Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Tổng thầu Trung Quốc cần 50 triệu USD trước khi bàn giao

Trong khi hồ sơ hoàn công và nghiệm thu chưa đủ điều kiện, cơ sở pháp lý; dự án chưa "chốt" được thời gian hoàn thành thì Tổng thầu Trung Quốc tại dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông lại cần 50 triệu USD để thực hiện công tác vận hành hệ thống.

<div> <div> <p>Thừa ủy quyền Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, thay mặt Ch&iacute;nh phủ, Bộ trưởng Giao th&ocirc;ng V&acirc;̣n tải (GTVT) Nguy&ecirc;̃n Văn Th&ecirc;̉ vừa ký b&aacute;o c&aacute;o gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về t&igrave;nh h&igrave;nh thực hiện một số dự &aacute;n trọng điểm ng&agrave;nh GTVT, trong đó có dự án Đường sắt <span><b>C&aacute;t Linh - H&agrave; Đ&ocirc;ng</b></span>.</p> <div> <div><img alt="Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Tổng thầu Trung Quốc cần 50 triệu USD trước khi bàn giao - Ảnh 1." data-original="https://nld.mediacdn.vn/2020/6/1/5-chot-5-1562423425425874509828-1573872618252673395263-1589879840590217026274-1590990943984903572414.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/01/nld-mediacdn-vn_5-chot-5-1562423425425874509828-1573872618252673395263-1589879840590217026274-1590990943984903572414.jpg" title="Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Tổng thầu Trung Quốc cần 50 triệu USD trước khi bàn giao - Ảnh 1." /></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]">Dự &aacute;n đường sắt đ&ocirc; thị H&agrave; Nội tuyến C&aacute;t Linh - H&agrave; Đ&ocirc;ng quá nhi&ecirc;̀u l&acirc;̀n ch&acirc;̣m, lùi ti&ecirc;́n đ&ocirc;̣ và chưa xác định thời gian khai thác thương mại</p> </div> </div> <p>Dự &aacute;n đường sắt đ&ocirc; thị H&agrave; Nội tuyến C&aacute;t Linh - H&agrave; Đ&ocirc;ng có chiều d&agrave;i 13,05 km, gồm 12 ga v&agrave; 1 khu depot. Chủ đầu tư: Bộ GTVT, đại diện Chủ đầu tư là Ban QLDA Đường sắt. C&ocirc;ng ty Hữu hạn tập đo&agrave;n Cục 6, Trung Quốc là Tổng thầu EPC.</p> <p>Dự án có T&ocirc;̉ng mức đ&acirc;̀u tư (TMĐT) ban đầu 8.770 tỉ đồng (552,86 triệu USD); TMĐT điều chỉnh l&agrave; 18.002 tỉ đồng (868,04 triệu USD), trong đ&oacute;: Vốn vay ODA của Trung Quốc l&agrave; 13.867 tỉ đồng (669,62 triệu USD) v&agrave; vốn đối ứng 4.134 tỉ đồng (198,43 triệu USD). Dự án khởi c&ocirc;ng th&aacute;ng 10-2011, kế hoạch ho&agrave;n th&agrave;nh đưa v&agrave;o khai th&aacute;c thương mại trong Qu&yacute; II-2019. Tuy nhi&ecirc;n, đ&ecirc;́n nay dự án v&acirc;̃n chưa th&ecirc;̉ v&acirc;̣n hành khai thác thương mại dù vi&ecirc;̣c giải ng&acirc;n từ đầu dự &aacute;n đã đạt 14.737,6/15.131,6 (đạt 81,9%).</p> <p>Theo báo cáo, dự án Đường sắt C&aacute;t Linh - H&agrave; Đ&ocirc;ng đ&ecirc;́n nay đ&atilde; cơ bản ho&agrave;n th&agrave;nh, tuy nhi&ecirc;n chưa đủ điều kiện nghiệm thu, b&agrave;n giao đưa v&agrave;o khai th&aacute;c, c&ograve;n tồn tại một số c&aacute;c vướng mắc li&ecirc;n quan đến thiết bị c&ocirc;ng nghệ khu Depot, đ&aacute;nh gi&aacute; an to&agrave;n đo&agrave;n t&agrave;u, c&ocirc;ng t&aacute;c vận h&agrave;nh to&agrave;n hệ thống v&agrave; thanh quyết to&aacute;n....</p> <p>Trong báo cáo của Chính phủ cũng đã n&ecirc;u những vướng mắc trong quá trình tri&ecirc;̉n khai. Về việc đưa nh&acirc;n sự Trung Quốc sang Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện dự &aacute;n, Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; c&oacute; văn bản số ng&agrave;y 24-4-2020 chấp thuận chủ trương cho ph&eacute;p c&aacute;c nh&acirc;n sự l&agrave;m việc tại Dự &aacute;n được nhập cảnh v&agrave;o Việt Nam v&agrave; giao Bộ C&ocirc;ng an, Bộ Ngoại giao tiếp tục xử l&yacute;.</p> <p>Đối với đề nghị của Tổng thầu Trung Qu&ocirc;́c về nhu cầu cần 50 triệu USD để thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c vận h&agrave;nh hệ thống v&agrave; thanh to&aacute;n to&agrave;n bộ trước khi b&agrave;n giao. Ban QLDA Đường sắt đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o Bộ GTVT v&agrave; n&ecirc;u r&otilde; quan điểm, việc thanh to&aacute;n phải tu&acirc;n thủ theo quy định Hợp đồng EPC. &quot;V&igrave; vậy, hai b&ecirc;n thống nhất sẽ tiếp tục nghi&ecirc;n cứu, r&agrave; so&aacute;t (trong v&ograve;ng 15 ng&agrave;y) c&aacute;c điều khoản hợp đồng v&agrave; tổ chức buổi họp chuy&ecirc;n đề tiếp theo để trao đổi, thống nhất c&aacute;c c&ocirc;ng việc thực hiện&quot;.</p> <p>V&ecirc;̀ hồ sơ ho&agrave;n c&ocirc;ng v&agrave; nghiệm thu, Ban QLDA Đường sắt đ&atilde; r&agrave; so&aacute;t về hiện trạng, số lượng hồ sơ chưa đủ điều kiện nghiệm thu v&agrave; cần phải ho&agrave;n thiện thủ tục ph&aacute;p l&yacute; c&aacute;c b&ecirc;n. Tại c&aacute;c cuộc họp trực tuyến v&agrave; bằng văn bản, Ban QLDA Đường sắt tiếp tục đ&ocirc;n đốc Tổng thầu tập trung bố tr&iacute; nh&acirc;n sự ho&agrave;n thiện hồ sơ c&aacute;c hạng mục về phần x&acirc;y dựng (hạng mục kiến tr&uacute;c c&aacute;c nh&agrave; ga v&agrave; đơn thể Depot) v&agrave; c&aacute;c tồn tại về hồ sơ phần thiết bị đổng thời y&ecirc;u cầu c&aacute;c đơn vị tư vấn khẩn trương r&agrave; so&aacute;t, kiểm tra c&oacute; &yacute; kiến dứt điểm c&aacute;c vấn đề tồn tại, l&agrave;m cơ sở để Tổng thầu ho&agrave;n thiện cuối c&ugrave;ng.</p> <p>Về đ&aacute;nh gi&aacute;, chứng nhận an to&agrave;n hệ thống (ATHT), theo báo cáo, c&aacute;c kh&oacute; khăn, vướng mắc hiện tại trong c&ocirc;ng t&aacute;c đ&aacute;nh gi&aacute; an to&agrave;n hệ thống Ban QLDA Đường sắt sẽ tiếp tục tổ chức họp với Li&ecirc;n danh tư vấn ACT trong thời gian tới v&agrave; cần sự phối hợp chặt chẽ với Tổng thầu để kịp thời cung cấp hồ sơ. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c vấn đề m&agrave; tư vấn ACT đưa ra phải thực hiện theo quy định của Ph&aacute;p luật v&agrave; cần Tổng thầu t&iacute;ch cực phối hợp, thực hiện cung cấp c&aacute;c hồ sơ t&agrave;i liệu, mới c&oacute; thể ho&agrave;n th&agrave;nh việc đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; cấp chứng nhận ATHT cho dự &aacute;n.</p> <p>Đối với kh&oacute; khăn vướng mắc của g&oacute;i thầu tư v&acirc;́n giám sát (TVGS), Chính phủ cho bi&ecirc;́t hiện nay do Tổng thầu Trung Qu&ocirc;́c chưa x&aacute;c định được mốc thời gian ho&agrave;n th&agrave;nh n&ecirc;n dự &aacute;n chưa c&oacute; cơ sở b&aacute;o c&aacute;o cấp thẩm quyền cho ph&eacute;p k&eacute;o d&agrave;i thời gian thực hiện, dẫn đến g&oacute;i thầu TVGS chưa c&oacute; cơ sở để cho ph&eacute;p k&eacute;o d&agrave;i trong thời gian tới. Đồng thời do chưa l&agrave;m r&otilde; được nguy&ecirc;n nh&acirc;n, tr&aacute;ch nhiệm của b&ecirc;n l&agrave;m chậm n&ecirc;n chưa bố tr&iacute; được nguồn vốn cho g&oacute;i thầu TVGS.</p> <p>Đo&agrave;n Đại biểu Quốc hội TP H&agrave; Nội vừa c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o tổng hợp &yacute; kiến cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội kh&oacute;a XIV, trong đ&oacute; n&ecirc;u r&otilde; 27 nh&oacute;m kiến nghị. Về lĩnh vực giao th&ocirc;ng, cử tri H&agrave; Nội b&agrave;y tỏ sự quan t&acirc;m đặc biệt v&agrave; cho rằng dự &aacute;n đường sắt đ&ocirc; thị tuyến C&aacute;t Linh - H&agrave; Đ&ocirc;ng v&agrave; đường sắt đ&ocirc; thị tuyến Nhổn - Ga H&agrave; Nội bị đội vốn rất nhiều v&agrave; li&ecirc;n tục l&ugrave;i thời gian ho&agrave;n th&agrave;nh, l&agrave;m giảm hiệu quả đầu tư, g&acirc;y ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế, x&atilde; hội của đất nước. V&igrave; thế, cử tri nhiều quận, huyện, thị x&atilde; của TP đề nghị Ch&iacute;nh phủ chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, x&aacute;c định r&otilde; nguy&ecirc;n nh&acirc;n, truy cứu tr&aacute;ch nhiệm của từng c&aacute; nh&acirc;n cụ thể đối với c&aacute;c dự &aacute;n tr&ecirc;n, tr&aacute;nh việc chỉ đổ lỗi cho tập thể v&agrave; cho nh&agrave; thầu.</p> <div> <div> <p>Với những kh&oacute; khăn, vướng mắc hiện tại của Dự &aacute;n, Ban QLDA Đường sắt đề xuất một số giải ph&aacute;p, kiến nghị với Bộ GTVT:</p> <p>Bộ GTVT xem x&eacute;t b&aacute;o c&aacute;o Thường trực Ch&iacute;nh phủ th&aacute;o gỡ kh&oacute; khăn vướng mắc trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện dự &aacute;n Đường sắt đ&ocirc; thị H&agrave; Nội, tuyến C&aacute;t Linh &ndash; H&agrave; Đ&ocirc;ng để sớm đưa dự &aacute;n v&agrave;o vận h&agrave;nh khai th&aacute;c.</p> <p>Xem x&eacute;t đề xuất của Ban QLDA Đường sắt về việc gia hạn g&oacute;i thầu TVGS v&agrave; tổ chức họp với l&atilde;nh đạo Tổng thầu để th&aacute;o gỡ vướng mắc về nhu cầu vốn cho Tổng thầu để triển khai thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c vận h&agrave;nh thử dự &aacute;n.</p> </div> </div> </div> <span data-field="author">Văn Du&acirc;̉n</span> <div> <div> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo nld.com.vn
back to top