4 công ty có trụ sở Hà Nội huy động 5.300 tỷ đồng mua dự án 9,6 hécta Quận 2 của Novaland

Giao dịch bán Nova Nippon và Sun City đem về cho Novaland khoản lợi nhuận gần 800 tỷ đồng.

<div> <div class="chisochungkhoan"> <p class="title_box" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 17px;">Cuối th&aacute;ng 10/2020, CTCP Đầu tư Tập đo&agrave;n Địa ốc Nova (Novaland) tiến h&agrave;nh tăng vốn cho C&ocirc;ng ty TNHH Nova Nippon (một c&ocirc;ng ty con) th&ecirc;m 1.510 tỷ đồng l&ecirc;n mức 3.908 tỷ đồng.</span></p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">C&ugrave;ng thời điểm đ&oacute; Novaland thực hiện s&aacute;p nhập C&ocirc;ng ty TNHH Bất động sản Ph&uacute;c B&igrave;nh (Ph&uacute;c B&igrave;nh) v&agrave;o CTCP Đầu tư Bất động sản Vương Gia (Vương Gia). </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Ng&agrave;y 25/11/2020, c&ocirc;ng ty Vương Gia được Novaland cho s&aacute;p nhập v&agrave;o Nova Nippon. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Th&aacute;ng 12/2020, Nova Nippon v&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH Đầu tư v&agrave; Ph&aacute;t triển Bất động sản Sun City (Sun City) được Novaland chuyển nhượng thu về 6.548 tỷ đồng. Lợi nhuận từ giao dịch khoảng 797 tỷ đồng. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Tr&ecirc;n thực tế, Nova Nippon l&agrave; c&ocirc;ng ty mẹ của Sun City, sở hữu 74,9%. Sun City được biết đến l&agrave; chủ đầu tư một dự &aacute;n quy m&ocirc; 9,6 ha tại đường Mai Ch&iacute; Thọ, Quận 2, TP HCM. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Được biết, nh&oacute;m c&ocirc;ng ty từng thuộc sở hữu của Novaland, m&agrave; đại diện l&agrave; Nova Nippon đ&atilde; được b&aacute;n lại cho 4 c&ocirc;ng ty c&oacute; trụ sở tại H&agrave; Nội, bao gồm: </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">- C&ocirc;ng ty TNHH Đầu tư Ph&uacute; Thịnh Ph&aacute;t (Ph&uacute; Thịnh Ph&aacute;t)</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">- C&ocirc;ng ty TNHH Đầu tư Bất động sản Du lịch Ho&agrave;ng Trường (Ho&agrave;ng Trường)</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">- C&ocirc;ng ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Đức Mai (Đức Mai) </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">- C&ocirc;ng ty TNHH Đầu tư v&agrave; Tư vấn Quản l&yacute; Biển Đ&ocirc;ng (Biển Đ&ocirc;ng) </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Theo đ&oacute; lần lượt Đức Mai, Ho&agrave;ng Trường v&agrave; Ph&uacute; Thịnh Ph&aacute;t sở hữu 41,593%, 35,552% v&agrave; 22,855% tại Nova Nippon. Trong khi đ&oacute; Biển Đ&ocirc;ng nắm 25,118% tại Sun City.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div style="text-align: justify;"><span id="mainContent"><img alt="4 công ty có trụ sở Hà Nội huy động 5.300 tỷ đồng mua dự án 9,6 hécta Quận 2 của Novaland - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/18/cafefcdn-com_nova-mik-chart-16160489673561931430227.jpg" title="4 công ty có trụ sở Hà Nội huy động 5.300 tỷ đồng mua dự án 9,6 hécta Quận 2 của Novaland - Ảnh 1." /></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Giao dịch th&acirc;u t&oacute;m Nova Nippon của nh&oacute;m cổ đ&ocirc;ng mới</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Cuối năm ngo&aacute;i, 4 c&ocirc;ng ty n&agrave;y ph&aacute;t h&agrave;nh c&aacute;c l&ocirc; tr&aacute;i phiếu c&oacute; tổng gi&aacute; trị 5.300 tỷ đồng để t&agrave;i trợ cho thương vụ mua b&aacute;n s&aacute;p nhập n&agrave;y. Ph&uacute; Thịnh Ph&aacute;t huy động 900 tỷ đồng, Ho&agrave;ng Trường huy động 1.400 tỷ đồng, Đức Mai huy động 1.638 tỷ đồng, Biển Đ&ocirc;ng huy động 1.380 tỷ đồng. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">C&aacute;c l&ocirc; tr&aacute;i phiếu đều sử dụng chung một nh&oacute;m t&agrave;i sản đảm bảo l&agrave; cổ phần sở hữu của Ph&uacute; Thịnh Ph&aacute;t, Ho&agrave;ng Trường v&agrave; Đức Mai tại Nova Nippon; cổ phần sở hữu của Nova Nippon tại Sun City; quyền sử dụng đất n&ocirc;ng nghiệp 8,85 ha tại khu đất c&oacute; tổng diện t&iacute;ch 10,1 ha tại đường Mai Ch&iacute; Thọ, phường B&igrave;nh Kh&aacute;nh, Quận 2, TP HCM; cổ phần sở hữu của Biển Đ&ocirc;ng tại Sun City&hellip; </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Nh&oacute;m c&aacute;c doanh nghiệp mua lại Nova Nippon, đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; c&oacute; Đức Mai. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng ty sở hữu 50% cổ phần của Newvison Land, chủ đầu tư dự &aacute;n Grand World Ph&uacute; Quốc. Ngo&agrave;i ra c&ocirc;ng ty n&agrave;y cũng nắm trong tay 15% cổ phần Ph&uacute; Quốc Tourism, chủ đầu tư dự &aacute;n Casino Ph&uacute; Quốc. </span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption active"> <div style="text-align: justify;"><span id="mainContent"><img alt="4 công ty có trụ sở Hà Nội huy động 5.300 tỷ đồng mua dự án 9,6 hécta Quận 2 của Novaland - Ảnh 2." src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/18/cafefcdn-com_3-18-2021-5-01-43-pm-161606172208664813861.png" title="4 công ty có trụ sở Hà Nội huy động 5.300 tỷ đồng mua dự án 9,6 hécta Quận 2 của Novaland - Ảnh 2." /></span></div> </div> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Tại ng&agrave;y 31/12/2020, b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh ri&ecirc;ng kiểm to&aacute;n của Novaland ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn 439 tỷ đồng với c&ocirc;ng ty Đức Mai v&agrave; 254 tỷ đồng với c&ocirc;ng ty Ho&agrave;ng Trường, hai trong số bốn c&ocirc;ng ty mua lại nh&oacute;m Nova Nippon.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode link-content-footer IMSCurrentEditorEditObject" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <p class="author" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div>

Theo Nhịp sống kinh tế
Xây dựng Hòa Bình rao bán 100% vốn Matec

Xây dựng Hòa Bình rao bán 100% vốn Matec

Việc mua đi bán lại Công ty TNHH MTV Máy Xây dựng Matec (Matec) của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) bắt đầu từ ngày 17/06/2023 khi HĐQT HBC thông qua chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty con này.
back to top