Vắc xin Covid-19 có thể không hiệu quả với người béo phì.

Các nhà khoa học cảnh báo những người béo phì dễ tử vong vì Covid-19 hơn 48% và vắc xin có thể không hiệu quả đối với do hệ miễn dịch bị suy yếu.

<div> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Vắc xin Covid-19 có thể không hiệu quả với người béo phì. - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/08/30/85/icdn-dantri-com-vn_vacxin-covid-1598747287970.jpg" title="Vắc xin Covid-19 có thể không hiệu quả với người béo phì. - 1" /> <figcaption> <p>Lượng đường trong m&aacute;u cao, thường gặp ở những người thừa c&acirc;n, cản trở khả năng thực hiện c&ocirc;ng việc của c&aacute;c tế b&agrave;o miễn dịch</p> </figcaption> </figure> <p>C&aacute;c nh&agrave; khoa học đ&atilde; xem x&eacute;t dữ liệu y tế để thấy rằng thừa c&acirc;n nghi&ecirc;m trọng cũng l&agrave;m tăng hơn gấp đ&ocirc;i nguy cơ nhập viện (113%). Bệnh nh&acirc;n dễ phải v&agrave;o khoa hồi sức t&iacute;ch cực hơn 74% nếu họ bị b&eacute;o ph&igrave;.</p> <p>Lượng đường huyết cao v&agrave; sưng trong c&aacute;c mạch m&aacute;u, thường xảy ra ở những người thừa c&acirc;n, cản trở c&aacute;c tế b&agrave;o miễn dịch v&agrave; đồng nghĩa với việc những người b&eacute;o kh&ocirc;ng thể chống lại nhiễm tr&ugrave;ng một c&aacute;ch hiệu quả.</p> <p>Bệnh nh&acirc;n bị b&eacute;o ph&igrave; cũng kh&oacute; điều trị hơn trong chăm s&oacute;c đặc biệt v&igrave; c&acirc;n nặng đồng nghĩa với việc m&aacute;y thở kh&ocirc;ng hoạt động hiệu quả.</p> <p>V&agrave; trong khi nguy cơ chồng l&ecirc;n nhau một c&aacute;ch tự nhi&ecirc;n đối với những người thừa c&acirc;n mắc Covid-19, th&igrave; c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu cũng cảnh b&aacute;o rằng vắc xin c&oacute; thể kh&ocirc;ng hoạt động tốt với những người n&agrave;y v&igrave; những l&yacute; do tương tự - do hệ thống miễn dịch bị tổn hại.</p> <p>Điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa l&agrave; h&agrave;ng triệu người cần được bảo vệ khỏi virus nhất c&oacute; thể kh&ocirc;ng được bảo vệ tốt như những người kh&aacute;c. 1/3 số người lớn ở Anh v&agrave; 40% người Mỹ bị b&eacute;o ph&igrave;.</p> <p>Hiện chưa c&oacute; g&igrave; cho thấy vắc xin sẽ kh&ocirc;ng hoạt động, nhưng c&aacute;c nh&agrave; khoa học n&ecirc;n biết rằng n&oacute; c&oacute; thể k&eacute;m hiệu quả hơn.</p> <p>Cảnh b&aacute;o được đưa ra bởi c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu tại Đại học Bắc Carolina, trong một b&agrave;i b&aacute;o t&igrave;m hiểu mối li&ecirc;n quan từ b&eacute;o ph&igrave; đến c&aacute;c biến chứng của Covid-19.</p> <p>C&aacute;c nh&agrave; khoa học đang thử nghiệm vắc xin n&ecirc;n xem liệu những người trong thử nghiệm c&oacute; bị b&eacute;o ph&igrave; hay kh&ocirc;ng v&agrave; liệu điều n&agrave;y c&oacute; ảnh hưởng đến hiệu quả của vắc-xin hay kh&ocirc;ng.</p> <p>Hiện c&oacute; h&agrave;ng chục vắc xin đang được ph&aacute;t triển tr&ecirc;n khắp thế giới, trong đ&oacute; nhiều loại đ&atilde; được thử nghiệm tr&ecirc;n người.</p> <p>Một trong số những phương &aacute;n h&agrave;ng đầu được ph&aacute;t triển bởi c&aacute;c nh&agrave; khoa học ở Anh, với một vắc-xin do Đại học Oxford ph&aacute;t triển đ&atilde; b&aacute;n h&agrave;ng trăm triệu liều cho ch&iacute;nh phủ c&aacute;c nước.</p> <p>C&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu giải th&iacute;ch rằng b&eacute;o ph&igrave;, được định nghĩa l&agrave; chỉ số khối cơ thể (BMI) tr&ecirc;n 30, khiến hệ thống miễn dịch yếu hơn.</p> <p>Đường huyết cao, vi&ecirc;m v&agrave; kh&aacute;ng insulin - ảnh hưởng đến khả năng kiểm so&aacute;t lượng đường trong m&aacute;u - tất cả đều g&oacute;p phần g&acirc;y ra điều n&agrave;y.</p> <p>Vi&ecirc;m c&oacute; thể l&agrave;m ti&ecirc;u hao sinh lực của hệ thống miễn dịch khi phải li&ecirc;n tục cố gắng ngăn chặn n&oacute; g&acirc;y hại cho cơ thể.</p> <p>Do đ&oacute;, hệ miễn dịch của người b&eacute;o ph&igrave; c&oacute; thể hoạt động mạnh hơn b&igrave;nh thường ngay cả khi người đ&oacute; kh&ocirc;ng bị bệnh, nghĩa l&agrave; họ sẽ c&oacute; &iacute;t nguồn lực hơn khi thực sự bị nhiễm tr&ugrave;ng.</p> <p>Nghi&ecirc;n cứu của c&aacute;c nh&agrave; khoa học ở Bắc Carolina cho biết b&eacute;o ph&igrave; &#39;đ&atilde; được chứng minh l&agrave; l&agrave;m giảm sự ph&aacute;t triển của k&yacute; ức miễn dịch&#39;.</p> <p>Những người bị thừa mỡ trong cơ thể c&oacute; khả năng miễn dịch yếu hơn sau khi ti&ecirc;m vắc-xin c&uacute;m v&agrave; vẫn c&oacute; nguy cơ mắc bệnh c&uacute;m hoặc bệnh giống c&uacute;m cao gấp 2 lần mặc d&ugrave; c&oacute; ti&ecirc;m chủng.</p> <p>Nghi&ecirc;n cứu trước đ&acirc;y xem x&eacute;t c&aacute;c kh&aacute;ng thể cho thấy mặc d&ugrave; tương tự nhau trong 30 ng&agrave;y sau khi bị c&uacute;m, nhưng &ldquo;sẽ yếu đi nhiều hơn ở người lớn b&eacute;o ph&igrave;&rdquo; trong suốt một năm.</p> <p>Người b&eacute;o ph&igrave; cũng kh&ocirc;ng tạo ra một số loại tế b&agrave;o miễn dịch kh&aacute;c, được gọi l&agrave; tế b&agrave;o T, một c&aacute;ch hiệu quả.</p> <p>Phản ứng miễn dịch bị suy giảm n&agrave;y cũng c&oacute; thể l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến những người b&eacute;o ph&igrave; dễ bị bệnh nặng hoặc tử vong nếu họ mắc phải Covid-19.</p> <p>Những người c&oacute; BMI &gt; 30 c&oacute; nguy cơ phải nhập viện cao hơn 113%, dễ phải chăm s&oacute;c đặc biệt hơn 74% v&agrave; c&oacute; nguy cơ tử vong cao hơn 48% so với những người c&oacute; c&acirc;n nặng b&igrave;nh thường.</p> <p>Những người bị b&eacute;o ph&igrave; cũng c&oacute; dễ gặp c&aacute;c bệnh về thể chất khiến việc chống chọi với căn bệnh n&agrave;y trở n&ecirc;n kh&oacute; khăn hơn, chẳng hạn như chứng ngưng thở khi ngủ, l&agrave;m tăng &aacute;p lực động mạch phổi hoặc chỉ số khối cơ thể khiến việc đặt nội kh&iacute; quản kh&oacute; khăn hơn.</p> <p>Một nghi&ecirc;n cứu kh&aacute;c do c&aacute;c nh&agrave; khoa học của Đại học College London c&ocirc;ng bố th&aacute;ng n&agrave;y cho thấy b&eacute;o ph&igrave; c&oacute; thể l&agrave;m tăng khả năng bị Covid-19 của một người l&ecirc;n tới 240% - hơn gấp ba lần.</p> <p>Điều n&agrave;y c&oacute; thể giải th&iacute;ch tại sao c&aacute;c nước phương T&acirc;y như Anh v&agrave; Mỹ lại bị virus t&agrave;n ph&aacute; nặng nề hơn so với c&aacute;c nước ch&acirc;u &Aacute;.</p> <p>B&eacute;o ph&igrave; phổ biến hơn nhiều ở c&aacute;c nước gi&agrave;u, nơi đồ ăn vặt v&agrave; c&ocirc;ng việc văn ph&ograve;ng phổ biến.</p> <p>V&agrave; một b&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh thức của Public Health England cho thấy những người b&eacute;o ph&igrave; c&oacute; thể c&oacute; nguy cơ tử vong cao gấp 3 lần so với những người c&oacute; c&acirc;n nặng b&igrave;nh thường.</p> <p>C&aacute;c t&aacute;c giả của b&aacute;o c&aacute;o cho biết &#39;mỗi kg&#39; c&acirc;n nặng giảm sẽ giảm nguy cơ nhập viện do nhiễm virus.</p> <p>Thủ tướng Anh Boris Johnson &ndash; người cũng bị thừa c&acirc;n - đ&atilde; đưa ra một chiến lược quốc gia chống b&eacute;o ph&igrave; sau khi &ocirc;ng su&yacute;t chết v&igrave; virus v&agrave;o th&aacute;ng Tư.</p> <p>Thủ tướng đ&atilde; phải điều trị t&iacute;ch cực tại một bệnh viện NHS ở London v&agrave;o cao điểm của dịch v&agrave; từ đ&oacute; thừa nhận rằng c&acirc;n nặng của &ocirc;ng c&oacute; thể đ&atilde; khiến bệnh trở n&ecirc;n tồi tệ hơn.</p> <p><em>Theo DM</em></p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo dantri.com.vn
Món óc heo bổ não, giảm suy nhược thần kinh

Món óc heo bổ não, giảm suy nhược thần kinh

Theo thuyết “dĩ tạng bổ tạng” của y học cổ truyền, não lợn vị ngọt, tính bình, có công dụng ích thận bổ não, bổ cốt tuỷ, được dùng để chữa các chứng tâm căn suy nhược, kiện vong (hay quên), huyễn vựng (chóng mặt hoa mắt)...
back to top