Bộ Y tế: Nghị định mới tổ chức lại một số Vụ, Cục, Tổng cục

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 95/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế trong đó tổ chức lại một số Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế.

Nghị định số 95/2022/NĐ-CP quy định Bộ Y tế có 21 tổ chức, trong đó có 18 tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Nghị định gồm năm điều, quy định vị trí chức năng; nhiệm vụ quyền hạn; cơ cấu tổ chức; hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành của Bộ Y tế.

Cụ thể, Bộ Y tế có nhiệm vụ và quyền hạn trình Chính phủ các dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh; trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác; chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật…

Bộ Y tế: Nghị định mới tổ chức lại một số Vụ, Cục, Tổng cục ảnh 1

Bộ Y tế: Nghị định mới tổ chức lại một số Vụ, Cục, Tổng cục

Nghị định cũng đã thống nhất Bộ Y tế vẫn sẽ có cơ cấu bao gồm 21 tổ chức: Vụ Bảo hiểm y tế, Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng bộ, Thanh tra bộ, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Cục Y tế dự phòng…

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, theo nghị định mới, sẽ đổi tên là Cục Cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế.

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giảm quy mô xuống cấp cục, thành Cục Dân số. Như vậy đây là lần giảm quy mô kế tiếp của cơ quan này, khi trước đây là tổ chức tương đương cấp bộ (Ủy ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em).

Theo cơ cấu tổ chức này, Vụ Truyền thông Thi đua và Khen thưởng (thuộc Bộ Y tế) không tiếp tục được duy trì ở vị trí một vụ độc lập như hiện nay.

Trước đó, Bộ Y tế có 23 tổ chức, trong đó có 20 tổ chức giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

Theo Đời sống
Lại xảy ra ngạt khí tại công ty Vega Balls

Lại xảy ra ngạt khí tại công ty Vega Balls

UBND thị xã Quảng Yên đã thành lập tổ công tác, phân công lãnh đạo UBND thị xã cùng các cơ quan chức năng chỉ đạo công tác phòng ngừa, khắc phục hậu quả và chăm sóc sức khoẻ cho công nhân.
back to top