Vì sao gia tộc sở hữu Samsung phải nộp thuế gần 11 tỷ USD?

Do sức ép từ chính phủ Hàn Quốc và công chúng, các gia tộc giàu có của Hàn Quốc phải trả khoản thuế thừa kế cao thứ hai thế giới.

<div> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Gia dinh co chu tich Samsung anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/29/znews-photo-zadn-vn_5.jpg" title="Gia đình cố chủ tịch Samsung ảnh 1" /></td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo <em>Financial Times</em>, c&aacute;c tập đo&agrave;n gia đ&igrave;nh tại H&agrave;n Quốc đ&atilde; x&acirc;y dựng khối t&agrave;i sản v&agrave; sức ảnh hưởng khổng lồ khi đất nước vươn l&ecirc;n từ tro t&agrave;n chiến tranh.</p> <p>Nhưng giờ l&agrave; thời điểm những người đứng đầu gia tộc tuổi cao sức yếu. Ở một quốc gia c&oacute; mức thuế thừa kế thuộc h&agrave;ng cao nhất thế giới, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh g&aacute;nh khoản thuế khổng lồ, thậm ch&iacute; phải b&aacute;n cổ phần của c&ocirc;ng ty để trả nợ.</p> <p>Gia tộc đứng sau đế chế Samsung cũng kh&ocirc;ng ngoại lệ. &Ocirc;ng Lee Kun-hee, cố chủ tịch Samsung, đưa tập đo&agrave;n H&agrave;n Quốc trở th&agrave;nh g&atilde; khổng lồ c&ocirc;ng nghệ to&agrave;n cầu. C&aacute;c hoạt động kinh doanh của tập đo&agrave;n ước t&iacute;nh chiếm khoảng 15% to&agrave;n bộ nền kinh tế đất nước.</p> <p>L&agrave; biểu tượng của giới kinh doanh, &ocirc;ng Lee Kun-hee nắm giữ khối t&agrave;i sản <abbr class="rate-usd">20,1 tỷ USD</abbr>. Theo <em>Forbes</em>, &ocirc;ng từng l&agrave; người gi&agrave;u nhất đất nước 50 triệu d&acirc;n v&agrave; xếp hạng 75 trong danh s&aacute;ch những người gi&agrave;u nhất h&agrave;nh tinh năm 2020.</p> <p>Sau khi &ocirc;ng qua đời, gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Lee phải trả hơn <abbr class="rate-usd">10,78 tỷ USD</abbr> thuế thừa kế, theo <em>Reuters</em>. Đ&oacute; l&agrave; một trong những khoản thuế thừa kế lớn nhất thế giới từ trước đến nay.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Gia dinh co chu tich Samsung anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/29/znews-photo-zadn-vn_3.jpg" title="Gia đình cố chủ tịch Samsung ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Lee Kun-hee v&agrave; phu nh&acirc;n Hong Ra-hee v&agrave;o năm 2012. Ảnh: <em>Reuters</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <h3>Khoản thuế khổng lồ</h3> <p>Thuế thừa kế tại H&agrave;n Quốc l&ecirc;n đến 50%, chỉ sau Nhật Bản (55%). Tuy nhi&ecirc;n, nếu người thừa hưởng trở th&agrave;nh cổ đ&ocirc;ng lớn nhất trong doanh nghiệp gia đ&igrave;nh, mức thuế sẽ tăng l&ecirc;n 65%.</p> <p>Để so s&aacute;nh, mức thuế trung b&igrave;nh của c&aacute;c quốc gia trong Tổ chức Hợp t&aacute;c v&agrave; Ph&aacute;t triển Kinh tế (OECD) l&agrave; khoảng 15%, theo Tổ chức Thuế (c&oacute; trụ sở tại Washington).</p> <p>Khoản thuế gia đ&igrave;nh Lee phải chịu l&agrave; một trong những mức cao nhất từ trước đến nay tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, tương đương 3-4 lần tổng thu nhập thuế bất động sản của ch&iacute;nh phủ H&agrave;n Quốc v&agrave;o năm 2020.</p> <p>Theo nghi&ecirc;n cứu của nh&oacute;m CEO Score, người thừa kế của 25 c&ocirc;ng ty h&agrave;ng đầu H&agrave;n Quốc sẽ phải trả tổng cộng <abbr class="rate-usd">21 tỷ USD</abbr> tiền thuế.</p> <blockquote class="quote qright"> <p>T&ocirc;i kh&ocirc;ng c&ograve;n c&aacute;ch n&agrave;o ngo&agrave;i trả một khoản thuế khổng lồ. Tr&ecirc;n thực tế, t&ocirc;i c&oacute; thể phải b&aacute;n c&ocirc;ng ty để trả thuế</p> <p><strong>- Một gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh giấu t&ecirc;n</strong></p> </blockquote> <p>&quot;So với 20 năm trước, khi cha mẹ t&ocirc;i th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty, gi&aacute; cổ phiếu đ&atilde; tăng l&ecirc;n rất nhiều. T&ocirc;i kh&ocirc;ng c&ograve;n c&aacute;ch n&agrave;o ngo&agrave;i trả một khoản thuế khổng lồ&quot;, một gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh giấu t&ecirc;n của một tập đo&agrave;n c&ocirc;ng nghiệp n&oacute;i với <em>Financial Times</em>.</p> <p>&quot;Tr&ecirc;n thực tế, t&ocirc;i c&oacute; thể phải b&aacute;n c&ocirc;ng ty để trả thuế&quot;, người n&agrave;y n&oacute;i th&ecirc;m. Năm 2018, &ocirc;ng Koo Kwang-mo, người thừa kế LG Group c&ugrave;ng c&aacute;c chị em, phải trả số tiền thuế l&ecirc;n đến 921,5 tỷ won (<abbr class="rate-usd">827 triệu USD</abbr>) trong v&ograve;ng 5 năm.</p> <p>Năm 2019, &ocirc;ng Choi Won-tae, Chủ tịch Korean Airlines, con trai của &ocirc;ng Cho Yang-ho, phải từ bỏ quyền quản l&yacute; v&agrave; b&aacute;n một phần cổ phần được thừa kế để trả thuế. Ước t&iacute;nh mức thuế thừa kế m&agrave; &ocirc;ng Cho Won-tae phải trả l&agrave; hơn 270 tỷ won (<abbr class="rate-usd">232 triệu USD</abbr>).</p> <p>Sau khi b&aacute;n cổ phiếu để trả 200 tỷ won (<abbr class="rate-usd">175,36 triệu USD</abbr>) tiền thuế thừa kế, &ocirc;ng Lee Woo-hyun - Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh OCI - phải từ bỏ vị tr&iacute; cổ đ&ocirc;ng lớn nhất c&ocirc;ng ty.</p> <p>Theo nguồn tin của <em>Reuters</em>, gia tộc Lee đ&atilde; thảo luận về việc sử dụng cổ phiếu của c&aacute;c c&ocirc;ng ty con l&agrave;m t&agrave;i sản thế chấp cho những khoản vay c&aacute; nh&acirc;n để thanh to&aacute;n một phần tiền thuế. Điều đ&oacute; sẽ gi&uacute;p họ kh&ocirc;ng phải b&aacute;n cổ phần tại Samsung.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Gia dinh co chu tich Samsung anh 3" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/29/znews-photo-zadn-vn_1.jpg" title="Gia đình cố chủ tịch Samsung ảnh 3" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Gia đ&igrave;nh &ocirc;ng Lee phải trả hơn <abbr class="rate-usd">10,78 tỷ USD</abbr> thuế thừa kế. Ảnh: <em>Getty Images.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng tiết lộ c&aacute;ch thức ph&acirc;n chia cổ phiếu của &ocirc;ng Lee cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n gia đ&igrave;nh, hay những cổ phiếu n&agrave;o sẽ bị b&aacute;n. Ngo&agrave;i c&aacute;c khoản vay c&aacute; nh&acirc;n, gia đ&igrave;nh dự kiến sử dụng cổ tức từ cổ phần của &ocirc;ng Lee v&agrave; bản th&acirc;n họ để trả tiền thuế.</p> <p>Cố chủ tịch Samsung nắm giữ cổ phần tại 4 c&ocirc;ng ty Samsung trị gi&aacute; khoảng 18.200 tỷ won (<abbr class="rate-usd">16,1 tỷ USD</abbr>), bao gồm 4,18% cổ phiếu phổ th&ocirc;ng v&agrave; 0,08% cổ phiếu ưu đ&atilde;i của Samsung Electronics, 20,76% cổ phần của Samsung Life Insurance, 2,8% cổ phần Samsung C&amp;T v&agrave; 0,01% cổ phần Samsung SDS.</p> <p>&Ocirc;ng cũng sở hữu hai ng&ocirc;i nh&agrave; ở khu đất đắt đỏ thuộc trung t&acirc;m Seoul. Theo <em>Yonhap</em>, đ&oacute; l&agrave; những căn hộ tư nh&acirc;n đắt nhất H&agrave;n Quốc với gi&aacute; khoảng 40,9 tỷ won (<abbr class="rate-usd">36,2 triệu USD</abbr>) v&agrave; 34,2 tỷ won (<abbr class="rate-usd">30,2 triệu USD</abbr>).</p> <h3>Sức &eacute;p dư luận</h3> <p>C&aacute;c gia tộc gi&agrave;u c&oacute; ở H&agrave;n Quốc từng t&igrave;m nhiều c&aacute;ch để trốn thuế thừa kế. Hầu hết đều từng bị c&aacute;o buộc tham nhũng, hoặc cố giữ quyền kiểm so&aacute;t tập đo&agrave;n một c&aacute;ch bất hợp ph&aacute;p.</p> <p>Giới chuy&ecirc;n gia lo ngại rằng nhiều gia đ&igrave;nh sẽ sử dụng c&aacute;c thỏa thuận nội bộ phức tạp giữa c&ocirc;ng ty mẹ v&agrave; c&ocirc;ng ty con để giảm thiệt hại từ việc chuyển giao quyền kiểm so&aacute;t v&agrave; t&agrave;i sản cho thế hệ sau.</p> <p>&quot;Qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển giao quyền lực đang diễn ra trong c&aacute;c tập đo&agrave;n lớn. Do thuế thừa kế cao, họ phải đau đầu t&igrave;m nhiều c&aacute;ch để chuyển đổi cổ phần của chủ sở hữu&quot;, &ocirc;ng Park Ju-geun, người đứng đầu CEO Score, b&igrave;nh luận.</p> <p>&quot;T&ocirc;i đ&atilde; chứng kiến nhiều người quen b&aacute;n c&ocirc;ng ty v&agrave; chuyển sang sống ở nước ngo&agrave;i v&igrave; thuế qu&aacute; cao&quot;, gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh giấu t&ecirc;n của một tập đo&agrave;n c&ocirc;ng nghiệp tiết lộ.</p> <blockquote class="quote qright"> <p>Tại sao họ kh&ocirc;ng thể trả bằng tiền mặt? Họ c&oacute; rất nhiều tiền. Điều đ&oacute; cũng kh&ocirc;ng tạo ra nhiều kh&aacute;c biệt đối với cuộc sống của họ, v&igrave; nước chảy chỗ trũng</p> <p><strong>B&agrave; Im Han-kyu, 55 tuổi, l&agrave;m nghề dọn dẹp</strong></p> </blockquote> <p>Một số người cũng phản đối c&aacute;ch gia đ&igrave;nh cố chủ tịch Samsung quy&ecirc;n g&oacute;p để giảm tiền thuế. Gia đ&igrave;nh Lee tuy&ecirc;n bố sẽ quy&ecirc;n g&oacute;p gần <abbr class="rate-usd">900.000 USD</abbr> cho c&aacute;c tổ chức từ thiện chăm s&oacute;c sức khỏe cộng đồng, bao gồm cả việc th&agrave;nh lập một ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm chuy&ecirc;n biệt về bệnh truyền nhiễm.</p> <p>Bộ sưu tập đồ cổ v&agrave; tranh của &ocirc;ng Lee cũng được tặng cho Bảo t&agrave;ng Quốc gia H&agrave;n Quốc v&agrave; c&aacute;c tổ chức văn h&oacute;a kh&aacute;c.</p> <p>&quot;Tại sao họ kh&ocirc;ng thể trả bằng tiền mặt? Họ c&oacute; rất nhiều tiền&quot;, b&agrave; Im Han-kyu, 55 tuổi, l&agrave;m nghề dọn dẹp, b&igrave;nh luận. &quot;Điều đ&oacute; cũng kh&ocirc;ng tạo ra nhiều kh&aacute;c biệt đối với cuộc sống của họ, v&igrave; nước chảy chỗ trũng&quot;, b&agrave; n&oacute;i th&ecirc;m.</p> <p>Tr&ecirc;n thực tế, c&aacute;c tập đo&agrave;n lớn của H&agrave;n Quốc ng&agrave;y c&agrave;ng kh&oacute; trốn thuế hơn. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave; c&ocirc;ng ch&uacute;ng rất quan t&acirc;m đến t&agrave;i ch&iacute;nh của những gia đ&igrave;nh gi&agrave;u c&oacute;. C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; sự kiểm so&aacute;t chặt chẽ của ch&iacute;nh phủ đối với những giao dịch nội bộ kh&ocirc;ng c&ocirc;ng bằng.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Gia dinh co chu tich Samsung anh 4" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/29/znews-photo-zadn-vn_4.jpg" title="Gia đình cố chủ tịch Samsung ảnh 4" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>&Ocirc;ng Lee Kun-hee v&agrave; con trai duy nhất (tr&aacute;i), người hiện giữ chức vụ ph&oacute; chủ tịch tại Samsung Electronics. Ảnh: <em>Reuters. </em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo &ocirc;ng Chung Sun-seop, người đứng đầu c&ocirc;ng ty nghi&ecirc;n cứu Chaebul.com, c&aacute;c gia tộc H&agrave;n Quốc phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ c&ocirc;ng ch&uacute;ng &quot;nếu họ cố gắng d&ugrave;ng thủ đoạn để trốn thuế&quot;.</p> <p>&quot;Bất kể tiền thuế l&agrave; bao nhi&ecirc;u, họ vẫn c&ograve;n qu&aacute; nhiều tiền để chi ti&ecirc;u trong phần đời c&ograve;n lại. T&ocirc;i kh&ocirc;ng thể kiếm được h&agrave;ng ngh&igrave;n tỷ won trong cuộc đời d&ugrave; b&aacute;n bao nhi&ecirc;u sữa đi chăng nữa&quot;, &ocirc;ng JS Ahn, một người b&aacute;n sữa ở Kwangju, b&igrave;nh luận.</p> <p>&quot;Họ đ&atilde; hưởng lợi từ x&atilde; hội để trở n&ecirc;n gi&agrave;u c&oacute;. Những người như ch&uacute;ng t&ocirc;i thậm ch&iacute; kh&ocirc;ng thể tưởng tượng số t&agrave;i sản m&agrave; họ nắm giữ&quot;, b&agrave; Chang Sung-ja, 56 tuổi, chia sẻ.</p> <blockquote class="quote qright"> <p>Họ đ&atilde; hưởng lợi từ x&atilde; hội để trở n&ecirc;n gi&agrave;u c&oacute;. Những người như ch&uacute;ng t&ocirc;i thậm ch&iacute; kh&ocirc;ng thể tưởng tượng số t&agrave;i sản m&agrave; họ nắm giữ</p> <p><strong>B&agrave; Chang Sung-ja, 56 tuổi</strong></p> </blockquote> <p>Trong tuy&ecirc;n bố h&ocirc;m 28/4, gia đ&igrave;nh Lee cũng khẳng định: &quot;Trả mọi loại thế l&agrave; nghĩa vụ c&ocirc;ng d&acirc;n v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của ch&uacute;ng t&ocirc;i&quot;.</p> <p>Theo <em>Financial Time</em><em>s</em>, ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều gia tộc gi&agrave;u c&oacute; tại H&agrave;n Quốc c&ocirc;ng khai thể hiện sự ủng hộ đối với mức thuế thừa kế cao.</p> <p>&quot;Đất nước của ch&uacute;ng ta thiếu mạng lưới an to&agrave;n x&atilde; hội do sự ph&aacute;t triển qu&aacute; nhanh. Do đ&oacute;, t&ocirc;i kh&ocirc;ng phản đối thuế thừa kế cao&quot;, nh&agrave; s&aacute;ng lập của một c&ocirc;ng ty c&ocirc;ng nghệ sinh học n&oacute;i với <em>Financial Times.</em></p> <p>&quot;Tất cả ch&uacute;ng ta đều hưởng lợi từ cơ sở hạ tầng x&atilde; hội. Do đ&oacute;, ch&uacute;ng ta n&ecirc;n đ&oacute;ng g&oacute;p một phần của cải cho x&atilde; hội&quot;, người n&agrave;y n&oacute;i th&ecirc;m.</p> <table class="article"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top