Bà Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội

Ngày 24/6, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công bà Nguyễn Thị Tuyến thôi giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố nhiệm kỳ 2018-2023 để giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Thành ủy

<div> <p><span>S&aacute;ng nay (24/6), Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội Ng&ocirc; Thị Thanh Hằng chủ tr&igrave; buổi c&ocirc;ng bố v&agrave; trao c&aacute;c quyết định điều động, ph&acirc;n c&ocirc;ng c&aacute;n bộ của Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội tại Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động th&agrave;nh phố v&agrave; Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy.</span></p> <p><span>Theo đ&oacute;, Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội quyết định điều động b&agrave; Nguyễn Lan Hương th&ocirc;i giữ chức Trưởng ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy để giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam th&agrave;nh phố H&agrave; Nội nhiệm kỳ 2014-2019. Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội cũng quyết định điều động, ph&acirc;n c&ocirc;ng b&agrave; Nguyễn Thị Tuyến th&ocirc;i giữ chức Chủ tịch Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2018-2023 để giữ chức vụ Trưởng ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy.</span></p> <p><span>Trao quyết định, tặng hoa ch&uacute;c mừng b&agrave; Nguyễn Lan Hương, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy Ng&ocirc; Thị Thanh Hằng tin tưởng, tr&ecirc;n cương vị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam th&agrave;nh phố, b&agrave; Nguyễn Lan Hương tiếp tục ph&aacute;t huy những kinh nghiệm c&ocirc;ng t&aacute;c, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất l&agrave; tập trung tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam th&agrave;nh phố nhiệm kỳ 2019-2024.</span></p> <div> <div><span><img alt="Bà Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội - Ảnh 1." data-original="http://cafefcdn.com/2019/6/24/photo-1-15613671444261224844980.jpg" src="https://khds.1cdn.vn/2019/06/24/photo-1-15613671444261224844980.jpg" title="Bà Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội - Ảnh 1." /></span></div> <div> <p data-placeholder="[nhập chú thích]"><span>B&agrave; Nguyễn Thị Tuyến (phải) nhận quyết định l&agrave;m Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy H&agrave; Nội</span></p> </div> </div> <p><span>Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy Ng&ocirc; Thị Thanh Hằng đ&aacute;nh gi&aacute;, b&agrave; Nguyễn Thị Tuyến l&agrave; c&aacute;n bộ c&oacute; năng lực v&agrave; kinh nghiệm, đ&atilde; kinh qua nhiều vị tr&iacute; c&ocirc;ng t&aacute;c, trưởng th&agrave;nh từ cơ sở. Tr&ecirc;n c&aacute;c cương vị, đặc biệt l&agrave; giai đoạn l&agrave;m Chủ tịch Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động th&agrave;nh phố từ th&aacute;ng 3/2015 đến nay, b&agrave; Nguyễn Thị Tuyến đ&atilde; c&ugrave;ng Thường trực, Ban Thường vụ Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động th&agrave;nh phố triển khai hiệu quả c&aacute;c nhiệm vụ, chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c...</span></p> <p><span>B&agrave; Hằng đề nghị, tr&ecirc;n cương vị c&ocirc;ng t&aacute;c mới, b&agrave; Nguyễn Thị Tuyến tập trung tham mưu cho Th&agrave;nh ủy để thực hiện v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c chỉ ti&ecirc;u về c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng, x&acirc;y dựng hệ thống ch&iacute;nh trị trong năm 2019; tiếp tục đổi mới phương thức, n&acirc;ng cao hiệu quả hoạt động của khối d&acirc;n vận trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới...</span></p> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo Tiền phong
Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Đối tượng dễ mắc thuyên tắc ối

Thuyên tắc mạch ối là một biến chứng vô cùng nguy hiểm trong sản khoa, tỷ lệ cứu sống rất thấp mà lại không hề có bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào. Vậy phát hiện và phòng ngừa ra sao?
Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức.
back to top