Lên phương án nổ mìn thông đường vào Rào Trăng 3

Khối đá nặng hàng chục tấn án ngữ trên đường 71 khiến máy móc không thể tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3. Lực lượng thi công đề xuất công binh nổ mìn phá đá.

<div> <p>Trao đổi với <em>Zing </em>tối 17/10, l&atilde;nh đạo Ban quản l&yacute; dự &aacute;n Thăng Long cho biết đơn vị đ&atilde; đề xuất UBND tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế phương &aacute;n nổ m&igrave;n để ph&aacute; một số tảng đ&aacute; lớn &aacute;n ngữ tr&ecirc;n tuyến đường 71.</p> <p>&quot;Mưa li&ecirc;n tục khiến một tảng đ&aacute; rất lớn tr&ocirc;i xuống chắn ngang đường 71. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; mời b&ecirc;n c&ocirc;ng binh v&agrave; địa phương đến quan s&aacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute;. Phương &aacute;n tốt nhất l&agrave; cho nổ m&igrave;n ph&aacute; đ&aacute; rồi d&ugrave;ng m&aacute;y m&oacute;c dọn đi&quot;, vị n&agrave;y n&oacute;i v&agrave; cho biết địa phương cơ bản đồng &yacute; phương &aacute;n tr&ecirc;n, nhưng việc thực hiện phụ thuộc v&agrave;o c&ocirc;ng binh.</p> <table> <tbody> <tr> <td><img alt="thong duong vao Rao Trang 3 anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/10/18/znews-photo-zadn-vn_rao_trang_3_9_.jpg" title="thông đường vào Rào Trăng 3 ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p>T&igrave;nh trạng sạt lở khiến việc t&igrave;m kiếm nạn nh&acirc;n mất t&iacute;ch gặp nhiều kh&oacute; khăn. Ảnh: <em>B</em><em>aochinhphu.vn</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Những ng&agrave;y qua, mưa lớn k&eacute;o d&agrave;i tại Thừa Thi&ecirc;n - Huế khiến hoạt động dọn th&ocirc;ng đường 71, t&igrave;m kiếm c&aacute;c c&ocirc;ng nh&acirc;n c&ograve;n mất t&iacute;ch ở c&ocirc;ng tr&igrave;nh thủy điện R&agrave;o Trăng 3 phải tạm dừng. C&aacute;c lực lượng dọn đường phải để m&aacute;y m&oacute;c ở lại v&agrave; r&uacute;t hết c&ocirc;ng nh&acirc;n ra ngo&agrave;i.</p> <p>Dự kiến sau khi th&ocirc;ng đường đến thủy điện R&agrave;o Trăng 4, lực lượng qu&acirc;n đội sẽ lập một trạm trung chuyển tiền phương tại đ&acirc;y để cung cấp nơi ăn nghỉ cho c&aacute;c lực lượng tiếp tục th&ocirc;ng đường v&agrave;o R&agrave;o Trăng 3. Khoảng c&aacute;ch từ Sở chỉ huy tiền phương (UBND x&atilde; Phong Xu&acirc;n) đến R&agrave;o Trăng 4 l&agrave; 20 km v&agrave; từ R&agrave;o Trăng 4 đến R&agrave;o Trăng 3 l&agrave; 10 km.</p> <p>C&ugrave;ng với nỗ lực th&ocirc;ng đường bộ v&agrave;o R&agrave;o Trăng 3, lực lượng cứu hộ Qu&acirc;n khu 4 v&agrave; tỉnh Thừa Thi&ecirc;n - Huế tiếp tục sử dụng tuyến đường thủy để t&igrave;m kiếm 15 c&ocirc;ng nh&acirc;n c&ograve;n mất t&iacute;ch. Tuy nhi&ecirc;n, kh&oacute; khăn ở tuyến đường n&agrave;y l&agrave; kh&ocirc;ng thể vận chuyển m&aacute;y m&oacute;c cỡ lớn v&agrave;o hiện trường.</p> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
back to top