Trung Quốc "đóng cửa" giao thông tại Vũ Hán, 17 người đã chết vì virus viêm phổi lạ

Nhằm để kiểm soát dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra, chính quyền thành phố Vũ Hán thông báo sẽ tạm thời dừng các hoạt động vận tải công cộng, đóng cửa sân bay và các ga tàu.

<div> <div><img alt="Trung Quoc tam ngung hoat dong giao thong tai thanh pho Vu Han hinh anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/05/1063495311579718913219gettyimages1195315493.jpeg.jpg" title="Trung Quốc tạm ngừng hoạt động giao thông tại thành phố Vũ Hán hình ảnh 1" /><span>Một người đ&agrave;n &ocirc;ng đeo khẩu trang tr&ecirc;n đường phố Vũ H&aacute;n, ng&agrave;y 22/1. (Nguồn: Getty Images)</span></div> <p>Ng&agrave;y 23/1, T&acirc;n Hoa X&atilde; đưa tin, nhằm để kiểm so&aacute;t dịch <strong>bệnh vi&ecirc;m phổi</strong> do virus corona g&acirc;y ra, ch&iacute;nh quyền th&agrave;nh phố <strong>Vũ H&aacute;n</strong> th&ocirc;ng b&aacute;o sẽ tạm thời dừng c&aacute;c hoạt động vận tải c&ocirc;ng cộng, đ&oacute;ng cửa s&acirc;n bay v&agrave; c&aacute;c ga t&agrave;u, đồng thời y&ecirc;u cầu người d&acirc;n th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng rời đi m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; do cụ thể.</p> <p>&nbsp;Theo th&ocirc;ng b&aacute;o, c&aacute;c chuyến xe bu&yacute;t trong th&agrave;nh phố, dịch vụ t&agrave;u điện ngầm, dịch vụ ph&agrave; hay c&aacute;c chuyến t&agrave;u chạy đường d&agrave;i, cũng như c&aacute;c chuyến bay v&agrave; chuyến t&agrave;u, sẽ tạm dừng hoạt động phục vụ h&agrave;nh kh&aacute;ch từ 10 giờ s&aacute;ng ng&agrave;y 23/1 giờ địa phương cho tới th&ocirc;ng b&aacute;o tiếp theo.</p> <p>Th&ocirc;ng b&aacute;o của ch&iacute;nh quyền th&agrave;nh phố Vũ H&aacute;n khẳng định biện ph&aacute;p n&agrave;y nhằm &ldquo;ngăn chặn hiệu quả sự l&acirc;y lan của virus, cũng như bảo đảm sức khỏe v&agrave; sự an to&agrave;n của người d&acirc;n.&rdquo;</p> <p>T&iacute;nh đến ng&agrave;y 22/1, đ&atilde; c&oacute; 444 ca nhiễm chủng virus corona v&agrave; 17 người thiệt mạng tại tỉnh H&agrave; Bắc.</p> <p>Điều n&agrave;y đ&atilde; g&acirc;y ra những lo ngại đặc biệt trong bối cảnh h&agrave;ng trăm triệu người Trung Quốc chuẩn bị đi du lịch trong dịp <strong>Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n</strong> tới đ&acirc;y.</p> <p>&nbsp;Chủng virus corona mới lần đầu ti&ecirc;n được ph&aacute;t hiện v&agrave;o cuối th&aacute;ng 12/2019 tại th&agrave;nh phố Vũ H&aacute;n. Nh&oacute;m virus corona thường được t&igrave;m thấy ở chim v&agrave; c&aacute;c động vật c&oacute; v&uacute;, c&aacute;c chủng virus giống nhau về h&igrave;nh th&aacute;i v&agrave; cấu tr&uacute;c h&oacute;a học.</p> <p><strong>Virus corona</strong> chủng OC43 v&agrave; virus corona chủng 229E g&acirc;y ra c&aacute;c bệnh h&ocirc; hấp th&ocirc;ng thường như cảm lạnh, c&uacute;m ở người. Cũng c&oacute; những chủng g&acirc;y bệnh nặng hơn như chủng corona g&acirc;y Hội chứng Vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp cấp (SARS) hay chủng g&acirc;y Hội chứng H&ocirc; hấp v&ugrave;ng Trung Đ&ocirc;ng (MERS)./.</p> <div> <blockquote> <h1>Bộ Y tế khuyến c&aacute;o khẩn cấp</h1> <p>Để chủ động ph&ograve;ng chống bệnh vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp cấp do nCoV, Bộ Y tế khuyến c&aacute;o người d&acirc;n v&agrave; cộng đồng thực hiện tốt c&aacute;c biện ph&aacute;p ph&ograve;ng dịch.</p> <table align="center" class="imageBox"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><img alt="" src="https://khds.1cdn.vn/2020/01/23/6.jpg" /></td> </tr> <tr> <td> <p class="PCaption">Hệ thống kiểm dịch y tế quốc tế sẵn s&agrave;ng ph&aacute;t hiện c&aacute;c trường hợp nghi nhiễm vi&ecirc;m phổi cấp do chủng virus mới&nbsp;<strong>nCoV</strong>. (Nguồn: TTXVN ph&aacute;t)</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo th&ocirc;ng tin từ Hệ thống gi&aacute;m s&aacute;t bệnh truyền nhiễm của Việt Nam, Trung t&acirc;m đ&aacute;p ứng khẩn cấp sự kiện y tế c&ocirc;ng cộng Việt Nam (PHEOC Việt Nam), Cơ quan Đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế Việt Nam, đến ng&agrave;y 23/1/2020, Trung Quốc đ&atilde; ghi nhận 541 trường hợp mắc bệnh, trong đ&oacute; c&oacute; 17 trường hợp tử vong, 15 nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế bị nhiễm bệnh.</p> <p>C&aacute;c trường hợp mắc bệnh được ghi nhận tại 13 tỉnh, th&agrave;nh phồ gồm Hồ Bắc, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thi&ecirc;n T&acirc;n, Tr&ugrave;ng Kh&aacute;nh, Quảng Đ&ocirc;ng, Chiết Giang, Sơn Đ&ocirc;ng, Giang T&acirc;y, H&agrave; Nam, Hồ Nam, Tứ Xuy&ecirc;n v&agrave; V&acirc;n Nam.</p> <p>Một số nước, v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ trong khu vực đ&atilde; ghi nhận c&aacute;c trường hợp bệnh x&acirc;m nhập như Th&aacute;i Lan (4 trường hợp), Nhật Bản (1 trường hợp), H&agrave;n Quốc (1 trường hợp), Đ&agrave;i Loan - Trung Quốc (1 trường hợp), Hoa Kỳ (1 trường hợp), Macau - Trung Quốc (1 trường hợp), Hong Kong - Trung Quốc (1 trường hợp).</p> <p>Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định bệnh vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp cấp do nCoV đ&atilde; c&oacute; khả năng l&acirc;y truyền hạn chế từ người sang người.</p> <p>Ng&agrave;y 22/1/2020,&nbsp;<strong>WHO</strong>&nbsp;đ&atilde; tổ chức cuộc họp Ủy ban đ&aacute;p ứng khẩn cấp sự kiện y tế c&ocirc;ng cộng để xem x&eacute;t tuy&ecirc;n bố vụ dịch vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp cấp do nCoV tại Trung Quốc l&agrave; một Sự kiện y tế c&ocirc;ng cộng g&acirc;y quan ngại quốc tế (PHEIC) hay kh&ocirc;ng v&agrave; đưa ra c&aacute;c khuyến nghị cho c&aacute;c quốc gia th&agrave;nh vi&ecirc;n.</p> <p>Hiện, Gi&aacute;m đốc của WHO tuy&ecirc;n bố cần th&ecirc;m th&ocirc;ng tin v&agrave; bằng chứng để đưa ra quyết định cuối c&ugrave;ng. H&ocirc;m nay, WHO sẽ tiếp tục họp về nội dung n&agrave;y.</p> <p>Tại Việt Nam, hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh. Trước đ&oacute; c&oacute; 3 h&agrave;nh kh&aacute;ch đến từ th&agrave;nh phố Vũ H&aacute;n, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc được ph&aacute;t hiện sốt qua m&aacute;y đo th&acirc;n nhiệt từ xa tại S&acirc;n bay Quốc tế Đ&agrave; Nẵng v&agrave; S&acirc;n bay Quốc tế Cam Ranh, c&aacute;c h&agrave;nh kh&aacute;ch đ&atilde; được c&aacute;ch ly kịp thời, loại trừ nhiễm nCoV v&agrave; đ&atilde; trở về Trung Quốc.</p> <p>Để chủ động ph&ograve;ng chống bệnh&nbsp;<strong>vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp cấp</strong>&nbsp;do nCoV ph&ugrave; hợp với diễn biến t&igrave;nh h&igrave;nh dịch, Bộ Y tế khuyến c&aacute;o người d&acirc;n v&agrave; cộng đồng thực hiện tốt c&aacute;c biện ph&aacute;p sau:</p> <p>1. Hạn chế tiếp x&uacute;c trực tiếp với người bị bệnh vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp cấp t&iacute;nh; khi cần thiết phải tiếp x&uacute;c với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đ&uacute;ng c&aacute;ch v&agrave; giữ khoảng c&aacute;ch khi tiếp x&uacute;c.</p> <p>2. Giữ ấm cơ thể, vệ sinh c&aacute; nh&acirc;n, rửa tay thường xuy&ecirc;n bằng x&agrave; ph&ograve;ng, s&uacute;c họng bằng nước s&aacute;t khuẩn miệng để ph&ograve;ng bệnh vi&ecirc;m phổi.</p> <p>3. Cần che miệng v&agrave; mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để l&agrave;m giảm ph&aacute;t t&aacute;n c&aacute;c dịch tiết đường h&ocirc; hấp.</p> <p>4. Những người trở về từ th&agrave;nh phố&nbsp;<strong>Vũ H&aacute;n</strong>, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hoặc c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh phố kh&aacute;c của Trung Quốc đang c&oacute; dịch hoặc c&oacute; tiếp x&uacute;c gần với người mắc bệnh vi&ecirc;m đường h&ocirc; hấp cấp t&iacute;nh do nCoV trong v&ograve;ng 14 ng&agrave;y nếu c&oacute; dấu hiệu sốt, ho, kh&oacute; thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, kh&aacute;m, điều trị kịp thời.</p> <p>5. Khi ph&aacute;t hiện dịch bệnh cần th&ocirc;ng tin, cho cơ quan y tế, ch&iacute;nh quyền địa phương để gi&aacute;m s&aacute;t, xử l&yacute;, ứng ph&oacute; với dịch bệnh kh&ocirc;ng để dịch b&ugrave;ng ph&aacute;t, l&acirc;y lan./.</p> <p><a data-desc="" data-index="1" href="https://cdnimg.vietnamplus.vn/uploaded/izhsa/2020_01_23/2020112vnviemphoicapngocmgoc.jpg"><img alt="Da co 17 nguoi tu vong do nCoV, Bo Y te khuyen cao khan cap hinh anh 2" data-photo-original-src="https://cdnimg.vietnamplus.vn/t620/uploaded/izhsa/2020_01_23/2020112vnviemphoicapngocmgoc.jpg" src="https://cdnimg.vietnamplus.vn/t620/uploaded/izhsa/2020_01_23/2020112vnviemphoicapngocmgoc.jpg" title="Đã có 17 người tử vong do nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo khẩn cấp hình ảnh 2" /></a></p> </blockquote> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo www.vietnamplus.vn
Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Rối loạn tâm thần do rượu trẻ hóa và tăng từ 5-10%

Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng nặng, có nhiều bệnh lý kèm theo như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị sảng run với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc,…
back to top