Lễ nhậm chức tổng thống của ông Biden sẽ thu nhỏ quy mô do dịch Covid-19

Lễ nhậm chức của ông Joe Biden sẽ diễn ra với quy mô nhỏ so với các lễ nhậm chức trước đây nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân Mỹ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, một cố vấn hàng đầu cho biết hôm 22/11.

<div> <div class="text-long"> <p>&ldquo;T&ocirc;i nghĩ rằng điều đ&oacute; (lễ nhậm chức) chắc chắn sẽ phải được thay đổi. Đ&acirc;y sẽ kh&ocirc;ng phải lễ nhậm chức m&agrave; ch&uacute;ng ta từng thấy trước đ&acirc;y&rdquo;, Ron Klain, người vừa được &ocirc;ng Biden bổ nhiệm l&agrave; Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Nh&agrave; Trắng n&oacute;i.</p> <figure class="gallery-embed embedded-entity image process-filter-image align-center" role="group"> <div> <div><picture class="img"><img alt="Ông Joe Biden. Ảnh: Reuters " src="https://khds.1cdn.vn/2020/11/23/vov-vn_le-nham-chuc-cua-ong-biden-se-dien-ra-nhu-the-nao.jpg" /></picture></div> </div> <figcaption>&Ocirc;ng Joe Biden. Ảnh: Reuters&nbsp;</figcaption> </figure> <p>Trước đ&oacute;, &ocirc;ng Biden đ&atilde; bị Tổng thống Trump c&ocirc;ng k&iacute;ch v&igrave; đeo khẩu trang v&agrave; thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng dịch Covid-19 trong c&aacute;c cuộc vận động tranh cử.</p> <p>Tổng thống Trump, người kh&ocirc;ng tu&acirc;n thủ c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng dịch, đ&atilde; mắc Covid-19 v&agrave;o hồi đầu th&aacute;ng 10. Sau đ&oacute;, nhiều quan chức Nh&agrave; Trắng v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh Tổng thống như Đệ nhất phu nh&acirc;n Melania v&agrave; con trai &uacute;t Barron cũng dương t&iacute;nh với SARS-CoV-2.</p> <p>Theo &ocirc;ng Klain, &ocirc;ng Biden v&agrave; b&agrave; Kamala Harris sẽ tiếp tục nhấn mạnh việc bắt buộc thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng dịch khi họ nhậm chức v&agrave;o ng&agrave;y 20/1, tuy nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng cho biết chi tiết về buổi lễ nhậm chức.</p> <p>Lễ nhậm chức tổng thống theo truyền thống&nbsp;bao gồm lễ&nbsp;tuy&ecirc;n thệ v&agrave; b&agrave;i ph&aacute;t biểu của t&acirc;n tổng thống tại Điện Capitol. Sau đ&oacute; Tổng thống mới nhậm chức sẽ d&ugrave;ng bữa trưa với c&aacute;c nh&agrave; lập ph&aacute;p v&agrave; thực hiện một cuộc diễu h&agrave;nh tới Nh&agrave; Trắng.</p> <p>Ch&aacute;nh văn ph&ograve;ng Nh&agrave; Trắng cho biết, đội ngũ của &ocirc;ng Biden đang tham khảo &yacute; kiến của c&aacute;c nh&agrave; l&atilde;nh đạo tại Hạ viện v&agrave; Thượng viện về chi tiết v&agrave; phương ph&aacute;p hợp l&yacute; nhất cho buổi lễ nhậm chức.</p> <p>Lễ nhậm chức năm nay c&oacute; thể l&agrave; &ldquo;quy m&ocirc; thu nhỏ so với c&aacute;c lễ nhậm chức truyền thống trước đ&acirc;y&rdquo;, &ocirc;ng Klain n&oacute;i.</p> <p>Đồng thời, &ocirc;ng Klain cũng đề cập đến việc người d&acirc;n Mỹ đổ ra đường ăn mừng ngay sau khi truyền th&ocirc;ng Mỹ c&ocirc;ng bố &ocirc;ng Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử v&agrave;o ng&agrave;y 7/11, 4 ng&agrave;y sau khi cuộc bỏ phiếu kết th&uacute;c.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i biết mọi người muốn ăn mừng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i chỉ muốn cố gắng t&igrave;m c&aacute;ch thực hiện điều đ&oacute; một c&aacute;ch an to&agrave;n nhất c&oacute; thể&rdquo;, &ocirc;ng Klain n&oacute;i./.</p> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vov.vn
back to top