Vì sao Hà Nội chậm giải ngân dự án đường sắt đô thị?

Thiết bị phục vụ việc xây dựng đường sắt đô thị không thể nhập về do giãn cách xã hội. Việc huy động chuyên gia nước ngoài cũng gặp nhiều khó khăn.

<div> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Cao Minh, Gi&aacute;m đốc Ban quản l&yacute; (BQL) đường sắt đ&ocirc; thị H&agrave; Nội, thừa nhận việc giải ng&acirc;n một số dự &aacute;n đường sắt đ&ocirc; thị đang gặp nhiều kh&oacute; khăn. C&oacute; phần vốn giao năm 2020 nhưng đến nay x&aacute;c định kh&ocirc;ng thể giải ng&acirc;n; thậm ch&iacute; phần vốn giao năm ngo&aacute;i, đến nay vẫn chưa ho&agrave;n th&agrave;nh.</p> <p>Nội dung tr&ecirc;n được đại biểu HĐND H&agrave; Nội tập trung thảo luận ng&agrave;y 31/8 v&agrave; đặt c&acirc;u hỏi tại phi&ecirc;n giải tr&igrave;nh về kết quả giải ng&acirc;n vốn đầu tư c&ocirc;ng năm 2020 v&agrave; giai đoạn 2016-2020 của th&agrave;nh phố.</p> <h3>Vướng mắc ch&iacute;nh s&aacute;ch, quy định</h3> <p>&Ocirc;ng Minh cho biết c&aacute;c dự &aacute;n đường sắt đ&ocirc; thị được BQL l&agrave;m chủ đầu tư đều l&agrave; dự &aacute;n trọng điểm quốc gia, c&oacute; tổng mức đầu tư hơn <abbr class="rate-usd">1 tỷ USD</abbr>. Thời gian thực hiện dự &aacute;n trải d&agrave;i, nhiều cơ chế ch&iacute;nh s&aacute;ch thay đổi trong qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai. Ri&ecirc;ng năm 2020, BQL được giao tổng kế hoạch vốn <abbr class="rate-vnd">5.300 tỷ đồng</abbr>, trong đ&oacute; kế hoạch vốn k&eacute;o d&agrave;i của năm 2019 l&agrave; <abbr class="rate-vnd">600 tỷ đồng</abbr>.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Duong sat do thi anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/01/18/znews-photo-zadn-vn_metro_2_zg_6_1_1.jpeg" title="Đường sắt đô thị ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Việc giải ng&acirc;n vốn tại c&aacute;c dự &aacute;n đường sắt đ&ocirc; thị gặp kh&oacute; khăn do dịch Covid-19. Ảnh: <em>Việt Linh.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Dự &aacute;n đường sắt đ&ocirc; thị (ĐSĐT) tuyến 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo được giao vốn kế hoạch năm 2020, khoảng <abbr class="rate-vnd">1.200 tỷ đồng</abbr> đang phải điều chỉnh do tổng mức đầu tư tăng l&ecirc;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, dự &aacute;n n&agrave;y được xếp v&agrave;o danh mục quan trọng cấp quốc gia v&agrave; phải &aacute;p dụng Luật Đầu tư c&ocirc;ng mới ban h&agrave;nh.</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Cao Minh nhấn mạnh số vốn <abbr class="rate-vnd">1.150 tỷ đồng</abbr> m&agrave; Trung ương cấp ph&aacute;t cho dự &aacute;n chắc chắn kh&ocirc;ng thể giải ng&acirc;n được trong năm 2020. C&ograve;n lại <abbr class="rate-vnd">50 tỷ đồng</abbr> phục vụ giải ph&oacute;ng mặt bằng, BQL đ&atilde; c&oacute; kế hoạch cụ thể, đảm bảo giải ng&acirc;n hết trong năm nay.</p> <p>&Ocirc;ng Minh kiến nghị UBND TP b&aacute;o c&aacute;o Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh, Thủ tướng, điều h&ograve;a phần vốn <abbr class="rate-vnd">1.150 tỷ đồng</abbr> kh&ocirc;ng triển khai được do điều chỉnh dự &aacute;n v&agrave; c&aacute;c bộ c&oacute; hướng dẫn, giải quyết kh&uacute;c mắc đối với dự &aacute;n n&agrave;y.</p> <h3>Tỷ lệ giải ng&acirc;n thấp do ảnh hưởng dịch</h3> <p>Về dự &aacute;n ĐSĐT tuyến 3 đoạn Nhổn - Ga H&agrave; Nội (đang thi c&ocirc;ng) được giao tổng số vốn <abbr class="rate-vnd">4.030 tỷ đồng</abbr>, trong đ&oacute; 560 tỷ k&eacute;o d&agrave;i từ 2019, &ocirc;ng Minh n&oacute;i đến nay đ&atilde; giải ng&acirc;n được 43% trong tổng vốn được giao, trong đ&oacute; vốn k&eacute;o d&agrave;i 2019 đ&atilde; giải ng&acirc;n 88%.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Duong sat do thi anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/09/01/79/znews-photo-zadn-vn_0b25a901f2d614884dc7.jpg" title="Đường sắt đô thị ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Đo&agrave;n t&agrave;u của tuyến Nhổn - Ga H&agrave; Nội do Tập đo&agrave;n Alstom (Ph&aacute;p) sản xuất. Ảnh: <em>MRB.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Tuy nhi&ecirc;n, tỷ lệ giải ng&acirc;n năm nay rất thấp so với kế hoạch do bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Thiết bị chủ yếu xuất xứ từ ch&acirc;u &Acirc;u kh&ocirc;ng thể nhập do gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội tại Ph&aacute;p, th&ecirc;m nữa l&agrave; việc huy động chuy&ecirc;n gia nước ngo&agrave;i gặp nhiều kh&oacute; khăn.</p> <p>&Ocirc;ng Nguyễn Cao Minh n&oacute;i BQL sẽ cố gắng giải ng&acirc;n <abbr class="rate-vnd">3.900 tỷ đồng</abbr> tr&ecirc;n tổng số 4.030 tỷ được giao năm 2020, đạt khoảng 97%. Với <abbr class="rate-vnd">140 tỷ đồng</abbr> chưa thể giải ng&acirc;n do thiết bị của dự &aacute;n về chậm, BQL đang phối hợp nh&agrave; thầu t&igrave;m c&aacute;ch khắc phục.</p> <p>Ph&oacute; chủ tịch UBND H&agrave; Nội L&ecirc; Hồng Sơn cho biết đến hết th&aacute;ng 7/2020, to&agrave;n TP giải ng&acirc;n được <abbr class="rate-vnd">14.600 tỷ đồng</abbr>, đạt 32,59% kế hoạch giao TP đầu năm v&agrave; đạt 36% kế hoạch Thủ tướng giao. Chi đầu tư x&acirc;y dựng cơ bản l&agrave; <abbr class="rate-vnd">4.100 tỷ đồng</abbr>, đạt 28%; chi đầu tư ph&aacute;t triển kh&aacute;c l&agrave; <abbr class="rate-vnd">2.400 tỷ đồng</abbr>, đạt 39% kế hoạch giao đầu năm.</p> <p>Thời gian tới, UBND TP sẽ chỉ đạo c&aacute;c BQL dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng chuy&ecirc;n ng&agrave;nh TP c&ugrave;ng UBND quận, huyện quyết liệt thực hiện c&aacute;c dự &aacute;n trong danh mục kế hoạch đầu tư c&ocirc;ng trung hạn đ&atilde; được HĐND TP quyết nghị.</p> <p>TP cũng y&ecirc;u cầu c&aacute;c đơn vị đẩy nhanh c&ocirc;ng t&aacute;c giải ph&oacute;ng mặt bằng, tập trung v&agrave;o c&aacute;c dự &aacute;n, c&ocirc;ng tr&igrave;nh trọng điểm, c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp b&aacute;ch. Ph&oacute; chủ tịch UBND H&agrave; Nội L&ecirc; Hồng Sơn nhấn mạnh TP sẽ tăng cường kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t dự &aacute;n đối với c&aacute;c chủ đầu tư, UBND quận, huyện c&oacute; kết quả giải ng&acirc;n thấp.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top