Việt Nam đối mặt nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định trước diễn biến phức tạp của dịch trên thế giới, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ các nước vào Việt Nam là rất lớn.

<div> <p>S&aacute;ng 24/11, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến &ldquo;Tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch Covid-19 trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới&rdquo; với sự tham gia của c&aacute;c đầu cầu tại 63 tỉnh, th&agrave;nh phố tr&ecirc;n cả nước.</p> <p>Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay Việt Nam c&oacute; 83 ng&agrave;y kh&ocirc;ng ph&aacute;t hiện ca l&acirc;y nhiễm trong cộng đồng. Đ&acirc;y l&agrave; t&iacute;n hiệu vui nhưng cũng kh&ocirc;ng &iacute;t phần lo lắng.</p> <p>Tr&ecirc;n thế giới, số ca mắc đang tăng nhanh ở ch&acirc;u &Acirc;u, ch&acirc;u Mỹ, ch&acirc;u &Aacute; v&agrave; chưa c&oacute; xu hướng ngừng lại. C&aacute;c chuy&ecirc;n gia đ&aacute;nh gi&aacute; về sinh học ph&acirc;n tử, giải tr&igrave;nh tự gene của virus SARS-CoV-2 hiện nay chưa thấy c&oacute; đột biến biến so với hồi th&aacute;ng 7 nhưng tốc độ l&acirc;y nhiễm cao. Hệ số l&acirc;y nhiễm kh&ocirc;ng tăng nhưng ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều người nhiễm. Quần thể nhiễm ở c&aacute;c nước rất cao. V&igrave; vậy, việc ph&ograve;ng, chống Covid-19 ở c&aacute;c nước n&agrave;y kh&oacute; khăn hơn rất nhiều.</p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/24/covid-19-moi.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long ph&aacute;t biểu tại hội nghị s&aacute;ng 24/11.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3><span style="font-size: 17px;">&Ocirc;ng Long khẳng định trước sự phức tạp của dịch tr&ecirc;n thế giới, nguy cơ l&acirc;y nhiễm Covid-19 từ c&aacute;c nước v&agrave;o Việt Nam rất lớn. H&ocirc;m qua (23/11), ch&uacute;ng ta c&oacute; 5.000 người nhập cảnh v&agrave; xuất cảnh. Trong đ&oacute;, ph&iacute;a bắc ph&aacute;t hiện 77 trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p. Ph&iacute;a Nam ph&aacute;t hiện 2-3 trường hợp. Điều n&agrave;y l&agrave; th&aacute;ch thức rất lớn cho Việt Nam trong kiểm so&aacute;t chặt đường bi&ecirc;n.</span>Người nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p l&agrave; th&aacute;ch thức lớn</h3> <p>Thiếu tướng B&ugrave;i Đức Hạnh, Ph&oacute; tư lệnh Bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng, th&ocirc;ng tin từ đầu năm đến nay, Việt Nam c&oacute; 20.161 trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p, đồng thời ch&uacute;ng ta cũng tiếp nhận 8.340 người Việt Nam được c&aacute;c nước trao trả qua cửa khẩu.</p> <p>Đặc biệt, thời điểm Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n, nhu cầu giao thương, đi lại v&agrave; t&igrave;m việc l&agrave;m của nh&acirc;n d&acirc;n khu vực bi&ecirc;n giới rất lớn. V&igrave; thế, nhiều người t&igrave;m c&aacute;ch xuất nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p để t&igrave;m kiếm việc l&agrave;m.</p> <p>Thời gian qua, ch&uacute;ng ta ph&aacute;t hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p hoặc người Trung Quốc hết hạn visa đ&atilde; t&igrave;m c&aacute;ch lưu tr&uacute; ở nh&agrave; nghỉ, kh&aacute;ch sạn trốn tr&aacute;nh sự kiểm tra, l&agrave;m giả giấy tờ để k&eacute;o d&agrave;i thời gian ở Việt Nam. Tại bi&ecirc;n giới L&agrave;o, Campuchia hay tr&ecirc;n biển, cơ quan chức năng đều ghi nhận nhiều ca xuất nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p.</p> <p>&ldquo;Gần đ&acirc;y, ch&uacute;ng ta ph&aacute;t hiện nhiều trường hợp lẩn trốn tr&ecirc;n phương tiện vận chuyển h&agrave;ng h&oacute;a như xe tải, container, tr&agrave; trộn t&agrave;u h&agrave;ng c&aacute; để t&igrave;m c&aacute;ch nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p v&agrave;o Việt Nam&rdquo;, thiếu tướng Hạnh n&oacute;i.</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute; th&aacute;ch thức trong kiểm so&aacute;t đường bi&ecirc;n, Bộ trưởng Y tế cũng b&agrave;y tỏ lo ngại tại một số địa phương đang c&oacute; t&igrave;nh trạng lơ l&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t thực hiện c&aacute;ch ly theo quy định, đặc biệt ở khu lưu tr&uacute; d&acirc;n sự, kh&aacute;ch sạn.</p> <p>&ldquo;Đối với việc c&aacute;ch ly tại kh&aacute;ch sạn, vai tr&ograve; ch&iacute;nh quyền địa phương gi&aacute;m s&aacute;t rất quan trọng nhưng hiện nay c&oacute; nhiều nơi rất chủ quan. Sự phối hợp giữa c&aacute;c cơ quan chưa chặt chẽ. Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể bảo đảm 100% ngăn chặn, kiểm so&aacute;t tốt dịch Covid-19. Nguy cơ cao vẫn hiện hữu&rdquo;, &ocirc;ng Long n&oacute;i.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="dich Covid-19 anh 2" src="" title="dịch Covid-19 ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Thiếu tướng B&ugrave;i Đức Hạnh, Ph&oacute; tư lệnh Bộ đội bi&ecirc;n ph&ograve;ng, th&ocirc;ng tin từ đầu năm đến nay, Việt Nam c&oacute; 20.161 trường hợp nhập cảnh tr&aacute;i ph&eacute;p. Ảnh:<em> Tuấn Dũng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>Nguy cơ bỏ lọt bệnh nh&acirc;n mắc Covid-19</h3> <p>Về x&eacute;t nghiệm, hiện Việt Nam tiến h&agrave;nh 4.000 mẫu/ng&agrave;y. So với trường hợp c&oacute; dấu hiệu c&uacute;m, ho, sốt, vi&ecirc;m phổi nặng, con số x&eacute;t nghiệm n&agrave;y vẫn rất thấp, dễ bỏ lọt trường hợp mắc Covid-19.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng ta c&oacute; cơ chế chi trả cho x&eacute;t nghiệm từ nguồn bảo hiểm y tế nhưng c&aacute;c địa phương chưa đ&ocirc;n đốc, mạnh dạn v&agrave; thực hiện triệt để chỉ đạo&quot;, &ocirc;ng Long n&oacute;i.</p> <p>Thạc sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Ph&oacute; cục trưởng Cục Quản l&yacute; kh&aacute;m, chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết hiện nay Việt Nam c&oacute; khoảng hơn một ca mắc/một triệu d&acirc;n. Nếu gặp t&igrave;nh huống như Nga, Mỹ, Ph&aacute;p c&oacute; c&ugrave;ng l&uacute;c 30.000 ca mắc/một triệu d&acirc;n, Việt Nam sẽ gặp rất nhiều kh&oacute; khăn. &ldquo;Chỉ cần c&oacute; 3.000 ca mắc/một triệu d&acirc;n, ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng c&oacute; cơ sở y tế n&agrave;o điều trị nổi&rdquo;, &ocirc;ng Khoa n&oacute;i.</p> <p>C&aacute;c địa phương hiện c&oacute; trang bị hầu hết m&aacute;y thở chức năng cao, nhưng năng lực điều trị c&ograve;n hạn chế. Ch&uacute;ng ta chỉ c&oacute; một số bệnh viện tự chủ được kỹ thuật, hầu hết huy động từ bệnh viện tuyến tr&ecirc;n. V&igrave; vậy, Việt Nam phải chuẩn bị sẵn lực lượng c&aacute;n bộ y tế nội khoa để kh&ocirc;ng bỡ ngỡ khi tham gia với c&aacute;c cơ sở điều trị thiết lập bệnh viện d&atilde; chiến.</p> <p>L&atilde;nh đạo Bộ Y tế đề nghị c&aacute;c địa phương lu&ocirc;n chuẩn bị cho t&igrave;nh huống xấu l&agrave; dịch xảy ra tr&ecirc;n địa b&agrave;n để b&igrave;nh tĩnh đối ph&oacute; khi b&ugrave;ng dịch.</p> <p>&Ocirc;ng Long cũng khuyến c&aacute;o hiện nay c&aacute;c cơ sở y tế gần như quay trở lại hoạt động b&igrave;nh thường, nhiều bệnh nh&acirc;n đến cơ sở y tế n&ecirc;n nguy cơ l&acirc;y nhiễm tại đ&acirc;y rất cao. V&igrave; thế, &ocirc;ng đề nghị c&aacute;c bệnh viện chấn chỉnh c&ocirc;ng t&aacute;c x&eacute;t nghiệm, tăng cường s&agrave;ng lọc c&aacute;c trường hợp c&oacute; biểu hiện sốt, ho, kh&oacute; thở để ph&aacute;t hiện ca nhiễm kịp thời.</p> <p>Đồng thời, Bộ Y tế y&ecirc;u cầu c&aacute;c địa phương, đối với to&agrave;n bộ thực phẩm đ&ocirc;ng lạnh nhập khẩu, đặc biệt từ nước c&oacute; dịch cần phải được x&eacute;t nghiệm virus g&acirc;y bệnh Covid-19 để tr&aacute;nh nguy cơ l&acirc;y nhiễm.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top