Buôn lậu mùa nước nổi: Lực bất tòng tâm

Thời điểm này các tỉnh biên giới Tây Nam nước ngập mênh mông, cùng với đó là hoạt động buôn lậu gia tăng khiến công tác đấu tranh, phòng chống của các lực lượng chức năng trở nên vô cùng khó khăn.

<figure class="article-avatar cms-body"> <figcaption class="fig"> <p style="text-align: justify;"><em>Ng&agrave; voi bị bắt giữ ở H&agrave; Ti&ecirc;n, Ki&ecirc;n Giang</em></p> </figcaption> </figure> <div> <p style="text-align: justify;"><strong>Hoạt động ng&agrave;y đ&ecirc;m</strong><br /> <br /> Thượng t&aacute; Ho&agrave;ng Văn Nam, Đồn trưởng Đồn bi&ecirc;n ph&ograve;ng Vĩnh Nguơn, th&agrave;nh phố Ch&acirc;u Đốc (An Giang) n&oacute;i với ph&oacute;ng vi&ecirc;n Tiền Phong: &ldquo;Đoạn bi&ecirc;n giới đồn phụ tr&aacute;ch c&oacute; nhiều k&ecirc;nh rạch, đường m&ograve;n cắt qua. M&ugrave;a nước nổi tr&ecirc;n to&agrave;n tuyến nước ngập s&acirc;u 2,5 - 3,5m, c&aacute;c đối tượng sử dụng phương tiện thủy chạy với tốc độ cao để vận chuyển h&agrave;ng lậu từ Campuchia về đến k&ecirc;nh Vĩnh Tế (Việt Nam), mất chưa đầy 5 ph&uacute;t, v&igrave; thế g&acirc;y kh&oacute; khăn trong c&ocirc;ng t&aacute;c đấu tranh ngăn chặn&rdquo;.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">H&agrave;ng h&oacute;a chủ yếu l&agrave; đường c&aacute;t v&agrave; thuốc l&aacute; từ b&ecirc;n kia bi&ecirc;n giới thuộc tỉnh T&agrave; Keo, Campuchia đưa sang Ch&acirc;u Đốc. Thượng t&aacute; Nam giải th&iacute;ch, từ Campuchia c&aacute;c đối tượng bu&ocirc;n lậu chỉ mất dăm ph&uacute;t l&agrave; đưa h&agrave;ng vượt qua được k&ecirc;nh Vĩnh Tế đến ngay trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Ch&acirc;u Đốc để tỏa đi nhiều nơi.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Hơn 2 th&aacute;ng nay, Đồn bi&ecirc;n ph&ograve;ng Vĩnh Nguơn phối hợp c&aacute;c lực lượng chức năng bắt được nhiều vụ, điển h&igrave;nh như 3 &ocirc; t&ocirc; v&agrave; 1 ghe gỗ vận chuyển tr&aacute;i ph&eacute;p gần 100 triệu đồng, c&ugrave;ng h&agrave;ng chục tấn đường lậu qua bi&ecirc;n giới. &ldquo;Để bắt được c&aacute;c đối tượng vận chuyển tr&aacute;i ph&eacute;p v&ocirc; c&ugrave;ng gian nan, trinh s&aacute;t phải mật phục ng&agrave;y đ&ecirc;m theo d&otilde;i, nắm t&igrave;nh h&igrave;nh. Hơn nữa, bọn ch&uacute;ng rất tinh vi từ đầu đường, c&aacute;ch đồn hơn chục c&acirc;y số l&agrave; c&oacute; người canh chỉ cần động tĩnh hay c&oacute; người lạ v&agrave;o đồn th&igrave; bọn ch&uacute;ng sẽ dừng ngay&rdquo;, &ocirc;ng Nam n&oacute;i.&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Thượng t&aacute; Ho&agrave;ng Văn Nam chia sẻ, b&acirc;y giờ s&oacute;ng to, vỏ l&atilde;i của đơn vị cũ kỹ ra giữa đồng kh&ocirc;ng kh&eacute;o bị gi&ocirc;ng gi&oacute; giữa bốn bể nước lật ch&igrave;m như chơi rất nguy hiểm cho chiến sỹ.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Theo thượng t&aacute; Nam, nhiệm vụ ch&iacute;nh của đơn vị l&agrave; bảo vệ chủ quyền l&atilde;nh thổ quốc gia, chứ c&ograve;n bắt bu&ocirc;n lậu lực lượng bi&ecirc;n ph&ograve;ng chỉ kết hợp với c&aacute;c ng&agrave;nh chức năng l&agrave;m, trong khi đơn vị quản l&yacute; 15,4 km bi&ecirc;n giới m&agrave; hiện nay nước m&ecirc;nh m&ocirc;ng, chỗ n&agrave;o bu&ocirc;n lậu cũng chạy sang được th&igrave; l&agrave;m sao đủ lực lượng để bảo vệ. &ldquo;Ban đ&ecirc;m anh em đi tuần tra mệt mỏi, ban ng&agrave;y c&ograve;n sức đ&acirc;u học tập, huấn luyện&rdquo;, thượng t&aacute; Nam n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Bộ Chỉ huy Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng tỉnh Đồng Th&aacute;p cho rằng, chống bu&ocirc;n lậu tại tuyến bi&ecirc;n giới Đồng Th&aacute;p - Pr&acirc;y Veng (Campuchia) l&agrave; kh&oacute; nhất v&igrave; ở đ&acirc;y c&oacute; nhiều đường m&ograve;n, lối mở, s&ocirc;ng ng&ograve;i, k&ecirc;nh rạch qua lại, phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng ng&agrave;y c&agrave;ng tinh vi, liều lĩnh. Trong khi đ&oacute;, lực lượng chống bu&ocirc;n lậu mỏng. Ph&oacute; Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Th&aacute;p V&otilde; Ph&aacute;t Đạt cho biết, ng&agrave;nh Hải quan đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, tập huấn n&acirc;ng cao kiến thức cho c&aacute;n bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm so&aacute;t, tuy&ecirc;n truyền, vận động quần ch&uacute;ng kh&ocirc;ng tham gia hoặc tiếp tay cho bu&ocirc;n lậu, sản xuất, bu&ocirc;n b&aacute;n h&agrave;ng giả v&agrave; gian lận thương mại...&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Xe gắn m&aacute;y chở 4 tải thuốc mới chạy ngang nh&agrave; t&ocirc;i l&uacute;c gần 19 giờ ng&agrave;y 23/9. Bọn ch&uacute;ng chạy đến khoảng 20 giờ sau đ&oacute; ngưng đến nửa đ&ecirc;m chạy th&ecirc;m lần nữa&rdquo;, &ocirc;ng N.V.N ở thị trấn Tịnh Bi&ecirc;n (Tịnh Bi&ecirc;n, An Giang) n&oacute;i với ph&oacute;ng vi&ecirc;n Tiền Phong. Nh&agrave; &ocirc;ng N. ở cặp k&ecirc;nh Vĩnh Tế, gần khu vực bu&ocirc;n lậu chở h&agrave;ng từ Campuchia về n&ecirc;n &ocirc;ng chứng kiến bu&ocirc;n lậu chạy ngang nh&agrave; hằng ng&agrave;y. &ldquo;B&acirc;y giờ bu&ocirc;n lậu rất phức tạp, kể cả ng&agrave;y lẫn đ&ecirc;m. H&agrave;ng h&oacute;a từ Campuchia chở đường đồng sang bờ k&ecirc;nh Vĩnh Tế rồi l&ecirc;n xe gắn m&aacute;y chạy &ldquo;bạt mạng&rdquo;, &ocirc;ng N. n&oacute;i. Theo lời &ocirc;ng, với đối tượng bu&ocirc;n lậu tập kết ghe cả chục chiếc, c&aacute;ch bi&ecirc;n giới hơn trăm m&eacute;t neo đậu chờ y&ecirc;n. Nếu kh&ocirc;ng động tĩnh g&igrave; ch&uacute;ng nhận t&iacute;n hiệu chạy về b&ecirc;n n&agrave;y. Chỉ trong v&agrave;i ph&uacute;t l&agrave; h&agrave;ng h&oacute;a tức tốc được đưa l&ecirc;n xe gắn m&aacute;y chuyển đi nơi kh&aacute;c.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng T.V.Q. người d&acirc;n sống ở cặp quốc lộ 91, thuộc x&atilde; Mỹ Ph&uacute; (Ch&acirc;u Ph&uacute;) cho biết, hơn chục năm nay hầu như ng&agrave;y n&agrave;o bu&ocirc;n lậu cũng chạy xe gắn m&aacute;y tr&ecirc;n đường, chủ yếu l&agrave; v&agrave;o buổi trưa v&agrave; nửa đ&ecirc;m về s&aacute;ng. &ldquo;T&ocirc;i ở đ&acirc;y thấy riết quen rồi, bọn ch&uacute;ng chạy gh&ecirc; lắm, bất chấp t&iacute;nh mạng&rdquo;, &ocirc;ng Q. n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Thượng t&aacute; Ho&agrave;ng Văn Nam cho biết th&ecirc;m, h&ocirc;m n&agrave;o ra qu&acirc;n m&agrave; c&oacute; c&aacute;i đem về l&agrave; may mắn chứ nhiều h&ocirc;m vừa ra khỏi đồn l&agrave; bọn bu&ocirc;n lậu biết, th&ocirc;ng b&aacute;o cho dừng mọi hoạt động ngay. &ldquo;Kh&ocirc;ng phải đ&ecirc;m n&agrave;o đi cũng bắt được, nhiều h&ocirc;m thức trắng đ&ecirc;m mai phục nhưng vẫn về tay kh&ocirc;ng, 10 trận bắt được 1 - 2 vụ l&agrave; mừng v&igrave; vừa ra khỏi th&igrave; bọn ch&uacute;ng ph&aacute;t hiện&rdquo;, thượng t&aacute; Nam n&oacute;i. &Ocirc;ng Nam cho biết, bọn canh đường lu&ocirc;n c&oacute; 2 - 3 người ng&agrave;y đ&ecirc;m quan s&aacute;t c&aacute;c hoạt động của đồn, kể cả tr&ecirc;n bờ v&agrave; dưới s&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng L&ecirc; Văn Nưng, Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ki&ecirc;m Trưởng Ban chỉ đạo 389 của tỉnh n&agrave;y n&oacute;i rằng, lực lượng chức năng ki&ecirc;n quyết, thường xuy&ecirc;n duy tr&igrave; ph&ograve;ng chống bu&ocirc;n lậu. Tuy nhi&ecirc;n, m&ugrave;a lũ kh&oacute; khăn hơn, v&igrave; nơi n&agrave;o đi qua cũng được. &ldquo;C&aacute;c cơ quan chức năng c&oacute; phương &aacute;n, anh em tập trung đấu tranh, t&igrave;nh h&igrave;nh bu&ocirc;n lậu c&oacute; l&uacute;c giảm nhưng chưa bền vững&rdquo;, &ocirc;ng Nưng n&oacute;i. Theo &ocirc;ng Nưng, vấn đề gốc l&agrave; l&agrave;m thế n&agrave;o hạ gi&aacute; h&agrave;ng h&oacute;a, n&acirc;ng cao chất lượng sản phẩm nội địa. &ldquo;Nếu h&agrave;ng lậu qua được m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; lời th&igrave; bu&ocirc;n lậu sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n&rdquo;, &ocirc;ng Nưng nhấn mạnh.&nbsp;<br /> <br /> <strong>Dịch chuyển &ldquo;căn cứ&rdquo;</strong><br /> <br /> Trước đ&acirc;y, &ldquo;căn cứ&rdquo; tập kết đường c&aacute;t lậu thuộc địa b&agrave;n c&aacute;c x&atilde; ven s&ocirc;ng như Kh&aacute;nh An, Kh&aacute;nh B&igrave;nh, thị trấn Long B&igrave;nh của huyện An Ph&uacute; v&agrave; khu vực gi&aacute;p ranh G&ograve; T&agrave; M&acirc;u thuộc x&atilde; Vĩnh Ngươn, TP Ch&acirc;u Đốc, tỉnh An Giang. Nhưng hiện nay một số đ&atilde; chuyển hướng sang địa b&agrave;n thị x&atilde; H&agrave; Ti&ecirc;n (Ki&ecirc;n Giang).</p> <p style="text-align: justify;">Dọc theo QL80 đến khu vực cửa khẩu H&agrave; Ti&ecirc;n, thuộc địa phận x&atilde; Mỹ Đức kh&ocirc;ng kh&oacute; để bắt gặp h&agrave;ng loạt xe ba g&aacute;c, xe thồ đi &ldquo;ăn h&agrave;ng&rdquo; nườm nượp. Xe gắn m&aacute;y ở đ&acirc;y c&oacute; thể &ldquo;c&otilde;ng&rdquo; hơn 10 bao đường c&aacute;t (50kg/bao). C&ugrave;ng với đường, thuốc l&aacute; lậu cũng được chất đầy c&aacute;c xe m&aacute;y chạy với tốc độ cao đi giao h&agrave;ng...</p> <p style="text-align: justify;">Bộ Chỉ huy Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng&nbsp; tỉnh Ki&ecirc;n Giang cho biết, đ&atilde; c&ugrave;ng C&ocirc;ng an tỉnh, Chi cục Quản l&yacute; thị trường v&agrave; Cục Hải quan Ki&ecirc;n Giang thống nhất thực hiện kế hoạch phối hợp sử dụng lực lượng thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p nghiệp vụ, đấu tranh chống bu&ocirc;n lậu tr&ecirc;n to&agrave;n tuyến bi&ecirc;n giới, bao gồm đường bộ, đường s&ocirc;ng v&agrave; đường biển.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Bi&ecirc;n ph&ograve;ng tỉnh c&ograve;n chỉ đạo đội đặc nhiệm tăng cường tuần tra, kiểm so&aacute;t chặt chẽ tuyến bi&ecirc;n giới. Trọng điểm l&agrave; c&aacute;c đường m&ograve;n, lối mở, l&agrave;m sao kịp thời ph&aacute;t hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử l&yacute; c&aacute;c đối tượng, đường d&acirc;y mua b&aacute;n, vận chuyển tr&aacute;i ph&eacute;p. C&aacute;c lực lượng phối hợp đ&atilde; bắt được nhiều vụ bu&ocirc;n lậu quy m&ocirc; lớn, c&oacute; tổ chức với c&aacute;c mặt h&agrave;ng như gỗ, ng&agrave; voi, thuốc l&aacute;, đường c&aacute;t...</p> <div> <p style="text-align: justify;"><img alt="Buôn lậu mùa nước nổi: Lực bất tòng tâm - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2018/11/11/bat_giu_go_lau_crkn.jpg" /></p> <p style="text-align: justify;"><em><span>Bu&ocirc;n lậu gỗ theo m&ugrave;a nước nổi th&acirc;m nhập nội địa&nbsp; &nbsp; &nbsp;Ảnh:P.V</span></em></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p style="text-align: justify;">Trong 6 th&aacute;ng đầu năm 2018, c&aacute;c lực lượng chức năng của 3 tỉnh An Giang, Đồng Th&aacute;p v&agrave; Ki&ecirc;n Giang đ&atilde; kiểm tra, ph&aacute;t hiện 2.697 vụ bu&ocirc;n lậu, gian lận thương mại v&agrave; h&agrave;ng giả, xử phạt hơn 1.300 vụ, với tổng số tiền gần 70 tỷ đồng.</p> </blockquote> </div> </div> <div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <ul> <li> <p style="text-align: justify;"><svg _xml3a_space="preserve" _xmlns3a_xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" enable-background="new 127.9 0 536.2 612" id="Layer_1" style="width: 24px; margin-top: 10px; }" version="1.1" viewbox="127.9 0 536.2 612" x="0px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" y="0px"><g><path d="M605.1,486.4H370c-21.1,0-36.5-1.4-45.6-4.9c-15.4-5.6-23.2-17.5-23.2-35.1c0-15.4,6.3-32.3,19.7-49.1L488.6,167H377.8c-54,0-69.5-19.7-69.5-59s30.2-58.3,84.9-58.3h201.4c25.3,0,42.8,1.4,51.9,4.2c7,2.1,12.6,4.2,16.8,7.7V51.2c0-25.3-26.7-51.9-51.9-51.9H179.8C154.6,0,127.9,26,127.9,51.2v433c0,25.3,26.7,51.9,51.9,51.9h84.9l-0.7,75.8l105.3-75.8h243.5c25.3,0,51.9-26.7,51.9-51.9V473C650.8,482.2,631.1,486.4,605.1,486.4z" fill="#FFFFFF"></path><path d="M486.5,372.7h119.3c25.3,0,44.9,3.5,58.3,10.5V125.6c-3.5,6.3-8.4,13.3-14,20.4L486.5,372.7z" fill="#FFFFFF"></path></g></svg></p> </li> </ul> </div>

Theo www.tienphong.vn
back to top