Chỉ khẩu trang N95 mới chống được virus corona?

Bác sĩ Hoàng Hưng cho biết đeo N95 đúng cách rất khó. Nếu đeo sai, chúng cũng không tốt hơn khẩu trang y tế.

<div> <p>Trước sự l&acirc;y lan nhanh ch&oacute;ng của virus corona, nhiều người t&igrave;m mua khẩu trang để bảo vệ cơ thể. Loại khẩu trang được b&aacute;n v&agrave; săn l&ugrave;ng nhiều nhất l&agrave; N95. Kh&ocirc;ng &iacute;t người cho rằng chỉ c&oacute; loại khẩu trang n&agrave;y mới đủ k&iacute;n để ph&ograve;ng dịch tiết l&acirc;y lan khi tiếp x&uacute;c với người nghi ngờ mắc bệnh hoặc khu vực c&oacute; tiếp x&uacute;c dịch tễ.</p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; b&agrave;i chia sẻ của &ocirc;ng Trương Ho&agrave;ng Hưng, b&aacute;c sĩ Nhi khoa v&agrave; giảng dạy l&acirc;m s&agrave;ng tại Texas Tech University (TTU), Texas, Mỹ, về t&aacute;c dụng thực sự của khẩu trang N95, loại được cho rằng c&oacute; thể chống virus tốt nhất hiện nay.</p> <p>Thị trường c&oacute; 2 loại ch&iacute;nh l&agrave; khẩu trang y tế 3 lớp (Surgical mask); N95 (c&oacute; v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; van thở). Việc sử dụng khẩu trang n&agrave;o l&agrave; tuỳ theo mục đ&iacute;ch, m&ocirc;i trường, độ tuổi để lựa chọn.</p> <p>N95 c&oacute; nghĩa l&agrave; lọc được 95% bụi mịn 0,3 micron trong kh&ocirc;ng kh&iacute;. Như vậy, N95 lọc tốt hơn khẩu trang y tế. Tuy nhi&ecirc;n, N95 phải đeo kh&iacute;t, k&iacute;n khu&ocirc;n mặt mới đạt được hiệu quả mong muốn. Đ&acirc;y l&agrave; điểm lợi cũng l&agrave; khuyết điểm, trong khi khẩu trang y tế hai b&ecirc;n đều hở.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chi khau trang N95 moi chong duoc virus corona? hinh anh 1 deo_khau.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/24/deo_khau.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Nhiều người đeo khẩu trang trước t&igrave;nh h&igrave;nh virus corona đang ng&agrave;y c&agrave;ng diễn biến phức tạp. Ảnh: <em>Ho&agrave;ng Hải.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><span>N95 phải đeo k&iacute;n n&ecirc;n trẻ em kh&ocirc;ng d&ugrave;ng được v&igrave; mặt nhỏ. Người r&acirc;u nhiều cũng kh&ocirc;ng đeo được. V&igrave; k&iacute;n n&ecirc;n ch&uacute;ng g&acirc;y cảm gi&aacute;c kh&oacute; thở khiến người c&oacute; bệnh phổi, bệnh tim mạch cũng kh&ocirc;ng thể đeo l&acirc;u. Nh&agrave; sản xuất đ&atilde; l&agrave;m th&ecirc;m van để khắc phục nhược điểm n&agrave;y.</span></p> <p>N95 gi&aacute; th&agrave;nh đắt hơn khẩu trang y tế n&ecirc;n đeo mỗi ng&agrave;y sẽ c&oacute; chi ph&iacute; cao hơn.</p> <p>Chữ &quot;k&iacute;n&quot; khi đeo N95 nghe nhẹ nh&agrave;ng nhưng kh&ocirc;ng phải dễ. Ở c&aacute;c bệnh viện tại Mỹ, khi v&agrave;o l&agrave;m việc hay đăng k&yacute; kh&aacute;m chữa bệnh, họ phải l&agrave;m thử nghiệm mang N95 đ&uacute;ng c&aacute;ch.</p> <p>T&ocirc;i đ&atilde; thử qua b&agrave;i kiểm tra n&agrave;y. Nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế đưa cho t&ocirc;i một chiếc N95. T&ocirc;i đeo ch&uacute;ng l&ecirc;n v&agrave; họ xịt một dung dịch c&oacute; m&ugrave;i kh&aacute; nồng v&agrave;o mặt t&ocirc;i. Khi t&ocirc;i c&ograve;n ngửi được m&ugrave;i đ&oacute; l&agrave; chưa đạt, phải chỉnh lại thanh kim loại sao cho &ocirc;m k&iacute;n sống mũi, phần dưới &ocirc;m s&aacute;t mặt. T&ocirc;i phải thử tới lần thứ 3-4 mới đạt.</p> <p>Thử xong, t&ocirc;i đi về, vừa đi vừa nghĩ đeo 3-4 lần mới đạt, mỗi lần đeo một c&aacute;i N95 l&ecirc;n kh&ocirc;ng biết l&agrave;m sao cho n&oacute; kh&iacute;t ho&agrave;n to&agrave;n như vừa thử nghiệm.</p> <p>T&ocirc;i chia sẻ chuyện n&agrave;y để c&aacute;c bạn thấy rằng đeo N95 đ&uacute;ng c&aacute;ch rất kh&oacute;. Nếu đeo sai c&aacute;ch, ch&uacute;ng cũng kh&ocirc;ng tốt hơn khẩu trang y tế l&agrave; bao.</p> <h3>Đeo khẩu trang chống &ocirc; nhiễm</h3> <p>Chống &ocirc; nhiễm, cụ thể hơn l&agrave; chống bụi mịn v&igrave; bụi to đường h&ocirc; hấp c&oacute; thể cản gần hết. D&ugrave;ng khẩu trang N95 mới c&oacute; khả năng chặn bụi mịn. Khẩu trang th&ocirc;ng thường kh&ocirc;ng lọc được c&aacute;c hạt bụi cực nhỏ, chủ yếu t&aacute;c dụng l&agrave; chống nắng.</p> <p>Khi đeo N95, bạn phải cố gắng đeo s&aacute;t với khu&ocirc;n mặt. Trẻ em kh&ocirc;ng thể đeo được n&ecirc;n phải d&ugrave;ng khẩu trang thường v&agrave; hạn chế tiếp x&uacute;c kh&ocirc;ng kh&iacute; &ocirc; nhiễm.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td><img alt="Chi khau trang N95 moi chong duoc virus corona? hinh anh 2 Dau_hieu.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/13/dau_hieu.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">Những dấu hiệu khi mắc bệnh vi&ecirc;m phổi lạ do virus corona. Đồ họa: <em>Minh Hồng.</em></td> </tr> </tbody> </table> <h3>Đeo khẩu trang ngừa l&acirc;y nhiễm bệnh</h3> <p>N95 lọc tốt hơn khẩu trang y tế n&ecirc;n ngừa l&acirc;y nhiễm hiệu quả vượt trội? Kh&ocirc;ng hẳn vậy.</p> <p>K&iacute;ch thước virus nhỏ hơn khả năng lọc của hai loại tr&ecirc;n n&ecirc;n ch&uacute;ng c&oacute; thể xuy&ecirc;n qua. Tuy nhi&ecirc;n, virus trong kh&ocirc;ng kh&iacute; thường kh&ocirc;ng đi một m&igrave;nh m&agrave; nằm trong c&aacute;c hạt chất tiết li ti ở đ&agrave;m nhớt. K&iacute;ch thước c&aacute;c hạt n&agrave;y lớn hơn, đều bị chặn lại bởi 2 loại khẩu trang tr&ecirc;n. V&igrave; vậy, lợi thế về khả năng lọc của N95 kh&ocirc;ng qu&aacute; cao.</p> <p>N95 k&iacute;n hơn n&ecirc;n c&oacute; thể gi&uacute;p hạn chế h&iacute;t c&aacute;c hạt nước chứa virus trong kh&ocirc;ng kh&iacute;? Điều n&agrave;y l&agrave; đ&uacute;ng nhưng chỉ khi đeo N95 đ&uacute;ng c&aacute;ch v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; kẻ hở giữa khẩu trang v&agrave; da mặt.</p> <p>V&igrave; vậy, N95 c&oacute; khả năng ngừa l&acirc;y nhiễm bệnh cao hơn khẩu trang y tế khoảng 10-20% (tr&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu với virus c&uacute;m m&ugrave;a). Chỉ khi kết hợp với rửa tay, khả năng ngừa bệnh mới tăng l&ecirc;n 30%.</p> <h3>Ai n&ecirc;n đeo khẩu trang?</h3> <p>C&oacute; người cho rằng chỉ ở gần người bệnh mới cần đeo khẩu trang. Thực tế kh&ocirc;ng phải vậy.</p> <p>Người bệnh chắc chắn cần sử dụng khẩu trang, mỗi lần ho hay hắt hơi sẽ ph&aacute;t t&aacute;n h&agrave;ng chục ngh&igrave;n con virus v&agrave;o kh&ocirc;ng kh&iacute;. Người kh&ocirc;ng mắc bệnh n&ecirc;n đeo khẩu trang khi phải l&agrave;m việc hay đi v&agrave;o m&ocirc;i trường c&oacute; nguy cơ nhiễm bệnh cao. Khẩu trang gi&uacute;p ngăn chặn c&aacute;c chất tiết như nước bọt bắn v&agrave;o mặt hay v&agrave;o kh&ocirc;ng kh&iacute; xung quanh khi người bệnh xung quanh ho khạc.</p> <p>Nguy cơ nhiễm bệnh cao khi:</p> <p>- Tiếp x&uacute;c trực tiếp với người bệnh truyền nhiễm.</p> <p>- Trong m&ocirc;i trường c&oacute; khả năng tiếp x&uacute;c virus g&acirc;y bệnh qua đường h&ocirc; hấp, v&ugrave;ng dịch v&igrave; nguy cơ gặp người bệnh xung quanh cao.</p> <p>- Phải sống, sinh hoạt trong một kh&ocirc;ng gian k&iacute;n với thời gian k&eacute;o d&agrave;i như xe bu&yacute;t, m&aacute;y bay.</p> <p>- Đ&aacute;m đ&ocirc;ng trong v&ugrave;ng dịch.</p> <p>Thực tế, kh&ocirc;ng c&oacute; loại khẩu trang n&agrave;o ngăn cản ho&agrave;n to&agrave;n mầm bệnh. Bạn n&ecirc;n sử dụng N95 trong m&ocirc;i trường nguy cơ cao. Tuy nhi&ecirc;n, nếu kh&ocirc;ng c&oacute;, khẩu trang y tế vẫn rất tốt. Ngo&agrave;i ra, h&atilde;y nhớ rửa tay thường xuy&ecirc;n.</p> <p>N95 chỉ n&ecirc;n sử dụng một ng&agrave;y rồi bỏ. Bạn đừng tiếc tiền v&agrave; sử dụng nhiều lần. L&uacute;c n&agrave;y, kh&ocirc;ng phải bạn đang ngừa bệnh m&agrave; l&agrave; nu&ocirc;i vi tr&ugrave;ng rồi h&iacute;t đi h&iacute;t lại.</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/-aMMU8DC3FE/756ee515ba55530b0a44/f6c3a748e90d0053591c/720/b6bcfba6d6e63fb866f7.mp4?authen=exp=1580469434~acl=/-aMMU8DC3FE/*~hmac=10f503536d09de1ff7f8d3dee8f6a5d9" false="" source-url="/video-khau-trang-y-te-co-bao-ve-ban-khoi-virus-corona-post1039917.html"> <div> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="b6bcfba6d6e63fb866f7" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qhj_jwrscslhfo/2020_01_26/khautrangytecorona.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/70wZulWhHn4/21debfa5e0e509bb50f4/0de952621c27f579ac36/480/b6bcfba6d6e63fb866f7.mp4?authen=exp=1580469434~acl=/70wZulWhHn4/*~hmac=01c71b33c7ade662a43ac305e8125f21"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/aBaSy9HQDnM/whls/vod/0/d9cOIBsigQc9YOe9GWO/b6bcfba6d6e63fb866f7.m3u8?authen=exp=1580426234~acl=/aBaSy9HQDnM/*~hmac=6755f3d3fd63a56ef68890c0922bbc2f" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/70wZulWhHn4/21debfa5e0e509bb50f4/0de952621c27f579ac36/480/b6bcfba6d6e63fb866f7.mp4?authen=exp=1580469434~acl=/70wZulWhHn4/*~hmac=01c71b33c7ade662a43ac305e8125f21" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/-aMMU8DC3FE/756ee515ba55530b0a44/f6c3a748e90d0053591c/720/b6bcfba6d6e63fb866f7.mp4?authen=exp=1580469434~acl=/-aMMU8DC3FE/*~hmac=10f503536d09de1ff7f8d3dee8f6a5d9" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption><strong><span>Khẩu trang y tế c&oacute; bảo vệ bạn khỏi virus corona?</span></strong> Khi virus corona l&acirc;y lan khắp Trung Quốc, c&aacute;c cửa h&agrave;ng thuốc đều b&aacute;n hết khẩu trang bao gồm cả loại N95. Nhưng liệu khẩu trang y tế c&oacute; đủ để ngăn chặn loại virus n&agrave;y kh&ocirc;ng?</figcaption> </figure> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <h3>&nbsp;</h3> </header> </section> </div>

Theo news.zing.vn
Nút mạch nỗ lực cứu quả thận duy nhất chứa đầy u cho cô gái trẻ

Nỗ lực cứu quả thận duy nhất chứa đầy u cho cô gái trẻ

Bằng phương pháp can thiệp nút mạch cầm máu và điều trị các khối u có nguy cơ chảy máu, các bác sĩ đã cứu được quả thận duy nhất chứa đầy các khối u của người phụ nữ trẻ, giúp tránh nguy cơ phải cắt thận, chạy thận suốt đời.
Món óc heo bổ não, giảm suy nhược thần kinh

Món óc heo bổ não, giảm suy nhược thần kinh

Theo thuyết “dĩ tạng bổ tạng” của y học cổ truyền, não lợn vị ngọt, tính bình, có công dụng ích thận bổ não, bổ cốt tuỷ, được dùng để chữa các chứng tâm căn suy nhược, kiện vong (hay quên), huyễn vựng (chóng mặt hoa mắt)...
Bé trai 4 tuổi hoại tử mũi vì pin cúc áo

Bé trai 4 tuổi hoại tử mũi vì pin cúc áo

Pin vào cơ thể gây phản ứng hóa học dẫn đến nhiều tổn thương nguy hiểm, biến chứng lâu dài. Trẻ nuốt pin vào thực quản sẽ thủng thực quản. Nhét pin vào tai có thể thủng màng nhĩ, thủng các xương con, giảm thính lực....
back to top