4 công ty có trụ sở Hà Nội huy động 5.300 tỷ đồng mua dự án 9,6 hécta Quận 2 của Novaland

Giao dịch bán Nova Nippon và Sun City đem về cho Novaland khoản lợi nhuận gần 800 tỷ đồng.

<div> <div class="chisochungkhoan"> <p class="title_box" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 17px;">Cuối th&aacute;ng 10/2020, CTCP Đầu tư Tập đo&agrave;n Địa ốc Nova (Novaland) tiến h&agrave;nh tăng vốn cho C&ocirc;ng ty TNHH Nova Nippon (một c&ocirc;ng ty con) th&ecirc;m 1.510 tỷ đồng l&ecirc;n mức 3.908 tỷ đồng.</span></p> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">C&ugrave;ng thời điểm đ&oacute; Novaland thực hiện s&aacute;p nhập C&ocirc;ng ty TNHH Bất động sản Ph&uacute;c B&igrave;nh (Ph&uacute;c B&igrave;nh) v&agrave;o CTCP Đầu tư Bất động sản Vương Gia (Vương Gia). </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Ng&agrave;y 25/11/2020, c&ocirc;ng ty Vương Gia được Novaland cho s&aacute;p nhập v&agrave;o Nova Nippon. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Th&aacute;ng 12/2020, Nova Nippon v&agrave; C&ocirc;ng ty TNHH Đầu tư v&agrave; Ph&aacute;t triển Bất động sản Sun City (Sun City) được Novaland chuyển nhượng thu về 6.548 tỷ đồng. Lợi nhuận từ giao dịch khoảng 797 tỷ đồng. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Tr&ecirc;n thực tế, Nova Nippon l&agrave; c&ocirc;ng ty mẹ của Sun City, sở hữu 74,9%. Sun City được biết đến l&agrave; chủ đầu tư một dự &aacute;n quy m&ocirc; 9,6 ha tại đường Mai Ch&iacute; Thọ, Quận 2, TP HCM. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Được biết, nh&oacute;m c&ocirc;ng ty từng thuộc sở hữu của Novaland, m&agrave; đại diện l&agrave; Nova Nippon đ&atilde; được b&aacute;n lại cho 4 c&ocirc;ng ty c&oacute; trụ sở tại H&agrave; Nội, bao gồm: </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">- C&ocirc;ng ty TNHH Đầu tư Ph&uacute; Thịnh Ph&aacute;t (Ph&uacute; Thịnh Ph&aacute;t)</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">- C&ocirc;ng ty TNHH Đầu tư Bất động sản Du lịch Ho&agrave;ng Trường (Ho&agrave;ng Trường)</span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">- C&ocirc;ng ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Đức Mai (Đức Mai) </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">- C&ocirc;ng ty TNHH Đầu tư v&agrave; Tư vấn Quản l&yacute; Biển Đ&ocirc;ng (Biển Đ&ocirc;ng) </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Theo đ&oacute; lần lượt Đức Mai, Ho&agrave;ng Trường v&agrave; Ph&uacute; Thịnh Ph&aacute;t sở hữu 41,593%, 35,552% v&agrave; 22,855% tại Nova Nippon. Trong khi đ&oacute; Biển Đ&ocirc;ng nắm 25,118% tại Sun City.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active"> <div style="text-align: justify;"><span id="mainContent"><img alt="4 công ty có trụ sở Hà Nội huy động 5.300 tỷ đồng mua dự án 9,6 hécta Quận 2 của Novaland - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/18/cafefcdn-com_nova-mik-chart-16160489673561931430227.jpg" title="4 công ty có trụ sở Hà Nội huy động 5.300 tỷ đồng mua dự án 9,6 hécta Quận 2 của Novaland - Ảnh 1." /></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Giao dịch th&acirc;u t&oacute;m Nova Nippon của nh&oacute;m cổ đ&ocirc;ng mới</span></p> </div> </div> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Cuối năm ngo&aacute;i, 4 c&ocirc;ng ty n&agrave;y ph&aacute;t h&agrave;nh c&aacute;c l&ocirc; tr&aacute;i phiếu c&oacute; tổng gi&aacute; trị 5.300 tỷ đồng để t&agrave;i trợ cho thương vụ mua b&aacute;n s&aacute;p nhập n&agrave;y. Ph&uacute; Thịnh Ph&aacute;t huy động 900 tỷ đồng, Ho&agrave;ng Trường huy động 1.400 tỷ đồng, Đức Mai huy động 1.638 tỷ đồng, Biển Đ&ocirc;ng huy động 1.380 tỷ đồng. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">C&aacute;c l&ocirc; tr&aacute;i phiếu đều sử dụng chung một nh&oacute;m t&agrave;i sản đảm bảo l&agrave; cổ phần sở hữu của Ph&uacute; Thịnh Ph&aacute;t, Ho&agrave;ng Trường v&agrave; Đức Mai tại Nova Nippon; cổ phần sở hữu của Nova Nippon tại Sun City; quyền sử dụng đất n&ocirc;ng nghiệp 8,85 ha tại khu đất c&oacute; tổng diện t&iacute;ch 10,1 ha tại đường Mai Ch&iacute; Thọ, phường B&igrave;nh Kh&aacute;nh, Quận 2, TP HCM; cổ phần sở hữu của Biển Đ&ocirc;ng tại Sun City&hellip; </span></p> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Nh&oacute;m c&aacute;c doanh nghiệp mua lại Nova Nippon, đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; c&oacute; Đức Mai. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng ty sở hữu 50% cổ phần của Newvison Land, chủ đầu tư dự &aacute;n Grand World Ph&uacute; Quốc. Ngo&agrave;i ra c&ocirc;ng ty n&agrave;y cũng nắm trong tay 15% cổ phần Ph&uacute; Quốc Tourism, chủ đầu tư dự &aacute;n Casino Ph&uacute; Quốc. </span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption active"> <div style="text-align: justify;"><span id="mainContent"><img alt="4 công ty có trụ sở Hà Nội huy động 5.300 tỷ đồng mua dự án 9,6 hécta Quận 2 của Novaland - Ảnh 2." src="https://khds.1cdn.vn/2021/03/18/cafefcdn-com_3-18-2021-5-01-43-pm-161606172208664813861.png" title="4 công ty có trụ sở Hà Nội huy động 5.300 tỷ đồng mua dự án 9,6 hécta Quận 2 của Novaland - Ảnh 2." /></span></div> </div> <p style="text-align: justify;"><span id="mainContent">Tại ng&agrave;y 31/12/2020, b&aacute;o c&aacute;o t&agrave;i ch&iacute;nh ri&ecirc;ng kiểm to&aacute;n của Novaland ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn 439 tỷ đồng với c&ocirc;ng ty Đức Mai v&agrave; 254 tỷ đồng với c&ocirc;ng ty Ho&agrave;ng Trường, hai trong số bốn c&ocirc;ng ty mua lại nh&oacute;m Nova Nippon.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode link-content-footer IMSCurrentEditorEditObject" style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <p class="author" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </div>

Theo Nhịp sống kinh tế
“Bất ổn” luân chuyển vốn nhà nước tại Vinasport

“Bất ổn” luân chuyển vốn nhà nước tại Vinasport

Nguồn vốn nhà nước tại Vinasport luôn “bất ổn” sau cổ phần hóa, bởi liên tục được chuyển giao cho các cá nhân đại diện trong bối cảnh nội bộ HĐQT luôn “lục đục”. Quá trình quản lý, sử dụng “đất vàng” bừa bãi Vinasport để sai phạm, nghiêm trọng.
back to top