Về thông tin hơn 18 nghìn chai tương ớt Chin-su bị thu hồi tại Nhật: Cục An toàn thực phẩm nói gì?

Liên quan đến thông tin Nhật Bản thu hồi hơn 18 nghìn chai tương ớt Chin-su chứa phụ gia acid benzoic , tối ngày 6/4, đại diện Bộ Y tế cho biết acid benzoic là chất có trong danh mục phụ gia bảo quản của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế nhưng có quy định về hàm lượng sử dụng.

<p style="text-align: justify;">Đại diện&nbsp;<span>Cục An to&agrave;n thực phẩm, Bộ Y tế cho hay, trong trường hợp xảy ra c&aacute;c sự cố về an to&agrave;n thực phẩm ( sản phẩm vi phạm bị ph&aacute;t hiện, thu hồi&hellip;) d&ugrave; l&agrave; do nước ngo&agrave;i sản xuất được Việt Nam nhập khẩu hay l&agrave; sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu vẫn được Cục tiếp nhận qua th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh thức của Mạng lưới cơ quan an to&agrave;n thực phẩm quốc tế (INFOSAN).</span></p> <p style="text-align: justify;">D&ugrave; chưa nhận được cảnh b&aacute;o ch&iacute;nh thức. Tuy nhi&ecirc;n, Cục cũng đang chủ động kiểm tra về sự việc n&agrave;y v&agrave; c&oacute; th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh thức sau khi đ&atilde; c&oacute; c&aacute;c th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c, tin cậy.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i chưa c&oacute; th&ocirc;ng tin từ cơ quan chức năng Nhật Bản về việc thu hồi sản phẩm tương ớt Chin-su nhập khẩu từ Việt Nam, nhưng ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng đang nhanh ch&oacute;ng l&agrave;m r&otilde; vụ việc hơn 18.000 chai tương ớt Chin-su bị thu hồi tại Nhật Bản như nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn đến việc thu hồi v&agrave; nguồn gốc h&agrave;ng h&oacute;a&rdquo;</p> <p style="text-align: justify;">Li&ecirc;n quan đến th&agrave;nh phần acid benzoic l&agrave; l&yacute; do dẫn đến việc thu hồi l&ocirc; h&agrave;ng tương ớt Chin-su tại Nhật Bản, l&atilde;nh đạo ph&ograve;ng Gi&aacute;m s&aacute;t ngộ độc -&nbsp;Cục An to&agrave;n thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết acid benzoic l&agrave; chất c&oacute; trong danh mục phụ gia bảo quản của Ủy ban Ti&ecirc;u chuẩn thực phẩm quốc tế. Nhật Bản v&agrave; Việt Nam đều l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n. Tuy nhi&ecirc;n, việc sử dụng chất n&agrave;y được quy định về h&agrave;m lượng khi đưa v&agrave;o sản phẩm.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2019/04/06/tuong_ot_chinsu(4).jpg" /></p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Trong trường hợp h&agrave;m lượng cao hơn ngưỡng cho ph&eacute;p, acid benzoic c&oacute; thể g&acirc;y k&iacute;ch ứng dạ d&agrave;y, vi&ecirc;m dạ d&agrave;y... cho người sử dụng. Trường hợp sử dụng chất n&agrave;y với h&agrave;m lượng lớn c&oacute; thể g&acirc;y ngộ độc, nhưng rất hiếm gặp&rdquo;- chuy&ecirc;n gia n&agrave;y n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Cục an to&agrave;n thực phẩm (Bộ Y tế) khẳng định li&ecirc;n quan đến phụ gia trong thực phẩm, hiện nay c&oacute; 186 nước d&ugrave;ng theo ti&ecirc;u chuẩn chung của Codex, trong đ&oacute; c&oacute; Việt Nam.</p> <div> <ul style="display: flex;"> <li style="display: none; width: 47%; margin-bottom: 7px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: rgb(242, 242, 242); overflow: hidden; float: left; margin-right: 2%; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> <li style="display: none; width: 47%; margin-bottom: 7px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background: rgb(242, 242, 242); overflow: hidden; float: left; margin-right: 2%; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><a href="" rel="nofollow" style="overflow: hidden;" target="_blank"> <img src="" /> </a></li> </ul> </div> <p style="text-align: justify;">&quot;Ti&ecirc;u chuẩn chung l&agrave; thế nhưng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của Codex c&oacute; nước lại cho ph&eacute;p v&agrave; c&oacute; nước lại tuyệt đối cấm&quot; - l&atilde;nh đạo Cục an to&agrave;n thực phẩm cho biết v&agrave; khẳng định sẽ x&aacute;c minh vụ việc.</p> <p style="text-align: justify;">Theo th&ocirc;ng tin đưa tr&ecirc;n trang tin Nhật Bản vaaju.com, &quot;Nhật thu hồi hơn 18 ngh&igrave;n chai tương ớt Chinsu c&oacute; chứa chất cấm&quot;, trang n&agrave;y đưa tin theo th&ocirc;ng tin từ&nbsp;trang web của th&agrave;nh phố Osaka (www.city.osaka.lg.jp).&nbsp;Theo đ&oacute;, c&aacute;c chai tương ớt Chin- su nhập khẩu từ c&ocirc;ng ty Masan bị thu hồi do sử dụng chất phụ gia thường kh&ocirc;ng được sử dụng ở Nhật Bản (<span>acid </span>benzoic, <span>acid </span>sorbic....), vi phạm điều khoản 11.2 luật an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm của Nhật Bản.</p> <p style="text-align: justify;">Theo website th&agrave;nh phố Osaka, Thanh tra An to&agrave;n thực phẩm của Ủy ban Y tế v&agrave; Ph&uacute;c lợi Tokyo v&agrave;o ng&agrave;y 8/3 đ&atilde; tiến h&agrave;nh kiểm tra&nbsp; sản phẩm. Tương ớt d&atilde;n nh&aacute;n Chin-su do tập đo&agrave;n Javis của Nhật nhập khẩu từ Việt Nam, bị nghi ngờ vi phạm luật an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm v&agrave; d&atilde;n nh&aacute;n m&aacute;c sản phẩm.</p> <p style="text-align: justify;">Trung t&acirc;m Sức khỏe Cộng đồng th&agrave;nh phố Osaka đ&atilde; mở một cuộc điều tra đối với tập đo&agrave;n Javis.</p> <p style="text-align: justify;"><span>Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Y tế cộng đồng th&agrave;nh phố Osaka đ&atilde; ra lệnh cho nh&agrave; nhập khẩu thu hồi to&agrave;n bộ sản phẩm sau khi x&aacute;c định l&ocirc; h&agrave;ng tương ớt nhập khẩu ng&agrave;y 7-12-2018 từ Việt Nam c&oacute; chứa</span><span> phụ gia acid benzoic.</span></p> <p style="text-align: justify;">Theo kết quả ph&acirc;n t&iacute;ch của Hiệp hội An to&agrave;n Thực phẩm Tokyo, Viện nghi&ecirc;n cứu C&ocirc;ng nghệ Thực phẩm Tokyo, h&agrave;m lượng <span>acid benzoic </span>trong tương ớt Chin-su bị thu hồi ở Nhật l&agrave; 0,41 g/kg với c&aacute;c chai c&oacute; hạn sử dụng l&agrave; 10/6/2019; v&agrave; h&agrave;m lượng l&agrave; 0,44 g/kg với hạn sử dụng đến 17/6/2019 v&agrave; 0,45 g/kg với hạn sử dụng 6/7/2019.</p> <blockquote> <div style="text-align: justify;">Tổ chức N&ocirc;ng lương Li&ecirc;n Hợp Quốc (FAO) v&agrave; Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến c&aacute;o lượng benzoic acid cho ph&eacute;p ti&ecirc;u thụ h&agrave;ng ng&agrave;y kh&ocirc;ng t&aacute;c động c&oacute; hại tới sức khỏe con người nếu ti&ecirc;u thụ chỉ ở mức 5 mg/kg trọng lượng cơ thể / ng&agrave;y.</div> </blockquote> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><!--<script src="http://suckhoedoisong.vn//d1.hadarone.com/ads-sync.js?placement=1133"></script> --></p> <div> <div> <div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div> <div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </div> </div>

Theo suckhoedoisong.vn
Những bí mật của doanh nghiệp mà khách hàng cần biết

Những bí mật của doanh nghiệp mà khách hàng cần biết

Khách hàng là thượng đế hay bị chi phối bởi bên bán hàng, sản phẩm họ đã mua có độ bền cao hay chỉ đủ bền, lợi nhuận doanh nghiệp đến từ đâu…? Đó là những câu hỏi được khách hàng và những người quan tâm đặt ra nhưng không phải ai cũng nhận được những câu trả lời chính xác, đầy đủ và cụ thể.
Bị cắt lương hưu hàng tháng

Bị cắt lương hưu hàng tháng

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng bị tạm dừng khi: Xuất cảnh trái phép; Bị Tòa án tuyên bố mất tích; Có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật.
back to top