Thủ tướng: Xử lý nghiêm, kể cả hình sự người vi phạm phòng chống dịch COVID-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử lý nghiêm, kể cả hành chính và hình sự với những cá nhân, tổ chức vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

<div> <p>Ph&aacute;t biểu tại Hội nghị Y tế to&agrave;n quốc ng&agrave;y 6/1, Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c cho rằng 2020 l&agrave; một năm d&agrave;i với &ldquo;chiến sĩ &aacute;o trắng&rdquo; - những người đ&atilde; nỗ lực, dấn th&acirc;n, nhất l&agrave; người trực tiếp ph&ograve;ng chống dịch <span>COVID-19</span> với tinh thần kh&ocirc;ng quản kh&oacute; khăn, sẵn s&agrave;ng cống hiến, hy sinh, c&ugrave;ng với lực lượng qu&acirc;n đội, c&ocirc;ng an, ngoại giao&hellip; để bảo vệ sức khỏe, t&iacute;nh mạng cho nh&acirc;n d&acirc;n.</p> <p><em>&quot;Chống dịch COVID-19 th&agrave;nh c&ocirc;ng l&agrave; v&iacute; dụ đẹp về &ldquo;&yacute; Đảng, l&ograve;ng d&acirc;n&rdquo;, l&agrave; tổng h&ograve;a của &yacute; ch&iacute; v&agrave; h&agrave;nh động của cả hệ thống ch&iacute;nh trị&quot;</em>, người đứng đầu Ch&iacute;nh phủ nhấn mạnh.</p> <p><strong>Xử l&yacute; nghi&ecirc;m vi phạm ph&ograve;ng dịch&nbsp;</strong></p> <p>Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n sắp tới với nhiều sự kiện quan trọng, trong đ&oacute; Đại hội to&agrave;n quốc lần thứ XIII của Đảng diễn từ 25/1 đến 2/2. Thủ tướng y&ecirc;u cầu ng&agrave;nh y tế, lực lượng qu&acirc;n đội, c&ocirc;ng an v&agrave; c&aacute;c địa phương phải n&acirc;ng cao tinh thần cảnh gi&aacute;c, tuyệt đối kh&ocirc;ng lơ l&agrave;, chủ quan, kh&ocirc;ng để <span>dịch bệnh</span> x&acirc;m nhập, b&ugrave;ng ph&aacute;t v&agrave; l&acirc;y lan, đảm bảo c&ocirc;ng t&aacute;c y tế phục vụ Đại hội Đảng tuyệt đối an to&agrave;n.</p> <figure class="expNoEdit"><img alt="Thủ tướng: Xử lý nghiêm, kể cả hình sự người vi phạm phòng chống dịch COVID-19 - 1" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/06/image-vtc-vn_nqh6496-14423025.jpeg" /> <figcaption> <p class="expEdit">Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c ph&aacute;t biểu tại cuộc họp.</p> </figcaption> </figure> <p><em>&ldquo;Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, t&ocirc;i k&ecirc;u gọi mỗi người n&ecirc;u cao tinh thần cảnh gi&aacute;c, đấu tranh với biểu hiện lơ l&agrave;, chủ quan, coi thường lợi &iacute;ch cộng đồng trong ph&ograve;ng, chống dịch bệnh COVID-19 để đ&oacute;n Tết l&agrave;nh mạnh, an to&agrave;n&rdquo;</em>, Thủ tướng n&oacute;i v&agrave; nhấn mạnh sẽ cương quyết, xử l&yacute; nghi&ecirc;m, kể cả h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; h&igrave;nh sự những c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức vi phạm quy định ph&ograve;ng chống dịch.&nbsp;</p> <p>Việc c&aacute;c đơn vị đẩy mạnh nghi&ecirc;n cứu, đưa vaccine thứ hai v&agrave;o thử nghiệm ng&agrave;y 21/1 v&agrave; đưa vaccine thứ ba thử nghiệm l&acirc;m s&agrave;ng v&agrave;o th&aacute;ng 3 tới được Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c đ&aacute;nh gi&aacute; cao. Điều n&agrave;y thể hiện năng lực nghi&ecirc;n cứu, tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, đạo đức nghề nghiệp v&agrave; cả sự nhanh nhạy, chạy đua với thời gian cũng như sự kh&aacute;t khao, niềm tự h&agrave;o, tự t&ocirc;n d&acirc;n tộc trong bảo vệ người d&acirc;n trước đại dịch lịch sử n&agrave;y.</p> <p><strong>Giải quyết qu&aacute; tải bệnh viện</strong></p> <p>Ngo&agrave;i những th&agrave;nh c&ocirc;ng trong ph&ograve;ng chống dịch COVID-19, Thủ tướng điểm lại một số th&agrave;nh quả nổi bật kh&aacute;c về năng lực điều trị ở c&aacute;c tuyến được n&acirc;ng l&ecirc;n r&otilde; rệt; hầu hết c&aacute;c kỹ thuật cao tr&ecirc;n thế giới được thực hiện ở Việt Nam như: gh&eacute;p tạng, phẫu thuật nội soi, can thiệp tim mạch, điều trị ung thư... g&oacute;p phần điều trị hiệu quả, cứu sống được nhiều người bệnh. Nhiều kỹ thuật trước đ&acirc;y chỉ l&agrave;m được ở c&aacute;c bệnh viện trung ương trở th&agrave;nh thường quy ở nhiều bệnh viện tỉnh, huyện.&nbsp;</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, theo Thủ tướng, t&igrave;nh trạng qu&aacute; tải ở một số bệnh viện trung ương v&agrave; tuyến cuối chưa khắc phục tốt, cần c&oacute; giải ph&aacute;p cụ thể trong năm 2021. Đồng thời, cải c&aacute;ch thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh trong kh&aacute;m chữa bệnh c&ograve;n l&agrave; vấn đề, cần tạo thuận lợi hơn nữa cho người d&acirc;n về kh&aacute;m chữa bệnh.</p> <p>Thủ tướng đồng &yacute; với quan điểm của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long về vấn đề x&atilde; hội h&oacute;a, kinh tế trong y tế cần phải ph&aacute;t huy mạnh mẽ tr&ecirc;n cơ sở c&ocirc;ng khai, minh bạch, chống tham nhũng, ti&ecirc;u cực, lợi &iacute;ch nh&oacute;m, để người d&acirc;n kh&ocirc;ng phải g&aacute;nh chịu chi ph&iacute; kh&ocirc;ng cần thiết, kh&ocirc;ng thể đưa gi&aacute; thiết bị l&ecirc;n 5 - 7 lần để lấy chi ph&iacute; của người bệnh cao hơn 5 - 7 lần so với b&igrave;nh thường.</p> <p>Do đ&oacute;, ng&agrave;nh y tế phải đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản l&yacute; cũng như cơ chế quản trị trong từng bệnh viện, cơ sở y tế; sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư c&ocirc;ng cho ng&agrave;nh.</p> <figure class="expNoEdit"><img alt="Thủ tướng: Xử lý nghiêm, kể cả hình sự người vi phạm phòng chống dịch COVID-19 - 2" src="https://khds.1cdn.vn/2021/01/06/image-vtc-vn_nqh6583-14401141.jpeg" /> <figcaption> <p class="expEdit">To&agrave;n cảnh hội nghị.</p> </figcaption> </figure> <p>Ch&iacute;nh phủ sẽ quyết t&acirc;m cải thiện t&igrave;nh trạng qu&aacute; tải bệnh viện, chất lượng dịch vụ y tế gắn với cơ chế tiền lương, gi&aacute; dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế. Do đ&oacute;, Bộ Y tế cần chuẩn bị sẵn s&agrave;ng c&aacute;c điều kiện để tiếp tục triển khai lộ tr&igrave;nh t&iacute;nh đ&uacute;ng, t&iacute;nh đủ gi&aacute; dịch vụ y tế gắn với thực hiện bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt mục ti&ecirc;u hơn 95% v&agrave;o năm 2025.</p> <p>Nhấn mạnh vai tr&ograve; nh&acirc;n lực ng&agrave;nh y tế thời gian tới, Thủ tướng cho rằng, việc đ&agrave;o tạo b&aacute;c sĩ, dược sĩ, y t&aacute;, hộ l&yacute;, điều dưỡng phải được kiểm so&aacute;t chặt chẽ hơn, tất cả c&aacute;c cơ sở đ&agrave;o tạo kh&ocirc;ng đủ điều kiện phải xem x&eacute;t cho dừng.</p> <p>Thủ tướng Nguyễn Xu&acirc;n Ph&uacute;c b&agrave;y tỏ tin tưởng chắc chắn rằng ng&agrave;nh y tế tiếp tục ph&aacute;t huy truyền thống tốt đẹp từ những kết quả đạt được, ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc sứ mệnh cao cả bảo vệ, chăm s&oacute;c v&agrave; n&acirc;ng cao sức khỏe nh&acirc;n d&acirc;n được Đảng, Nh&agrave; nước giao ph&oacute;.</p> <div class="ads-item lh0">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

Theo vtc.vn
5 mẹo chữa đau thần kinh tọa tại nhà cực đơn giản, hiệu quả

5 mẹo chữa đau thần kinh tọa tại nhà cực đơn giản, hiệu quả

Đau dây thần kinh tọa là tình trạng đau dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa, từ vùng hông, mông lan xuống đến các ngón chân gây hạn chế vận động. Hãy tham khảo ngay 5 mẹo chữa đau thần kinh tọa tại nhà được áp dụng phổ biến dưới đây nhé.
back to top