4 nhà máy Samsung Việt Nam đem về hơn 63 tỷ USD doanh thu, nhưng đã giảm sút năm thứ 2 liên tiếp

Lợi nhuận ròng của Samsung Việt Nam giảm mạnh hơn doanh thu, ghi nhận giảm 12% còn 3,8 tỷ USD.

<div> <p><span id="mainContent">Bốn nh&agrave; m&aacute;y lớn của Samsung tại Việt Nam đ&atilde; c&ocirc;ng bố kết quả kinh doanh năm 2020, doanh thu tổng thể ước t&iacute;nh khoảng 63,25 tỷ USD, giảm 4% so với năm trước đ&oacute;. Theo quan s&aacute;t, đ&acirc;y l&agrave; năm thứ hai li&ecirc;n tiếp m&agrave; tổng doanh thu của 4 nh&agrave; m&aacute;y n&agrave;y sụt giảm nhẹ.</span></p> <p><span id="mainContent">Quy m&ocirc; doanh thu của tập đo&agrave;n H&agrave;n Quốc giảm tương đối nếu đem so với GDP quốc gia trong những năm gần đ&acirc;y.&nbsp;Năm ngo&aacute;i, GDP của Việt Nam tăng trưởng 2,91%, đạt 343 tỷ USD. Doanh thu n&oacute;i tr&ecirc;n tương đương tỷ lệ 18,44%.</span></p> <p><span id="mainContent">Lợi nhuận 4 nh&agrave; m&aacute;y đạt khoảng 3,8 tỷ USD, giảm 12%. </span></p> <p><span id="mainContent">Doanh thu lớn nhất thuộc về nh&agrave; m&aacute;y Samsung Electronics Vietnam Thainguyen (SEVT), đạt 24 tỷ USD, giảm 15%. </span></p> <p><span id="mainContent">Hai nh&agrave; m&aacute;y Samsung Electronics Vietnam (SEV) v&agrave; Samsung Display Vietnam (SDV) đ&atilde; b&aacute;m s&aacute;t nhau về doanh thu, lần lượt đem về 16,9 tỷ USD v&agrave; 16,3 tỷ USD. SEV giảm s&uacute;t 12%, c&ograve;n SDV tăng 14,4%. Nh&agrave; m&aacute;y Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) cũng ghi nhận doanh thu 5,3 tỷ USD, tăng 25,3%.</span></p> <p><span id="mainContent">Về lợi nhuận, cả 3 nh&agrave; m&aacute;y SEVT, SEV v&agrave; SDV đều giảm; ghi nhận 1,8 tỷ USD, 1,2 tỷ USD v&agrave; 0,5 tỷ USD. Ri&ecirc;ng nh&agrave; m&aacute;y SEHC l&atilde;i tăng 25% đạt 0,4 tỷ USD. </span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption"> <div><span id="mainContent"><img alt="4 nhà máy Samsung Việt Nam đem về hơn 63 tỷ USD doanh thu, nhưng đã giảm sút năm thứ 2 liên tiếp - Ảnh 1." src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/cafefcdn-com_samsung-1618567343493163602892.png" title="4 nhà máy Samsung Việt Nam đem về hơn 63 tỷ USD doanh thu, nhưng đã giảm sút năm thứ 2 liên tiếp - Ảnh 1." /></span></div> </div> <p><span id="mainContent">B&ecirc;n cạnh Samsung, một &ocirc;ng lớn điện tử kh&aacute;c của H&agrave;n Quốc l&agrave; tập đo&agrave;n LG cho biết tổng doanh thu 3 nh&agrave; m&aacute;y lớn tại Hải Ph&ograve;ng đạt được trong năm 2020 tương đương 8,39 tỷ USD. Tổng lợi nhuận khoảng 423 triệu USD. </span></p> <p><span id="mainContent">Tr&aacute;i ngược với Samsung, kết quả kinh doanh của LG tại Việt Nam tăng mạnh cả về doanh thu v&agrave; lợi nhuận. Nhưng nếu đem đặt LG Việt Nam với Samsung Việt Nam l&ecirc;n b&agrave;n c&acirc;n th&igrave; ch&ecirc;nh lệch vẫn l&agrave; rất lớn.&nbsp;</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption"> <div><span id="mainContent"><img alt="4 nhà máy Samsung Việt Nam đem về hơn 63 tỷ USD doanh thu, nhưng đã giảm sút năm thứ 2 liên tiếp - Ảnh 2." src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/cafefcdn-com_lg-2-1617942851280411861711-1618567411533765066493.png" title="4 nhà máy Samsung Việt Nam đem về hơn 63 tỷ USD doanh thu, nhưng đã giảm sút năm thứ 2 liên tiếp - Ảnh 2." /></span></div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active noCaption"> <div><span id="mainContent"><img alt="4 nhà máy Samsung Việt Nam đem về hơn 63 tỷ USD doanh thu, nhưng đã giảm sút năm thứ 2 liên tiếp - Ảnh 3." src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/18/cafefcdn-com_lg-3-16179430343542107055545-16185674326301011791269.png" title="4 nhà máy Samsung Việt Nam đem về hơn 63 tỷ USD doanh thu, nhưng đã giảm sút năm thứ 2 liên tiếp - Ảnh 3." /></span></div> </div> <p class="author">&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo Nhịp sống kinh tế
back to top