecirc;n tắc của Việt Nam ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng thay đổi, được qu&aacute;n triệt r&otilde; r&agrave;ng tại&nbsp;Hội nghị trực tuyến to&agrave;n quốc của Ban Chỉ đạo quốc gia ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 với c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh, địa phương, diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 7/5 trước đ&oacute;.</div> <p>Đầu ti&ecirc;n, ch&uacute;ng ta phải ngăn chặn, kiểm so&aacute;t bi&ecirc;n giới cũng như người c&aacute;ch ly tập trung hoặc đang trong thời gian theo d&otilde;i, gi&aacute;m s&aacute;t y tế, kh&ocirc;ng để l&acirc;y nhiễm trong cộng đồng. Để ph&aacute;t hiện nhanh nhất c&aacute;c ca bệnh, Ph&oacute; Thủ tướng cho rằng, kh&ocirc;ng chỉ theo dấu c&aacute;c F1, F2, F3 m&agrave; cần s&agrave;ng lọc định kỳ, sử dụng c&aacute;c biện ph&aacute;p x&eacute;t nghiệm kh&aacute;c nhau ở những nơi c&oacute; nguy cơ cao như bệnh viện, nơi tập trung đ&ocirc;ng người...</p> <p>Về khoanh v&ugrave;ng, dập dịch, Ph&oacute; Thủ tướng nhắc lại tinh thần, khi c&oacute; ca nghi ngờ mắc COVID-19, lập tức khoanh v&ugrave;ng gọn nhất c&oacute; thể &quot;v&igrave; mục ti&ecirc;u k&eacute;p&quot;. Nếu chưa đủ điều kiện x&aacute;c định t&igrave;nh h&igrave;nh để khoanh v&ugrave;ng hẹp nhất c&oacute; thể, ngay lập tức khoanh rộng hơn nhưng phải khẩn trương thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p s&agrave;ng lọc, điều tra dịch tễ cần thiết để x&aacute;c định đ&uacute;ng điểm cần khoanh v&ugrave;ng chặt, nghi&ecirc;m. Sở Y tế c&aacute;c địa phương phải tham mưu l&atilde;nh đạo địa phương, Bộ Y tế củng cố lại hoạt động của tổ chuy&ecirc;n gia, c&oacute; hướng dẫn cần thiết để khoanh v&ugrave;ng cho đ&uacute;ng.</p> <div class="style-box">Ph&oacute; Thủ tướng lưu &yacute;, trước khi thực hiện khoanh v&ugrave;ng cũng c&oacute; nhiều biện ph&aacute;p hữu hiệu để ngăn chặn sự l&acirc;y lan của virus. Từ thực tiễn c&aacute;c ch&ugrave;m ca bệnh ở Đ&agrave; Nẵng, Vĩnh Ph&uacute;c cho thấy, virus SARS-CoV-2 l&acirc;y lan rất nhanh trong ph&ograve;ng k&iacute;n như c&aacute;c qu&aacute;n bar, qu&aacute;n karaoke, cơ quả massage... V&igrave; vậy, trước khi quyết định c&aacute;ch ly, khoanh v&ugrave;ng, c&aacute;c địa phương xem x&eacute;t tạm dừng hoặc kiểm so&aacute;t chặt chẽ hoạt động dịch vụ, kinh doanh n&ecirc;u tr&ecirc;n.</div> <p>Ph&oacute; Thủ tướng đề nghị, khi xuất hiện dịch bệnh, c&aacute;c địa phương b&igrave;nh tĩnh, c&oacute; giải ph&aacute;p cần thiết, kh&ocirc;ng l&agrave;m x&aacute;o trộn v&agrave; t&aacute;c động ti&ecirc;u cực đến đời sống của người d&acirc;n v&agrave; hoạt động kinh tế hơn mức cần thiết. Khi chưa xuất hiện dịch bệnh, c&aacute;c địa phương kh&ocirc;ng được lơ l&agrave;, chủ quan bởi người mang mầm bệnh đ&atilde; c&oacute; trong cộng đồng, c&oacute; thể b&ugrave;ng ph&aacute;t dịch bất cứ l&uacute;c n&agrave;o.</p> <p>Gửi lời cảm ơn nhiều chuy&ecirc;n gia, người d&acirc;n đ&atilde; g&oacute;p &yacute; về c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch, Ph&oacute; Thủ tướng khẳng định: &quot;Đến giờ ph&uacute;t n&agrave;y, Việt Nam vẫn đang ph&ograve;ng, chống dịch rất tốt, bằng những biện ph&aacute;p của Việt Nam. Ch&uacute;ng ta phải c&oacute; l&ograve;ng tin, ki&ecirc;n tr&igrave;, tiếp tục, kh&ocirc;ng lung lay, thay đổi m&agrave; l&agrave;m phải l&agrave;m tốt hơn, cập nhật theo t&igrave;nh h&igrave;nh. Trong bối cảnh hiện nay, kh&ocirc;ng một quốc gia n&agrave;o an to&agrave;n khi cả thế giới chưa an to&agrave;n. Kh&ocirc;ng một người Việt Nam n&agrave;o an to&agrave;n khi cả nước chưa an to&agrave;n. Mỗi người phải tr&aacute;ch nhiệm trước hết với m&igrave;nh v&agrave; người th&acirc;n, sau đ&oacute; l&agrave; với đất nước, cộng đồng&rdquo;.</p> <p>Ph&oacute; Thủ tướng k&ecirc;u gọi v&agrave; cảm ơn c&aacute;c&nbsp;doanh nghiệp, d&ugrave; c&ograve;n rất kh&oacute; khăn nhưng vẫn tiếp tục thực hiện nghi&ecirc;m c&aacute;c quy định ph&ograve;ng chống dịch, nhiều người d&acirc;n nỗ lực&nbsp;vượt qua kh&oacute; khăn, tiếp tục c&ugrave;ng cả nước ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19.</p> <p class="text-right mt20">&nbsp;</p> <p class="text-right mt20">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo suckhoedoisong.vn
Nữ quái “xộ khám” sau nhiều ngày lẩn trốn

Nữ quái “xộ khám” sau nhiều ngày lẩn trốn

Ngày 23/9, Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Thị Giang (33 tuổi, trú thôn An Thịnh, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn) bị truy nã về tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.
back to top