Bí thư Thành ủy Hà Nội: Không để người dân phải bất ngờ về quy hoạch

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, ít nhất cũng đưa file ảnh của khu quy hoạch lên trung tâm hành chính công của quận, huyện để người dân có thể lấy thông tin qua Internet, tránh việc bị bất ngờ.

<div> <p>Ng&agrave;y 27/7 tại buổi l&agrave;m việc với Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội Ho&agrave;ng Trung Hải, nhiều c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n Viện Quy hoạch x&acirc;y dựng H&agrave; Nội kiến nghị nhiều vấn đề; trong đ&oacute; đ&aacute;ng ch&uacute; l&agrave; hiện nay tiếp cận dữ liệu chuy&ecirc;n ng&agrave;nh li&ecirc;n quan đến ph&aacute;t triển kinh tế-x&atilde; hội Thủ đ&ocirc; c&ograve;n kh&oacute; khăn, dẫn đến đồ &aacute;n quy hoạch c&ograve;n hạn chế.</p> <p>Theo &ocirc;ng Nguyễn Đức H&ugrave;ng, Ph&oacute; Viện Trưởng Viện Quy hoạch x&acirc;y dựng H&agrave; Nội, trong thời gian qua, cơ quan rất kh&oacute; tiếp cận c&aacute;c quy hoạch chuy&ecirc;n ng&agrave;nh bởi, đồ &aacute;n quy hoạch chuy&ecirc;n ng&agrave;nh do ch&iacute;nh ng&agrave;nh chủ quản thực hiện v&agrave; quản l&yacute;. V&igrave; vậy, khi cần cập nhật th&ocirc;ng tin phục vụ quy hoạch chung Thủ đ&ocirc;, Viện phải l&agrave;m nhiều thủ tục mới c&oacute; thể tiếp cận được th&ocirc;ng tin, dẫn tới thời gian ho&agrave;n th&agrave;nh đồ &aacute;n bị chậm, mất nguồn lực.</p> <p>Trước thực tế tr&ecirc;n, &ocirc;ng L&ecirc; Ch&iacute;nh Trực, Ph&oacute; Viện Trưởng Viện Quy hoạch x&acirc;y dựng H&agrave; Nội kiến nghị người đứng đầu Thủ đ&ocirc; v&agrave; c&aacute;c sở, ng&agrave;nh, th&agrave;nh phố cần x&acirc;y dựng dữ liệu d&ugrave;ng chung để tiện lợi cập nhật, phục vụ quy hoạch s&aacute;t với thực tế x&atilde; hội hơn.</p> <p>Về những nội dung tr&ecirc;n, theo &ocirc;ng Nguyễn Thế H&ugrave;ng, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội, thời gian qua đ&atilde; y&ecirc;u cầu c&aacute;c sở, ng&agrave;nh th&agrave;nh phố chia sẻ dữ liệu chuy&ecirc;n ng&agrave;nh.</p> <p>Đặc biệt, về lĩnh vực đất đai được rất nhiều người d&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp quan t&acirc;m n&ecirc;n th&agrave;nh phố chỉ đạo Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường sớm ho&agrave;n th&agrave;nh quy hoạch chuy&ecirc;n ng&agrave;nh về đất đai, hạ tầng đ&ocirc; thị, qua đ&oacute; phối hợp với Viện Quy hoạch x&acirc;y dựng H&agrave; Nội cập nhật để d&ugrave;ng chung.</p> <p>Tại buổi l&agrave;m việc, đại diện một số sở, ng&agrave;nh th&agrave;nh phố n&ecirc;u những nội dung cần th&aacute;o gỡ trong c&ocirc;ng t&aacute;c quy hoạch như việc lấy &yacute; kiến cộng đồng d&acirc;n cư đối với quy hoạch; tr&aacute;ch nhiệm ph&aacute;t huy c&ocirc;ng t&aacute;c quy hoạch đối với v&ugrave;ng Thủ đ&ocirc;; chất lượng cũng như cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đ&atilde;i ngộ để kh&ocirc;ng &quot;chảy m&aacute;u chất x&aacute;m;&quot; nguồn kinh ph&iacute; cho c&ocirc;ng t&aacute;c lập quy hoạch...</p> <p>Ph&aacute;t biểu kết luận buổi l&agrave;m việc, B&iacute; thư th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội Ho&agrave;ng Trung Hải cho rằng, c&ocirc;ng t&aacute;c quy hoạch phải đi trước một bước v&agrave; cần phải ổn định. Do vậy, Viện Quy hoạch x&acirc;y dựng H&agrave; Nội cần n&acirc;ng cao chất lượng của c&aacute;c đồ &aacute;n quy hoạch để hạn chế sai số ở mức thấp nhất khi đưa quy hoạch v&agrave;o thực tế.</p> <p>Gợi &yacute; giải ph&aacute;p để n&acirc;ng cao chất lượng quy hoạch trong thời gian tới,&nbsp;B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội Ho&agrave;ng Trung Hải&nbsp;cho rằng, Viện n&ecirc;n đưa ra quy tr&igrave;nh gi&aacute;m s&aacute;t chất lượng quy hoạch, qua đ&oacute; ph&aacute;t huy được năng lực, tư duy chuy&ecirc;n m&ocirc;n của từng c&aacute;n bộ, đội ngũ kiến tr&uacute;c sư, để mỗi c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n đều được đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; tưởng cho đồ &aacute;n quy hoạch.</p> <p>Khi c&oacute; đồ &aacute;n quy hoạch tốt, theo B&iacute; thư th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội, cần thiết x&acirc;y dựng lộ tr&igrave;nh để c&ocirc;ng khai quy hoạch, tạo thuận lợi cho việc theo d&otilde;i của người d&acirc;n, coi đ&acirc;y như một biện ph&aacute;p cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, để người d&acirc;n tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến; đẩy mạnh thực hiện thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh về quy hoạch qua mạng Internet.</p> <p>&quot;&Iacute;t nhất cũng đưa được file ảnh của khu&nbsp;quy hoạch&nbsp;l&ecirc;n trung t&acirc;m h&agrave;nh ch&iacute;nh c&ocirc;ng của mỗi quận, huyện để người d&acirc;n c&oacute; thể lấy th&ocirc;ng tin quy hoạch qua mạng Internet, tr&aacute;nh việc người d&acirc;n bị bất ngờ về quy hoạch do thiếu th&ocirc;ng tin trước khi c&ocirc;ng khai. Khi người d&acirc;n tiếp cận được th&ocirc;ng tin quy hoạch tr&ecirc;n mạng sẽ đỡ phức tạp cho ch&iacute;nh quyền trong qu&aacute; tr&igrave;nh quản l&yacute; x&acirc;y dựng tr&ecirc;n địa b&agrave;n,&quot; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội nh&igrave;n nhận.</p> <p>Cho rằng Viện Quy hoạch x&acirc;y dựng H&agrave; Nội c&oacute; truyền thống ph&aacute;t triển, c&oacute; nhiều kiến tr&uacute;c sư giầu kinh nghiệm, t&acirc;m huyết do vậy Viện kh&ocirc;ng chỉ l&agrave;m nhiệm vụ quy hoạch, quản l&yacute; quy hoạch, &quot;ng&acirc;n h&agrave;ng&quot; dữ liệu quy hoạch cho th&agrave;nh phố m&agrave; cần mở rộng hợp t&aacute;c trong quy hoạch đối với c&aacute;c bộ, ng&agrave;nh trung ương, c&aacute;c địa phương l&acirc;n cận, coi đ&acirc;y l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của Thủ đ&ocirc; đối với sự ph&aacute;t triển của v&ugrave;ng v&agrave; đất nước.</p> <p>Viện Quy hoạch x&acirc;y dựng&nbsp;H&agrave; Nội&nbsp;được th&agrave;nh lập từ năm 1962, c&oacute; chức năng nghi&ecirc;n cứu, tư vấn Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố về việc hoạch định chiến lược quy hoạch x&acirc;y dựng tổng thể, chi tiết về ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị v&agrave; n&ocirc;ng th&ocirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Thủ đ&ocirc;; quy hoạch bảo tồn c&aacute;c khu lịch sử, văn h&oacute;a, di t&iacute;ch khu&nbsp;phố cổ, phố cũ./.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.vietnamplus.vn
Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Nhiều lợi ích khi cấm tuyệt đối nồng độ cồn

Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng-An ninh Trịnh Xuân An cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất cấm tuyệt đối nồng độ cồn với lái xe tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7.
Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Vì sao công an khởi tố Hải Idol?

Phạm Đức Hải và 3 đồng phạm trên bị khởi tố liên quan vụ việc dàn xe rước dâu dừng trên đường cao tốc (trục Bắc Nam, đoạn chạy qua địa phận xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) để dàn cảnh chụp ảnh, quay video...
back to top