Cao đẳng Công thương Việt Nam: Đào tạo những gì doanh nghiệp, người học cần

Ngày 20/11, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam long trọng tổ chức lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) và khai giảng năm học mới 2020-2021.

<div> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Cao đẳng Công thương Việt Nam: Đào tạo những gì doanh nghiệp, người học cần - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/21/icdn-dantri-com-vn_cao-dang-cong-thuong-viet-nam-20112020-edit-1-docx-1605949266613.png" title="Cao đẳng Công thương Việt Nam: Đào tạo những gì doanh nghiệp, người học cần - 1" /> <figcaption>&Ocirc;ng Trần Quốc Huy &ndash; Vụ trưởng Vụ Tổ chức c&aacute;n bộ (Tổng cục Gi&aacute;o dục Nghề nghiệp)</figcaption> </figure> <p>Đến dự v&agrave; ph&aacute;t biểu ch&uacute;c mừng, &ocirc;ng Trần Quốc Huy - Vụ trưởng Vụ Tổ chức c&aacute;n bộ (Tổng cục Gi&aacute;o dục Nghề nghiệp) đ&aacute;nh gi&aacute; cao những nỗ lực của nh&agrave; trường trong năm học 2019-2020: &ldquo;Nh&agrave; trường đ&atilde; đạt được nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch quan trọng cả về quy m&ocirc;, số lượng tuyển sinh, chất lượng đ&agrave;o tạo v&agrave; ph&aacute;t triển cơ sở vật chất.</p> <p>Nh&agrave; trường đ&atilde; tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c tuyển sinh, gắn kết nh&agrave; trường với doanh nghiệp; gắn kết đ&agrave;o tạo với y&ecirc;u cầu của thị trường lao động; gắn kết tuyển sinh với tuyển dụng; triển khai đồng bộ tạo sự chuyển biến trong chất lượng đ&agrave;o tạo v&agrave; ph&aacute;t triển nh&agrave; trường&rdquo;, &ocirc;ng Huy cho biết.</p> <p>Từ khi đặt nền m&oacute;ng th&agrave;nh lập đến nay, trường Cao đẳng C&ocirc;ng thương Việt Nam (www.vci.edu.vn) đ&atilde; g&oacute;p phần t&iacute;ch cực v&agrave;o sự nghiệp đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n lực c&oacute; chất lượng phục vụ cho sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a v&agrave; hội nhập quốc tế.&nbsp;</p> <p>Thực tiễn qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển nh&agrave; trường đ&atilde; khẳng định đội ngũ nh&agrave; gi&aacute;o lu&ocirc;n l&agrave; lực lượng quyết định chất lượng đ&agrave;o tạo v&agrave; vị thế, uy t&iacute;n của nh&agrave; trường, đ&oacute; l&agrave; phẩm chất, năng lực của h&agrave;ng ngh&igrave;n sinh vi&ecirc;n sau khi tốt nghiệp ra trường, được tuyển dụng v&agrave;o l&agrave;m việc tại&nbsp;nhiều doanh nghiệp uy t&iacute;n với mức lương hấp dẫn.</p> <p>Vụ trưởng Vụ tổ chức c&aacute;n bộ Trần Quốc Huy cũng nhấn mạnh: &ldquo;T&ocirc;i tin tưởng rằng, c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o trường Cao đẳng C&ocirc;ng thương Việt Nam sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&atilde; đạt được, vượt qua mọi kh&oacute; khăn th&aacute;ch thức, chủ động, s&aacute;ng tạo, đổi mới phương ph&aacute;p giảng dạy, n&acirc;ng cao năng lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n, g&oacute;p phần thiết thực v&agrave;o đổi mới v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục nghề nghiệp&rdquo;.</p> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Cao đẳng Công thương Việt Nam: Đào tạo những gì doanh nghiệp, người học cần - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/21/icdn-dantri-com-vn_cao-dang-cong-thuong-viet-nam-20112020-edit-1-docx-1605949267204.jpeg" title="Cao đẳng Công thương Việt Nam: Đào tạo những gì doanh nghiệp, người học cần - 2" /> <figcaption>&Ocirc;ng Trần Quốc Huy thay mặt l&atilde;nh đạo Tổng cục Gi&aacute;o dục nghề nghiệp tặng hoa trường Cao đẳng C&ocirc;ng thương Việt Nam nh&acirc;n ng&agrave;y 20/11 (Lần lượt từ phải sang: &ocirc;ng Trần Quốc Huy - Vụ trưởng Vụ Tổ chức c&aacute;n bộ; TS. Nguyễn Duy Đ&ocirc; - Hiệu trường nh&agrave; trường; TS. L&ecirc; Đại H&ugrave;ng - Chủ tịch HĐQT nh&agrave; trường)</figcaption> </figure> <p>Đ&aacute;p những t&igrave;nh cảm tốt đẹp của l&atilde;nh đạo Vụ tổ chức (Tổng cục Gi&aacute;o dục Nghề nghiệp) TS. L&ecirc; Đại H&ugrave;ng - Chủ tịch Hội đồng quản trị nh&agrave; trường gửi lời cảm ơn s&acirc;u sắc đến đồng ch&iacute; Trần Quốc Huy n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; Vụ tổ chức (Tổng cục Gi&aacute;o dục nghề nghiệp) n&oacute;i chung đ&atilde; lu&ocirc;n quan t&acirc;m, động vi&ecirc;n v&agrave; tạo mọi điều kiện cho Trường từ những ng&agrave;y đầu c&ograve;n kh&oacute; khăn.</p> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Cao đẳng Công thương Việt Nam: Đào tạo những gì doanh nghiệp, người học cần - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/21/icdn-dantri-com-vn_cao-dang-cong-thuong-viet-nam-20112020-edit-1-docx-1605949267257.png" title="Cao đẳng Công thương Việt Nam: Đào tạo những gì doanh nghiệp, người học cần - 3" /> <figcaption>TS. L&ecirc; Đại H&ugrave;ng - Chủ tịch Hội đồng quản trị nh&agrave; trường</figcaption> </figure> <p>Theo TS. L&ecirc; Đại H&ugrave;ng, trong năm học 2019-2020 l&agrave; năm học thứ 3 trường Cao đẳng C&ocirc;ng thương Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Gi&aacute;o dục nghề nghiệp. C&aacute;c chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động, chương tr&igrave;nh mục ti&ecirc;u, nội dung kế hoạch được cụ thể h&oacute;a từ Luật Gi&aacute;o dục nghề nghiệp đ&atilde; được nh&agrave; trường triển khai c&oacute; hiệu quả, đem lại lợi &iacute;ch thật sự cho người học v&agrave; ng&agrave;y c&agrave;ng khẳng định vị tr&iacute;, vai tr&ograve; của Nh&agrave; trường trong c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo đ&aacute;p ứng nguồn nh&acirc;n lực hiện nay.</p> <p>Cũng theo TS. L&ecirc; Đại H&ugrave;ng, với phương ch&acirc;m &ldquo;Đ&agrave;o tạo những g&igrave; doanh nghiệp v&agrave; người học cần&rdquo;, năm 2019-2020 nh&agrave; trường đ&atilde; tuyển sinh, tổ chức khai giảng v&agrave; nhập học cho 1.631 học sinh, sinh vi&ecirc;n kh&oacute;a 4 c&oacute; tr&igrave;nh độ cao đẳng, trung cấp ch&iacute;nh quy tại c&aacute;c địa điểm gồm: H&agrave; Nội, Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, Đắk Lắk v&agrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p>Nh&agrave; trường đ&atilde; được Tổng cục Gi&aacute;o dục Nghề nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng k&yacute; hoạt động gi&aacute;o dục nghề nghiệp với 27 ng&agrave;nh, nghề tr&igrave;nh độ cao đẳng; 7 ng&agrave;nh, nghề tr&igrave;nh độ Trung cấp v&agrave; 11 ng&agrave;nh, nghề tr&igrave;nh độ sơ cấp. Từ đ&oacute;, nh&agrave; trường kết hợp chặt chẽ giữa học l&yacute; thuyết với thực h&agrave;nh, tu&acirc;n thủ v&agrave; đảm bảo tốt quy tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo theo t&iacute;n chỉ nhằm n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo.&nbsp;</p> <p>Ngo&agrave;i những ng&agrave;nh đ&agrave;o tạo hiện c&oacute;, trong năm học 2020-2021, nh&agrave; trường ch&iacute;nh thức được cấp nhiều m&atilde; ng&agrave;nh &quot;hot&quot;, trong đ&oacute; phải kể đến một số ng&agrave;nh c&oacute; &quot;sức nặng&quot;, thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của sinh vi&ecirc;n v&agrave; phụ huynh như: B&aacute;o ch&iacute;; Điều dưỡng, Dược, C&ocirc;ng nghệ &ocirc; t&ocirc;&hellip;</p> <p>Để khuyến kh&iacute;ch v&agrave; động vi&ecirc;n kịp thời c&aacute;c em học sinh, sinh vi&ecirc;n nh&agrave; trường đ&atilde; tổ chức c&aacute;c lớp tiếng miễn ph&iacute; cả kh&oacute;a học cho c&aacute;c em như: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng H&agrave;n, tiếng Trung. Tổ chức được x&eacute;t v&agrave; c&ocirc;ng nhận tốt nghiệp tr&igrave;nh độ trung cấp, cao đẳng cho 1.420 học sinh, sinh vi&ecirc;n. H&agrave;ng năm, nh&agrave; trường tổ chức cho học sinh, sinh vi&ecirc;n nhập học kh&oacute;a mới đi tham quan, học tập tại c&aacute;c địa danh như: Lăng B&aacute;c, Văn Miếu &ndash; Quốc Tử Gi&aacute;m, Địa đạo Củ Chi...</p> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Cao đẳng Công thương Việt Nam: Đào tạo những gì doanh nghiệp, người học cần - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/21/icdn-dantri-com-vn_cao-dang-cong-thuong-viet-nam-20112020-edit-1-docx-1605949267373.png" title="Cao đẳng Công thương Việt Nam: Đào tạo những gì doanh nghiệp, người học cần - 4" /> <figcaption>TS. L&ecirc; Đại H&ugrave;ng &ndash; Chủ tịch HĐQT thay mặt BGH nh&agrave; trường tặng m&aacute;y t&iacute;nh cho sinh vi&ecirc;n</figcaption> </figure> <p>Thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch khen thưởng theo từng năm học cho to&agrave;n bộ học sinh, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c kh&oacute;a trong Nh&agrave; trường như: Thưởng 5 m&aacute;y t&iacute;nh x&aacute;ch tay cho sinh vi&ecirc;n nhập học đầu ti&ecirc;n của trường; Tặng học bổng năm thứ nhất trị gi&aacute; 5 triệu đồng cho sinh vi&ecirc;n đạt 24 điểm trở l&ecirc;n (3 m&ocirc;n) trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 hoặc tổng điểm tổng kết năm lớp 10,11,12 đạt 8 điểm trở l&ecirc;n cho sinh vi&ecirc;n nhập học trước ng&agrave;y 30/9/2019; Tặng học bổng (miễn ph&iacute; 50% học ph&iacute; to&agrave;n phần kh&oacute;a học) cho sinh vi&ecirc;n thuộc diện mồ c&ocirc;i; Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n nhiều phần thưởng c&oacute; gi&aacute; trị v&agrave; &yacute; nghĩa như &aacute;o ấm m&ugrave;a động, cặp s&aacute;ch tới trường...</p> <p>Từ những việc l&agrave; thiết thực v&agrave; &yacute; nghĩa, ng&agrave;y 3/12/2019 nh&agrave; trường đ&atilde; được UBND th&agrave;nh phố H&agrave; Nội cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Nh&agrave; trường đ&atilde; chủ động k&yacute; kết văn bản ghi nhớ hợp t&aacute;c đ&agrave;o tạo với c&aacute;c Sở gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo, c&aacute;c trường đại học v&agrave; c&aacute;c đối t&aacute;c li&ecirc;n kết đ&agrave;o tạo ngo&agrave;i nước.</p> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Cao đẳng Công thương Việt Nam: Đào tạo những gì doanh nghiệp, người học cần - 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/21/icdn-dantri-com-vn_cao-dang-cong-thuong-viet-nam-20112020-edit-1-docx-1605949267729.png" title="Cao đẳng Công thương Việt Nam: Đào tạo những gì doanh nghiệp, người học cần - 5" /> <figcaption>TS. Nguyễn Duy Đ&ocirc; - Hiệu trường nh&agrave; trường thay mặt BGH tặng Giấy khen cho CBGV-CNV c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong năm 2019-2020</figcaption> </figure> <p>Cũng theo TS. L&ecirc; Đại H&ugrave;ng, trong thời gian tới nh&agrave; trường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược ph&aacute;t triển để n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo đ&aacute;p ứng theo đ&uacute;ng định hướng &ldquo;Học đi đ&ocirc;i với h&agrave;nh&rdquo; ph&ugrave; hợp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, gi&uacute;p học sinh, sinh vi&ecirc;n tiếp cận v&agrave; được hỗ trợ từ c&aacute;c doanh nghiệp đ&uacute;ng chuy&ecirc;n m&ocirc;n trong thời gian học cũng như sau khi ra trường;</p> <p>Tăng cường gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ứng xử văn h&oacute;a văn minh cho người học theo phương thức đ&agrave;o tạo m&agrave; nh&agrave; trường đ&atilde; lựa chọn: Th&aacute;i độ- Kiến thức- Kỹ năng- Kỹ xảo. Đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục an to&agrave;n, l&agrave;nh mạnh, th&acirc;n thiện; Tăng cường quản l&yacute;, gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị tư tưởng đối với học sinh, sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n m&ocirc;i trường mạng;</p> <figure class="image" contenteditable="false"><img alt="Cao đẳng Công thương Việt Nam: Đào tạo những gì doanh nghiệp, người học cần - 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/21/icdn-dantri-com-vn_cao-dang-cong-thuong-viet-nam-20112020-edit-1-docx-1605949267854.jpeg" title="Cao đẳng Công thương Việt Nam: Đào tạo những gì doanh nghiệp, người học cần - 6" /> <figcaption>Tập thể sư phạm Nh&agrave; trường</figcaption> </figure> <p>Tiếp tục mở rộng hợp t&aacute;c trong nước v&agrave; quốc tế, đẩy mạnh li&ecirc;n kết đ&agrave;o tạo v&agrave; tuyển dụng với c&aacute;c cơ sở thực h&agrave;nh, doanh nghiệp; Đa dạng h&oacute;a v&agrave; li&ecirc;n tục cải tiến chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo, h&igrave;nh thức đ&agrave;o tạo đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu ph&aacute;t triển kỹ năng của người lao động nhằm tạo cơ hội việc l&agrave;m cho người học; Đặc biệt tăng cường ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong quản l&yacute;, chỉ đạo điều h&agrave;nh, đổi mới nội dung v&agrave; phương ph&aacute;p dạy học&hellip;</p> <div class="content-box align-center"> <p>Hướng tới kỷ niệm 10 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Trường (03/11/2011 - 03/11/2021) v&agrave; Kỷ niệm 39 năm Ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam (20/11/1982 &ndash; 20/11/2021), Nh&agrave; trường phấn đấu đạt được chỉ ti&ecirc;u thi đua năm học 2020-2021 như sau: - Tập thể Trường Cao đẳng C&ocirc;ng thương Việt Nam được nhận Bằng khen của Bộ Lao động &ndash; Thương binh v&agrave; X&atilde; hội;- 2 c&aacute; nh&acirc;n được nhận Bằng khen của Bộ Lao động &ndash; Thương binh v&agrave; X&atilde; hội;<br /> - 100% c&aacute; nh&acirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ, trong đ&oacute; c&oacute; tr&ecirc;n 80% đạt danh hiệu Lao động ti&ecirc;n tiến.</p> </div> <p><strong>Thu Trang</strong></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Giáo sư Vũ Hà Văn, Giám đốc Khoa học Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup VinIF và Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata, Tập đoàn Vingroup

Vingroup tài trợ 11 tỷ đồng học bổng cho Postdoc ngành Khoa học – Công nghệ

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) thuộc Tập đoàn Vingroup vừa trao 30 suất Học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ (Postdoc) tổng giá trị 11 tỷ đồng cho các tiến sĩ trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ. Đây là học bổng Postdoc Việt Nam đầu tiên do Quỹ tư nhân tài trợ nhằm góp phần khuyến khích các tài năng trẻ đóng góp và phát triển sự nghiệp tại quê hương.
back to top