5 ca mắc mới Covid-19, 2 ca nhập cảnh trái phép tại Bình Dương, Hải Phòng

Tối 26/3, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 5 ca mắc mới Covid-19, trong đó 2 ca nhập cảnh trái phép tại Bình Dương và Hải Phòng.

<div> <p>3 ca được c&aacute;ch ly ngay sau nhập cảnh gồm:</p> <p>- CA BỆNH 2581 (BN2581) được c&aacute;ch ly ngay sau nhập cảnh tại Quảng Nam: Bệnh nh&acirc;n nam, 30 tuổi, l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam, c&oacute; địa chỉ tại TP. Việt Tr&igrave;, tỉnh Ph&uacute; Thọ. Bệnh nh&acirc;n từ Nhật Bản nhập cảnh S&acirc;n bay Đ&agrave; Nẵng ng&agrave;y 24/3/2021 v&agrave; được c&aacute;ch ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả x&eacute;t nghiệm ng&agrave;y 26/03/2021 dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.</p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="5 ca mắc mới Covid-19, 2 ca nhập cảnh trái phép tại Bình Dương, Hải Phòng - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/26/icdn-dantri-com-vn_1-1616757320434.jpeg" title="5 ca mắc mới Covid-19, 2 ca nhập cảnh trái phép tại Bình Dương, Hải Phòng - 1" /></figure> <p>- CA BỆNH 2583 (BN2583) được c&aacute;ch ly ngay sau nhập cảnh tại T&acirc;y Ninh: Bệnh nh&acirc;n nữ, 28 tuổi, l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam, c&oacute; địa chỉ tại huyện Thạch H&agrave;, tỉnh H&agrave; Tĩnh. Bệnh nh&acirc;n nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Mộc B&agrave;i ng&agrave;y 25/3/2021 v&agrave; được c&aacute;ch ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh T&acirc;y Ninh. Kết quả x&eacute;t nghiệm ng&agrave;y 26/03/2021 dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh T&acirc;y Ninh.</p> <p>- CA BỆNH 2584 (BN2584) được c&aacute;ch ly ngay sau nhập cảnh tại Đồng Nai: Bệnh nh&acirc;n nam, 33 tuổi, l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam, c&oacute; địa chỉ tại huyện Kỳ Anh, tỉnh H&agrave; Tĩnh. Bệnh nh&acirc;n từ C&aacute;c tiểu vương quốc Arab Thống Nhất (UAE) nhập cảnh S&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất ng&agrave;y 10/3/2021, đ&atilde; được c&aacute;ch ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai. Kết quả x&eacute;t nghiệm lần 2 ng&agrave;y 26/03/2021 dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.</p> <p>2 ca nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p gồm:</p> <p>- CA BỆNH 2585 (BN2585) nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p tại B&igrave;nh Dương: Bệnh nh&acirc;n nam, 44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Bệnh nh&acirc;n nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p qua đường tiểu ngạch tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc B&agrave;i ng&agrave;y 23/3/2021, sau đ&oacute; về B&igrave;nh Dương. Kết quả x&eacute;t nghiệm ng&agrave;y 25/03/2021 dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh B&igrave;nh Dương.</p> <p>- CA BỆNH 2586 (BN2586) nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p tại Hải Ph&ograve;ng: Bệnh nh&acirc;n nữ, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở huyện Kiến Thụy, TP. Hải Ph&ograve;ng. Ng&agrave;y 22/3/2021, bệnh nh&acirc;n nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p tại Ph&uacute; Quốc, sau đ&oacute; di chuyển từ Ph&uacute; Quốc về s&acirc;n bay Nội B&agrave;i v&agrave; tiếp tục về th&agrave;nh phố Hải Ph&ograve;ng. Kết quả x&eacute;t nghiệm khẳng định ng&agrave;y 26/3/2021 dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nh&acirc;n được c&aacute;ch ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đ&ocirc;ng Anh.</p> <p>Như vậy t&iacute;nh đến 18 giờ ng&agrave;y 26/3, Việt Nam c&oacute; tổng cộng 2.586 ca mắc Covid-19, trong đ&oacute; 1.603 ca do l&acirc;y nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới t&iacute;nh từ ng&agrave;y 27/1 đến nay: 910 ca.</p> <p>Đến nay, tổng số người tiếp x&uacute;c gần v&agrave; nhập cảnh từ v&ugrave;ng dịch đang được theo d&otilde;i sức khỏe (c&aacute;ch ly): 36.480, trong đ&oacute;:</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại bệnh viện: 485</p> <p>- C&aacute;ch ly tập trung tại cơ sở kh&aacute;c: 18.343</p> <p>- C&aacute;ch ly tại nh&agrave;, nơi lưu tr&uacute;: 17.652</p> <p>Về t&igrave;nh h&igrave;nh điều trị: Theo b&aacute;o c&aacute;o của Cục Quản l&yacute; Kh&aacute;m chữa bệnh - Bộ Y tế, Việt Nam điều trị khỏi 2.265 ca bệnh, 35 ca tử vong. Hiện c&ograve;n 120 bệnh nh&acirc;n đ&atilde; &acirc;m t&iacute;nh từ 1-3 lần&nbsp;với SARS-CoV-2.</p> <p>Trước sự xuất hiện của c&aacute;c ca mắc <span>Covid-19</span> trong cộng đồng li&ecirc;n quan đến người nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long lo ngại c&oacute; thể xuất hiện đợt dịch thứ 4, nguy cơ n&agrave;y ở mức cao v&agrave; mang t&iacute;nh hiện hữu. V&igrave; hiện nay diễn biến dịch tr&ecirc;n thế giới, c&aacute;c nước trong khu vực như Myanmar, Campuchia&hellip; c&ograve;n phức tạp. Trong khi đ&oacute;, nước ta c&oacute; đường bi&ecirc;n trải d&agrave;i, rộng. Tại bi&ecirc;n giới T&acirc;y Nam gần như kh&ocirc;ng c&oacute; đường bi&ecirc;n, chỉ c&oacute; cột mốc tr&ecirc;n c&aacute;nh đồng. Quản l&yacute; xuất nhập cảnh đường biển hết sức kh&oacute; khăn. Việc nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p diễn ra phức tạp.</p> <p>Những trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p c&oacute; những người kh&ocirc;ng c&oacute; dấu hiệu về mặt l&acirc;m s&agrave;ng, c&oacute; thể th&agrave;nh nguồn truyền nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
back to top