Thiếu gia nhà Novaland: Giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty thành viên, nắm tài sản chứng khoán hơn 3 nghìn tỷ đồng

Là con trai của ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland, Bùi Cao Nhật Quân hiện vẫn giữ nhiều chức vụ tại các công ty con, đóng góp vào hoạt động kinh doanh chung của Tập đoàn.

<div> <p><span id="mainContent">B&ugrave;i Cao Nhật Qu&acirc;n (SN 1982) l&agrave; con trai của &ocirc;ng B&ugrave;i Th&agrave;nh Nhơn - Chủ tịch HĐQT Tập đo&agrave;n Novaland. Khởi sự kinh doanh từ năm 1992, &ocirc;ng Nhơn đ&atilde; g&acirc;y dựng Novaland trở th&agrave;nh một tập đo&agrave;n bất động sản lớn tại Việt Nam với h&agrave;ng chục c&ocirc;ng ty con v&agrave; c&aacute;c dự &aacute;n trải d&agrave;i khắp nơi. Vị chủ tịch hiện cũng nằm trong Top 10 những người gi&agrave;u nhất s&agrave;n chứng kho&aacute;n Việt Nam với tổng t&agrave;i sản hơn 17,6 ngh&igrave;n tỷ đồng.&nbsp;</span></p> <p><span id="mainContent">Sinh ra trong một đế chế bất động sản lớn, kh&ocirc;ng lấy l&agrave;m lạ khi B&ugrave;i Cao Nhật Qu&acirc;n cũng được dẫn dắt để kế nghiệp gia đ&igrave;nh.</span></p> <p><span id="mainContent">&Ocirc;ng Qu&acirc;n tốt nghiệp cử nh&acirc;n Quản trị Kinh doanh tại Đại học Western Washington - Hoa Kỳ. Từ 2002 đến 2004, thiếu gia nh&agrave; Novaland l&agrave;m chuy&ecirc;n vi&ecirc;n t&agrave;i ch&iacute;nh cho Pepsico Việt Nam, sau đ&oacute; chuyển sang l&agrave;m TGĐ C&ocirc;ng ty S&agrave;i G&ograve;n V.E.T trong khoảng 2004-2006.</span></p> <p><span id="mainContent">Từ năm 2007, &ocirc;ng Qu&acirc;n bắt đầu giữ những vị tr&iacute; quan trọng khi được bổ nhiệm l&agrave;m TGĐ C&ocirc;ng ty Cổ phần CP Đầu tư Địa ốc No Va, đồng thời l&agrave; Ph&oacute; TGĐ khối Đầu tư - Thương mại tại v&agrave; Ph&oacute; Chủ tịch HĐQT Tập đo&agrave;n Novaland khi mới 25 tuổi.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><span id="mainContent"><img alt="Thiếu gia nhà Novaland: Giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty thành viên, nắm tài sản chứng khoán hơn 3 nghìn tỷ đồng - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/20/cafefcdn-com_photo-1-16137878889221973420040.jpg" title="Thiếu gia nhà Novaland: Giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty thành viên, nắm tài sản chứng khoán hơn 3 nghìn tỷ đồng - Ảnh 1." /></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]"><span id="mainContent">B&ugrave;i Cao Nhật Qu&acirc;n (giữa), con trai Chủ tịch HĐQT Novaland - B&ugrave;i Th&agrave;nh Nhơn</span></p> </div> </div> <p><span id="mainContent">&quot;Thiếu gia&quot; nh&agrave; Novaland cũng từng nổi đ&igrave;nh nổi đ&aacute;m nhờ sở hữu d&agrave;n si&ecirc;u xe biển số tứ qu&yacute; hiếm c&oacute; tại Việt Nam như Bentley Flying Spur W12, Mercedes G63 AMG, Lamborghini Huracan, Si&ecirc;u xe mui trần Audi R8 Spyder V10 5.2,... Tuy nhi&ecirc;n được biết &ocirc;ng Qu&acirc;n cũng đ&atilde; b&aacute;n đi kh&ocirc;ng &iacute;t để tr&aacute;nh g&acirc;y ch&uacute; &yacute;.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption"> <div><span id="mainContent"><img alt="Thiếu gia nhà Novaland: Giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty thành viên, nắm tài sản chứng khoán hơn 3 nghìn tỷ đồng - Ảnh 2." src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/20/cafefcdn-com_photo-1-161378789127651905712.jpg" title="Thiếu gia nhà Novaland: Giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty thành viên, nắm tài sản chứng khoán hơn 3 nghìn tỷ đồng - Ảnh 2." /></span></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption"> <div><span id="mainContent"><img alt="Thiếu gia nhà Novaland: Giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty thành viên, nắm tài sản chứng khoán hơn 3 nghìn tỷ đồng - Ảnh 3." src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/20/cafefcdn-com_photo-2-16137878919191140956111.jpg" title="Thiếu gia nhà Novaland: Giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty thành viên, nắm tài sản chứng khoán hơn 3 nghìn tỷ đồng - Ảnh 3." /></span></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption"> <div><span id="mainContent"><img alt="Thiếu gia nhà Novaland: Giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty thành viên, nắm tài sản chứng khoán hơn 3 nghìn tỷ đồng - Ảnh 4." src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/20/cafefcdn-com_photo-3-1613787891353641817912.jpg" title="Thiếu gia nhà Novaland: Giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty thành viên, nắm tài sản chứng khoán hơn 3 nghìn tỷ đồng - Ảnh 4." /></span></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><span id="mainContent"><img alt="Thiếu gia nhà Novaland: Giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty thành viên, nắm tài sản chứng khoán hơn 3 nghìn tỷ đồng - Ảnh 5." src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/20/cafefcdn-com_photo-4-16137878924041947593934.jpg" title="Thiếu gia nhà Novaland: Giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty thành viên, nắm tài sản chứng khoán hơn 3 nghìn tỷ đồng - Ảnh 5." /></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]"><span id="mainContent">D&agrave;n si&ecirc;u xe từng được B&ugrave;i Cao Nhật Qu&acirc;n sưu tầm nhưng cũng đ&atilde; b&aacute;n đi &iacute;t nhiều.</span></p> </div> </div> <p><span id="mainContent">Năm 2016, Novaland ni&ecirc;m yết tr&ecirc;n Sở giao dịch chứng kho&aacute;n TPHCM (HoSE). Với việc nắm giữ 31,33 triệu cổ phiếu của Tập đo&agrave;n (chiếm 5,32%), B&ugrave;i Cao Nhật Qu&acirc;n ngay lập tức trở th&agrave;nh &quot;thiếu gia&quot; ngh&igrave;n tỷ tr&ecirc;n s&agrave;n chứng kho&aacute;n.</span></p> <p><span id="mainContent">Trong bản c&aacute;o bạch của Tập đo&agrave;n Novaland, &ocirc;ng Qu&acirc;n c&ograve;n giữ th&ecirc;m nhiều chức vụ quan trọng tại c&aacute;c c&ocirc;ng ty con như Chủ tịch HĐQT C&ocirc;ng ty CP Địa ốc Th&agrave;nh Nhơn; Chủ tịch Hội đồng Th&agrave;nh vi&ecirc;n C&ocirc;ng ty TNHH S&agrave;i G&ograve;n G&ocirc;n; Th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐQT C&ocirc;ng ty CP Novagroup; Th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐQT C&ocirc;ng ty CP Diamond Properties; Th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐQT C&ocirc;ng ty CP NovaMclub&hellip;</span></p> <p><span id="mainContent">Tuy nhi&ecirc;n, ng&agrave;y 11/5/2017, Hội đồng quản trị Novaland Group đ&atilde; th&ocirc;ng qua đơn từ nhiệm của &ocirc;ng B&ugrave;i Cao Nhật Qu&acirc;n về việc từ nhiệm khỏi vị tr&iacute; Ph&oacute; Chủ tịch HĐQT v&agrave; th&ocirc;i giữ chức danh th&agrave;nh vi&ecirc;n HĐQT c&ocirc;ng ty. Đồng thời HĐQT cũng miễn nhiệm chức danh th&agrave;nh vi&ecirc;n Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng ty của &ocirc;ng Qu&acirc;n.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode"> <div><span id="mainContent"><img alt="Thiếu gia nhà Novaland: Giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty thành viên, nắm tài sản chứng khoán hơn 3 nghìn tỷ đồng - Ảnh 6." src="https://khds.1cdn.vn/2021/02/20/cafefcdn-com_photo-5-1613787891997546450349.png" title="Thiếu gia nhà Novaland: Giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty thành viên, nắm tài sản chứng khoán hơn 3 nghìn tỷ đồng - Ảnh 6." /></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]"><span id="mainContent">HĐQT hiện tại của Novaland.</span></p> </div> </div> <p><span id="mainContent">Đến nay, theo b&aacute;o c&aacute;o thường ni&ecirc;n của Novaland Group, B&ugrave;i Cao Nhật Qu&acirc;n vẫn chưa c&oacute; mặt trở lại trong danh s&aacute;ch Hội đồng quản trị hay ban l&atilde;nh đạo Tập đo&agrave;n. Tuy nhi&ecirc;n, vị thiếu gia vẫn nắm giữ hơn 42 triệu cổ phiếu Novaland (tương đương hơn 3,36 ngh&igrave;n tỷ đồng theo thị gi&aacute; hiện tại).</span></p> <p><span id="mainContent">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, &ocirc;ng vẫn đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o c&ocirc;ng việc kinh doanh của gia đ&igrave;nh trong v&agrave;i tr&ograve; l&atilde;nh đạo c&aacute;c c&ocirc;ng ty con. D&ugrave; gần như kh&ocirc;ng xuất hiện trước c&ocirc;ng ch&uacute;ng nhưng một v&agrave;i th&ocirc;ng tin th&acirc;n cận cho biết, vị doanh nh&acirc;n n&agrave;y l&agrave; người đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng trong việc hợp t&aacute;c với CITYGYM qua dự &aacute;n tổ hợp thể thao Aqua Sport Complex tại TP.HCM năm 2020, đồng thời phụ tr&aacute;ch mảng F&amp;B m&agrave; Novaland vừa ra mắt kh&ocirc;ng l&acirc;u.</span></p> <p><span id="mainContent">Novaland trưng b&agrave;y hơn 10 chiếc si&ecirc;u xe đủ loại tại sự kiện du thuyền: Tổng gi&aacute; trị l&ecirc;n đến 100 tỷ, nhiều chiếc độc nhất Việt Nam.</span></p> <p class="author">Ho&agrave;ng Th&ugrave;y</p> <p class="source" data-field="source">Doanh nghiệp Tiếp thị</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo cafef.vn
“Bất ổn” luân chuyển vốn nhà nước tại Vinasport

“Bất ổn” luân chuyển vốn nhà nước tại Vinasport

Nguồn vốn nhà nước tại Vinasport luôn “bất ổn” sau cổ phần hóa, bởi liên tục được chuyển giao cho các cá nhân đại diện trong bối cảnh nội bộ HĐQT luôn “lục đục”. Quá trình quản lý, sử dụng “đất vàng” bừa bãi Vinasport để sai phạm, nghiêm trọng.
back to top