Xác định 2 điểm chôn vùi 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3

Sáng 19/10, đoàn cứu hộ, cứu nạn Công an Thừa Thiên Huế  phối hợp công binh Quân khu 4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục triển khai tìm kiếm 15 cán bộ công nhân còn mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.

<div> <p><strong>X&aacute;c định 2 điểm ch&ocirc;n v&ugrave;i&nbsp;</strong></p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Xác định 2 điểm chôn vùi 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/19/icdn-dantri-com-vn_img-20201018201451-1603081938330.jpg" title="Xác định 2 điểm chôn vùi 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 - 1" /> <figcaption> <p>2 lực lượng c&ocirc;ng an, qu&acirc;n đội vẫn phối hợp t&igrave;m kiếm ở R&agrave;o Trăng 3 ng&agrave;y 19/10.</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Xác định 2 điểm chôn vùi 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/19/icdn-dantri-com-vn_fbimg-1603024026255-1603081937465.jpg" title="Xác định 2 điểm chôn vùi 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 - 2" /> <figcaption> <p>Hiện trường thủy điện</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Xác định 2 điểm chôn vùi 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 - 3" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/19/icdn-dantri-com-vn_fbimg-1603024050477-1603081937449.jpg" title="Xác định 2 điểm chôn vùi 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 - 3" /> <figcaption> <p>Bản đồ khu vực sạt lở Tiểu khu 67 (v&ugrave;i lấp 13 c&aacute;n bộ, chiến sĩ) đến R&agrave;o Trăng 4 v&agrave; R&agrave;o Trăng 3</p> </figcaption> </figure> <p><strong>Thiếu tướng H&agrave; Thọ B&igrave;nh đang trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường</strong></p> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Xác định 2 điểm chôn vùi 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 - 4" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/19/icdn-dantri-com-vn_img-20201018201702-1603081939745.jpg" title="Xác định 2 điểm chôn vùi 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 - 4" /> <figcaption> <p>Mọi lực lượng đang tập trung v&agrave;o cứu hộ R&agrave;o Trăng 3</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Xác định 2 điểm chôn vùi 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 - 5" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/19/icdn-dantri-com-vn_img-20201018201527-1603081939799.jpg" title="Xác định 2 điểm chôn vùi 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 - 5" /> <figcaption> <p>Đường đi v&agrave;o vẫn cực kỳ kh&oacute; khăn cho lực lượng qu&acirc;n đội, c&ocirc;ng an</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Xác định 2 điểm chôn vùi 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 - 6" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/19/icdn-dantri-com-vn_img-20201018201438-1603081938222.jpg" title="Xác định 2 điểm chôn vùi 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 - 6" /> <figcaption> <p>Hiện trường bị ch&ocirc;n v&ugrave;i tại R&agrave;o Trăng</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Xác định 2 điểm chôn vùi 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 - 7" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/19/icdn-dantri-com-vn_img-20201018201454-1603081939680.jpg" title="Xác định 2 điểm chôn vùi 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 - 7" /> <figcaption> <p>Nh&oacute;m đ&atilde; x&aacute;c định được 2 điểm v&ugrave;i lấp 17 c&ocirc;ng nh&acirc;n thủy điện R&agrave;o Trăng 3 (đ&atilde; t&igrave;m v&agrave; đưa 2 thi thể ra ngo&agrave;i) nhưng đang thiếu phương tiện cơ giới lớn, phải th&ocirc;ng đường bộ 71 mới đưa được c&aacute;c phương tiện n&agrave;y v&agrave;o t&igrave;m kiếm</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Xác định 2 điểm chôn vùi 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 - 8" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/19/icdn-dantri-com-vn_img-20201018201511-1603081938925.jpg" title="Xác định 2 điểm chôn vùi 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 - 8" /> <figcaption> <p>Đại t&aacute; Nguyễn Đ&igrave;nh Thừa, Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng an tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế (thứ 2 từ tr&aacute;i sang) đang ở hiện trường thủy điện R&agrave;o Trăng 3</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Xác định 2 điểm chôn vùi 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 - 9" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/19/icdn-dantri-com-vn_img-20201018201536-1603081939639.jpg" title="Xác định 2 điểm chôn vùi 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 - 9" /> <figcaption> <p>Thắp hương tại khu vực t&igrave;m kiếm</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Xác định 2 điểm chôn vùi 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 - 10" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/19/icdn-dantri-com-vn_fbimg-1603024037118-1603081937321.jpg" title="Xác định 2 điểm chôn vùi 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 - 10" /> <figcaption> <p>Khu vực sạt lở R&agrave;o Trăng 3</p> </figcaption> </figure> <figure class="image align-center" contenteditable="false"><img alt="Xác định 2 điểm chôn vùi 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 - 11" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/19/icdn-dantri-com-vn_received-1226899814357018-1603082103976.jpeg" title="Xác định 2 điểm chôn vùi 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 - 11" /> <figcaption> <p>S&aacute;ng 19/10, &ocirc;ng Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế (giữa) đang chỉ đạo tại hiện trường t&igrave;m kiếm</p> </figcaption> </figure> <p>&nbsp;</p> </div>

Theo dantri.com.vn
back to top