TP Phúc Yên đề nghị được giãn cách xã hội

UBND TP Phúc Yên xin tỉnh Vĩnh Phúc cho giãn cách xã hội trước nguy cơ diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, khó lường.

<div> <p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 10/5, UBND TP Ph&uacute;c Y&ecirc;n c&oacute; tờ tr&igrave;nh gửi UBND tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c về việc c&aacute;ch ly x&atilde; hội to&agrave;n th&agrave;nh phố từ 0h ng&agrave;y 11/5.</p> <p style="text-align: justify;">Tờ tr&igrave;nh do Chủ tịch TP Ph&uacute;c Y&ecirc;n Phan Tiến Dũng k&yacute; n&ecirc;u r&otilde; t&igrave;nh h&igrave;nh dịch Covid-19 trong thời gian tới sẽ diễn biến phức tạp, kh&oacute; lường nếu kh&ocirc;ng triển khai c&aacute;c biện ph&aacute;p thật quyết liệt để ph&ograve;ng chống dịch.</p> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="gian cach xa hoi TP Phuc Yen anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/05/10/znews-photo-zadn-vn_phuc_yen_zing.jpg" title="giãn cách xã hội TP Phúc Yên ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: center;"><em>Bệnh viện đa khoa Ph&uacute;c Y&ecirc;n đ&atilde; bị phong tỏa sau khi ghi nhận một b&aacute;c sĩ từng đến qu&aacute;n bar Sunny dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Ảnh: Ngọc T&acirc;n.</em></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Trao đổi với <em>Zing</em> chiều 10/5, l&atilde;nh đạo TP Vĩnh Ph&uacute;c cho biết sẽ xem x&eacute;t đề nghị của UBND TP Ph&uacute;c Y&ecirc;n v&agrave;o ng&agrave;y mai.</p> <p style="text-align: justify;">TP Ph&uacute;c Y&ecirc;n l&agrave; nơi c&oacute; qu&aacute;n bar Sunny - ổ dịch g&acirc;y ra nhiều ca mắc Covid-19 nhất tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c t&iacute;nh đến thời điểm n&agrave;y. Theo UBND tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c, ổ dịch Sunny đ&atilde; g&acirc;y ra 16 ca dương t&iacute;nh tr&ecirc;n to&agrave;n tỉnh v&agrave; nhiều ca đang nghi nhiễm.</p> <p style="text-align: justify;">T&iacute;nh đến 15h ng&agrave;y 10/5, to&agrave;n tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c ghi nhận 54 ca mắc Covid-19, 18 ca nghi ngờ. Dịch bệnh đ&atilde; lan đến 8 đơn vị h&agrave;nh ch&iacute;nh trong to&agrave;n tỉnh.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c đ&atilde; thực hiện gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội TP Vĩnh Y&ecirc;n, thị trấn Y&ecirc;n Lạc v&agrave; phong tỏa nhiều th&ocirc;n, khu d&acirc;n cư v&agrave; bệnh viện c&oacute; ca mắc Covid-19.</p> <div class="notebox ncenter"> <blockquote> <p style="text-align: justify;">Ph&uacute;c Y&ecirc;n được n&acirc;ng từ thị x&atilde; l&ecirc;n th&agrave;nh phố từ năm 2018. Th&agrave;nh phố n&agrave;y c&oacute; d&acirc;n số hơn 155.000 người (thống k&ecirc; th&aacute;ng 12/2017).</p> </blockquote> </div> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top