Chưa thể đánh giá an toàn dự án Cát Linh - Hà Đông

Do Covid-19, chuyên gia của liên danh Tư vấn Pháp chưa thể sang Việt Nam để tham gia đánh giá an toàn dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

<div> <ul class="list-news hidden" data-campaign="Box-Related"> <li data-id="4114268"><span>Y&ecirc;u cầu vận h&agrave;nh đường sắt C&aacute;t Linh - H&agrave; Đ&ocirc;ng trong năm 2020</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/yeu-cau-van-hanh-duong-sat-cat-linh-ha-dong-trong-nam-2020-4114268.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4111476"><span>C&aacute;c mốc tiến độ dự &aacute;n đường sắt C&aacute;t Linh - H&agrave; Đ&ocirc;ng</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/cac-moc-tien-do-du-an-duong-sat-cat-linh-ha-dong-4111476.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4109970"><span>V&igrave; sao tổng thầu đường sắt C&aacute;t Linh &#39;đ&ograve;i&#39; 50 triệu USD</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/vi-sao-tong-thau-duong-sat-cat-linh-doi-50-trieu-usd-4109970.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> <li data-id="4108947"><span>Kh&ocirc;ng thanh to&aacute;n 50 triệu USD chạy thử t&agrave;u C&aacute;t Linh - H&agrave; Đ&ocirc;ng</span><span><a class="count_cmt" href="https://vnexpress.net/khong-thanh-toan-50-trieu-usd-chay-thu-tau-cat-linh-ha-dong-4108947.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span></li> </ul> <p>Chiều 16/6, Thứ trưởng Giao th&ocirc;ng Vận tải Nguyễn Ngọc Đ&ocirc;ng cho biết, Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải đ&atilde; kiến nghị Bộ Ngoại giao, Đại sứ qu&aacute;n Ph&aacute;p tại H&agrave; Nội hỗ trợ đưa chuy&ecirc;n gia của Li&ecirc;n danh tư vấn Apave-Certifer-Tricc (ACT) ở Ph&aacute;p sang Việt Nam trong th&aacute;ng 6. Một số chuy&ecirc;n gia trở về Ph&aacute;p dịp Tết Canh T&yacute; v&agrave; bị kẹt lại do ảnh hưởng của Covid-19.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, Đại sứ qu&aacute;n Ph&aacute;p th&ocirc;ng b&aacute;o đến th&aacute;ng 7 mới trả lời Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải. Hiện Việt Nam v&agrave; nhiều nước vẫn đ&oacute;ng cửa đường bay thương mại quốc tế n&ecirc;n chưa t&igrave;m được phương &aacute;n đi lại cho c&aacute;c chuy&ecirc;n gia. &quot;Nếu Tư vấn Ph&aacute;p kh&ocirc;ng sang Việt Nam th&igrave; dự &aacute;n đường sắt C&aacute;t Linh - H&agrave; Đ&ocirc;ng kh&ocirc;ng thể vận h&agrave;nh thử&quot;, &ocirc;ng Đ&ocirc;ng n&oacute;i, cho biết c&ocirc;ng t&aacute;c vận h&agrave;nh thử l&agrave; điều kiện bắt buộc để đ&aacute;nh gi&aacute; an to&agrave;n hệ thống, nghiệm thu dự &aacute;n.</p> <p>Theo Thứ trưởng Đ&ocirc;ng, Tổng thầu Trung Quốc đ&atilde; đưa 28 chuy&ecirc;n gia sang Việt Nam từ ng&agrave;y 14/6 để chuẩn bị vận h&agrave;nh thử to&agrave;n hệ thống. Hơn 100 chuy&ecirc;n gia c&ograve;n lại đang l&agrave;m thủ tục trở lại Việt Nam. Họ đ&atilde; đi bằng t&agrave;u hỏa v&agrave; nhập cảnh qua cửa khẩu tỉnh L&agrave;o Cai. Tất cả phải k&ecirc; khai v&agrave; kiểm tra y tế, phun khử tr&ugrave;ng trước khi l&ecirc;n xe về H&agrave; Nội. Sau đ&oacute;, họ được c&aacute;ch ly tập trung ở khu depot của dự &aacute;n tại quận H&agrave; Đ&ocirc;ng trong 14 ng&agrave;y.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject">&nbsp;</figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/16/tau-1-3364-1556333782-2866-158-7805-1111-1592315536.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=5ftBVh0ZinNLzkJ5Y11A1Q" itemprop="url" /> <meta content="680" itemprop="width" /> <meta content="481" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/17/i1-vnexpress-vnecdn-net_tau-1-3364-1556333782-2866-158-7805-1111-1592315536.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/16/tau-1-3364-1556333782-2866-158-7805-1111-1592315536.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=CHGeBF6w3qUNvSQ8OVRBOw 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/16/tau-1-3364-1556333782-2866-158-7805-1111-1592315536.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=ovMn4TCuOKAY6AHFRlDjJQ 2x" /><img alt="Các hạng mục xây dựng và lắp đặt thiết bị của dự án Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành. Ảnh:Giang Huy. " src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/17/i1-vnexpress-vnecdn-net_tau-1-3364-1556333782-2866-158-7805-1111-1592315536.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p>C&aacute;c hạng mục x&acirc;y dựng v&agrave; lắp đặt thiết bị của dự &aacute;n C&aacute;t Linh - H&agrave; Đ&ocirc;ng đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh. Ảnh:<em>Giang Huy.&nbsp;</em></p> </figcaption> <p>Về khoản tiền 50 triệu USD ph&iacute;a Tổng thầu đề nghị thanh to&aacute;n, Thứ trưởng Đ&ocirc;ng khẳng định ph&iacute;a Việt Nam sẽ chi trả theo đ&uacute;ng quy định tại hợp đồng EPC đ&atilde; k&yacute; với Tổng thầu Trung Quốc. Hiện hai b&ecirc;n t&iacute;ch cực trao đổi v&agrave; xử l&yacute; c&aacute;c vấn đề c&ograve;n tồn đọng để dự &aacute;n được đẩy nhanh tiến độ v&agrave; giải ng&acirc;n theo hợp đồng.</p> <p>Trả lời về khả năng đưa dự &aacute;n v&agrave;o khai th&aacute;c thương mại trong năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng, l&atilde;nh đạo Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải khẳng định đang đốc th&uacute;c c&aacute;c b&ecirc;n li&ecirc;n quan thực hiện. Việc n&agrave;y c&ograve;n phụ thuộc v&agrave;o kế hoạch của H&agrave; Nội v&igrave; l&agrave; cơ quan tiếp nhận dự &aacute;n.</p> <p>Đường sắt C&aacute;t Linh - H&agrave; Đ&ocirc;ng d&agrave;i hơn 13 km với 12 nh&agrave; ga đi tr&ecirc;n cao, vận h&agrave;nh thử li&ecirc;n động to&agrave;n hệ thống v&agrave;o th&aacute;ng 9/2018. Tuy nhi&ecirc;n, đến nay c&ocirc;ng tr&igrave;nh vẫn chưa được khai th&aacute;c thương mại.</p> <p>Theo quy định, dự &aacute;n đường sắt C&aacute;t Linh - H&agrave; Đ&ocirc;ng trước khi được đưa v&agrave;o vận h&agrave;nh ch&iacute;nh thức phải được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp chứng nhận kiểm định an to&agrave;n c&aacute;c đo&agrave;n t&agrave;u. Ngo&agrave;i ra, dự &aacute;n c&ograve;n phải được đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; cấp giấy chứng nhận an to&agrave;n hệ thống do li&ecirc;n danh Apave-Certifier-Tric (Ph&aacute;p) - tổ chức chứng nhận độc lập c&oacute; đủ năng lực thực hiện, được chủ đầu tư dự &aacute;n lựa chọn qua đấu thầu. Đơn vị n&agrave;y chịu tr&aacute;ch nhiệm về kết quả đ&aacute;nh gi&aacute;, chứng nhận của m&igrave;nh.</p> <p>Mới đ&acirc;y, Tổng thầu Trung Quốc y&ecirc;u cầu ph&iacute;a Việt Nam thanh to&aacute;n 50 triệu USD cho những hạng mục x&acirc;y dựng đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh, song ph&iacute;a Việt Nam cho rằng c&aacute;c thủ tục để được giải ng&acirc;n chưa được Tổng thầu Trung Quốc ho&agrave;n th&agrave;nh.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Theo vnexpress.net
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top