Tạm dừng lễ hội, tập trung phòng chống dịch virus Corona khi cần thiết

Trong trường hợp cần thiết, Ban Bí thư đề tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, lễ hội, hội nghị, hội thảo để ưu tiên phòng chống dịch virus Corona.

<div> <p>Ng&agrave;y 29/1, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, Thường trực Ban B&iacute; thư Trần Quốc Vượng k&yacute; c&ocirc;ng văn số gửi c&aacute;c tỉnh ủy, th&agrave;nh ủy; c&aacute;c ban đảng, ban c&aacute;n sự đảng, đảng đo&agrave;n, đảng ủy trực thuộc Trung ương; c&aacute;c đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về việc ph&ograve;ng, chống dịch bệnh vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp cấp do virus Corona (nCov) g&acirc;y ra.</p> <p>C&ocirc;ng văn n&ecirc;u hiện nay, dịch bệnh vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp cấp do chủng mới của virus Corona g&acirc;y ra đ&atilde; xảy ra tại Trung Quốc v&agrave; l&acirc;y lan đến 18 quốc gia v&agrave; v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ. Đ&acirc;y l&agrave; dịch bệnh mới, nguy hiểm, c&oacute; khả năng l&acirc;y lan nhanh. Hiện dịch bệnh chưa c&oacute; vaccine v&agrave; thuốc điều trị đặc hiệu.</p> <table align="right"> <tbody> <tr> <td><img alt="Tam dung le hoi, tap trung phong chong dich virus Corona khi can thiet hinh anh 1 ed93d0063634cf6a9625.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/10/ed93d0063634cf6a9625.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Thường trực Ban B&iacute; thư Trần Quốc Vượng. Ảnh: <em>Minh Ch&acirc;u.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Thường trực Ban B&iacute; thư đề nghị c&aacute;c đơn vị phải hết sức b&igrave;nh tĩnh, phối hợp chặt chẽ, ph&ograve;ng ngừa v&agrave; xử l&yacute; ch&iacute;nh x&aacute;c, hiệu quả.</p> <p>Để chủ động ph&ograve;ng, chống dịch, Ban B&iacute; thư y&ecirc;u cầu cấp ủy, tổ chức đảng, ch&iacute;nh quyền, Mặt trận Tổ quốc v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n thể nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c cấp qu&aacute;n triệt v&agrave; tổ chức triển khai thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c chỉ thị của Thủ tướng về ph&ograve;ng, chống dịch vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp cấp do chủng mới của virus Corona g&acirc;y ra, đồng thời lưu &yacute; một số nội dung sau:</p> <p>1. C&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch do chủng mới Corona l&agrave; nhiệm vụ trọng t&acirc;m, cấp b&aacute;ch phải tập trung l&atilde;nh đạo, chỉ đạo c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh, Mặt trận Tổ quốc, c&aacute;c đo&agrave;n thể nh&acirc;n d&acirc;n. C&aacute;c đơn vị khẩn trương thực hiện quyết liệt c&aacute;c biện ph&aacute;p do Ch&iacute;nh phủ v&agrave; c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh đề ra, huy động to&agrave;n hệ thống ch&iacute;nh trị, lực lượng vũ trang, to&agrave;n d&acirc;n thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch.</p> <p>Quyết t&acirc;m kiểm so&aacute;t, kh&ocirc;ng để dịch l&acirc;y lan, bảo đảm ph&aacute;t triển kinh tế, x&atilde; hội, trật tự, an to&agrave;n x&atilde; hội, ổn định đời sống nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; tổ chức đại hội Đảng bộ c&aacute;c cấp th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p> <p>2. Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm về c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch. Chỉ đạo c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh x&acirc;y dựng kế hoạch; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho việc dự ph&ograve;ng, c&aacute;ch ly, điều trị; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc men y tế, trang bị ph&ograve;ng hộ cho nh&acirc;n d&acirc;n.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c ng&agrave;nh chức năng bảo đảm đủ kinh ph&iacute;, nh&acirc;n lực cho c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch theo phương ch&acirc;m tại chỗ: Dự ph&ograve;ng, c&aacute;ch ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ ph&ograve;ng hộ theo y&ecirc;u cầu tại chỗ; kinh ph&iacute; tại chỗ; nh&acirc;n lực tại chỗ.</p> <p>3. Thường trực Ban B&iacute; thư y&ecirc;u cầu x&acirc;y dựng c&aacute;c phương &aacute;n ph&ograve;ng, chống theo từng cấp độ l&acirc;y lan dịch, thực hiện triệt để, tu&acirc;n thủ c&aacute;c biện ph&aacute;p dự ph&ograve;ng, c&aacute;ch ly theo y&ecirc;u cầu của cơ quan chuy&ecirc;n m&ocirc;n. Trong trường hợp cần thiết, tạm dừng c&aacute;c hoạt động tập trung đ&ocirc;ng người, c&aacute;c lễ hội, c&aacute;c hội nghị, hội thảo để tập trung (ưu ti&ecirc;n cao nhất) ph&ograve;ng, chống dịch.</p> <p>4. Truyền th&ocirc;ng đến từng c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n để mọi người đều nhận r&otilde; t&iacute;nh chất nguy hiểm v&agrave; t&aacute;c hại nghi&ecirc;m trọng của dịch do chủng mới Corona g&acirc;y ra, th&ocirc;ng tin kịp thời, ch&iacute;nh x&aacute;c để n&acirc;ng cao nhận thức, &yacute; thức v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm cho người d&acirc;n tự dự ph&ograve;ng l&agrave; ch&iacute;nh.</p> <p>Dự ph&ograve;ng cho bản th&acirc;n, gia đ&igrave;nh v&agrave; cộng đồng. Đấu tranh v&agrave; xử l&yacute; nghi&ecirc;m tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n đưa c&aacute;c th&ocirc;ng tin kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c, g&acirc;y hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nh&acirc;n d&acirc;n.</p> <p>5. Ban D&acirc;n vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n thể nh&acirc;n d&acirc;n từ Trung ương đến địa phương c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm phổ biến, tuy&ecirc;n truyền n&acirc;ng cao nhận thức của nh&acirc;n d&acirc;n để thực hiện đồng bộ c&aacute;c giải ph&aacute;p ph&ograve;ng, chống dịch do chủng mới Corona g&acirc;y ra, ph&aacute;t huy vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của mỗi người d&acirc;n trong việc bảo vệ v&agrave; n&acirc;ng cao sức khỏe của m&igrave;nh v&agrave; cộng đồng.</p> <p>6. Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương tập trung chỉ đạo c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute;, tăng cường tuy&ecirc;n truyền về c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch do chủng mới Corona g&acirc;y ra, cung cấp c&aacute;c th&ocirc;ng tin đầy đủ, ch&iacute;nh x&aacute;c, kịp thời. Chỉ đạo c&aacute;c cơ quan xử l&yacute; nghi&ecirc;m c&aacute;c vi phạm về th&ocirc;ng tin ph&ograve;ng, chống dịch bệnh.</p> <div> <p>Theo th&ocirc;ng tin từ Hệ thống gi&aacute;m s&aacute;t dịch bệnh của Việt Nam, ng&agrave;y 29/1, thế giới ghi nhận 6.059 trường hợp mắc bệnh vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp cấp do virus corona, trong đ&oacute; 132 trường hợp tử vong.</p> <p>17 quốc gia v&agrave; v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ c&oacute; người nhiễm virus n&agrave;y với 87 trường hợp trường hợp bệnh (Bờ biển Ng&agrave; đ&atilde; loại trừ 1 trường hợp mắc).</p> <p>Tại Trung Quốc, 5.975 trường hợp nhiễm bệnh tại 30 tỉnh, th&agrave;nh phố.</p> </div> <section class="section article-news-coverage" id="article-news-coverage"> <header class="section-title"> <h3>&nbsp;</h3> </header> </section> </div>

Theo news.zing.vn
Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Lệ phí cấp, đổi bằng lái xe từ 1/12/2023

Trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2023 – hết ngày 31/12/2025, các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe sẽ được giảm lệ phí nếu nộp online, mức lệ phí là 115.000 đồng/lần cấp.
back to top