Thủ tướng khen bác sĩ Chợ Rẫy điều trị thành công bệnh nhân nhiễm virus corona

Với kết quả âm tính với virus corona sau thời gian điều trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và khen thưởng cho tập thể bác sĩ BV Chợ Rẫy.

<div> <p>Ng&agrave;y 29/1, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c đ&atilde; biểu dương v&agrave; quyết định tặng bằng khen Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ cho&nbsp;<span>Bệnh viện Chợ Rẫy</span> v&agrave; c&aacute;c b&aacute;c sỹ tham gia chẩn đo&aacute;n, chăm s&oacute;c v&agrave; điều trị cho 2 bệnh nh&acirc;n nhiễm virus corona. V&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng bước đầu ghi nhận 1 ca đ&atilde; khỏi bệnh.</p> <p>Thủ tướng cũng y&ecirc;u cầu BV Chợ Rẫy v&agrave; Bộ Y tế tiếp tục ho&agrave;n thiện ph&aacute;c đồ điều trị quy tr&igrave;nh v&agrave; hướng dẫn c&aacute;c bệnh viện kh&aacute;c sẵn s&agrave;ng ứng ph&oacute; với c&aacute;c t&igrave;nh huống dịch, hạn chế thấp nhất tử vong.</p> <p><img alt="Thủ tướng khen bác sĩ Chợ Rẫy điều trị thành công bệnh nhân nhiễm virus corona" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/05/hai-ca-dau-tien-o-viet-nam-bi-viem-phoi-vu-han-di-tau-se5-can-co-danh-sach-de-cach-ly-1.jpg" /></p> <p>Thủ tướng biểu dương v&agrave; tặng bằng khen cho tập thể b&aacute;c sĩ BV Chợ Rẫy điều trị khỏi 1 ca nhiễm virus corona.&nbsp;</p> <p>Trước đ&oacute;, b&aacute;o Vietnamnet th&ocirc;ng tin, 2 cha con người&nbsp;<span>Trung Quốc</span> nhiễm chủng mới của&nbsp;<span>virus corona</span> đang điều trị c&oacute; chiều hướng khả quan. Theo kết quả x&eacute;t nghiệm lần 3, bệnh nh&acirc;n Li Zichao (SN1992, Vũ H&aacute;n, Trung Quốc) đ&atilde; &acirc;m t&iacute;nh. Bệnh nh&acirc;n đ&atilde; tự ăn uống, sinh hoạt b&igrave;nh thường, hết sốt 4 ng&agrave;y v&agrave; hiện tỉnh t&aacute;o. Song, bệnh nh&acirc;n vẫn tiếp tục được giữ lại khoa Bệnh Nhiệt Đới để theo d&otilde;i c&aacute;ch ly.</p> <p>B&aacute;c sĩ Nguyễn Tri Thức, Gi&aacute;m đốc BV Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, qua theo d&otilde;i 3 ng&agrave;y kh&ocirc;ng c&ograve;n sốt v&agrave; kết quả x&eacute;t nghiệm kh&ocirc;ng c&ograve;n mang virus, khẳng định bệnh nh&acirc;n đ&atilde; khỏi bệnh. Ri&ecirc;ng người cha, &ocirc;ng Li Ding, (66 tuổi, Vũ H&aacute;n, Trung Quốc) hiện tỉnh t&aacute;o, ăn ngủ được, thở oxy qua canula (đường ống), thở &ecirc;m, SpO2 96%, M :80/p, HA: 120/70 mmHg, kh&ocirc;ng sốt từ 18g chiều 25/1, phổi &iacute;t ran b&ecirc;n tr&aacute;i.</p> <p>Ng&agrave;y 27/1, bệnh nh&acirc;n được chụp X-quang, kết quả ghi nhận t&igrave;nh trạng đ&ocirc;ng đặc b&ecirc;n tr&aacute;i, tổn thương &iacute;t phế nang phổi phải, kh&ocirc;ng tăng th&ecirc;m so với ng&agrave;y trước. C&aacute;c chức năng gan, thận, điện giải b&igrave;nh thường v&agrave; được phết họng lấy mẫu x&eacute;t nghiệm, kết quả vẫn dương t&iacute;nh với virus corona. S&aacute;ng 28/1, bệnh nh&acirc;n tiếp tục được phết hầu họng l&agrave;m x&eacute;t nghiệm lần 4 v&agrave; đang chờ kết quả.</p> </div>

Theo vietnamnet.vn
back to top