Tìm thấy thi thể thứ 3 ở thủy điện Rào Trăng

Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện thêm một thi thể công nhân nằm dưới lớp đất đá sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3.

<div> <p>S&aacute;ng 23/10, &ocirc;ng Phan Thi&ecirc;n Định, Ph&oacute; chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế, cho biết lực lượng cứu nạn t&igrave;m thấy th&ecirc;m một thi thể c&ocirc;ng nh&acirc;n ở khu vực sạt lở thủy điện R&agrave;o Trăng 3.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Thi the cong nhan anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/23/znews-photo-zadn-vn_022_zing.jpg" title="Thi thể công nhân ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>Lực lượng cứu hộ đưa một thi thể c&ocirc;ng nh&acirc;n R&agrave;o Trăng 3 ra ngo&agrave;i. Ảnh: <em>Đ&igrave;nh Hồng.</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Theo &ocirc;ng Định, lực lượng chức năng sẽ đưa thi thể c&ocirc;ng nh&acirc;n n&agrave;y về bệnh viện qu&acirc;n y 268 ở TP Huế để gi&aacute;m định ADN, x&aacute;c định danh t&iacute;nh.</p> <p>Trước đ&oacute;, lực lượng cứu hộ đ&atilde; t&igrave;m thấy 2 thi thể c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; x&aacute;c định được danh t&iacute;nh. Cơ quan chức năng đ&atilde; b&agrave;n giao cho gia đ&igrave;nh nạn nh&acirc;n để lo hậu sự.</p> <p>Đến nay, lực lượng cứu hộ đ&atilde; t&igrave;m thấy 3/17 thi thể c&ocirc;ng nh&acirc;n mất t&iacute;ch ở khu vực sạt lở thủy điện R&agrave;o Trăng 3.</p> <p>Cũng trong s&aacute;ng 23/10, lực lượng c&ocirc;ng binh Qu&acirc;n khu 4 phối hợp với Sở GTVT tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế cho nổ m&igrave;n tảng đ&aacute; nằm chắn tr&ecirc;n đường 71. Sau khi ph&aacute; tảng đ&aacute;, lực lượng cứu hộ sẽ đưa c&aacute;c phương tiện cơ giới l&ecirc;n thủy điện R&agrave;o Trăng 3 để thực hiện việc t&igrave;m kiếm c&aacute;c nạn nh&acirc;n.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="Thi the cong nhan anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/23/znews-photo-zadn-vn_info_rao_trang_1__1.jpg" title="Thi thể công nhân ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top