Tự tin viết tiếp những kỳ tích mới

Chúng ta vừa bước qua năm 2020 đầy sóng gió với những thử thách tưởng chừng khó thể vượt qua. Dịch bệnh chưa xong, thiên tai đã dồn dập ập xuống dải đất hẹp miền Trung. Dẫu là điều ngoài ý muốn, nhưng chúng ta biết chấp nhận để tìm cách vượt qua, trụ vững, tiếp tục bước tới, viết nên những kỳ tích khiến bạn bè quốc tế khâm phục.

<div> <div>&nbsp;</div> <p>Ch&uacute;ng ta vừa bước qua năm 2020 đầy s&oacute;ng gi&oacute; với những thử th&aacute;ch tưởng chừng kh&oacute; thể vượt qua. Dịch bệnh chưa xong, thi&ecirc;n tai đ&atilde; dồn dập ập xuống dải đất hẹp miền Trung. Dẫu l&agrave; điều ngo&agrave;i &yacute; muốn, nhưng ch&uacute;ng ta biết chấp nhận để t&igrave;m c&aacute;ch vượt qua, trụ vững, tiếp tục bước tới, viết n&ecirc;n những kỳ t&iacute;ch khiến bạn b&egrave; quốc tế kh&acirc;m phục.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Tự tin viết tiếp những kỳ tích mới" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/02/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_tu-tin-viet-tiep-nhung-ky-tich-moi.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">B&aacute;c sĩ BV Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (H&agrave; Nội) trao đổi về qu&aacute; tr&igrave;nh điều trị người nhiễm Covid-19. Ảnh: Nh&acirc;n D&acirc;n</td> </tr> </tbody> </table> <p>Năm 2020 được ghi nhận như một bước ngoặt lớn của nh&acirc;n loại khi đại dịch Covid-19 g&acirc;y ra những t&aacute;c hại v&ocirc; c&ugrave;ng lớn về kinh tế, đảo lộn đời sống x&atilde; hội của hầu hết c&aacute;c nước tr&ecirc;n thế giới. Hơn 80&nbsp;triệu người nhiễm bệnh t&iacute;nh đến cuối th&aacute;ng 12. Trong đ&oacute;, hơn 1,7 triệu người đ&atilde; chết v&agrave; dường như, cơn đại dịch vẫn vẫn chưa c&oacute; dấu hiệu dừng lại.</p> <p>Thực tế cho thấy, kh&ocirc;ng một đất nước n&agrave;o, d&ugrave; l&agrave; cường quốc số một của thế giới đi nữa; kh&ocirc;ng một vị nguy&ecirc;n thủ quốc gia n&agrave;o, d&ugrave; l&agrave; của một nước ngh&egrave;o n&agrave;n lạc hậu hay gi&agrave;u c&oacute; văn minh, c&oacute; thể tự tin vỗ ngực trước sự tấn c&ocirc;ng của Covid. Thứ trưởng, bộ trưởng, thủ tướng, tổng thống... với <span>virus corona</span>, kh&ocirc;ng ai l&agrave; ngoại lệ.</p> <p>Mọi lập luận về&nbsp;&ldquo;miễn dịch cộng đồng&rdquo;,&nbsp;hay về một&nbsp;&ldquo;quy luật đ&agrave;o thải tự nhi&ecirc;n&rdquo;&nbsp;n&agrave;o đ&oacute;, chỉ l&agrave; ngụy biện h&ograve;ng che đậy sự bất lực của nh&agrave; chức tr&aacute;ch khi kh&ocirc;ng c&oacute;, hoặc kh&ocirc;ng thể thực thi được những biện ph&aacute;p ngăn chặn hiệu quả sự l&acirc;y lan của dịch bệnh, nếu kh&ocirc;ng muốn n&oacute;i l&agrave; chưa thực sự &yacute; thức hết về những hiểm nguy đe dọa sinh mạng người d&acirc;n.</p> <p><strong>&Yacute; ch&iacute; vươn l&ecirc;n</strong></p> <p>Trong bối cảnh ấy, Việt Nam đ&atilde; l&agrave;m được những điều kỳ diệu khi kiềm chế số ca nhiễm dịch v&agrave; số người chết v&igrave;&nbsp;<span>Covid-19</span> ở mức thấp nhất (hơn 1.400 người nhiễm bệnh, 35 người chết). Ch&uacute;ng ta đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng trong ph&ograve;ng chống, kiểm so&aacute;t dịch bệnh v&agrave; phục hồi, ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, được cộng đồng quốc tế đ&aacute;nh gi&aacute; cao.</p> <p>Kinh tế vĩ m&ocirc; ổn định, tiếp tục duy tr&igrave; mức tăng trưởng GDP ở mức cao (2,91%), bảo đảm an sinh x&atilde; hội v&agrave; đời sống nh&acirc;n d&acirc;n. C&aacute;c lĩnh vực văn ho&aacute;, x&atilde; hội, m&ocirc;i trường, quốc ph&ograve;ng, an ninh, đối ngoại tiếp tục đạt nhiều kết quả t&iacute;ch cực.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image"><img alt="Tự tin viết tiếp những kỳ tích mới" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/02/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_tu-tin-viet-tiep-nhung-ky-tich-moi-1.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Việt Nam thuộc top 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất. Ảnh: TTXVN</td> </tr> </tbody> </table> <p>Chả thế m&agrave; tạp ch&iacute; The Economist th&aacute;ng 8/2020 đ&atilde; xếp Việt Nam nằm trong top 16 nền kinh tế mới nổi th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất thế giới. Theo Wold Bank, với tăng trưởng kinh tế b&igrave;nh qu&acirc;n 6,8%/năm trong giai đoạn 2016-2019, Việt Nam thuộc top 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất.</p> <p>Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) trong b&aacute;o c&aacute;o Triển vọng kinh tế thế giới vừa c&ocirc;ng bố cho hay: GDP Việt Nam năm 2020 ước đạt 340,6 tỷ USD, vượt qua Singapore (337,5 tỷ USD), Malaysia (336,3 tỷ USD), trở th&agrave;nh nền kinh tế lớn thứ 4 trong khối ASEAN, xếp sau Th&aacute;i Lan, Philippines v&agrave; Indonesia.</p> <p>Những th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&ecirc;n vai tr&ograve; Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch Hội đồng li&ecirc;n nghị viện c&aacute;c quốc gia Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; (AIPA 41), ủy vi&ecirc;n kh&ocirc;ng thường trực HĐBA Li&ecirc;n hợp quốc... c&ugrave;ng nhiều diễn đ&agrave;n kh&aacute;c cũng đ&atilde; gi&uacute;p Việt Nam ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; tiếng n&oacute;i c&ugrave;ng tr&aacute;ch nhiệm lớn hơn trong những vấn đề khu vực v&agrave; thế giới. Vị thế, uy t&iacute;n đất nước tr&ecirc;n trường quốc tế v&igrave; thế cũng ng&agrave;y c&agrave;ng n&acirc;ng cao.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Nh&igrave;n lại năm 2020, ch&uacute;ng ta nghiệm ra rằng, th&agrave;nh c&ocirc;ng kh&ocirc;ng chỉ được x&aacute;c định bằng những g&igrave; ch&uacute;ng ta đ&atilde; l&agrave;m được, m&agrave; bởi cả những trở ngại ch&uacute;ng ta đ&atilde; vượt qua. V&igrave; vậy, với những kỳ t&iacute;ch đ&atilde; đạt được, năm 2020 c&oacute; thể được xem l&agrave; năm th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất của Việt Nam trong 5 năm qua về tinh thần v&agrave; &yacute; ch&iacute; vươn l&ecirc;n.</p> <p>Đ&oacute; l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng của niềm tin đối với Đảng, với tương lai của đất nước, khi Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; lan tỏa tinh thần kiến tạo, v&igrave; d&acirc;n mạnh mẽ, khơi dậy sức mạnh nội tại, khả năng chống chịu, tinh thần đồng thuận x&atilde; hội.</p> <p><strong>S&acirc;u tham nhũng bị trừng trị</strong></p> <p>Sức mạnh của niềm tin ng&agrave;y c&agrave;ng vững chắc hơn khi cuộc đấu tranh ph&ograve;ng chống tham nhũng do Đảng ta khởi xướng v&agrave; Tổng b&iacute; thư, Chủ tịch nước Nguyễn Ph&uacute; Trọng trực tiếp chỉ đạo đ&atilde; đạt được nhiều kết quả rất đ&aacute;ng ghi nhận.</p> <div class="template-ReferToMore right"> <div class="template-ReferToMore-Head">Tham khảo th&ecirc;m</div> </div> <p>Bao nhi&ecirc;u con s&acirc;u tham nhũng, nhất l&agrave; những con s&acirc;u lớn, bị ph&aacute;p luật trừng trị l&agrave; chừng ấy ung nhọt của x&atilde; hội bị loại bỏ, bộ m&aacute;y l&atilde;nh đạo của Đảng, Nh&agrave; nước c&agrave;ng c&oacute; cơ hội trong sạch, vững mạnh, sức chiến đấu của Đảng c&agrave;ng được n&acirc;ng l&ecirc;n.</p> <p>Niềm tin của c&aacute;n bộ, nh&acirc;n d&acirc;n cả nước v&agrave;o Đảng tr&ecirc;n vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo, chỉ đạo sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước tiếp tục gặt h&aacute;i những th&agrave;nh tựu mới trong nhiệm kỳ 5 năm tới, khi Đảng ta ho&agrave;n th&agrave;nh việc tổ chức Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc lần thứ 13, chọn ra một đội ngũ c&aacute;n bộ ưu t&uacute; nhất để l&atilde;nh đạo đất nước bước v&agrave;o một giai đoạn ph&aacute;t triển mới, trong bối cảnh thế giới biến chuyển kh&ocirc;ng ngừng với cuộc c&aacute;ch mạng 4.0, thực hiện ước mơ v&igrave; một Việt Nam h&ugrave;ng cường.</p> <p>Một tin vui cho những ng&agrave;y cuối năm l&agrave; mới đ&acirc;y, ng&acirc;n h&agrave;ng Ph&aacute;t triển ch&acirc;u &Aacute; (ADB) dự b&aacute;o tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2021 sẽ đạt mức 6,1%; IMF th&igrave; dự b&aacute;o sẽ tăng trưởng 6,4%. C&ograve;n ng&acirc;n h&agrave;ng Standard Chartered thậm ch&iacute; c&ograve;n dự b&aacute;o tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2021 sẽ đạt 7,8%, cao hơn rất nhiều so với mục ti&ecirc;u đề ra của Ch&iacute;nh phủ l&agrave; 6%.</p> <p>Nh&igrave;n lại năm Canh T&yacute; 2020 với những th&agrave;nh c&ocirc;ng trong điều h&agrave;nh của Ch&iacute;nh phủ, tinh thần đo&agrave;n kết nhất tr&iacute;, sự tin tưởng tuyệt đối của người d&acirc;n v&agrave;o đường lối đổi mới đất nước của Đảng, v&agrave;o cam kết về một bộ m&aacute;y l&atilde;nh đạo kh&ocirc;ng tham nhũng, h&agrave;nh động tất cả v&igrave; d&acirc;n, v&igrave; doanh nghiệp c&ugrave;ng sự ghi nhận v&ocirc; tư, kh&aacute;ch quan của c&aacute;c tổ chức quốc tế, ch&uacute;ng ta ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; cơ sở để hy vọng v&agrave;o những kỳ t&iacute;ch mới khi đất nước bước v&agrave;o năm&nbsp;T&acirc;n Sửu&nbsp;2021, nhất l&agrave; khi đại dịch được ngăn chặn hiệu quả tr&ecirc;n phạm vi to&agrave;n cầu.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vietnamnet.vn
5 mẹo chữa đau thần kinh tọa tại nhà cực đơn giản, hiệu quả

5 mẹo chữa đau thần kinh tọa tại nhà cực đơn giản, hiệu quả

Đau dây thần kinh tọa là tình trạng đau dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa, từ vùng hông, mông lan xuống đến các ngón chân gây hạn chế vận động. Hãy tham khảo ngay 5 mẹo chữa đau thần kinh tọa tại nhà được áp dụng phổ biến dưới đây nhé.
Gia tăng các ca bệnh suy giảm nhận thức

Gia tăng các ca bệnh suy giảm nhận thức

Suy giảm nhận thức (thường gọi là chứng hay quên) ở người trẻ có xu hướng gia tăng sau dịch COVID-19. Bệnh nhân đến khám than phiền với bác sĩ rằng mình hay quên, giảm tập trung... làm giảm chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng nhiều đến kết quả công việc, học tập.
back to top